Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

7.9.2006/765

Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 22 a § i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådan denna paragraf lyder i lag 447/2006:

1 § (8.9.2022/808)
Produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling

Inom statsförvaltningen kan genom samordnad upphandling anskaffas följande för förvaltningen nödvändiga, sedvanliga varor och tjänster, sedvanlig datateknisk utrustning jämte programvara vilka är avsedda att användas i stor omfattning samt informationssystem som används gemensamt inom förvaltningen (produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling):

1) trycksaker och tryckningstjänster:

a) tryckning av kuvert, blanketter och visitkort,

b) inhemska dagstidningar och tidskrifter,

c) tryckning av publikationer och böcker,

2) elektricitet, bränslen och oljeprodukter:

a) elektricitet och den anknytande portföljförvaltningen,

b) bensin (blyfri och blyad) och dieselolja,

c) tungoljor och produkter av dessa, särskilt brännoljor, smörjoljor och smörjmedel,

3) kontorsmaskiner, kontorsmaterial och kontorsmöbler:

a) kontorsmaskiner och kontorsutrustning samt delar och tillbehör till dem,

b) kontorsmaterial och kontorsmöbler,

c) tjänster i samband med underhåll och installation av kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmöbler,

4) datorer och datatekniska anordningar, delar och tillbehör till dem:

a) datorer (arbetsstationer och bärbara datorer),

b) skärmar,

c) skrivare,

d) kopieringsmaskiner och multifunktionsmaskiner,

e) datasäkerhetsutrustning,

f) delar, utrustning och tillbehör till datorer och datatekniska anordningar,

g) underhålls- och installationstjänster för datorer och datatekniska anordningar,

h) televisioner och videobandspelare,

5) informationssystem och programvara:

a) kontorssystem och basprogramvara för kontoret, programlicenser och uppdatering av programvara,

b) informationssystem och informationssystemtjänster för ekonomiförvaltningen,

c) informationssystem och informationssystemtjänster för personalförvaltningen,

d) informationssystem och informationssystemtjänster för resehantering och resebokning,

e) dokumenthanterings- och arkiveringssystem,

f) plattform och komponenter för elektronisk kommunikation,

g) programvara och tjänster som möjliggör interoperabilitet mellan informationssystemen,

h) informationssystem, programvara och tjänster inom elektronisk kommunikation som möjliggör identifieringen av personer och företag,

i) datasäkerhetsprogram och datasäkerhetstjänster,

j) e-postsystem,

k) tjänster i anslutning till användning och underhåll av och stöd för informationssystem, programvara och utrustning samt användar- och expertutbildning,

6) data- och telekommunikation:

a) datakommunikation och datakommunikationstjänster,

b) talabonnemang, samtalstjänster och förmedlingsverksamhet,

c) telefonapparater,

7) fordon och fordonstjänster:

a) fordon som avses i 20–41 § i fordonslagen (82/2021),

b) däck- och servicetjänster,

c) fordonstjänster i beställningstrafik,

8) säkerhetstjänster och säkerhetsteknik:

a) entrétjänster och säkerhetstjänster,

b) säkerhetsteknik,

c) säkerhetsutrustning,

d) låssystem,

9) resetjänster:

a) flygtransporttjänster för resor i hemlandet och till utlandet,

b) hotell- och inkvarteringstjänster för resor i hemlandet och till utlandet,

c) resebyråtjänster,

10) vissa andra tjänster:

a) företagshälsovård,

b) städutrustning samt material, utrustning och tjänster för fastighetsskötsel,

c) språktjänster,

d) tjänster i samband med tillsättande av tjänster och uppgifter,

e) godstransport- och flyttningstjänster,

f) tjänstereseförsäkring för statens tjänstemän och arbetstagare,

g) statens betaltidskortsystem,

h) leasingtjänster som avser datorer, datatekniska anordningar, kontorsmaskiner, kontorsutrustning, kontorsmöbler och fordon,

11) vid behov andra varor och tjänster än de som nämns i 1–10 punkten.

