Beaktats t.o.m. FörfS 59/2022.

29.6.2006/596

Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om ersättningar som för täckande av särskilda utgifter på grund av utomlands utfört arbete och lokala förhållanden betalas till sådana tjänstemän inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen.

2 § (3.9.2010/786)
Definitioner

I denna lag avses med

1) tjänsteman en tjänsteman inom utrikesförvaltningen med en beskickning som tjänsteställe,

2) make tjänstemannens make eller sambo som lever med tjänstemannen, om de samboende bevisligen har bott tillsammans i minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn, (16.5.2014/382)

3) barn

a) tjänstemannens barn under 20 år som tjänstemannen har vårdnaden om eller hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

b) makens barn under 20 år som maken har vårdnaden om eller hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

c) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 20 år och vars intressebevakare tjänstemannen eller maken är och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete, (16.5.2014/382)

4) familjemedlem make och barn,

5) medföljande familjemedlem make och barn som bor på stationeringsorten i samma hushåll som tjänstemannen; som medföljande räknas dock inte boende under en kortare tid än sex månader,

6) hembiträde arbetstagare som arbetar i hushållet och som står i arbetsavtalsförhållande till tjänstemannen och som var bosatt i Finland omedelbart före anställningen, (28.11.2014/1005)

7) stationeringsort en beskicknings placeringsort, och

8) stationeringsland den stat där beskickningen är placerad.

3 §
Beslutanderätt

Beslut om ersättningar enligt denna lag fattas av utrikesministeriet, om inte beslutanderätten genom förordning av utrikesministeriet tilldelas en beskickning.

2 kap

Ersättningar

4 § (3.9.2010/786)
Ortstillägg

En tjänsteman har rätt att få ersättning för särskilda utgifter på grund av arbete som utförts på utrikesrepresentationens stationeringsort och till följd av lokala förhållanden på orten (ortstillägg). Ortstilläggets storlek bestäms så att ortstilläggets grundvärde, som bestämts enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer och utifrån tjänstemannens familjeförhållanden, multipliceras med en dyrortskoefficient som baserar sig på prisnivån på stationeringsorten och med en valutakoefficient. Ortstillägget betalas för tjänstemannens tjänstgöringsperiod, om inte något annat följer av 16–18 eller 20 §.

En tjänsteman har rätt att få förhöjt ortstillägg för medföljande make (tillägg för make). Tillägget för make kan sänkas eller vägras beroende på makens förvärvsinkomster så som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har dessutom rätt att få höjt ortstillägg för medföljande barn (tillägg för barn).

Närmare föreskrifter om hur ortstillägg, tillägg för make och tillägg för barn ska bestämmas och om tilläggens storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet. Valutakoefficienten bestäms enligt den kontokurs som utrikesministeriet fastställer.

5 § (16.5.2014/382)

5 § har upphävts genom L 16.5.2014/382.

6 § (3.9.2010/786)
Utrustningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för nödvändiga anskaffningar som orsakas av förflyttning till utrikesrepresentationen (utrustningsersättning), om tjänstemannen i och med förflyttningen flyttar till stationeringsorten, tjänstgöringsperioden på stationeringsorten omfattar minst elva månader och det har gått minst tre år sedan föregående förflyttning som berättigade till ersättning.

Storleken på utrustningsersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer, tjänstgöringsperiodens längd, tjänstemannens familjeförhållanden och tiden som förflutit sedan föregående förflyttning som berättigade till ersättning.

Närmare föreskrifter om hur utrustningsersättningen ska bestämmas och om dess storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

7 § (3.9.2010/786)
Flyttersättning

När en tjänstgöringsperiod börjar eller slutar har en tjänsteman rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för byte av boningsort till följd av förflyttning till eller från stationeringsorten (flyttersättning). Den andel av flyttersättningen som hänför sig till tjänstemannens eller medföljande familjemedlemmars flyttning kan på ansökan beviljas separat. Om tjänstemannen blir tjänstledig vid tjänstgöringsperiodens utgång, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan flyttersättningen beviljas när tjänstledigheten går ut. (16.5.2014/382)

