Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

21.7.2006/607

Lag om Räddningsinstitutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (28.12.2018/1354)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om Räddningsinstitutets uppgifter och förvaltning, den utbildning som ges vid Räddningsinstitutet samt studerandenas rättigheter och skyldigheter. Huvudman för Räddningsinstitutet är staten och det lyder under inrikesministeriet.

2 § (26.6.2008/472)
Räddningsinstitutets uppgift

Räddningsinstitutet ska ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendets befäl, utbildning som ger beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt för sin del svara för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom räddningsväsendet, samordningen av forskningsverksamheten samt vid behov även för andra uppgifter som lämpar sig för institutets verksamhetsområde.

Räddningsinstitutet ska dessutom under inrikesministeriets styrning sköta rekrytering samt materiell och logistisk beredskap i anknytning till lämnande av bistånd vid sådan internationell räddningsverksamhet som avses i 38 § i räddningslagen (379/2011) samt sköta den riksomfattande utbildningen och övningar i anknytning till internationell räddningsverksamhet. Räddningsinstitutet sköter i enlighet med vad inrikesministeriet bestämmer de praktiska arrangemangen i anknytning till lämnande av bistånd vid internationell räddningsverksamhet och är på det sätt som avses i 5 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004) arbetsgivare för personer som deltar i internationell räddningsverksamhet. (28.12.2018/1360)

Räddningsinstitutet ska också ansvara för beredningen, uppdateringen och utvecklingen av läroplanen, utbildningen av utbildare, förandet av registret över utbildare samt produktionen av undervisningsmaterial för i räddningsverksamhet deltagande personal i bisyssla och personal hos en i 2 a § 1 mom. 5 punkten i räddningslagen (379/2011) avsedd avtalsbrandkår och andra sammanslutningar som ingått avtal. (28.12.2018/1354)

2 a § (23.3.2023/437)
Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Räddningsinstitutet ska i de fall som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) i fråga om yrkeskvalifikationer som förvärvats i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, fatta beslut om den rätt att vara verksam i sådana uppgifter som avses i 57 § 1 mom. och 63 § i räddningslagen och i 8 § 2 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) med iakttagande av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2 a § har tillfogats genom L 437/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

2 kap

Räddningsinstitutets förvaltning

3 §
Rektor

Räddningsinstitutet har en rektor som utnämns av inrikesministeriet.

Räddningsinstitutets rektor skall leda institutets verksamhet och se till att institutets uppgifter sköts effektivt.

3 a § (28.12.2018/1360)

3 a § har upphävts genom L 28.12.2018/1360.

4 §
Beslutanderätt

De ärenden som ankommer på Räddningsinstitutet avgörs av rektorn, om inte något annat bestäms i denna lag. Beslutanderätten i ett ärende som hör till rektorns behörighet kan i en arbetsordning överföras på någon annan tjänsteman vid institutet, med undantag för beslutanderätten i ärenden som enligt lag uttryckligen skall avgöras av rektorn. Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2018/1360. (28.12.2018/1360)

5 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organiseringen av Räddningsinstitutets förvaltning och verksamhet, om personalens uppgifter och om befogenheter, behandlingen av ärenden, sammankallande av rättelse- och disciplinnämnden och behandlingen av ärenden i nämnden ges i institutets arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av rektorn.

6 §
Rättelse- och disciplinnämnd

Vid Räddningsinstitutet finns en rättelse- och disciplinnämnd som ska behandla och avgöra rättelseyrkanden som gäller antagning av studerande, förlust och avbrytande av studierätten, bedömning av studieprestationer, tillgodoräknande av tidigare studier, skriftliga varningar och avbrytande av studierna enligt 30 § 4 mom. Nämnden fattar också beslut om sådan avstängning för viss tid av en studerande samt om sådan förlust för viss tid eller helt och hållet av rätten att bo på institutets internat som utgör disciplinstraff enligt denna lag. (19.12.2019/1388)

Rättelse- och disciplinnämnden har en ordförande och tre övriga ledamöter. Inrikesministeriet utser bland Räddningsinstitutets personal nämndens ordförande och ledamöter samt personliga suppleanter för dem för tre år i sänder. Minst två av ledamöterna liksom även deras personliga suppleanter skall höra till institutets undervisningspersonal.

