Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

21.7.2006/603

Lag om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Rubriken har ändrats genom L 1403/2010. Rubriken har tillfogats genom rättelse.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (22.12.2021/1217)
Lagens tillämpningsområde

De som bedriver yrkesmässigt jordbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på punktskatt på den brännolja och el som de använt inom jordbruket.

De som bedriver yrkesmässigt vattenbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på punktskatt på den brännolja och el som de använt inom vattenbruket.

Denna lag tillämpas inte på energiprodukter som använts i det privata hushållet.

Denna lag tillämpas inte på den el som använts inom yrkesmässig växthusodling, om punktskatten på elen betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

1 § har ändrats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

1 §
Lagens tillämpningsområde

De som bedriver yrkesmässigt jordbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på accis på den brännolja och el som de använt inom jordbruket.

Denna lag tillämpas inte på energiprodukter som använts i det privata hushållet.

Denna lag tillämpas inte på den el som använts inom yrkesmässig växthusodling, om punktskatten på elen betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996). (20.12.2013/1133)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den som bedriver yrkesmässigt jordbruk en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver jordbruk och till vilken det under skatteåret har betalats direktstöd från Europeiska unionen, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket eller nationellt stöd, samt den som bedriver spannmålstorkning, (22.12.2021/1217)

1 punkten har ändrats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

1) den som bedriver yrkesmässigt jordbruk, nedan sökanden, en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver jordbruk och till vilken det under skatteåret har betalats direktstöd från Europeiska unionen, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket eller nationellt stöd, eller den som bedriver spannmålstorkning,

2) direktstöd från Europeiska unionen stöd som avses i avdelningarna III och IV i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, (19.12.2014/1186)

3) kompensationsbidrag stöd som avses i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, (19.12.2014/1186)

4) miljöbidrag stöd som avses i artikel 28 i den förordning som nämns i 3 punkten, (19.12.2014/1186)

4 a) bidrag för ekologisk produktion stöd som avses i artikel 29 i den förordning som nämns i 3 punkten, (19.12.2014/1186)

5) nationellt stöd nationellt stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och som baserar sig på åkerarealen, antalet djur, produktionsmängden, referenskvantiteten för stöd som är frikopplat från produktionen eller på lagermängderna för trädgårdsprodukter, med undantag för stödet för renhushållning enligt 14 § i den nämnda lagen, (19.12.2008/919)

6) jordbruk odling av jordbruks- och trädgårdsväxter, arealuttag, skötsel av icke odlad åker, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, biodling, hästhushållning, lagring, förberedelse för saluföring och packning av egenproducerade jordbruks- och trädgårdsprodukter samt spannmålstorkning, om dessa verksamheter utövas på sökandens gårdsbruksenhet, (19.12.2008/919)

7) förberedelse för saluföring åtgärder som vidtas på gårdsbruksenheten för att göra jordbruks- och trädgårdsprodukterna sälj- eller förädlingsbara,

8) skatteår för vilket accisåterbäring betalas ett kalenderår eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen (1336/1997) inte är ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret,

9) skattedeklaration för jordbruk en deklaration för jordbruket enligt 7 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995),

10) samfund ett samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992),

11) samfälld förmån en samfälld förmån enligt 5 § i inkomstskattelagen, (22.12.2021/1217)

11 punkten har ändrats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

11) samfälld förmån en samfälld förmån enligt 5 § i inkomstskattelagen.

12) yrkesmässig vattenbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver vattenbruk och vars omsättning därav överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), (22.12.2021/1217)

12 punkten har tillfogats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022.

13) yrkesmässigt vattenbruk uppfödning eller odling av fisk, musslor och kräftdjur samt andra vattenlevande organismer som ägs av sökanden och där den teknik som används är avsedd att öka produktionen av dessa organismer så att den överskrider miljöns naturliga kapacitet, (22.12.2021/1217)

13 punkten har tillfogats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022.

14) sökande en som bedriver yrkesmässigt jordbruk och en yrkesmässig vattenbrukare. (22.12.2021/1217)

14 punkten har tillfogats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022.

