Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

1.12.2006/1068

Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda barn och trygga deras grundläggande rättigheter genom att främja åtgärder som kan användas till att blockera åtkomsten till webbplatser med barnpornografi vilka upprätthålls utomlands.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) webbplats med barnpornografi spridning via internet av bild som på ett sexuellt sätt visar barn, och med (8.7.2022/738)

2) teleföretag ett sådant nätföretag som avses i 2 § 17 punkten eller ett sådant tjänsteföretag som avses i 2 § 19 punkten i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) och som är skyldigt att söka koncession enligt 4 § i nämnda lag, eller göra en televerksamhetsanmälan enligt 13 § i samma lag.

3 §
Teleföretagens rätt att bestämma om de tjänster de tillhandahåller

Teleföretagen har rätt att erbjuda sina tjänster så att de inte kan användas till att få åtkomst till webbplatser med barnpornografi.

4 §
Kartläggning av webbplatser med barnpornografi

Polisen kan utarbeta, föra och uppdatera en förteckning över webbplatser med barnpornografi.

Polisen begär och tar emot uppgifter för detta ändamål från bland annat medborgarorganisationer, privatpersoner, teleföretag och myndigheter.

5 §
Informationsskyldighet

Polisen skall utarbeta ett meddelande som omtalar att åtkomsten till webbplatsen är blockerad av ett skäl som avses i denna lag. Polisen kan utarbeta meddelandet i samarbete med teleföretagen. Meddelandet skall visas varje gång som åtkomsten till webbplatsen blockeras. Av meddelandet skall framgå

1) att åtkomsten till webbplatsen är blockerad,

2) skälen till att åtkomsten blockeras,

3) information om vem som vid behov kan kontaktas, och

4) kontaktuppgifterna till dem som avses i 3 punkten.

6 §
Sekretess och utlämnande av uppgifter

De förteckningar som polisen utarbetar enligt 4 § är sekretessbelagda. På tystnadsplikten för de anställda hos teleföretagen och övriga som handlar för teleföretagens räkning tillämpas 23 och 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har polisen rätt att lämna ut information till teleföretagen från den förteckning som avses i 4 §.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 99/2006, KoUB 20/2006, RSv 159/2006

Ikraftträdelsestadganden:

8.7.2022/738:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 13/2022, GrUU 20/2022, LaUB 10/2022, RSv 88/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.