Ersättningen bestäms enligt uppskattade kostnader för nedpackning, transport, uppackning, mellanlagring och försäkring av personligt resgods och bohag som följer med vid flyttningen. Ersättningens storlek bestäms enligt flyttrutt, kalkylerat antal kubikmeter flyttgods och eventuella separata utgiftsposter. Det kalkylerade antalet kubikmeter flyttgods bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer och medföljande familjemedlemmar. Dessutom kan tjänstgöringsperiodens längd och eventuell inredning i bostaden påverka antalet kubikmeter. Närmare föreskrifter om det kalkylerade antalet kubikmeter flyttgods och flyttersättningens storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Om flyttningen till stationeringsorten sker från en annan ort än Helsingfors eller den tidigare stationeringsorten eller om flyttningen från stationeringsorten sker till en annan ort än Helsingfors eller en annan stationeringsort, betalas flyttersättning enligt närmast motsvarande flyttrutt, dock högst till det belopp som betalas vid flyttning mellan Helsingfors och stationeringsorten.

8 §
Bostadsersättning

En tjänsteman som förordnats till ett uppdrag inom utrikesrepresentationen har rätt att få ersättning för skäliga boendekostnader på stationeringsorten (bostadsersättning). Vid bedömningen av skäliga kostnader beaktas förhållandena på stationeringsorten, tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer samt tjänstemannens familjeförhållanden. Bestämmelser om godtagbara kostnader som ligger till grund för bostadsersättning utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

9 §
Utbildningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning för medföljande barn, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod varar i minst ett år (utbildningsersättning). Rätten till utbildningsersättning börjar vid läsårets början det kalenderår då barnet fyller 5 år och upphör vid utgången av den termin då barnet fyller 20 år. (3.9.2010/786)

Vid bedömningen av kostnadernas skälighet beaktas särförhållandena på stationeringsorten, undervisningens nivå och innehåll samt undervisningsspråkets och skolsystemets lämplighet med hänsyn till barnets tidigare skolgång och möjligheter till fortsatt utbildning. Bestämmelser om högsta ersättning för kostnaderna för anskaffning av läromedel utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har rätt att få utbildningsersättning enligt 1 mom. också för ett barn som går i skola i tredje land för skolans läsår. Till grunderna för utbildningsersättning hänförs också internatskoleavgifter. Bestämmelser om det högsta beloppet av utbildningsersättning utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har enligt detta moment rätt att få utbildningsersättning för ett barn som går i skola i Finland, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem som godkänts av utrikesministeriet betalas 85 procent av det belopp som betalas för inackorderingsavgiften, dock högst till ett högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst till det högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

9 a § (3.9.2010/786)
Dagvårdsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för medföljande barns dagvård (dagvårdsersättning). En förutsättning för att få ersättning är att vården ordnas på en av utrikesministeriet godkänd dagvårdsplats. Bestämmelser om ersättningens maximibelopp och självkostnadsandel kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Rätten till dagvårdsersättning börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter det att barnet fyllt 3 år och upphör när rätten till utbildningsersättning börjar. Bestämmelser om tidigareläggning av rätten till ersättning kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

9 b § (11.12.2020/960)

9 b § har upphävts genom L 11.12.2020/960.

10 § (1.12.2017/826)
Reseersättningar

När en tjänsteman flyttar på det sätt som avses i 7 § har han eller hon rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för flyttresan (ersättning för flyttresa). Ersättningen betalas enligt flyttrutten. Om tjänstemannen blir tjänstledig från utrikesförvaltningen när tjänstgöringsperioden går ut, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan ersättningen för flyttresan på ansökan av tjänstemannen beviljas när tjänstledigheten går ut. Flyttar en tjänsteman till eller från något annat land än Finland eller till eller från någon annan ort än sin stationeringsort, betalas ersättningen högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan stationeringsorten och Finland.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa från stationeringsorten till Finland (ersättning för semesterresa hem) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