3 §
Behörig myndighet (11.6.2010/532)

Skatteförvaltningen har hand om accisåterbäring och om tillsynen i anslutning till accisåterbäring. (11.6.2010/532)

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1181. (16.12.2016/1181)

2 kap

Grunder för accisåterbäring

4 § (19.12.2014/1186)
Skatteåterbäringens belopp

För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruk och yrkesmässigt vattenbruk och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. När det gäller biobrännolja med förkortningen T enligt 2 § 27 punkten underpunkt b i den lagen återbärs den del av energiinnehållsskatten som överstiger 2,1 cent per liter. Återbäringen av punktskatt på elström är 2,19 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen. (22.12.2021/1217)

1 mom. har ändrats genom L 1217/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruket och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. När det gäller biobrännolja med förkortningen T enligt 2 § 27 punkten underpunkt b i den lagen återbärs 2,1 cent per liter för den överskjutande andelen av energiinnehållsskatten. För el återbärs punktskatt 2,19 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen. (17.12.2020/1034)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. återbärs till sökanden punktskatt till ett belopp av 8,46 cent per liter för lätt brännolja som använts i jordbruket under skatteåret 2017. (20.4.2018/247)

2 mom. har tillfogats temporärt genom L 247/2018, som trädde i kraft 1.5.2018.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. återbärs till sökanden punktskatt till ett belopp av 7,5 cent per liter för lätt brännolja som använts i jordbruket under skatteåret 2018. (19.12.2018/1227)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. återbärs till sökanden punktskatt till ett belopp av 14,80 cent per liter för lätt brännolja, 6,35 cent per liter för biobrännolja R och 17,17 cent per kilogram för tung brännolja vilka använts inom jordbruket under skatteåret 2021. (25.5.2022/370)

4 mom. har tillfogats genom L 370/2022, som trädde i kraft 25.5.2022.

Återbäring av punktskatt på biobrännolja gäller genom F 1528/2011, som trädde i kraft 1.1.2012.

5 §
Accisåterbäringens minimibelopp

Accis återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

3 kap

Ansökan om och betalning av accisåterbäring

6 §
Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring ska göras skriftligen hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras genom en skattedeklaration för jordbruket eller på någon annan blankett som Skatteförvaltningen har fastställt. (11.6.2010/532)

Ansökningar gällande brännolja och el som har använts under skatteåret skall lämnas in före utgången av februari månad kalenderåret efter utgången av skatteåret.

Samfunds och samfällda förmåners ansökningar skall likväl, med avvikelse från 2 mom., lämnas in senast fyra månader efter utgången av det skatteår för vilket återbäring söks.

Ansökan ska lämnas in inom den tid som anges i denna paragraf, även om Skatteförvaltningen på sökandens begäran har förlängt inlämningstiden för skattedeklarationen med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande. (11.6.2010/532)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur ansökan ska lämnas in och om ansökningsförfarandet i övrigt. (11.6.2010/532)

7 §
Uppgifter som skall lämnas i ansökan

Sökanden skall i ansökan uppge mängden accisbeskattad lätt och tung brännolja och el som under skatteåret har använts för jordbruk samt numret på det bankkonto som återbäringen skall betalas på.

8 §
Betalning av accisåterbäring

Accisåterbäringen skall betalas på ett bankkonto.

På återbäringen betalas ingen ränta, om inte något annat följer av 10 och 11 §.

Utöver det som föreskrivs i denna lag tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018) på betalning av accisåterbäring och på debitering till följd av rättelse eller sökande av ändring. (12.1.2018/42)

För belopp som debiteras till följd av rättelse eller sökande av ändring och för felavgifter skall dröjsmålspåföljder uträknas så som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

9 §
Bokförings- och anteckningsskyldighet

Sökanden skall ordna sin bokföring och sina anteckningar på ett sådant sätt att det utifrån dem går att slå fast vilken mängd brännolja och el som berättigar till återbäring.

Om användningen av brännolja eller el fördelar sig på användning som berättigar till återbäring och på annan användning så att den användning som berättigar till återbäring inte entydigt kan slås fast, skall det av bokföringen och anteckningarna framgå faktorer som kan läggas till grund för en bedömning av hur stor andel av den använda brännoljan och elen som berättigar till återbäring.

4 kap

Rättsmedel

10 §
Rättelse till sökandens nackdel

Om accis har återburits till sökanden till ett för stort belopp på grund av ett skriv- eller räknefel eller ett med det jämförbart misstag eller på grund av att sökanden har lämnat bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. (11.6.2010/532)

Rättelsen skall göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om accisåterbäring fattades.

