Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

21.7.2006/671

Passlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Rätt att resa

Finska medborgare har rätt att resa ut ur landet i enlighet med vad som bestäms i denna lag.

Finska medborgare får inte hindras från att komma in i landet.

2 §
Styrkande av rätt att resa

Finska medborgare styrker sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med pass, om inte något annat följer av denna lag, Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland. Utan pass får finska medborgare resa till Danmark, Island, Norge och Sverige. Genom förordning av statsrådet anges de övriga länder till vilka finska medborgare får resa så att som resedokument i stället för pass används ett sådant identitetskort som avses i 1 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999).

Vid utövandet av sjömansyrket i utrikestrafik kan sjömän styrka sin rätt att resa ut ur landet genom en nationell identitetshandling för sjömän (sjömanspass). Med sjöman avses sjöman enligt konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/1970).

Den som hör till personalen på ett luftfartyg kan i samband med flygresor som hör till hans eller hennes normala uppgifter styrka sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med ett sådant behörighetsbevis som avses i bilaga 9 till konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949) och som har utfärdats av en finsk myndighet.

Finska medborgare kan styrka sin rätt att resa ut ur landet och komma in i landet med ett resedokument som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen har utfärdat för sina tjänstemän.

Finska medborgare ombord på statsfartyg eller statsluftfartyg samt finska medborgare som hör till en organiserad grupp inom försvarsmakten kan i tjänste- eller tjänstgöringsuppdrag resa ut ur landet och komma in i landet utan resedokument om de införts i ovan nämnda fartygs eller luftfartygs passagerar- eller manskapsförteckning och de i övrigt kan styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

L om identitetskort 829/1999 har upphävts genom L 663/2016, se L om identitetskort 663/2016 1 §. Se SRf om styrkande av rätten att resa i vissa fall 660/2013 och om ansökan om identitetshandling för sjömän SRf om pass och identitetskort 1167/2016 4 §. Om definition för sjömän se Konvention angående nationella identitetshandlingar för sjömän FördrS 64/1970 1 och art.

3 §
Pass

För styrkande av rätten att resa utfärdas för finska medborgare på ansökan pass, om inte något annat följer av lag.

3 a § (26.6.2009/456)
Tillfälligt pass

Ett pass kan av särskilda skäl utfärdas temporärt (tillfälligt pass), om utfärdande av ett pass som tillverkats centraliserat inte är möjligt ens enligt en snabbare tidtabell. Ett tillfälligt pass har inte en teknisk del som avses i 5 a §.

Sökanden ska lägga fram en tillförlitlig utredning om den orsak som kräver att ett tillfälligt pass utfärdas och om för hur lång tid han eller hon behöver passet.

3 b § (26.6.2009/456)
Nödpass

Ett tillfälligt pass kan i undantagsfall utfärdas som en provisorisk resehandling för en resa (nödpass). Ett nödpass utfärdas endast för den faktiska restiden och den faktiska resrutten.

Nödpass utfärdas av polisen. Polisstyrelsen beslutar om ibruktagande av nödpass i Finland. Med tillstånd av utrikesministeriet kan nödpass utfärdas av en finsk ambassad eller av ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman vilka avses i 10 § samt enbart för hemresan eller, i undantagsfall, för resa till någon annan destination också av någon annan finsk beskickning som avses i 10 §. (19.4.2013/303)

Ett utfärdat nödpass ska returneras till en passmyndighet som avses i 10 §.

3 c § (26.6.2009/456)
Provisoriskt pass

Ett pass kan beviljas provisoriskt (provisoriskt pass), om fingeravtryck inte kan tas av sökanden av skäl som avses i 6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur.

4 §
Diplomatpass och tjänstepass

Diplomatpass kan utfärdas för

1) republikens president, riksdagens talman och vice talmän, medlemmarna av statsrådet och justitiekanslern i statsrådet, högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens presidenter, kommendören för försvarsmakten samt evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets ärkebiskopar,

2) personer som är anställda inom utrikesförvaltningen för diplomatuppdrag samt andra personer inom utrikesrepresentationen för motsvarande uppdrag,

3) personer som har innehaft särskilt betydelsefulla statliga uppdrag,

4) andra än i 1–3 punkten avsedda personer, om utfärdande av diplomatpass är nödvändigt för med diplomatiska uppdrag jämförbara internationella uppdrag,

5) make, minderårigt barn och, då omständigheterna kräver det, även för 18- eller 19-åriga barn till i 2 punkten avsedda personer som är anställda inom utrikesförvaltningen, samt av särskilda skäl för efterlevande make, (19.4.2013/303)

6) make eller efterlevande make och barn till i 1, 3 och 4 punkten avsedda personer av särskilda skäl samt till i 2 punkten nämnda övriga personer inom utrikesrepresentationen.

