Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.12.2006/1297

Lag om statens pensionsfond

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (1.4.2022/218)
Uppgift

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som grundar sig på statlig anställning som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) eller på annan anställning som omfattas av finansieringen av statens pensionsskydd och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond, som står utanför statsbudgeten.

2 §
Allmän styrning och tillsyn (19.12.2008/915)

Finansministeriet svarar för den allmänna styrningen av och tillsynen över statens pensionsfonds verksamhet. Ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar. (19.12.2008/915)

Finansministeriet godkänner fondens årliga budget.

Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn.

3 §
Styrelsen

Statens pensionsfond har en styrelse som svarar för fonden. Styrelsen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. Styrelsemedlemmarna ska vara personer med gott anseende. I styrelsen ska finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter ska utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares personalorganisationer på centralnivå. Finansministeriet kan befria styrelsens medlemmar från uppdraget. Finansministeriet fastställer arvodena för styrelsens medlemmar samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av styrelsen. (1.4.2022/218)

Styrelsen har till uppgift att, med beaktande av föreskrifter som finansministeriet meddelar med stöd av 2 § 1 mom.,

1) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

2) besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet,

3) leda fondens placeringsverksamhet, besluta om fondens placeringsprinciper samt utarbeta och godkänna en placeringsplan som avses i 7 §,

4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

5) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och göra framställning till finansministeriet om fondens årliga budget,

6) sörja för fondens likviditet, och

7) godkänna och underteckna fondens bokslut inklusive verksamhetsberättelsen och lämna dem till finansministeriet inom föreskriven tid.

Styrelsen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

När ordföranden eller en medlem eller suppleant i fondens styrelse utför uppgifter enligt denna lag betraktas han eller hon som en sådan person som avses i 40 kap. 11 § 2 punkten i strafflagen (39/1889).

3 a § (17.5.2019/693)
Principer för ägarstyrning

Styrelsen för statens pensionsfond ska fastställa principer för hur statens pensionsfonds rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också statens pensionsfonds verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av statens pensionsfonds intressen.

Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin,

2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin,

3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna,

4) hur statens pensionsfond för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och referensgrupper.

Statens pensionsfond ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats.

Statens pensionsfond ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om statens pensionsfond dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska statens pensionsfond offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen.

4 § (1.4.2022/218)
Personal

Statens pensionsfond har en verkställande direktör i tjänsteförhållande, med en mandattid på fem år. Behörighetsvillkor för verkställande direktören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet och kännedom om placeringsverksamhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt gott anseende. Vid fonden kan det också finnas andra anställda i tjänsteförhållande.

4 a § (6.3.2015/197)
Förteckning över förtroendeuppdrag

Statens pensionsfond ska föra en uppdaterad offentlig förteckning av vilken det framgår uppgifter om pensionsfondens styrelsemedlemmars och verkställande direktörs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

I den förteckning som avses i 1 mom. ska det även i fråga om statens pensionsfonds övriga anställda föras in uppgifter om ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för förtroendeuppdrag i bostadsaktiebolag.

4 b § (6.3.2015/197)
Handlingsprinciper som gäller intressekonflikter

Statens pensionsfond ska ha av styrelsen godkända skriftliga handlingsprinciper för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

4 c § (6.3.2015/197)
Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets

Beslut om betydande transaktioner som gäller statens pensionsfond ska fattas av pensionsfondens styrelse, om den andra parten i transaktionen är

1) pensionsfondens styrelsemedlem, verkställande direktör, revisor eller revisorssuppleant eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen,

2) någon annan i pensionsfondens anställning,

3) make eller maka till en person som avses i 1 eller 2 punkten, eller personens partner i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001), en omyndig vars intressebevakare en person som avses i 1 eller 2 punkten är eller den som är sambo med personen i fråga och har bott i samma hushåll som denna i minst ett års tid.

