Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.5.2006/397

Lag om Pensionsskyddscentralen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (11.6.2020/460)
Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen är samordnande organ för verkställigheten och utvecklandet av det arbetspensionsskydd som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

2 §
Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att (30.11.2007/1111)

1) främja och samordna verkställigheten och utvecklingen av arbetspensionsskyddet, (30.11.2007/1111)

2) föra statistik och bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde samt göra bedömningar av och kalkyler över utvecklandet och finansieringen av pensionsskyddet, (21.12.2016/1263)

3) främja samarbetet mellan pensionsanstalterna i uppgifter som förutsätter samverkan mellan pensionsanstalterna och sköta uppgifter som hänför sig till pensionsanstalternas samverkan,

4) främja arbetspensionsanstalternas samarbete med övriga inrättningar och myndigheter,

5) ha hand om de register som behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag och se till att den information som arbetspensionsanstalterna behöver för verksamheten enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig,

6) för att säkerställa en enhetlig tillämpningspraxis ge pensionsanstalterna rekommendationer om tillämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn, förordningar som utfärdats med stöd av dessa och övriga föreskrifter, (20.12.2022/1158)

7) informera och ge råd om arbetspensioner, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 211 § i lagen om pension för arbetstagare och i 153 § i lagen om pension för företagare (1272/2006), samt (20.12.2022/1158)

8) till stöd för de rekommendationer som avses i 6 punkten administrera och utveckla det dataunderlag enligt 112 § 2 mom. i lagen om pension för företagare som behövs för fastställandet av arbetsinkomsten. (20.12.2022/1158)

Pensionsskyddscentralen har dessutom till uppgift att (30.11.2007/1111)

1) övervaka iakttagandet av försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna och vid behov teckna en pensionsförsäkring på arbetsgivarens bekostnad enligt 186 och 187 § i lagen om pension för arbetstagare och 143 och 144 § i lagen om pension för företagare, (7.11.2014/901)

2) avgöra om lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) ska tillämpas på ett arbete och på en parts begäran ge ett överklagbart beslut om avgörandet enligt 10 § i lagen om pension för arbetstagare, 7 § i lagen om pension för företagare och 9 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, (7.11.2014/901)

3) avgöra om finsk lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en arbetstagare, tjänsteman eller företagare på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EU:s grundförordning om social trygghet) i fall som avser intyg A1 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EU:s tillämpningsförordning om social trygghet) eller undantag enligt artikel 16 i EU:s grundförordning om social trygghet, (29.10.2020/745)

3 a) utifrån bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i de överenskommelser om social trygghet som Finland har ingått avgöra om en person kan ges ett intyg eller meddelas ett beslut om tillämplig lagstiftning som också kan avse ett ärende om undantag, (29.10.2020/745)

4) vara kontaktinstitution och ha andra uppdrag som förbindelseorgan vid sådana pensionsansökningar till utlandet som avses i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010) enligt vad som föreskrivs i EU:s grundförordning om social trygghet och EU:s tillämpningsförordning om social trygghet och inneha motsvarande uppdrag enligt överenskommelserna om social trygghet samt sköta i nämnda lag avsedda återindrivningsuppdrag i enlighet med EU:s grundförordning om social trygghet och EU:s tillämpningsförordning om social trygghet, (14.5.2010/353)

5) sköta uppgifterna som förbindelseorgan enligt 3 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999),

6) avgöra vilken pensionsanstalt som är behörig att handlägga en pensionsansökan i egenskap av sista pensionsanstalt så som bestäms i 111 § i lagen om pension för arbetstagare, 96 § i lagen om pension för företagare och 91 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, (7.11.2014/901)

7) avgöra en pensionsansökan om arbetstagaren inte har arbete som omfattas av arbetspensionslagarna, så som bestäms i 111 § i lagen om pension för arbetstagare,