Tjänstepass kan utfärdas för personer som är anställda inom utrikesförvaltningen och andra personer inom utrikesrepresentationen samt personer med andra officiella internationella uppdrag än sådana som avses i 1 mom. Tjänstepass kan av särskilda skäl även utfärdas för make och barn till ovan avsedda personer.

Vad som i denna lag bestäms om pass gäller också diplomatpass och tjänstepass, om inte något annat bestäms i annan lag. (26.6.2009/456)

I 1 mom. 5 och 6 punkten och i 2 mom. avses med make personens make eller maka eller sambo som lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn.

4 a § (26.6.2009/456)
Sjömanspass

Vad som i denna lag bestäms om ansökan om pass, tagande av fingeravtryck samt utfärdande, indragning och tillvaratagande av pass, gäller också sjömanspass. Ett sjömanspass har inte en teknisk del som avses i 5 a §.

5 § (26.6.2009/456)
Passets innehåll

I ett pass antecknas sökandens släktnamn och förnamn, kön, personbeteckning, nationalitet, födelsehemkommun, den dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer. I passet finns dessutom passinnehavarens ansiktsbild och namnteckning. I ett pass med begränsat giltighetsområde antecknas de länder som passet berättigar innehavaren att resa till eller de länder som passet inte berättigar innehavaren att resa till. I stället för födelsehemkommunen antecknas "utlandet" om sökandens födelsehemkommun inte tillförlitligt kan utredas eller om antecknandet av födelsehemkommunen i passet sannolikt skulle äventyra passinnehavarens säkerhet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den namnteckning som avses i 1 mom.

5 a § (26.6.2009/456)
Passets tekniska del och kontroll av uppgifterna

Ett pass innehåller en teknisk del enligt rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EU:s passförordning).

I den tekniska delen lagras passinnehavarens ansiktsbild och de fingeravtryck som avses i 6 a § inklusive nödvändiga tilläggsuppgifter i enlighet med vad som bestäms i EU:s passförordning. I den tekniska delen kan också de uppgifter lagras som avses i 5 § 1 mom. I EU:s passförordning finns bestämmelser om passinnehavarens rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i passets tekniska del.

Bestämmelser om passets säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken finns i EU:s passförordning. På pärmen till ett pass med ett biometriskt kännetecken finns en symbol som anger detta.

5 b § (26.6.2009/456)
Avläsning av fingeravtryck

Fingeravtryck som har lagrats i passets tekniska del får avläsas endast så som bestäms i EU:s passförordning. Fingeravtryck får avläsas av en passmyndighet som avses i 10 § och av en polis- eller gränskontrollmyndighet.

Vid avläsning av fingeravtryck får fingeravtryck tas av passinnehavaren och de får jämföras med de fingeravtryck som lagrats i passets tekniska del för konstaterande av passets äkthet och fastställande av passinnehavarens identitet. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

Vid avläsning av fingeravtryck får uppgifter om passinnehavaren inte behandlas på annat sätt än vad som bestäms i EU:s passförordning och i denna lag.

Utöver vad som i denna lag bestäms om avläsande av fingeravtryck ska gemenskapens lagstiftning och internationella avtal som är bindande för Finland iakttas.

Inrikesministeriet fattar beslut om att bevilja utländska myndigheter rätt att avläsa uppgifter och om att dra in denna rätt.