Statens pensionsfond ska föra en uppdaterad offentlig förteckning över transaktioner som avses i 1 mom. samt över transaktionsparterna och de centrala transaktionsvillkoren. Förteckningen ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats i förteckningen ska bevaras i fem år efter anteckningen. Fysiska personers personbeteckning och adress och namnet på personer som avses i 1 mom. 3 punkten är dock inte offentliga.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska tillämpas även på transaktioner mellan statens pensionsfond och någon annan än en person som avses i 1 mom., om det är uppenbart att syftet med arrangemanget varit att kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom.

4 d § (6.3.2015/197)
Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i statens pensionsfond ska till statens pensionsfonds insiderregister enligt 4 f § anmäla uppgifter om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland och om sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga (insideranmälan).

Med insiders i statens pensionsfond avses

1) ordföranden och vice ordföranden för fondens styrelse, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, fondens verkställande direktör samt fondens revisorer och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av fonden,

2) andra anställda hos fonden som har möjlighet att påverka beslut om placering av fondens tillgångar eller som på annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om sådana aktier och finansiella instrument.

4 e § (6.3.2015/197)
Insideranmälan

Insideranmälan ska göras inom fjorton dagar efter det att insidern har utnämnts till ett uppdrag som avses i 4 d § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) sammanslutningar och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd sammanslutnings eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta fonden om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella eller ekonomiska föreningar, eller sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna sammanslutning lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att specificera personen, sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan statens pensionsfond organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata insideranmälningar.

4 f § (6.3.2015/197)
Insiderregister

Statens pensionsfond ska föra ett register över insideranmälningar (insiderregister), varav det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 4 e § 2 mom. 1 punkten och en sammanslutning eller stiftelse som avses i 4 e § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om aktier och finansiella instrument som avses i 4 e § 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan statens pensionsfonds insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av insiderregistret ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.

4 g § (6.3.2015/197)
Övervakning av insideranmälan och insiderregistret

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i 4 d–4 f § om insideranmälan och insiderregistret. På övervakningen ska tillämpas vad som i 7 § 2 mom. föreskrivs om tillsyn över statens pensionsfonds placeringsverksamhet.

5 § (1.4.2022/218)
Inkomster

Statens pensionsfonds inkomster består av pensionsavgifterna från statens ämbetsverk och inrättningar, pensionsavgifterna från statliga affärsverk, pensionsavgifterna från de sammanslutningar och inrättningar vars pensionsskydd för personalen eller en del av personalen enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska skötas av staten eller på vars personal eller en del av personalen den upphävda lagen om statens pensioner (1295/2006) har tillämpats, arbetstagarnas pensionsavgifter och avkastningen på fondens medel. Till inkomsterna hör dessutom sådana andra avgifter som enligt separata bestämmelser utgör inkomster för fonden.

Sysselsättningsfonden betalar statens pensionsfond en avgift med vilken ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks. På betalning av avgiften tillämpas 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Arbetstagarens pensionsavgift, som avses i 168 § i pensionslagen för den offentliga sektorn, ska redovisas på statens pensionsfonds konto på det sätt som Keva bestämmer.

6 § (1.4.2022/218)
Utgifter och tillväxt

Från statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 45 procent av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på statlig anställning som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn och för andra pensioner som omfattas av finansieringen av statens pensionsskydd.

Statens pensionsfond har vuxit till sitt fulla belopp i slutet av det finansår under vilket de fonderade medlen uppnår ett belopp som utgör 25 procent av pensionsansvaret för pensioner som grundar sig på statlig anställning som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn och för andra pensioner som omfattas av finansieringen av statens pensionsskydd.

Om fondens medel i förhållande till statens pensionsansvar överstiger 25 procent två finansår i följd, ska det belopp som överförs till budgeten utgöra en procentsats som är 3 procentenheter större än den som anges i 1 mom. och i övergångsbestämmelsen, tills fondens medel i förhållande till statens pensionsansvar understiger 25 procent. Det belopp som överförs till budgeten betalas efter det att fondens bokslut har fastställts.