Rättelse- och disciplinnämnden är beslutför när den är fulltalig. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar, i ärenden som gäller disciplinstraff dock den lindrigare ståndpunkten.

7 §
Räddningsinstitutets delegation

Vid planeringen och utvecklingen av Räddningsinstitutets verksamhet samt vid uppföljningen av förändringarna i institutets verksamhetsbetingelser och bedömningen av förändringarnas effekter bistås institutet av Räddningsinstitutets delegation, som tillsätts av inrikesministeriet för fyra år i sänder. Delegationens sammansättning skall vara verksamhetsmässigt, regionalt och språkligt representativ.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av delegationen och om dess sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Utvärdering av kvaliteten

Räddningsinstitutet skall svara för kvaliteten och den fortlöpande utvecklingen av den utbildning och övriga verksamhet som den ordnar samt för utvärderingen av verksamhetens kvalitet.

9 §
Behörighetsvillkor

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för Räddningsinstitutets rektor och ordinarie undervisningspersonal samt vid behov även för den övriga personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Användning av uniform

Räddningsinstitutets personal skall i tjänsten bära uniform, om inte uppgifternas art eller natur förutsätter något annat. Institutet fattar närmare beslut om användningen av uniform.

Närmare bestämmelser om uniformen och om anknytande beteckningar för tjänsteställning utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

3 kap

Utbildning, undervisning och examina

11 §
Utbildning som leder till yrkesexamen

Den yrkesinriktade grundutbildning som ges vid Räddningsinstitutet är utbildning som leder till yrkesexamina inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Bestämmelser om utbildningsprogrammen och de examina som avläggs inom dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Inrikesministeriet fastställer årligen på framställning av institutet antalet nya studieplatser inom den utbildning som leder till yrkesexamen.

12 § (16.12.2016/1173)
Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen

Polisyrkeshögskolan har examinationsrätt för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen. De studerande är studerande vid Polisyrkeshögskolan. Räddningsinstitutet utarbetar tillsammans med Polisyrkeshögskolan kriterier för valet av studerande samt en läroplan. Räddningsinstitutet ordnar undervisning enligt läroplanen på det sätt som Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan sinsemellan avtalat om.

På sådana studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen som deltar i undervisning som hör till examen vid Räddningsinstitutet tillämpas bestämmelserna i 15 §, 23 § 1 mom., 24 § 3 mom., 26 §, 30 § 2 och 5 mom. samt 33 och 34 §.

13 § (29.12.2011/1558)
Övrig utbildning

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fortbildning som hör samman med räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning för den ledande och specialiserade personalen inom befolkningsskyddet enligt räddningslagen (379/2011) och utbildning som främjar förberedelser enligt beredskapslagen (1552/2011). Institutet kan även ge annan utbildning som är lämplig med beaktande av dess verksamhetsområde.

14 §
Den yrkesinriktade grundutbildningens omfattning och innehåll

Grunden för studiernas dimensionering utgörs av en studiepoäng. Studieperioderna poängsätts i enlighet med den arbetsmängd de kräver. Den arbetsmängd studierna i genomsnitt kräver under ett läsår motsvarar 60 studiepoäng. De studier som leder till yrkesexamen omfattar minst 90 studiepoäng och utbildningen för underbefäl minst 60 studiepoäng. Studiernas maximitid anges i en läroplan enligt 16 §.

Den utbildning som leder till yrkesexamen innefattar yrkesinriktade studier och praktik som stöder studierna samt allmänna studier för att förvärva och komplettera yrkesskicklighet.

15 §
Praktik

Den praktik enligt läroplanen som ordnas i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats grundar sig på ett skriftligt avtal mellan Räddningsinstitutet och arbetsplatsen.