Ränta tas ut på belopp som debiteras till följd av rättelse eller sökande av ändring. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den betalningsmånad som anges i beslutet om accisåterbäring till den förfallodag som bestäms för återkravet, sistnämnda dag medräknad. Räntan är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. (22.12.2009/1255)

11 §
Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i ett beslut i ett annat ärende eller i ett beslut i ett ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen genom rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen. (11.6.2010/532)

Konstaterar Skatteförvaltningen på grund av ett rättelseyrkande eller av någon annan anledning att accis har återburits till för litet belopp eller inte alls, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut om återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Rättelseyrkandet ska framställas inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks. (11.6.2010/532)

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring på statens vägnar genom ett skriftligt rättelseyrkande. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska likväl, med avvikelse från 2 mom., framställa rättelseyrkandet inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring har sökts. (18.4.2008/247)

Ränta betalas på belopp som återbärs till följd av rättelse. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den månad då accisåterbäringen betalades till återbäringsdagen. Räntan är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. (22.12.2009/1255)

12 §
Ändringssökande

I beslut som Skatteförvaltningen fattat med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol i vars domkrets sökanden har sin hemkommun i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas skriftligen, och besvärsskriften ska inom den besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen. (11.6.2010/532)

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har besvärsrätt på statens vägnar i Skatteförvaltningens beslut. (11.6.2010/532)

Den förvaltningsdomstol som handlägger besvären ska med anledning av besvär som anförts av den skattskyldige ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, om accisåterbäringen med anledning av den skattskyldiges besvär kan ändras med högst 3 000 euro. (5.7.2019/858)

Besvärstiden vid beslut som fattats på grund av ett rättelseyrkande är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om accisåterbäring fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över andra beslut är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades. (18.4.2008/247)

Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen men som borde ha anförts hos Skatteförvaltningen som ett rättelseyrkande, ska behandlas som ett rättelseyrkande. Då ska beslut om avvisande av besvären inte fattas. (11.6.2010/532)

Beträffande sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/858)

5 kap

Särskilda bestämmelser

13 § (11.6.2010/532)
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk ska på uppmaning av Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen, utöver de uppgifter som ska lämnas i ansökan, lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt uppvisa de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.

14 § (11.6.2010/532)
Uppgifternas offentlighet

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom Skatteförvaltningen tillämpas det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

15 § (16.12.2016/1181)
Lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen och visa andra myndigheter

Skatteförvaltningen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland få de uppgifter om stödtyper enligt 2 § 2–5 punkten som beviljats en sökande och om datum för betalning av stöd, som behövs för återbäring av punktskatt som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som Skatteförvaltningen har rätt att få i fråga om sökande är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som anmälts till myndigheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Skatteförvaltningen få de uppgifter om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring som behövs för återbäring av punktskatt som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.

16 §
Skatteförvaltningens och vissa andra myndigheters rätt att lämna uppgifter på eget initiativ

Om det finns anledning att misstänka att en sökande inte hade haft rätt till stöd som avses i 2 § 2–5 punkten kan Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna behövliga uppgifter som gäller mottagare av återbäring av punktskatt enligt denna lag och beviljad återbäring av punktskatt och som hänför sig till tillsynen över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de nämnda myndigheterna ska kunna fullgöra den tillsynsskyldighet som enligt lag eller förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1181)

Jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna kan utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna de uppgifter om återkrav av stöd enligt 2 § 2–5 punkten i denna lag som behövs för debitering av accisåterbäring enligt denna lag och som gäller stödtagare och stödbeslut. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som anmälts till myndigheterna.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf kan lämnas vidare för utredning av brott och väckande av åtal. Uppgifterna skall förstöras genast när de inte längre behövs. Om uppgifterna behövs gäller arkivlagen (831/1994) i fråga om deras förvaring.

17 §
Särskilda bestämmelser om lämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i denna lag kan lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod då skyddet av uppgifterna har utretts på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

18 §
Tillämpning av andra bestämmelser

Utöver det som bestäms i denna lag iakttas i tillämpliga delar 14, 18, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 91 och 93 a § i lagen om beskattningsförfarande och 2–5 § i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998).

19 §
Felavgift

Om sökanden har lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter för accisåterbäringen, kan en felavgift på minst 50 och högst 1 000 euro tas ut.

Vid fastställande av felavgiftens storlek beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

20 §
Straffbestämmelse

I 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs om straffet för en sökande som bedrägligt får till stånd eller försöker få till stånd accisåterbäring.