8) avgöra och ge beslut om huruvida det finns förutsättningar för befrielse från att betala försäkringsavgift enligt 155 § i lagen om pension för arbetstagare eller för befrielse från försäkringsskyldigheten enligt 149 § eller 150 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

9) sända arbetstagaren besked om pensionsberättigande oavlönad tid som införts i registret, om arbetstagaren inte har registrerade inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna för den privata sektorn, samt på begäran av arbetstagaren ge ett beslut om dem enligt 75 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, (7.11.2014/901)

10) utreda och avgöra fördelningen av kostnader mellan pensionsanstalterna på det sätt som avses i 183 och 184 § i lagen om pension för arbetstagare, 142 § i lagen om pension för företagare och 137 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och ange statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare samt statens kostnad enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), (7.11.2014/901)

11) sköta övriga sådana uppgifter som särskilt föreskrivs för den i lag.

Pensionsskyddscentralen ska utfärda ett intyg eller meddela ett beslut om ett sådant avgörande som avses i 2 mom. 3 och 3 a-punkten. (29.10.2020/745)

2 a § (17.4.2020/229)
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att Pensionsskyddscentralen begränsar behandlingen av personuppgifter när Pensionsskyddscentralen sköter en uppgift enligt denna lag eller arbetspensionslagarna, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

3 §
Sökande av ändring och undanröjande av beslut

Ändring kan sökas i ett beslut som Pensionsskyddscentralen gett med stöd av 2 § 2 mom. 1–5 och 7–10 punkten eller Pensionsskyddscentralens lagakraftvunna beslut kan undanröjas, enligt vad som bestäms i lagen om pension för arbetstagare.

4 §
Pensionsskyddscentralens rätt att få och använda uppgifter för statistisk verksamhet, forskning och utveckling

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen rätt att få de uppgifter som behövs för att individualisera en person, uppgifter om arbetsinkomst samt andra uppgifter om pensionsförsäkring, pensionsskydd och övrigt socialskydd som uppgiftslämnaren ombesörjer, när uppgifterna behövs för statistisk verksamhet, forskning och utveckling inom Pensionsskyddscentralens verksamhetsområde, av

1) arbetspensionsanstalterna,

2) Ålands landskapsregering,

3) Folkpensionsanstalten,

4) Olycksfallsförsäkringscentralen, (21.12.2016/1263)

5) Trafikförsäkringscentralen,

6) försäkringsbolag som sköter lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring,

7) Försäkringsbranschens Rehabilitering rf, samt

8) övriga myndigheter och inrättningar inom socialförsäkringen om det pensionsskydd och den övriga sociala trygghet som dessa instanser sköter.

Pensionsskyddscentralen har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i 1 mom. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar betydande merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna, skall kostnaderna dock ersättas.

Förutom för forskning och statistisk verksamhet får Pensionsskyddscentralen samköra och använda de personuppgifter och andra uppgifter den fått med stöd av 1 mom. eller 197 och 198 § i lagen om pension för arbetstagare för att göra utredningar och framställningar som behövs för att utveckla arbetspensionsskyddet i enlighet med 2 § 1 mom. 1 punkten i denna lag. Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att på det sätt som föreskrivs i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete lämna ut uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från en pensionsanstalt som verkställer arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn. Uppgifterna ska behandlas så att ingens integritet eller företagshemlighet äventyras. (10.8.2018/653)

I fråga om sekretess för och utlämnande av uppgifter som samlats in med stöd av denna paragraf tillämpas 4 kap. i statistiklagen (280/2004).