5 c § (26.6.2009/456)
Skydd av uppgifterna i passets tekniska del

Polisstyrelsen ska i enlighet med EU:s passförordning och de bestämmelser som utfärdats för tillämpning av den se till att uppgifterna i passets tekniska del skyddas effektivt mot intrång, olovlig avläsning, modifiering, användning och övrig olovlig behandling. (19.4.2013/303)

Certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i den tekniska delen eller som behövs för avläsning av fingeravtryck utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. (29.11.2019/1164)

Utrikesministeriet svarar i enlighet med 1 mom. för skyddet av uppgifterna i den tekniska delen i diplomatpass och tjänstepass och i pass som utfärdats av en i 10 § avsedd beskickning utomlands.

2 kap

Ansökan om och utfärdande av pass

6 § (28.11.2014/966)
Ansökan om pass

Ansökan om pass ska göras hos polisen. Ansökan kan anhängiggöras på elektronisk väg. Sökanden ska dock personligen infinna sig hos myndigheten för komplettering av ansökan.

En finsk medborgare som vistas utomlands kan ansöka om pass hos en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass. Sökanden ska vara personligen närvarande när han eller hon ansöker om pass. Ansökan kan inte lämnas in på elektronisk väg.

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass ska göras hos utrikesministeriet. Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till polisen eller till en finsk beskickning. Sökanden ska vara personligen närvarande när han eller hon ansöker om diplomatpass och tjänste-pass. Ansökan kan inte lämnas in på elektronisk väg.

Till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan kännas igen. Sökanden ska som identifieringshandling uppvisa en giltig handling där sökandens identitet framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utförs identifieringen av den myndighet som utfärdar passet. Elektronisk kommunikation förutsätter ett sådant identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de identitetshandlingar som polisen utfärdar. Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om antalet ansiktsbilder som ska fogas till ansökan och om kraven på ansiktsbilderna.

6 a § (26.6.2009/456)
Tagande av fingeravtryck

Fingeravtryck ska tas av den som ansöker om pass. Den myndighet som utfärdar passet tar fingeravtrycken. Närmare bestämmelser om tagande av fingeravtryck kan utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

Sökanden behöver inte lämna fingeravtryck om dessa inte kan tas på grund av ålder, skada, sjukdom eller fysiskt hinder eller av andra motsvarande skäl. Sökanden ska vid begäran lägga fram tillförlitlig utredning om orsaken till att fingeravtryck inte kan lämnas och en uppskattning av hur länge detta tillstånd varar.

Fingeravtrycken lagras i passets tekniska del och i passregistret. Fingeravtryck som införts i passregistret ska hållas åtskilda från signalementen för personer som är misstänkta för brott.

6 b § (28.11.2014/966)
Ansökan om nytt pass

Om sökanden ansöker om nytt pass på elektronisk väg inom sex år från utfärdandet av det tidigare passet och det för det tidigare passet har tagits fingeravtryck och lämnats namnteckningsprov, behöver sökanden inte vara personligen närvarande när han eller hon ansöker om pass. Då tas inga fingeravtryck för det nya passet.

När sökanden ansöker om nytt pass på elektronisk väg ska han eller hon dock personligen infinna sig hos myndigheten, om det behövs för att sökanden ska kunna identifieras, lämna nya fingeravtryck, lämna ett nytt namnteckningsprov eller av någon annan särskild orsak.

Det förfarande som avses i 1 mom. tillämpas inte på ansökan om nytt pass hos en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass och inte heller på ansökan om nytt diplomatpass, tjänstepass, sjömanspass eller i 8 kap. i utlänningslagen (301/2004) avsett resedokument som beviljas utlänningar.

7 §
Ansökan om pass för minderårig

Till ansökan om pass för minderårig skall vårdnadshavarnas samtycke fogas. En vårdnadshavare kan ge sitt samtycke med begränsningar i fråga om passets giltighetsområde eller giltighetstid.

Om en minderårig har omhändertagits av en socialnämnd i Finland, skall det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) lämna samtycke enligt 1 mom.

8 §
Ansökan om pass för värnpliktig

Vid ansökan om pass skall en värnpliktig lägga fram en utredning om att det inte föreligger något sådant hinder för utfärdande av pass som avses i 14 § 5 mom. eller 15 § 1 mom. 3 punkten. En värnpliktig kan påvisa att det inte föreligger hinder för utfärdande av pass med följande intyg:

1) ett militärpass,

2) ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande beslut,

3) ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt,

4) ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet, eller

5) ett civiltjänstgöringsintyg.

