Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

8.12.2006/1096

Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Till medlemmar av statsrådet betalas arvode till sådant belopp att uppdraget kan skötas på behörigt sätt.

Arvodet motsvarar till sitt belopp det arvode som med stöd av lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947) betalas till riksdagens vice talman. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar emellertid det arvode som betalas till riksdagens talman.

2 §

Till en medlem av statsrådet betalas arvode från den dag då han eller hon börjar sköta uppdraget som medlem av statsrådet och rätten till arvode upphör när han eller hon har beviljats avsked eller anses ha avgått från sitt uppdrag som medlem av statsrådet.

Till den del en medlem av statsrådet utöver arvodet för samma tid har rätt till dagpenningsförmån på grund av sjukledighet eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller partiell föräldraledighet, betalas dagpenningsförmånen till statsrådets kansli. Dagpenningsförmån betalas inte till medlemmen av statsrådet för samma tid till den del den motsvarar arvodet.

3 §

En medlem av statsrådet har varje kalenderår rätt till en ledighet på 30 dagar som jämställs med semester och om vars tidpunkt statsrådets allmänna sammanträde beslutar.

Om en medlem av statsrådet inte kan ta ut sin ledighet, ersätts han eller hon för den i pengar.

4 §

I fråga om ersättning för tjänsteresor som medlemmar av statsrådet företar iakttas i tillämpliga delar vad som har avtalats om ersättning av statstjänstemäns resekostnader.

I fråga om tillhandahållande av tjänstebil och om transport- och säkerhetsarrangemang för medlemmar av statsrådet bestäms genom beslut av statsrådets kansli.

5 §

I fråga om olycksfallsersättning, företagshälsovård samt sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster gäller i tillämpliga delar vad som bestäms eller föreskrivs i fråga om statstjänstemän.

6 §

Statsministern skall ges bostad i ett hus som tillhör staten och vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas och för vilken behövlig personal avlönas med statsmedel.

7 §

Genom beslut av statsrådets kansli ersätts en medlem av statsrådet för sådana skäliga tilläggskostnader som föranletts av skötseln av uppdraget.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 6 maj 1955 om medlemmarnas av statsrådet arvode (229/1955) jämte ändringar.

I stället för 1 och 2 § tillämpas den lag som upphävts till dess ett nytt statsråd har bildats efter det första riksdagsvalet efter denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2006, GrUB 8/2006, RSv 113/2006

Ikraftträdelsestadganden:

18.11.2011/1153:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011 och gäller till och med den 30 april 2015.

RP 34/2011, GrUB 4/2011, RSv 28/2011

4.12.2015/1425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 maj 2019, dock högst till utgången av den månad då det statsråd som är tillsatt vid denna lags ikraftträdande beviljas avsked av republikens president.

RP 53/2015, GrUB 5/2015, RSv 19/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.