Om fondens i 5 § avsedda inkomster exklusive avkastningen på fondens medel två finansår i följd är större än det belopp som enligt 2 och 3 mom. ska överföras till statsbudgeten, beslutas det årligen i statsbudgeten om det belopp som ska överföras till budgeten. För användningen av fondens medel gäller därefter vad som föreskrivs separat.

Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.

7 §
Placering av fondens medel

Den andel av statens pensionsfonds medel som inte överförs till statsbudgeten kan placeras. När fondens medel placeras skall placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Fondens styrelse skall utarbeta en plan för placeringen av fondens medel (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt fondens karaktär och kraven på placeringsverksamheten beaktas. Av placeringsplanen skall framgå hurdan diversifieringsplan fonden har, hur de rättigheter som följer av fondens innehav i andra sammanslutningar skall utövas och vilka principer som iakttas när förvaltare utses.

Finansinspektionen utövar tillsyn över fondens placeringsverksamhet. I fråga om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och att granska gäller 18 och 24 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Finansinspektionen ska årligen i fråga om tillsynen överlämna en berättelse till finansministeriet. Bestämmelser om tillsynsavgiften finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008). (19.12.2008/915)

8 §
Bokslut och revision

I statens pensionsfonds balansräkning eller i noter till den ska uppges pensionsansvaret enligt de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den täckta ansvarsandelen i euro och i förhållande till pensionsansvaret med en tiondels procents noggrannhet både för den avslutade och för den föregående räkenskapsperioden. (1.4.2022/218)

För revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper tillsätter finansministeriet årligen två revisorer som ska vara antingen CGR-revisorer eller OFGR-revisorer. (18.9.2015/1186)

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. De skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, som skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, och

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen föreslagit.

När revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed. Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och finansministeriet omedelbart underrättas om saken. Fondens styrelse och de anställda vid fonden är skyldiga att vid behov bistå revisorerna vid verkställandet av revisionen.

9 §
Fastställande av bokslutet

Bokslutet för statens pensionsfond fastställs av finansministeriet, som i samband med fastställandet beslutar om de åtgärder som föranleds av fondens bokslut och revisionsberättelse samt av de andra utredningar och bedömningar om fondens ekonomi, verksamhet och resultat som ministeriet har inhämtat. Finansministeriet skall besluta om fastställandet av fondens bokslut senast den 30 april efter finansåret.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) jämte ändringar.

Den styrelse för fonden som har tillsatts före denna lags ikraftträdande fortsätter sin verksamhet mandattiden ut.

RP 173/2006, ShUB 37/2006, RSv 174/2006

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2008/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

20.12.2013/1043:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 172/2013, ShUB 19/2013, RSv 145/2013

12.12.2014/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till utgången av år 2015.

RP 134/2014, FiUB 24/2014, RSv 164/2014

6.3.2015/197:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

Personer som när lagen träder i kraft är sådana insiders i statens pensionsfond som avses i 4 d §, ska göra insideranmälan inom fem månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 340/2014, ShUB 44/2014, RSv 294/2014

18.9.2015/1186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

17.5.2019/693:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 313/2018, EkUB 37/2018, RSv 307/2018

1.4.2022/218:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2022.

Vad som i 4 § föreskrivs om mandattiden för verkställande direktören för statens pensionsfond tillämpas inte på den verkställande direktör som är anställd i tjänsteförhållande när denna lag träder i kraft.

Vad som i 3 § 1 mom. föreskrivs om den sakkunskap som förutsätts av styrelsen för statens pensionsfond tillämpas inte på den styrelse som fonden har vid ikraftträdandet av denna lag.

Överföringen enligt 6 § 1 mom. i denna lag ska vara 40 procent 2022 och 2023, 41 procent 2024, 42 procent 2025, 43 procent 2026 och 44 procent 2027.

RP 1/2022, FiUB 3/2022, RSv 16/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.