För familjemedlemmar som bor utanför stationeringsorten har en tjänsteman rätt att få ersättning för besöksresor tur och retur från den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt till tjänstemannens stationeringsort eller till Helsingfors eller för tjänstemannens eller makens resa från stationeringsorten till den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt (ersättning för besöksresor) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

4 mom. har upphävts genom L 11.12.2020/960. (11.12.2020/960)

En beskickningschef har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för privat användning av tjänstebil på grund av säkerhetsskäl, lokala förhållanden och beskickningschefens ställning (ersättning för användning av tjänstebil). Beskickningen kan dessutom av säkerhetsskäl ordna transporttjänster för tjänstemän. Närmare bestämmelser om ordnande av transporttjänster utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa med anledning av en nära anhörigs dödsfall (ersättning för begravningsresa). Med nära anhörig avses en familjemedlem, tjänstemannens och makens förälder samt ett barn som inte kan anses vara familjemedlem enligt 2 §, men som tjänstemannen eller maken haft vårdnaden om. Medföljande familjemedlemmar har rätt till reseersättning på grund av tjänstemannens dödsfall. Ersättningstagaren har till följd av ett och samma dödsfall rätt till ersättning för högst en tur- och returresa.

Genom förordning av utrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om antalet resor enligt 1–6 mom., grunderna för hur de kostnader som ersätts ska bestämmas och ersättningsbeloppen.

11 §
Representationsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för representationstillställningar som hänför sig till tjänsteuppdraget och för andra kostnader som hänför sig till representation (representationsersättning). Representationsersättningen bestäms utifrån de faktiska kostnaderna eller priserna per enhet. Närmare bestämmelser om hur representationskostnaderna bestäms och om priserna per enhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

12 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

En tjänsteman har rätt att få ersättning för ogynnsamma förhållanden som beror på avståndet till stationeringsorten och påverkar hälsan, säkerheten och trivseln (ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden).

En tjänsteman har rätt att få förhöjd ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden för medföljande make eller make (tillägg för make till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden) och för medföljande barn (barntillägg till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden).

Bestämmelser om de stationeringsorter som berättigar till ersättning samt om storleken på ersättningen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet. (29.9.2006/853)

13 §
Ersättning som kompletterar försäkring

En tjänsteman har rätt att få ersättning för sådana skador på sin egen eller de medföljande familjemedlemmarnas egendom som inträffat på stationeringsorten annars än vid utförandet av tjänsteuppdrag och som inte har kunnat täckas genom försäkring (ersättning som kompletterar försäkring), om

1) tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen inte får ersättning av den som vållat skadan eller av någon annan ersättningsskyldig,

2) försäkringsbolaget på grund av särförhållandena på beskickningens placeringsort vägrar ingå ett försäkringsavtal eller betala försäkringsersättning, eller om

3) behandlingen av ersättningsärendet i försäkringsbolaget fördröjs oskäligt.

Ersättningens storlek bestäms utifrån försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet för tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens egendom.

Ersättningsbeloppet kan sänkas eller ersättningen lämnas helt obetald, om tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen har medverkat till att egendomen har skadats.

När tjänstemannen fått ersättning som kompletterar försäkring, övergår rätten till tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens skadade egendom eller den ersättning som fås för den till finska staten till ett belopp som motsvarar den ersättning tjänstemannen fått.

14 § (16.5.2014/382)
Ersättningar för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar arbetar såsom tjänstemän inom utrikesförvaltningen och har förordnats till samma stationeringsort, ska ortstillägget nedsättas för vardera och ingendera av dem ska ha rätt till tillägg för make i fråga om ortstillägg eller ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden. Genom förordning av utrikesministeriet utfärdas bestämmelser om den procentuella storleken på nedsättningen av ortstillägget.

Barntillägg till ortstillägg och barntillägg till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning samt utrustnings-, flytt- och bostadsersättning betalas för hela familjen så att vardera maken får hälften. Om makarnas rätt till dessa ersättningar bestäms på olika grunder, betalas ersättning enligt den av makarna vars ersättning är större.