9 §
Identifiering

Identifieringen av den som ansöker om pass skall ske på ett tillförlitligt sätt.

Polisstyrelsen har rätt att meddela de myndigheter som utfärdar pass bestämmelser om utförande av identifieringen. (26.6.2009/503)

10 § (19.4.2013/303)
Utfärdande av pass

Pass utfärdas som en personlig resehandling där endast uppgifter om passinnehavaren antecknas.

Pass utfärdas av en polisinrättning. Pass för en finsk medborgare som vistas utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman, eller av någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass. Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet. (28.6.2013/505)

Den utfärdande myndigheten svarar för att uppgifterna i pass som överlämnas till sökanden stämmer överens med ansökan. Uppgifterna om sökanden i passets tekniska del ska stämma överens med motsvarande visuellt synliga uppgifter i passet.

11 §
Utfärdande av pass för minderåriga (26.6.2009/456)

För en minderårig utfärdas pass, om vårdnadshavarna ger sitt samtycke därtill.

Kan en vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller annat motsvarande skäl inte ge ett sådant samtycke som avses i 7 § 1 mom. och om dröjsmål med avgörandet skulle medföra oskäligt men, behövs inte vårdnadshavarens samtycke. Om en vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat.

Det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen är skyldigt att på begäran av den myndighet som utfärdar pass ge ett utlåtande om huruvida förvägrande av pass klart strider mot barnets bästa. Myndigheten skall ge sitt utlåtande i sådana fall då den sedan tidigare har uppgifter om den minderåriga eller dennes vårdnadshavare. Utlåtandet kan även innehålla sådana uppgifter som enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) skall hållas hemliga, om detta är nödvändigt med tanke på barnets bästa.

Ett beslut genom vilket en minderårig har beviljats pass med stöd av 2 mom. skall iakttas även om ändring sökts.

12 § (26.6.2009/456)

12 § har upphävts genom L 26.6.2009/456.

13 §
Giltighetsområdet för pass

Ett pass berättigar till utresa ur Finland.

Giltighetsområdet för ett pass skall begränsas på det sätt som sökanden begär eller i enlighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 15 § 1 mom. och då pass utfärdas för en minderårig i de fall som avses i 11 § 2 mom.

14 § (26.6.2009/456)
Giltighetstiden för pass

Ett pass är giltigt i fem år från den dag då passet utfärdades, om inte något annat följer av 2–7 mom.

Pass utfärdas för kortare tid än fem år på det sätt som sökanden begär eller i enlighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än fem år även för den som avses i 15 § 1 mom. och då pass utfärdas i de fall som avses i 11 § 2 mom. Om fingeravtryck inte kan tas av sökanden av skäl som avses i 6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur, utfärdas passet för en tid av högst tolv månader.

För en sökande som också är medborgare i någon främmande stat och som med stöd av 34 § i medborgarskapslagen (359/2003) eventuellt kommer att förlora sitt finska medborgarskap utfärdas pass högst till dess sökanden fyller 22 år.

När ett pass i de fall som avses i 18 § utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, utfärdas det nya passet för den tid som krävs med hänsyn till den omständighet som utfärdandet grundar sig på, dock för högst fem år. (19.4.2013/303)

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte särskilt vägande skäl ger anledning till något annat. (19.4.2013/303)

Ett tillfälligt pass utfärdas för en tid av högst tolv månader. Ett nödpass utfärdas i enlighet med vad som följer av den omständighet som kräver att pass utfärdas, dock för en tid av högst tolv månader.

Diplomatpass och tjänstepass kan av särskilda skäl utfärdas för kortare tid än fem år.

15 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras

1) den som på sannolika skäl misstänks för brott på vilket kan följa fängelse i minst ett år och i fråga om vilket förundersökningen eller åtalsprövningen inte har slutförts eller vilket personen står åtalad eller är efterlyst för,

2) den som har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff och inte har avtjänat straffet,

3) en värnpliktig som fyllt 28 år, till utgången av det år då han fyller 30 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass. (19.4.2013/303)

Pass utfärdas inte för den som har meddelats utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § i konkurslagen (120/2004). Bestämmelser om utfärdande av pass till den som meddelats reseförbud finns i 5 kap. 3 § i tvångsmedelslagen (806/2011). (22.7.2011/853)

16 §
Prövning av hinder och begränsningar för utfärdande av pass

Då det prövas om pass skall utfärdas för den som avses i 15 § 1 mom. skall det beaktas vilken betydelse resor har med hänsyn till dennes familjeförhållanden, hälsotillstånd, utkomst och yrke samt andra omständigheter. Vid prövningen skall dessutom beaktas om det finns grundad anledning att anta att personen i fråga reser utomlands för att undgå förundersökning, straff eller verkställigheten av straff.