16 §
Läroplaner

Räddningsinstitutet godkänner en läroplan för den utbildning som leder till yrkesexamen. I läroplanen anges studiernas maximitid och omfattning i form av studiepoäng, undervisningens mål och centrala innehåll, den allmänna organiseringen av undervisningen och studierna, grunderna för bedömningen av de studerande samt övriga centrala faktorer som hör samman med genomförandet av undervisningen.

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1173. (16.12.2016/1173)

Räddningsinstitutet godkänner kursprogrammen för den övriga utbildningen enligt 13 §, med undantag för kursprogrammen för krishanteringsutbildning enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, vilka fastställs av inrikesministeriet.

17 §
Undervisningsspråk

Räddningsinstitutets undervisningsspråk är finska. Undervisning ges också på svenska och vid behov även på andra språk.

De studerande får i samband med antagningen av studerande och i proven använda antingen finska eller svenska.

4 kap

De studerandes rättigheter och skyldigheter

18 §
Behörighet för studier

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för manskap inom räddningsväsendet kan antas en sökande som

1) har fyllt 18 år innan studierna inleds,

2) innan ansökningstiden löper ut avlagt

a) gymnasiets lärokurs,

b) studentexamen,

c) en yrkesinriktad grundexamen eller en motsvarande tidigare examen, eller

d) en yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller en motsvarande tidigare examen,

3) med hänsyn till sitt hälsotillstånd och i övrigt är lämplig när det gäller att utföra uppgifterna inom branschen på ett adekvat sätt,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet för utbildningsprogrammet, och

5) har körrätt för fordon av klass C.

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för jourhavande vid nödcentraler kan antas en sökande som uppfyller de krav som nämns i 1 mom. 1–4 punkten.

Till de utbildningsprogram som avses i 1 och 2 mom. kan också en sådan sökande antas som inte har utbildning enligt 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Till det utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för underbefäl inom räddningsväsendet kan antas en sökande som

1) har avlagt yrkesexamen för manskap inom räddningsväsendet enligt denna lag eller slutfört en motsvarande utbildning vid en läroanstalt inom räddningsbranschen enligt tidigare bestämmelser och föreskrifter eller som i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna,

2) med hänsyn till sitt hälsotillstånd och i övrigt är lämplig när det gäller att utföra uppgifterna inom branschen på ett adekvat sätt,

3) har blivit godkänd i urvalsprovet för utbildningsprogrammet, och

4) har körrätt för fordon av klass C.

Räddningsinstitutet fattar beslut om de villkor för antagning till utbildningen som avses i 1 mom. 3 punkten och 4 mom. 2 punkten och som gäller krav i fråga om hälsotillstånd och lämplighet för branschen. Den som ansöker om att bli antagen till den yrkesinriktade grundutbildningen ska på det sätt som Räddningsinstitutet bestämmer lämna de uppgifter om sitt hälsotillstånd som krävs vid bedömningen av valet av studerande. Bestämmelser om ansökan om säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014). (19.9.2014/739)

19 §
Antagning av studerande

Räddningsinstitutet fattar beslut om ansökningsförfarandet, om beaktandet av tidigare studier, arbetslivserfarenhet och övriga meriter vid valet av sökande som får delta i urvalsprovet samt om urvalsprovets struktur och om viktningen mellan de olika delarna i urvalsprovet, liksom även om de övriga principer som skall iakttas vid antagningen av studerande. Likvärdiga urvalsprinciper skall tillämpas på de sökande.

Räddningsinstitutet fattar beslut om antagningen av studerande.

20 §
Inskrivning

Den som har antagits till den yrkesinriktade grundutbildningen skall på det sätt som Räddningsinstitutet bestämmer anmäla sig till institutet, varefter han eller hon antecknas som studerande.

21 §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra studierna i enlighet med de grunder som anges i utbildningsprogrammets läroplan.