15 § (3.9.2010/786)
Subsidiaritet för ersättningar för familjemedlemmar

En tjänsteman har rätt att få de föreskrivna ersättningarna som utbetalas för familjemedlem endast till den del maken inte har rätt till motsvarande förmåner från en annan arbetsgivare.

16 §
Ersättningar under semester, tjänsteresa och permittering

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också under semester och tjänsteresa. I det fall att en tjänsteresa inte hör till beskickningens normala verksamhet, bestämmer utrikesministeriet i samband med beslutet om tjänsteresan om ersättningar skall betalas för den tid tjänsteresan pågår och till vilket belopp.

Om en tjänsteman permitteras har han eller hon under permitteringen rätt till bostadsersättning och utbildningsersättning på samma villkor som under tjänsteutövning.

17 § (1.12.2017/826)
Ersättningar under tjänstledighet

En tjänsteman har under tjänstledighet rätt till ersättningar enligt denna lag på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om tjänstemannens lön under tjänstledighet. Tjänstemannen har dock rätt att få bostadsersättning, utbildningsersättning och ersättning för hälso- och sjukvård till fullt belopp.

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också för den tid han är faderskapsledig utan lön under den moderskapsledighet med lön som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal.

En förutsättning för att ersättningar enligt denna paragraf ska betalas är att tjänstemannen bor på stationeringsorten under tjänstledigheten.

18 §
Ersättningar under den tid föreläggande om evakuering gäller

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag under den tid föreläggande om evakuering gäller så som föreskrivs i denna paragraf.

Ortstillägg och ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden bestäms enligt den stationeringsort dit tjänstemannen har förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt till ortstillägg i högst tre månader efter föreläggandet om evakuering.

Utbildningsersättningen bestäms på evakueringsorten på samma grunder som på den stationeringsort dit tjänstemannen förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt att få ersättning för barns skolgång i en annan än en offentlig skola bara om

1) barnet går i sista klassen i gymnasiet,

2) det inte finns plats för barnet i en offentlig skola,

3) föreläggandet om evakuering gäller en kort tid, och

4) tjänstemannens tjänstgöringsperiod inom utrikesrepresentationen fortgår.

Ersättning för semesterresor hem, för besöksresor och för resor med anledning av dödsfall bestäms så att evakueringsorten betraktas som avgångsort och ändpunkt för resan. Rätt till ersättning föreligger emellertid inte om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland.

19 §
Kostnader och dagtraktamente för evakueringsresa

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för sin egen, de medföljande familjemedlemmarnas och hembiträdets evakueringsresa till en ort utanför stationeringslandet.

Tjänstemannen eller makan eller maken har under den tid föreläggande om evakuering gäller också rätt till dagtraktamente som bestäms enligt evakueringsorten. Om det bestäms att tjänstemannen och makan eller maken skall evakueras till olika orter, har vardera rätt till dagtraktamente enligt denna paragraf. Rätt till dagtraktamente föreligger dock inte om det bestäms att evakueringen skall ske till Finland och personen bor i egen bostad.

Ersättning och dagtraktamente enligt denna paragraf betalas med tillämpning av statens resereglemente.

20 §
Ersättningar i samband med dödsfall

Om en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen avlider under tjänstgöringsperioden, kvarstår rätten till ortstillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning och bostadsersättning till utgången av den kalendermånad då tjänstemannen avled. Utrikesministeriet kan av särskilda skäl besluta att rätten till bostadsersättning och utbildningsersättning kvarstår även längre.

En tjänsteman har rätt att få ersättningar som betalas för en medföljande familjemedlem till utgången av den kalendermånad då familjemedlemmen avled. Flyttersättning betalas vid utgången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod i samband med flyttersättningen till tjänstemannen.

Om en tjänsteman eller en medlem av hans eller hennes familj avlider utomlands under tjänstemannens tjänstgöringsperiod, ersätts de nödvändiga kostnaderna för transporten av den avlidne till Finland och den utrustning som behövs för transporten, om ersättning inte kan fås på grundval av försäkring. Om den avlidne transporterats någon annanstans än till Finland, ersätts kostnaderna högst till ett belopp som motsvarar transporten till Finland.

