Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

7.9.2006/766

Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Finansministeriet har med stöd av 22 a § 2 mom. i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant det lyder i lag 447/2006, beslutat:

1 § (8.9.2022/810)
Produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling

Följande produkter och tjänster som avses i 1 § i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen anskaffas genom samordnad upphandling (för definierande av produkter och tjänster används den gemensamma europeiska terminologin vid offentlig upphandling, CPV-klassificering, och dess huvudordlista):

1) elektricitet, bränslen och oljeprodukter:

a) elektricitet (09310000-5) och anknytande portföljförvaltning (66130000-0),

2) kontorsmateriel och kontorsmöbler:

a) kontorsmateriel (30192000-1) [30000000-9; 30200000-1],

b) kontorsmöbler (39130000-2),

3) datorer och datatekniska anordningar, delar och tillbehör till dem (30200000-1),

4) fordon och fordonstjänster (34100000-8):

a) fordon som fastställs i 20–41 § i 2 kap. Klassificeringen av fordon i fordonslagen (82/2021),

5) resetjänster:

a) flygtransporttjänster för resor i hemlandet och till utlandet (60423000-9, 6041000-5),

b) resebyråtjänster (63510000-7),

6) vissa andra tjänster:

a) företagshälsovård (85147000-1),

b) statens betaltidskortsystem (beslutet gäller inte tankning med användning av betaltidskortsystem) (66000000-0),

c) leasingtjänster (datorer, datatekniska anordningar, kontorsmaskiner och kontorsutrustning, kontorsmöbler) (66000000-0, 66114000-2),

d) leasingtjänst som gäller fordon (66000000-0, 66114000-2) och anknytande underhållstjänster, reparationstjänster och andra tjänster (50100000-6),

7) data- och telekommunikation:

a) datakommunikation och datakommunikationstjänster (64200000-8),

b) talabonnemang och samtalstjänster (64210000-1).

2 § (8.9.2022/810)
Den samordnande upphandlingsenheten

Enheten för kollektiv upphandling Hansel Ab, som är samordnande upphandlingsenhet, ansvarar för statsförvaltningens räkning för konkurrensutsättningen av de i 1 § avsedda produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling.

Den samordnande upphandlingsenheten (Hansel Ab) ska konkurrensutsätta de i 1 § avsedda produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling i regel genom ramavtal. Utöver ramavtalet kan Hansel Ab också inrätta ett dynamiskt upphandlingsförfarande. I fråga om särskilt identifierade produkter och tjänster kan Hansel Ab inrätta endast ett dynamiskt upphandlingsförfarande för upphandlingen.

Den samordnande upphandlingsenheten kan göra upp separata ramavtal för olika användargrupper när finansministeriet och Hansel Ab anser att det behövs. Upprättandet av separata ramavtal förutsätter också att berörda ämbetsverk hörs.

För utvecklingen av den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen svarar finansministeriet och Hansel Ab. Finansministeriet och Hansel Ab utvecklar den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen på det sätt som avses i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006) i den samordnande gruppen för samordnad upphandling, som också består av företrädare för ämbetsverken. Närmare bestämmelser om beslutsförfarandet finns i finansministeriets beslut om tillsättande av den samordnande gruppen för samordnad upphandling.

Den samordnande upphandlingsenheten informerar de statliga ämbetsverken och inrättningarna om konkurrensutsättningar, upphandlingsbeslut, kontrakt som slutits, ibruktagandet av kontrakten och frågor som gäller tillämpningen av dem.

3 § (8.9.2022/810)
Övriga upphandlingskontrakt

Ett ämbetsverk eller en inrättning kan vid upphandlingen av produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling enligt detta beslut använda även ett annat kontrakt än kontraktet för samordnad upphandling om

1) ämbetsverket eller inrättningen före detta besluts ikraftträdande har inlett ett offentligt anbudsförfarande för en produkt eller tjänst som ska upphandlas genom samordnad upphandling eller

2) ämbetsverket eller inrättningen har ett giltigt, skriftligt upphandlingskontrakt som konkurrensutsatts före detta besluts ikraftträdande och som gäller produkter och tjänster som ska anskaffas genom samordnad upphandling,

3) de krav som ämbetsverket eller inrättningen ställer på produktens eller tjänstens kvalitet eller sammansättning avviker avsevärt från vad som uppnås genom samordnad upphandling eller vad som erbjuds genom ett kontrakt om samordnad upphandling. Detta kan framgå till exempel på följande sätt:

a) som en skillnad i kvaliteten på en produkt eller tjänst, om kvaliteten på den produkt eller tjänst som omfattas av ett kontrakt om samordnad upphandling när det gäller väsentliga faktorer som hänför sig till användningen av produkten eller tjänsten skiljer sig från kvalitetsnivån på den produkt som upphandlingsenheten behöver,

b) som en skillnad mellan en varas eller en anordnings sammansättning när upphandlingsenheten skaffar varan eller anordningen för ett särskilt ändamål, såsom forskning eller undervisning,

c) vid upphandling som gäller utvecklingssamarbetsprojekt och i situationer där en produkt eller tjänst anskaffas till ett verksamhetsställe utomlands, eller

4) det slutliga priset för en samordnad upphandling för ett ämbetsverk eller en inrättning är betydligt högre än totalkostnaden för samma upphandling när en annan konkurrensutsättning eller egen upphandling används. Detta kan framgå på följande sätt:

a) kostnaderna för samordnad upphandling för upphandlingsenheten är betydligt högre än totalkostnaderna för en upphandling som genomförs på annat sätt (inklusive livscykel- och processkostnader),

b) på grundval av den specialprissättning som leverantören av en produkt eller tjänst tillämpar i fråga om vissa enheter inom statsförvaltningen, vilket i praktiken garanterar upphandlingsenheten en betydligt lägre prisnivå än andra statliga enheter (till exempel prissättning av programutbud för läroanstalter och universitet).

I en situation där ett ämbetsverk eller en inrättning av särskilda skäl upphandlar i 1 § avsedda produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling på något annat sätt än genom samordnad upphandling enligt 22 a § i lagen om statsbudgeten (423/1988), ska ämbetsverket eller inrättningen i upphandlingsbeslutet eller i en bilaga till beslutet specificera det särskilda skäl som ligger till grund för avvikelsen från den samordnade upphandlingen. Upphandlingsbeslutet ska innehålla en specificerad redogörelse av det särskilda skälet och en utredning som preciserar verifieringen, på grundval av vilken åtgärden kan bedömas i detalj bland annat vid inspektioner av verksamheten.

3 a § (8.9.2022/810)
Beaktande av ansvarsfullhet vid samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Vid konkurrensutsättning av produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling inom statsförvaltningen ska hänsyn tas till målen för ansvarsfullhet och hållbarhet samt, i den mån det är möjligt, innovationsmålen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Den samordnande upphandlingsenheten har huvudansvaret för att ställa upp och följa upp målen för ansvarsfullhet och hållbarhet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 8 september 2006.

Ikraftträdelsestadganden:

4.9.2008/594:

Detta beslut träder i kraft den 15 september 2008.

14.8.2009/650:

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2009.

12.12.2014/1117:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

4.12.2017/853:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018.

22.3.2022/181:

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 2022.

8.9.2022/810:

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.