22 §
Tillgodoräknande av studier

En studerande har rätt att som en del av lärokursen i den examen som skall avläggas räkna sig till godo studier som slutförts i andra sammanhang, om de till sina mål och sitt centrala innehåll överensstämmer med läroplanen. Räddningsinstitutet fattar beslut i ärenden som gäller tillgodoräknande av studier.

23 §
Undervisningens avgiftsfrihet och studiesociala förmåner

Undervisningen inom den yrkesinriktade grundutbildningen är avgiftsfri. Då studierna bedrivs vid Räddningsinstitutet eller i lokaler som disponeras av institutet är inkvarteringen i institutets internat och måltiderna avgiftsfria. De studerande står själva för de kostnader som orsakas av läroböcker, övrigt skriftligt studiematerial, studerandeuniformen samt inkvartering och måltider under praktikperioden.

För dem som deltar i utbildning som främjar förberedelser enligt 12 § i beredskapslagen är undervisningen och måltiderna samt inkvarteringen i institutets internat avgiftsfria i samband med den utbildning som sker vid Räddningsinstitutet. (29.12.2011/1558)

I 57 § i räddningslagen bestäms om förmånerna för dem som deltar i befolkningsskyddsutbildning.

24 § (16.12.2016/1173)
Drogtestning

En studerande vid Räddningsinstitutet är skyldig att på förordnande av institutet genomgå ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och av laboratoriepersonal, om det finns grundad anledning att misstänka att studeranden uppträder påverkad av berusningsmedel i de praktiska arbetsuppgifter som övas vid institutet eller i den praktik som sker på en arbetsplats. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna institutet slutsatserna av drogtestet. De uppgifter som erhållits genom drogtestet är sådana uppgifter om hälsotillståndet som avses i 25 §.

Räddningsinstitutet svarar för kostnaderna för den i 1 mom. avsedda drogtestningen.

För att upprätthålla utbildningssäkerheten kan Räddningsinstitutet ställa som villkor för deltagande i sådan utbildning om avses i 12 § att en studerande deltar i ett test som utförs av Räddningsinstitutets personal eller av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i syfte att konstatera om den studerande har intagit alkohol eller något annat berusningsmedel, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande deltar i utbildningen i påverkat tillstånd eller om det är fråga om utbildning där deltagande i påverkat tillstånd skulle medföra särskild fara för liv eller hälsa. Den som hör till Räddningsinstitutets personal kan hindra en studerande från att delta i undervisningen, om testet visar att den studerande är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel eller om den studerande vägrar delta i testet.

25 §
Behandling av uppgifter om de studerandes och de sökandes hälsotillstånd

Uppgifter som gäller hälsotillståndet för den som ansökt om att bli antagen som studerande eller som är studerande får vid Räddningsinstitutet behandlas endast av personer som bereder eller fattar beslut om antagning av studerande, avbrytande av studierna eller förlust av studierätten eller disciplinära åtgärder. Institutet skall förvara uppgifter om hälsotillståndet skilt från övriga personuppgifter. Uppgifterna om hälsotillståndet skall avföras ur registret omedelbart då de lagstadgade arbetsuppgifterna inte längre förutsätter att uppgifterna förvaras, dock senast ett år efter det att uppgifterna införts i registret.

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1173. (16.12.2016/1173)

26 §
Arbetarskydd under praktikperioden

Arbetsgivaren svarar för de studerandes arbetarskydd under den praktik som ordnas på en arbetsplats enligt arbetarskyddslagens (738/2002) bestämmelser om arbetarskyddet för arbetstagare.

27 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

Den som studerar vid Räddningsinstitutet får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon fått kännedom om i samband med utbildningen och om vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter avslutad utbildning eller verksamhet hos myndigheten.

Den som studerar vid Räddningsinstitutet får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för brottet bestäms i någon annanstans i lag.