5 § (30.11.2007/1111)
Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader

Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. De pensionsanstalter som har hand om pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter enligt denna lag medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem. (11.6.2020/460)

Pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader fördelas mellan den offentliga och den privata pensionssektorn i samma förhållande som de tjänster som producerats vid Pensionsskyddscentralen hänför sig till respektive pensionssektor. Den andel som pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den sektorn. För Kevas del fördelas dock kostnaderna mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten i det förhållande som anges i 178 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den andel som pensionsanstalterna inom den privata sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den privata sektorn, dock med beaktande av att Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt inte är föremål för tillsynen över ordnandet av försäkring och att Pensionsskyddscentralens övriga uppgifter enligt 2 § i denna lag inte i samma utsträckning gäller Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som andra pensionsanstalter inom den privata sektorn. (11.6.2020/460)

Hur pensionsanstalternas kostnadsandel ska räknas ut och verkställas föreskrivs närmare i de kostnadsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställer med stöd av 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. När pensionsanstalternas kostnadsandel fastställs ska det säkerställas att Pensionsskyddscentralens medel förslår till att täcka de utgifter som dess uppgifter och verksamhet medför och till att upprätthålla tillräcklig likviditet. (22.12.2011/1435)

Pensionsanstalternas kostnadsandelar påförs av Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut förskott på pensionsanstalternas kostnadsandelar på det sätt som föreskrivs i de kostnadsfördelningsgrunder som avses i 3 mom. (22.12.2011/1435)

Pensionsanstalterna kan söka ändring i debiteringen av den kostnadsandel som Pensionsskyddscentralen bestämt med stöd av denna lag på det sätt som föreskrivs i 131 § i lagen om pension för arbetstagare.

Kostnadsandelen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av andelen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 184 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. I stället för dröjsmålsränta kan Pensionsskyddscentralen ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om beloppet av dröjsmålsräntan blir mindre än så. (21.12.2016/1263)

6 § (30.11.2007/1111)
Pensionsskyddscentralens förvaltningsorgan och beslutanderätt

Pensionsskyddscentralen har ett representantskap och en styrelse som utövar Pensionsskyddscentralens beslutanderätt. En person kan inte samtidigt vara medlem i både representantskapet och styrelsen.

7 § (30.11.2007/1111)
Tillsättande av representantskapet och dess sammansättning

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter Pensionsskyddscentralens representantskap för högst tre kalenderår i sänder. Representantskapet har trettio medlemmar. En av medlemmarna representerar social- och hälsovårdsministeriet och en finansministeriet. Av de övriga medlemmarna representerar fem arbetsgivarna inom den privata sektorn och två arbetsgivarna inom den offentliga sektorn, sju arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn, tre lantbruksföretagarna och två övriga företagare. Till representantskapet hör dessutom nio medlemmar som representerar arbetspensionsanstalterna, varav en representerar pensionskassorna, en pensionsstiftelserna och fem de övriga pensionsanstalterna inom den privata sektorn samt två pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn. För varje medlem i representantskapet ska utses en personlig ersättare.

Social- och hälsovårdsministeriet ska vid valet av medlemmar i representantskapet förordna en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för representantskapet.

Social- och hälsovårdsministeriet ska innan de medlemmar som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna utses ge de mest representativa av de organisationer som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn möjlighet att lägga fram förslag till representanter. Likaså ska ministeriet innan de medlemmar som representerar lantbruksföretagarna och övriga företagare utses ge de mest representativa av de organisationer som representerar lantbruksföretagarna och övriga företagare möjlighet att lägga fram förslag till representanter. Om organisationen inte lägger fram något förslag inom den tid som ministeriet har satt ut, ska ministeriet dock utse medlemmarna.

Avgår en medlem i representantskapet under mandattiden, ska i hans eller hennes ställe enligt vad som bestäms ovan utses en ny medlem för den återstående mandattiden.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer de arvoden som ska betalas till representantskapets ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar.

Vad som i denna lag föreskrivs om representantskapets medlemmar tillämpas på motsvarande vis på deras ersättare.

8 §
Representantskapets uppgifter och beslutsfattande

Representanskapet har till uppgift att

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för Pensionsskyddscentralens verksamhet samt övervaka Pensionsskyddscentralens styrelses verksamhet,

2) utse tretton medlemmar till styrelsen samt en personlig ersättare för var och en, (30.11.2007/1111)

3) besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden,

4) välja en revisor och vid behov en ställföreträdare för revisorn samt besluta om deras arvoden, och

5) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om åtgärder som dessa föranleder.