2 § (8.9.2022/808)
Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Finansministeriet bestämmer genom sitt beslut vilka av de i 1 § avsedda produkterna och tjänsterna som ingår i respektive samordnad upphandling inom statsförvaltningen.

Genom det beslut som avses i 1 mom. kan dessutom bestämmas om inledande av beredning av samordnad upphandling och om tidsplan för beredningen, om en närmare beskrivning av den produkt eller tjänst som ska konkurrensutsättas, tidsplanen för den samordnade upphandlingen, den samordnande gruppen för samordnad upphandling, omfattningen och uppdelningen av samordnad upphandling, målgruppen för samordnad upphandling och avgränsningen av tillämpningsområdet för den samordnade upphandlingen, den samordnande upphandlingsenheten och undertecknandet av upphandlingskontraktet samt information om konkurrensutsättandet och upphandlingen och likaså om andra detaljer i anslutning till beredningen och genomförandet av den samordnade upphandlingen.

Ett ämbetsverk eller en inrättning får inte vidta åtgärder för att konkurrensutsätta en produkt eller tjänst som enligt ett beslut som avses i 1 mom. ska anskaffas genom samordnad upphandling under den tid som beredningen eller genomförandet av upphandlingen pågår, eller med stöd av 22 a § 2 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) under giltighetstiden för det konkurrensutsatta kontraktet för samordnad upphandling.

Om ett ämbetsverk eller en inrättning av särskilda skäl som avses i 22 a § 2 mom. i lagen om statsbudgeten eller i ett beslut som avses i 1 mom. ordnar upphandlingen av produkter eller tjänster som enligt ett beslut som avses i 1 mom. ska anskaffas genom samordnad upphandling på något annat sätt, ska ämbetsverket eller inrättningen specificera det särskilda skälet i beslutet om upphandlingen.

3 §
Den samordnande upphandlingsenheten

Finansministeriet utser genom sitt beslut upphandlingsenheten för den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen (den samordnande upphandlingsenheten), som skall ansvara för konkurrensutsättningen och för att förfarandena för offentlig upphandling följs.

Den samordnande upphandlingsenheten fattar beslutet om upphandling och undertecknar kontrakten i anslutning till upphandlingen. Finansministeriet kan genom sitt beslut bestämma att kontrakten i anslutning till upphandlingen dessutom skall undertecknas av något annat statligt ämbetsverk eller någon annan statlig inrättning som anges i beslutet.

Den samordnande upphandlingsenheten informerar de statliga ämbetsverken och inrättningarna om konkurrensutsättningen, upphandlingskontraktet och ibruktagandet av det konkurrensutsatta kontraktet. Genom finansministeriets beslut kan likväl bestämmas att informationen skall skötas av ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning eller en annan samordnande upphandlingsenhet.

4 § (8.9.2022/808)
Den samordnande gruppen för samordnad upphandling

Finansministeriet kan tillsätta den i 2 § 2 mom. avsedda samordnande gruppen för samordnad upphandling för utvecklandet av statsförvaltningens samordnade upphandling. Gruppen har till uppgift att styra den innehållsmässiga utvecklingen av statsförvaltningens samordnade upphandling. I fråga om gruppens uppgifter bestäms närmare genom finansministeriets beslut om tillsättande. Till gruppen kallas också företrädare för ämbetsverk och inrättningar.

Vid tillsättandet av den samordnande gruppen ska beaktas åtminstone de krav som ställs på de konkurrensutsatta produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandling, användargrupperna för produkterna och tjänsterna samt den tekniska och kommersiella sakkunskap som upphandlingen kräver.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2006.

Denna förordning tillämpas inte på sådana upphandlingar för vilka annonseringen om upphandling har gjorts före förordningens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

8.9.2022/808:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.