17 § (26.6.2009/456)
Utredning av hinderlöshet samt personuppgifternas riktighet

Innan pass utfärdas ska den utfärdande myndighet som avses i 10 § utreda sökandens hinderlöshet.

Den utfärdande myndigheten ska kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet och uppgifterna ska antecknas i passet i enlighet med befolkningsdatasystemets uppgifter.

18 § (26.6.2009/456)
Utfärdande av pass utan att ett giltigt pass dras in

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, om det giltiga passet är i en utländsk myndighets besittning eller om de anteckningar i passet som gjorts av en utländsk myndighet hindrar resa till annat land och om ett nytt pass behövs på grund av sökandens arbete eller av något annat särskilt vägande personligt skäl. Ett tillfälligt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in också om passet behövs på grund av att ett identitetskort som använts som resedokument har förkommit eller obehörigen har kommit i någon annans besittning.

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in också, om överlämnandet av ett giltigt pass till sökanden förhindras av skäl som anknyter till tillverkningen eller leveransen av passet. Då utfärdas det nya passet avgiftsfritt.

Ett pass kan utfärdas utan att ett giltigt diplomatpass eller tjänstepass samtidigt dras in. (19.4.2013/303)

Ett diplomatpass och ett tjänstepass kan utfärdas utan att ett giltigt pass, diplomatpass eller tjänstepass samtidigt dras in. (19.4.2013/303)

19 § (19.4.2013/303)
Leverans och överlämnande av pass

Passet levereras till sökanden som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras.

Om det av skäl som hänför sig till dokumentsäkerheten eller av andra särskilda skäl inte är möjligt eller ändamålsenligt att leverera passet på det sätt som avses i 1 mom., överlämnas passet av den myndighet som utfärdat det. Den myndighet som utfärdat passet kan också anvisa att passet ska överlämnas av någon annan myndighet som avses i 10 § eller av en honorärkonsul som utrikesministeriet har bemyndigat att överlämna pass.

När ett nytt pass överlämnas till sökanden upphör både det tidigare beslutet om utfärdande av pass och det tidigare passet att gälla. Detta gäller dock inte pass som avses i 18 §.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid leverans och överlämnande av pass får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Beslut

När ett pass utfärdas i enlighet med ansökan, ges sökanden inte något separat förvaltningsbeslut eller någon besvärsanvisning. Om ett pass i de fall som avses i 11 § 2 mom. utfärdas utan alla vårdnadshavares samtycke eller om ett pass utfärdas med avvikelse från ansökan, skall sökanden utöver passet få ett separat förvaltningsbeslut med besvärsanvisning.

3 kap

Indragning och omhändertagande av pass

21 § (26.6.2009/456)
Förutsättningar för indragning av pass

Ett pass dras in om

1) innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,

2) innehavaren anhåller om att hans eller hennes pass ska dras in,

3) passet förkommer innan det överlämnas till sökanden eller innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits, (19.4.2013/303)

4) vårdnadshavaren eller socialnämnden har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. och något annat inte följer av 2 mom. i denna paragraf,

5) socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass ska dras in, eller

6) passet ska förstöras i enlighet med hittegodslagen (778/1988).

Även om en vårdnadshavare har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med vårdnadshavarens samtycke förs till en annan stat annat än tillfälligt. Det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen är skyldigt att ge ett utlåtande om huruvida en indragning av passet klart strider mot barnets bästa. På utlåtandet tillämpas också i övrigt vad som i 11 § 3 mom. bestäms om det utlåtande som ges i fråga om förvägrande av pass.