Representantskapet är beslutfört när minst hälften av medlemmarna, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande vid mötet. När både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att närvara vid mötet eller är jäviga att ta del i behandlingen av ett visst ärende, leds ordet av en medlem i representantskapet som mötet väljer till denna uppgift.

Vid representantskapets sammanträde har varje medlem en röst. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden biträtt, utom vid val, där lotten avgör. Närmare bestämmelser om representantskapets uppgifter och beslutsfattande utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.11.2007/1111)

9 § (30.11.2007/1111)
Tillsättande av styrelsen och dess sammansättning

Pensionsskyddscentralens styrelse tillsätts för högst tre kalenderår i sänder. Styrelsen har femton medlemmar, av vilka social- och hälsovårdsministeriet förordnar ordföranden och en vice ordförande. Styrelsens övriga tretton medlemmar utses av Pensionsskyddscentralens representantskap. De medlemmar i representantskapet som företräder arbetsgivarna inom den privata sektorn utser tre av dessa styrelsemedlemmar, de medlemmar som företräder arbetsgivarna inom den offentliga sektorn en och de medlemmar som företräder arbetstagarna inom den privata och den offentliga sektorn sammanlagt fyra, de medlemmar som företräder lantbruksföretagarna en och de medlemmar som företräder övriga företagare en styrelsemedlem. Representantskapets samtliga medlemmar utser gemensamt de tre övriga styrelsemedlemmarna, varav en ska företräda pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn. Med undantag för styrelsens ordförande och vice ordförande ska en personlig ersättare utses för varje styrelsemedlem.

En styrelsemedlem ska ha tillräcklig sakkunskap om arbetspensionsbranschen och ha gott anseende. En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara medlem i styrelsen. (21.12.2016/1263)

Om en styrelsemedlem avgår från sitt uppdrag under mandattiden, ska i hans eller hennes ställe enligt vad som föreskrivs ovan utses en ny styrelsemedlem för den återstående mandattiden. En ny styrelsemedlem kan utses vid representantskapets första ordinarie sammanträde som hålls efter att medlemmen har avgått. Till dess att en ny styrelsemedlem har utsetts ska den personliga ersättare som har utsetts för den styrelsemedlem som avgått vara styrelsemedlem. (21.12.2016/1263)

Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsens medlemmar tillämpas på motsvarande vis på deras ersättare.

10 §
Styrelsens uppgifter och beslutsfattande

Styrelsen leder och utvecklar Pensionsskyddscentralens verksamhet. Styrelsen har till uppgift att

1) årligen göra upp en verksamhets- och ekonomiplan,

2) årligen upprätta bokslut som även inbegriper en verksamhetsberättelse,

3) utarbeta en arbetsordning för Pensionsskyddscentralen,

4) anställa och avskeda Pensionsskyddscentralens verkställande direktör och övriga direktörer samt avtala om deras avlöning och övriga tjänstgöringsvillkor,

5) besluta om övriga ärenden som är av principiell natur eller annars viktiga, om de inte ankommer på representantskapet, och

6) kära och svara på Pensionsskyddscentralens vägnar.

Styrelsen kan delegera behörighet till verkställande direktören, direktörerna samt anställda.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Vid behandlingen av ärenden gäller som beslut den ståndpunkt som de flesta har biträtt. Vid lika röstetal gäller som beslut den ståndpunkt som ordföranden har biträtt.