28 §
Förlust av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

En studerande förlorar sin studierätt, om han eller hon

1) i samband med ansökan till Räddningsinstitutet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit omständigheter om sig själv, och dessa kunde ha förhindrat antagningen,

2) inte har anmält sig till institutet på det sätt som bestäms i 20 §, om inte institutet på grundad anledning godkänner anmälan efter utsatt tid,

3) inte har slutfört sina studier inom den maximitid som anges i läroplanen och institutet inte av särskilda skäl beviljar honom eller henne extra tid för att slutföra studierna,

4) har konstaterats ha en sådan sjukdom eller ett sådant handikapp som uppenbart utgör ett bestående hinder för deltagande i utbildningen och avläggande av examen,

5) har dömts till straff vid en allmän domstol och brottet visar att han eller hon är olämplig för uppgifter inom branschen, (19.12.2019/1348)

6) inte lämnar in det läkarutlåtande som avses i 29 § 4 mom. till Räddningsinstitutet. (19.12.2019/1348)

Studeranden skall på begäran ge institutet de uppgifter som krävs för bedömning av hälsotillståndet enligt 1 mom. 4 punkten.

Beslut om förlust av studierätten fattas av rektorn.

29 § (19.12.2019/1348)
Avbrytande av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

En studerande har rätt att tillfälligt avbryta sina studier inom den yrkesinriktade grundutbildningen

1) på grund av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

2) för den tid den studerande har rätt till graviditets- eller föräldrapenningsdagar enligt 9 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), (14.1.2022/50)

3) på grund av långvarig sjukdom,

4) av någon annan grundad anledning än de som avses i 1–3 punkten.

Räddningsinstitutet har rätt att tillfälligt avbryta en studerandes studier inom den yrkesinriktade grundutbildningen av den orsak som anges i 1 mom. 3 punkten och i de fall som avses i 32 § 4 mom.

En studerandes studier avbryts

1) i de fall som avses i 1 mom. 1 punkten för den tid tjänstgöringen pågår, dock så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer,

2) i de fall som avses i 1 mom. 2 punkten för den tid ledigheten pågår, dock så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer,

3) i de fall som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten för den tid som Räddningsinstitutet beslutar, dock högst för ett år i sänder och så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer.

Räddningsinstitutet har när det fattar beslut enligt 1 mom. 3 punkten rätt att trots sekretessbestämmelserna för bedömning av avbrytande av studierätten få ett skriftligt utlåtande av en läkare med självständig rätt att utöva yrket, av vilket det framgår att den studerande har genomgått kontroll eller undersökning för utrönande av hälsotillståndet, samt en på kontrollen eller undersökningen grundad bedömning av den studerandes funktionsförmåga med tanke på de fortsatta studierna. Räddningsinstitutet svarar för de kostnader som föranleds av kontroller och undersökningar som institutet bestämt att ska utföras.

Beslut om avbrytande av studierätten fattas av Räddningsinstitutets rektor. I beslutet ska anges

1) när studierna fortsätter och när studeranden senast vid äventyr att studierätten går förlorad ska underrätta Räddningsinstitutet om att han eller hon fortsätter sina studier,

2) den testning av den fysiska funktionsförmågan som studierna förutsätter och som vid äventyr att studierätten går förlorad krävs på studerandens egen bekostnad före fortsatta studier.

Den tid som gått åt till ett tillfälligt avbrytande av studierätten räknas inte in i studerandens maximistudietid.

30 § (16.12.2016/1173)
Disciplinstraff

En studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet som har handlat i strid med bestämmelserna i Räddningsinstitutets ordningsstadga, gjort sig skyldig till fusk i studierna, vägrat genomgå ett drogtest enligt 24 § eller lämnat ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel, kan, beroende på hur allvarlig förseelsen är, straffas antingen med en skriftlig varning eller med avstängning för viss tid, högst ett år.

Om en studerande har brutit mot ordningsstadgans bestämmelser om institutets internat, kan han eller hon straffas med en skriftlig varning. Om en studerande allvarligt eller efter en skriftlig varning upprepade gånger bryter mot ordningsstadgans bestämmelser om institutets internat, kan det bestämmas att han eller hon för viss tid eller helt och hållet förlorar sin rätt att bo på internatet.