Ett pass kan dras in om

1) passet innehåller ett uppenbart fel,

2) passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort,

3) det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av om pass kan utfärdas sannolikt skulle leda till att pass förvägras med stöd av 15 §,

4) passet används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller

5) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata av särskilda skäl har återtagit ett certifikat som avses i 5 c § 2 mom. (29.11.2019/1164)

Diplomatpass och tjänstepass kan även dras in när passinnehavaren har övergått till andra uppgifter eller förutsättningar för utfärdande annars inte längre föreligger.

När det prövas om ett pass ska dras in med stöd av 3 mom. 3 punkten ska de omständigheter som nämns i 16 § beaktas.

Ett beslut enligt 2 mom. om att inte dra in passet för en minderårig ska iakttas även om ändring sökts.

Om ett pass dragits in med stöd av 1 mom. 3 punkten innan det har överlämnats till sökanden eller med stöd av 3 mom. 1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror på passinnehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid. Om ett pass dragits in på grund av att det blivit fördärvat, har passinnehavaren dock rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass endast om passet har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet. Om ett pass dragits in med stöd av 3 mom. 5 punkten, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid. (19.4.2013/303)

22 § (28.11.2014/966)
Indragning av pass

Ett pass dras in av polisen eller den myndighet som utfärdat passet. Om det i enlighet med 21 § 1 mom. 3 punkten har anmälts att ett pass har förkommit eller stulits utomlands, får passet dras in också av en i 10 § 2 mom. avsedd finsk beskickning.

23 §
Indragning av pass som säkerhetsåtgärd

I syfte att förhindra missbruk kan ett pass dras in på initiativ av en myndighet då man på sannolika skäl kan misstänka att en person har avlidit i samband med en naturkatastrof eller någon annan katastrof eller till följd av ett brott.

Om den misstanke som avses i 1 mom. visar sig vara felaktig och personen hittas levande, har han eller hon rätt att kostnadsfritt få ett nytt pass för det indragna passets återstående giltighetstid.

24 §
Förutsättningar för tillvaratagande av pass

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myndighet. Om ett pass har dragits in, ska passinnehavaren eller den som har passet i sin besittning på en myndighets begäran överlämna passet till myndigheten. Om passinnehavaren eller någon annan som resedokument eller som en handling där identiteten framgår använder eller försöker använda ett i 19 § 3 mom. avsett pass som upphört att gälla på grund av att ett nytt pass har överlämnats, kan myndigheten tillvarata det ogiltiga passet för makulering. (28.11.2014/966)

Ett pass kan tillfälligt tillvaratas av en myndighet innan beslutet om indragning har fattats, om passet innehåller ett uppenbart fel eller om det har blivit fördärvat så att det inte längre kan anses vara en tillförlitlig identifierings- eller resehandling eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort eller om det används av någon annan än den som det har utfärdats för.

Bestämmelser om att den som meddelats reseförbud ska överlämna sitt pass till polisen utan beslut om indragning finns i 5 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i tvångsmedelslagen. Bestämmelser om att den som meddelats utreseförbud ska överlämna sitt pass till polisen finns i 4 kap. 8 § 3 mom. i konkurslagen. (22.7.2011/853)

25 §
Tillvaratagande av pass

I de fall som avses i 24 § 1 mom. tillvaratas passet av en passmyndighet som avses i 10 § eller av en polis- eller gränskontrollmyndighet. (26.6.2009/456)

I de fall som avses i 24 § 3 mom. får en anhållningsberättigad tjänsteman vid polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet tillvarata passet. Därvid kan en gränskontrollmyndighet tillvarata passet i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman.

En myndighet som med stöd av 22 § har rätt att dra in pass och en gränskontrollmyndighet får i de fall som nämns i 24 § 2 mom. tillfälligt tillvarata ett pass, om det är sannolikt att passet kan dras in med stöd av 21 §.

Ett pass som har tillvaratagits av en myndighet ska utan dröjsmål sändas till den polisinrättning inom vars distrikt passinnehavaren är bosatt eller till den myndighet som utfärdat passet. Polismän, gränsbevakningsmän och andra tjänstemän som verkar som passkontrollörer har för tillvaratagande av pass rätt att utföra kroppsvisitation. (19.4.2013/303)

Ett pass kan tillvaratas utan hinder av att besvär har anförts över beslutet att indra passet. I beslut som gäller tillvaratagande av pass får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

4 kap

Resa från och till landet

26 §
Gränskontrollmyndigheter

Med gränskontrollmyndighet avses i denna lag gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter som har rätt utföra sådana gränskontroller som avses i gränsbevakningslagen (578/2005).