21 § (19.12.2014/1186)
Beaktande av Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas inte på företag som är i ekonomiska svårigheter enligt Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01), som antagits av Europeiska kommissionen, eller på företag som är föremål för ett betalningskrav som avses i dessa riktlinjer på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

På återbäring av punktskatt tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelser

För brännolja och el som har använts under skatteåret 2005 skall accisåterbäring sökas senast den 30 november 2006 på en blankett som Skattestyrelsen särskilt har fastställt. Av den mängd brännolja och el som använts under 2005 och som godkänts som grund för återbäringen beaktas, när återbäringen räknas ut, 81 procent av den använda mängden.

Samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar har likväl inte rätt till återbäring för brännolja eller el som de använt under skatteåret 2005, om deras räkenskapsperiod har gått ut mellan den 1 januari 2005 och den 10 mars 2005. För accisåterbäring för skatteåret 2005 ansvarar det skatteverk enligt 6 § i lagen om beskattningsförfarande som verkställer sökandens inkomstbeskattning eller något annat skatteverk som Skattestyrelsen bestämmer.

Bestämmelserna i 9 § om bokförings- och anteckningsskyldighet tillämpas på tiden efter det att lagen har trätt i kraft. För tiden före lagens ikraftträdande har sökanden rätt att göra en uppskattning av den användning av brännolja och el som berättigar till återbäring.

RP 56/2006, FiUB 6/2006, RSv 85/2006, Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 54

Ikraftträdelsestadganden:

18.4.2008/247:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Lagens 12 § 1 och 3 mom. träder i kraft den 1 januari 2009 och de tillämpas på de besvärsärenden som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Med skatteombud avses dock från och med den 1 maj 2008 Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

19.12.2008/919:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. (6.11.2009/833)

Lagen tillämpas på lätt och tung brännolja och el som har använts den 1 juni 2009 eller därefter. (6.11.2009/833)

Accisåterbäring enligt 4 § i denna lag betalas för den kalkylmässiga andel av energiprodukter som använts skatteåret 2009 som motsvarar den andel som perioden mellan den 1 juni 2009 och utgången av skatteåret 2009 utgör av hela skatteåret 2009. (6.11.2009/833)

Samfund och samfällda förmåner har likväl inte rätt till återbäring enligt 4 § för brännolja och el som de använt under skatteåret 2009, om deras skatteår har löpt ut mellan den 1 januari 2009 och den 31 maj 2009. Samfund och samfällda förmåner ska lämna ansökan för skatteåret 2009 senast den 30 april 2010. (6.11.2009/833)

I fråga om lätt brännolja, tung brännolja och el som använts före den 1 juni 2009 tillämpas lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) sådan den löd när lagen om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (919/2008) trädde i kraft. (6.11.2009/833)

RP 185/2008, FiUB 25/2008, RSv 179/2008, Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

6.11.2009/833:

Denna lag träder i kraft den 16 november 2009.

RP 121/2009, FiUB 15/2009, RSv 128/2009

22.12.2009/1255:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010.

RP 133/2009, FiUB 39/2009, RSv 208/2009

22.12.2009/1440:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

11.6.2010/532:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

30.12.2010/1403:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. I fråga om återbäring av punktskatt på biobrännolja träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Återbäring av punktskatt på biobrännolja gäller genom F 1528/2011, som trädde i kraft 1.1.2012.

Lagen tillämpas på lätt brännolja, tung brännolja, biobrännolja och el som används efter det att lagen har trätt i kraft.

Bestämmelser om återbäring av punktskatt på brännolja som använts i yrkesmässig växthusodling före ikraftträdandet av denna lag finns i 10 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010, FiUB 51/2010, KoUU 12/2010, EkUU 24/2010, MiUU 18/2010, JuUU 20/2010, RSv 256/2010

22.12.2011/1445:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på lätt brännolja, tung brännolja, biobrännolja och elström som används efter det att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2011, FiUB 22/2011, RSv 92/2011

20.12.2013/1133:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som har använts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 110/2013, FiUB 26/2013, RSv 162/2013

19.12.2014/1186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som har använts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 128/2014, RP 234/2014, FiUB 30/2014, RSv 192/2014

9.9.2016/799:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

16.12.2016/1181:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

12.1.2018/42:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

20.4.2018/247:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

RP 7/2018, FiUB 2/2018, RSv 24/2018

19.12.2018/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 191/2018, FiUB 22/2018, RSv 143/2018

5.7.2019/858:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

17.12.2020/1034:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 167/2020, FiUB 31/2020, RSv 196/2020

22.12.2021/1217:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 212/2021, FiUB 29/2021, RSv 199/2021

25.5.2022/370:

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2022.

RP 52/2022, FiUB 10/2022, RSv 58/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.