Räddningsinstitutets rektor fattar beslut om att tilldela en studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen en varning, och rättelse- och disciplinnämnden fattar beslut om avstängning för viss tid. Beslut om förlust av rätten att bo på Räddningsinstitutets internat fattas av institutets rättelse- och disciplinnämnd. Bestämmelser om tilldelande av skriftlig varning eller avstängning i fråga om yrkeshögskolestuderande finns i 40 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013).

För en studerande som deltar i utbildning enligt 13 § kan studierna på kursen avbrytas i de fall som avses i 1 mom. i denna paragraf. Beslut om avbrytande av studierna fattas av Räddningsinstitutets rektor.

I ett beslut om förlust av rätten att bo på internatet får även en studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen söka ändring genom besvär på det sätt som föreskrivs i 38 §.

31 § (16.12.2016/1173)
Förfarandet i disciplinärenden och ärenden som gäller studierätt

Innan det fattas beslut om disciplinstraff samt förlust eller avbrytande av studierätten ska den sak, gärning eller försummelse som beslutet grundar sig på specificeras, studeranden höras och behövlig utredning skaffas.

Ett beslut som avses i 1 mom. får verkställas omedelbart trots att ändring har sökts, om inte Räddningsinstitutet eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om avstängning för viss tid eller förlust eller avbrytande av studierätten upphävs har studeranden rätt att fortsätta studierna vid en motsvarande senare utbildning, om han eller hon inte har möjlighet att fortsätta den utbildning som avstängningen eller förlusten eller avbrytandet av studierätten gällde. När utbildningen fortsätts beslutar Räddningsinstitutet om hur de studier som studeranden redan genomfört kan tillgodoräknas. Den tid under vilken studierna är avbrutna ingår inte i studiernas maximitid.

32 §
Förhållandet mellan disciplinärt förfarande och ett anhängigt åtal eller ett domstolsavgörande

Om ett åtal mot en studerande är anhängigt vid en allmän domstol får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortgå mot studeranden.

Om en domstol har frikänt en studerande får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortgå annat än på grund av ett förfarande som inte kan betraktas som ett brott, men som kan medföra disciplinär bestraffning.

Om en domstol har dömt en studerande till straff, får studeranden inte av samma skäl påföras disciplinstraff. Studeranden kan dock till följd av domen förlora sin studierätt inom den yrkesinriktade grundutbildningen med stöd av 28 §.

Om en studerande är föremål för undersökning på grund av ett brott, kan hans eller hennes studierätt avbrytas för den tid undersökningen pågår eller åtalet är anhängigt, om det är motiverat med avseende på det brott studeranden misstänks för eller omständigheter som hör samman med det.

33 §
Räddningsinstitutets ordningsstadga

Räddningsinstitutet har en ordningsstadga i vilken det kan tas in sådana bestämmelser för de studerande vid institutet som är behövliga för tryggheten och trivseln bland de studerande och som gäller de praktiska arrangemangen och uppträdandet vid institutet och dess internat samt under arbetspraktik och studiebesök samt bestämmelser om hur institutets egendom får hanteras. Ordningsstadgan fastställs av rektorn.

34 §
Användning av studerandeuniform och skyddsutrustning

En studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen och en yrkeshögskolestuderande inom räddningsväsendets befälsutbildning skall vid deltagandet i utbildningen bära studerandeuniform, om inte utbildningens art eller natur kräver något annat. Räddningsinstitutet fattar närmare beslut om studerandeuniformen och dess användning.

Räddningsinstitutet ställer avgiftsfritt den skyddsutrustning som behövs vid utbildningen till förfogande för studerandena inom den yrkesinriktade grundutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen.