27 §
Bestämmelser om passerande av gränsen

Bestämmelser om passerande av gränsen, gränsövergångsställen och deras öppettider samt fördelningen av gränskontrolluppgifter mellan gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen vid olika gränsövergångsställen ingår i gränsbevakningslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

28 §
Lämnande av uppgifter till gränskontrollmyndigheter

Skall en finsk medborgare inneha ett pass eller ett identitetskort vid sina resor, skall han eller hon vid utresa och även vid inresa på begäran visa upp det för gränskontrollmyndigheten.

En finsk medborgare är skyldig att på begäran av gränskontrollmyndigheten lämna myndigheten de uppgifter som är nödvändiga för konstaterande av personens rätt att resa.

5 kap

Särskilda bestämmelser

29 § (26.6.2009/456)
Passregister

För utförande av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen, utrikesministeriet och en sådan finsk beskickning som avses i 10 § ska polisen föra ett register där det förs in

1) de behövliga grundläggande personuppgifter som avses i 4 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019),

2) uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, om pass och andra resehandlingar som har utfärdats av en finsk myndighet, om pass som har förkommit, blivit stulna eller tillvaratagits samt om hinder för utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden,

3) fingeravtryck som enligt 6 a § tagits av sökanden vid ansökan om pass,

4) de fotografier av personer och namnteckningsprov som personerna lämnat till polisen, utrikesministeriet eller till en myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om pass.

(10.5.2019/629)

Bestämmelser om användning av uppgifterna i passregistret finns i 11–15 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Bestämmelser om utlämnande och radering av uppgifterna i passregistret finns i 4 kap. och i 38 § i den lagen. (10.5.2019/629)

Utrikesministeriet och finska beskickningar har rätt att använda fingeravtrycksuppgifter i pass endast för fastställande av identitet och tillverkning av dokument, om inte något annat bestäms i lag. Utrikesministeriet och finska beskickningar har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

30 § (26.6.2009/456)

30 § har upphävts genom L 26.6.2009/456.

31 §
Förvaring av pass

Passinnehavaren skall förvara sitt pass omsorgsfullt. Passinnehavaren svarar för påföljderna av vårdslös förvaring. Egna anteckningar får inte heller göras i passet.

32 §
Förstörande av pass

Har ett pass inte avhämtats inom ett år efter det att det utfärdades, kan det förstöras. Då förfaller även beslutet att utfärda passet.

En myndighet som avses i 10 § ska förstöra pass vars giltighetstid löpt ut och som överlämnats till den, och pass som dragits in med stöd av 21 §. I sådana fall där ett pass dras in på initiativ av någon annan än passinnehavaren ska passet dock förstöras först efter det att beslutet om indragning har vunnit laga kraft, dock senast när passets giltighetstid löpt ut. (19.4.2013/303)

Polisstyrelsen har rätt att meddela närmare föreskrifter om förstörande av pass. (26.6.2009/503)

33 §
Ändring av passinnehavarens namn eller personbeteckning

När en passinnehavare använder passet för att styrka rätten att resa skall han eller hon se till att personuppgifterna i passet motsvarar uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

34 §
Avgift

För pass uttas en avgift som överensstämmer med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

35 § (19.4.2013/303)
Kontroll av passets kvalitet och innehåll samt leverans av passet

Polisstyrelsen svarar för anordnandet av kontroll av passets kvalitet och av att passets innehåll är korrekt samt av passets leverans. Polisstyrelsen får ge en privat serviceproducent i uppdrag att kontrollera passets kvalitet och att passets innehåll är korrekt samt att leverera passet. Polisstyrelsen ska med serviceproducenten avtala om uppdragets innehåll, kraven på passets kvalitet, säkerhetsarrangemangen och andra omständigheter som är av betydelse för att uppdraget ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om informationssäkerhet som myndigheterna är skyldiga att iaktta.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådana datakommunikationsförbindelser och sådan nivå på datasystemet samt sådan övrig teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att uppdraget ska kunna skötas på behörigt sätt. Serviceproducenten ska på behörigt sätt sörja för dokumentsäkerheten, lokalsäkerheten och dataskyddet. Serviceproducenten ska för leveransen av pass i Finland, eller underleverantören i det fall att leveransen av pass anordnas som underleverans enligt 3 mom., ha tillräckligt många verksamhetsställen med tillräcklig geografisk täckning.