En styrelsemedlem får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller hans eller hennes enskilda intresse eller det enskilda intresset för en sammanslutning i vilken styrelsemedlemmen är styrelsemedlem, verkställande direktör eller anställd. Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter och beslutsfattande samt rätten att teckna Pensionsskyddscentralens firma utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 § (30.11.2007/1111)
Verkställande direktören och dennes ställföreträdare

Pensionsskyddscentralen har en verkställande direktör som utses av styrelsen. Verkställande direktören ska ha god kännedom om arbetspensionsbranschen och ha gott anseende. En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara verkställande direktör.

Verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller hans eller hennes enskilda intresse eller det enskilda intresset för en sammanslutning i vilken verkställande direktören är styrelsemedlem, verkställande direktör eller anställd. (21.12.2016/1263)

Styrelsen utser en ställföreträdare för verkställande direktören. Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören tillämpas på motsvarande vis på ställföreträdaren för verkställande direktören.

12 § (30.11.2007/1111)
Suppleanter och verkställande direktörens ställföreträdare

12 § har upphävts genom L 30.11.2007/1111.

13 § (19.12.2008/911)
Tillsyn

Finansinspektionen svarar för den ekonomiska tillsynen över Pensionsskyddscentralen. Närmare bestämmelser om verkställigheten av den ekonomiska tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 § (19.12.2008/911)
Bokföring och bokslut

Vid Pensionsskyddscentralens bokföring och upprättande av bokslutet ska bokföringslagen (1336/1997) samt bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas i tillämpliga delar. Finansinspektionen kan ge närmare föreskrifter, anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen och bokföringsförordningen på Pensionsskyddscentralen samt om scheman för och noter till Pensionsskyddscentralens resultaträkning och balansräkning.

På ansökan av Pensionsskyddscentralen kan Finansinspektionen av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 mom., om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av centralens eller dess koncerns verksamhet och ekonomiska ställning.

Om i denna paragraf avsedda föreskrifter, anvisningar eller utlåtanden om bokslutet är av betydelse med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska Finansinspektionen, innan föreskrifterna, anvisningarna eller utlåtandena ges, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Av särskilda skäl kan Finansinspektionen i enskilda fall för viss tid bevilja undantag från den skyldighet som nämns i 3 kap. 1 § 2 mom. andra meningen i bokföringslagen, tiden för upprättande av bokslut eller koncernbokslut, skyldigheten att upprätta koncernbokslut, de scheman och noter som ska användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt räkenskapsperioden för dotterbolag som ska tas med i koncernbokslutet. En förutsättning för beviljande av undantag är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter om bokslut och koncernbokslut.

15 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Pensionsskyddscentralen skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden och genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter även under undantagsförhållanden kan skötas så störningsfritt som möjligt.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för Pensionsskyddscentralen och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om de åtgärder som avses i 1 mom. (19.12.2008/911)

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2005, ShUB 5/2006, RSv 20/2006

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.2007/1111:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Utan hinder av 5 § 2 mom. i denna lag ska i kostnadsandelen för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn under 2008 och 2009 beaktas en tredjedel av de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt samt i motsvarande andel för Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt två tredjedelar.

Pensionsskyddscentralens representantskap, vars mandattid går ut den 31 december 2007, utser de tretton styrelsemedlemmar som enligt 9 § ska utses av representantskapet för den mandattid som inleds den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2007, ShUB 13/2007, RSv 69/2007

19.12.2008/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

14.5.2010/353:

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010. Den tillämpas dock från och med den 1 maj 2010.

I de situationer då rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, enligt artiklarna 87 och 90 i EU:s grundförordning om social trygghet ska tillämpas, ska de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2010, ShUB 8/2010, RSv 68/2010

22.12.2011/1435:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

7.11.2014/901:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

21.12.2016/1263:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

10.8.2018/653:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

30.12.2019/1473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 64/2019, ShUB 12/2019, RSv 47/2019

17.4.2020/229:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

11.6.2020/460:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020

29.10.2020/745:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 107/2020, ShUB 22/2020, RSv 116/2020

20.12.2022/1158:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 102/2022, ShUB 32/2022, RSv 212/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.