5 kap

Särskilda bestämmelser

35 § (16.12.2016/1173)
Finansiering av yrkeshögskoleutbildningen

Inrikesministeriet beslutar om användningen av anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen efter att ha hört Räddningsinstitutet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

36 §
Grunder för avgifterna för Räddningsinstitutets prestationer

På avgifter som tas ut för Räddningsinstitutets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Med avvikelse från vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten kan prissättningen av Räddningsinstitutets prestationer, när de prissätts enligt företagsekonomiska grunder, avvika från dessa grunder när det gäller utbildning för frivilliga brandkårer samt sådan utbildning inom räddningsväsendet som skulle vara särskilt dyr eller vars efterfrågan staten vill öka. Närmare bestämmelser om de prestationer som avses i detta moment utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas också bestämmelser om de grunder som hänför sig till täckandet av kostnaderna för utförandet av dessa prestationer.

37 § (7.8.2015/930)
Begäran om rättelse och begäran om omprövning

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut om antagning av studerande till den yrkesinriktade grundutbildningen inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen har offentliggjorts. När resultatet av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur sökandena kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på dem och hur omprövning kan begäras. Resultatet av antagningen får inte med anledning av begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande får hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut som gäller förlust eller avbrytande av studierätten, skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. (19.12.2019/1388)

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation eller ett beslut om tillgodoräknandet av tidigare studier får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som utfört bedömningen eller fattat beslut om tillgodoräknandet. Begäran om rättelse ska framställas inom 14 dagar från det att studeranden har fått del av resultatet av bedömningen eller beslutet om tillgodoräknande. En studerande som är missnöjd med ett beslut som meddelats med anledning av begäran om rättelse får på det sätt som anges i förvaltningslagen hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av beslutet inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av det.

38 § (19.12.2019/1388)
Besvär och förbud mot att söka ändring

I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut av Räddningsinstitutet och dess rättelse- och disciplinnämnd får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.

I fråga om beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller något annat undervisningsarrangemang får inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär.

Ett beslut som meddelats i ett omprövningsförfarande och som gäller bedömningen av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. får inte överklagas genom besvär.

39 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 8 december 1994 om Räddningsinstitutet (1165/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 222/2005, FvUB 8/2006, RSv 77/2006

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.2008/472:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2008, FvUB 5/2008, RSv 53/2008

29.12.2011/1558:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008, FsUB 3/2010, RSv 71/2010, VLF 1/2011, FsUB 2/2011, RSk 28/2011

19.9.2014/739:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

7.8.2015/930:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

16.12.2016/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

En studerande som vid ikraftträdandet av denna lag studerar inom sådan utbildning för räddningsväsendets befäl som leder till yrkeshögskoleexamen har rätt att fortsätta sina studier och avlägga yrkeshögskoleexamen i teknik med examensbenämningen ingenjör (YH) vid yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till utgången av juli 2023.

Det avtal som före ikraftträdandet av denna lag ingåtts mellan Savonia-ammattikorkeakoulu och Räddningsinstitutet med stöd av 12 § upphör att gälla vid ikraftträdandet av denna lag. Avtalet tillämpas dock på de studerande som slutför utbildningen för räddningsväsendets befäl som studerande vid Savonia-ammattikorkeakoulu.

RP 157/2016, FvUB 18/2016, RSv 142/2016

28.12.2018/1354:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 18/2018, RP 138/2018, MiUU 11/2018, FvUB 19/2018, RsV 180/2018

28.12.2018/1360:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 164/2018, FvUB 20/2018, RSv 185/2018

19.12.2019/1348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På dem som antagits som studerande före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 46/2019, FvUB 5/2019, RSv 37/2019

19.12.2019/1388:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 59/2019, FvUB 9/2019, RSv 45/2019

14.1.2022/50:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 129/2021, ShUB 33/2021, RSv 208/2021

23.3.2023/437:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Beslut av Utbildningsstyrelsen om erkännande av yrkeskvalifikationer som utfärdats före ikraftträdandet av denna lag ska gälla även efter ikraftträdandet.

Om Utbildningsstyrelsen kräver kompensationsåtgärder av sökanden, ska sökanden vidta åtgärderna och få ett slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer senast den 31 december 2025. Utbildningsstyrelsen fattar det slutliga beslutet i ärendet.

RP 184/2022, FvUB 41/2022, RSv 317/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.