Serviceproducenten ska i Finland utföra individualiseringen av passet samt kontrollen av passets kvalitet och av att passets innehåll är korrekt innan passet levereras. Serviceproducenten får anordna leveransen av passet till sökanden på det sätt som avses i 19 § genom förmedling av någon underleverantör som godkänts av Polisstyrelsen. Underleverantören ska uppfylla de krav som anges i 2 mom. i denna paragraf. Serviceproducenten ansvarar för sådan service som den har låtit göra som underleverans.

Polisstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten hos serviceproducenten och underleverantören. Serviceproducenten ska utan dröjsmål underrätta Polisstyrelsen om sådana förändringar i sin egen verksamhet eller i verksamheten hos underleverantören som i väsentligt avseende påverkar möjligheterna att sköta uppdraget på behörigt sätt. Polisstyrelsen ska genom ett avtal med serviceproducenten säkerställa att tillsynsförfarandena och kontrollen av verksamheten sköts effektivt.

På serviceproducentens och underleverantörens anställda i Finland tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tillhandahållandet av service och om kraven på servicen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 §
Straffbestämmelser i strafflagen

Bestämmelser om straff för riksgränsbrott finns i 17 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) och bestämmelser om straff för lindrigt riksgränsbrott i 17 kap. 7 a § i samma lag.

37 § (19.12.2019/1356)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Besvären ska behandlas skyndsamt.

37 a § (28.11.2014/973)
Tillhandahållande av konsulära tjänster i finska ambassader och konsulat

Bestämmelser om vilka de finska ambassader samt finska konsulat som leds av en utsänd tjänsteman är, som tillhandahåller konsulära tjänster enligt denna lag finns i 9 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999) och i en förordning som utfärdats med stöd av den.

38 § (19.4.2013/303)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och utfärdande av pass samt om de bilagor som krävs för ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna och begränsningarna vid utfärdande av diplomatpass och tjänstepass får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utfärdande av pass samt bestämmer om utformningen av pass och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av pass. Formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utfärdande av diplomatpass och tjänstepass fastställs dock av utrikesministeriet, som också bestämmer om utformningen av passen i fråga och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av dem.

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Genom denna lag upphävs passlagen av den 22 augusti 1986 (642/1986) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

40 §
Övergångsbestämmelser

Ett pass som har indragits tillfälligt före denna lags ikraftträdande upphör utan separat beslut att gälla då denna lag träder i kraft.

Pass som har utfärdats med stöd av den passlag som upphävs vid denna lags ikraftträdande är giltiga till den sista giltighetsdag som antecknats i passen.

Om den återstående giltighetstiden för ett sådant pass med tillverkningsfel som utfärdats före ikraftträdandet av denna lag uppgår till mer än fem år, beviljas i stället för detta pass ett nytt pass, dock endast för fem år.

RP 25/2005, FvUB 13/2006, RSv 92/2006

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.2009/456:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008, FvUB 9/2009, RSv 97/2009

26.6.2009/503:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

22.7.2011/853:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

19.4.2013/303:

Denna lag träder i kraft den 29 april 2013.

RP 188/2012, FvUB 4/2013, RSv 42/2013

19.4.2013/304:

Denna lag träder i kraft den 29 april 2013.

Genom denna lag upphävs 6 § 1 och 3 mom., 10 § 2 mom., 22 § och 25 § 4 mom. i lagen om ändring av passlagen (853/2011).

RP 188/2012, FvUB 4/2013, RSv 42/2013

28.6.2013/505:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2013, FvUB 7/2013, RsV 77/2013

28.11.2014/966:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 85/2014, FvUB 27/2014, RSv 144/2014

28.11.2014/973:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 102/2014, UtUB 12/2014, RSv 129/2014

7.8.2015/922:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

10.5.2019/629:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

29.11.2019/1164:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

19.12.2019/1356:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019, FvUB 10/2019, RSv 46/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.