21 § (3.9.2010/786)
Ersättningar på stationeringsorter med hög säkerhetsrisk

Stationeringsorter som har hög säkerhetsrisk bestäms genom förordning av utrikesministeriet. En tjänsteman som förordnats till en stationeringsort med hög säkerhetsrisk har inte rätt till ersättningar för barn eller för familjemedlemmar i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet. Däremot har tjänstemannen då av orsaker som beror på de speciella omständigheterna rätt till ersättning för semesterresa hem minst två gånger för varje full ettårsperiod från början av tjänstgöringsperioden.

22 §
Förmånstagare

Ersättningar enligt denna lag betalas till ersättningsberättigade tjänstemän eller direkt till den som tillhandahållit den service som tjänstemannen tagit emot.

Flyttersättning och ersättning för flyttningsresa kan betalas till tjänstemannens medföljande familjemedlemmar, om tjänstemannen har avlidit eller makarna har skilt sig.

23 §
Övriga ersättningar

I enskilda fall kan av särskilda skäl ersättning betalas också för sådana i 1 § avsedda utgifter som inte täcks av ersättningarna enligt detta kapitel.

24 §
Ansökan om ersättningar

Alla andra ersättningar enligt denna lag utom bostadsersättningen betalas efter ansökan. Tjänstemannen skall utan dröjsmål informera den myndighet enligt 3 § som beslutar om ersättningar om sådana förändringar i förhållandena som påverkar grunderna för betalning av en ersättning. Ansökan om ersättning skall göras inom sex månader från den dag då rätten till ersättning uppkom. Beslut om ersättning skall fattas inom två månader från det ansökan mottagits.

25 §
Närmare bestämmelser om ersättningar

Närmare bestämmelser om ersättningar enligt denna lag och om ersättningsbeloppen samt om förfarandet vid ansökan om och beviljande och betalning av ersättningar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

26 § (3.9.2010/786)

26 § har upphävts genom L 3.9.2010/2010.

27 § (3.9.2010/786)
Återkrav

Betalade ersättningar kan återkrävas, om förutsättningen för ersättningen inte uppfylls. En ersättning återkrävs emellertid inte, om en förutsättning som hänför sig till tjänstgöringsperioden eller till boendet inte uppfyllts på grund av tjänstemannens eller en familjemedlems sjukdom, förflyttning oberoende av tjänstemannen till ett annat tjänstgöringsställe eller av något annat motsvarande av utrikesministeriet godkänt skäl. På återkrav av de ersättningar som avses i denna lag tillämpas i övrigt 60 och 61 § i statstjänstemannalagen (750/1994).

28 § (7.8.2015/898)
Ändringssökande

I fråga om ett beslut som gäller ersättningar enligt denna lag får omprövning begäras på det sätt som anges i statstjänstemannalagen. Omprövning av ett beslut av en beskickning ska dock begäras hos utrikesministeriet.

Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

29 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

4 kap

Ikraftträdandebestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

Genom denna lag upphävs lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/1993).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelse

Om en tjänsteman flyttar från en stationeringsort till en annan inom utrikesrepresentationen eller till Finland senast den 31 december 2007, betalas installeringsersättning till tjänstemannen, och han eller hon kan få ersättning för flyttningskostnaderna i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 50/2005, FvUB 4/2006, RSv 36/2006

Ikraftträdelsestadganden:

29.9.2006/853:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 139/2006, FvUB 15/2006, RSv 101/2006

1.6.2007/642:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Lagen tillämpas på tjänstemän som redan den 1 februari 2007 eller därefter utnämnts till en tjänst för viss tid.

RP 2/2007, FvUB 1/2007, RSv 2/2007

3.9.2010/786:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2010, FvUB 10/2010, RSv 99/2010

16.5.2014/382:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 17/2014, FvUB 8/2014, RSv 29/2014

28.11.2014/1005:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 93/2014, AjUB 7/2014, RSv 136/2014

7.8.2015/898:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

1.12.2017/826:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 126/2017, FvUB 22/2017, RSv 119/2017

11.12.2020/960:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 147/2020, FvUB 18/2020, RSv 139/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.