Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

28.4.2006/308

Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

Denna lag gäller utövande av inkvarteringsverksamhet och förplägnadsverksamhet.

I denna lag avses med

1) inkvarteringsverksamhet yrkesmässigt tillhandahållande av möblerade rum eller andra inkvarteringslokaler för kunder som behöver tillfällig inkvartering,

2) förplägnadsverksamhet yrkesmässig servering av mat eller dryck till allmänheten för att avnjutas i en sådan livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006),

3) inkvarteringsrörelse en byggnad, en lokal eller ett annat driftställe där inkvarteringsverksamhet utövas,

4) förplägnadsrörelse en livsmedelslokal där förplägnadsverksamhet utövas,

5) utövare av inkvarteringsverksamhet den som utövar inkvarteringsverksamhet,

6) utövare av förplägnadsverksamhet den som utövar förplägnadsverksamhet,

7) resande en person som i syfte att få inkvartering anländer till en inkvarteringsrörelse,

8) resandes make eller maka en resandes äkta make eller maka eller en person som lever med resanden under äktenskapsliknande förhållanden eller i ett registrerat partnerskap,

9) gruppresa en resa som ordnats på förhand och i vilken deltar en grupp resande, samt

10) ledare för en gruppresa en resande som är ledare för resande som deltar i en gruppresa eller en person som företräder researrangören.

Med förplägnadsverksamhet avses i denna lag också servering av mat eller dryck endast till personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning eller till någon annan begränsad personkrets (personalrestaurang). På personalrestauranger tillämpas dock inte 3 och 4 §.

När det gäller ordnande av offentliga tillställningar i inkvarterings- och förplägnadsrörelser tillämpas lagen om sammankomster (530/1999), om tillställningarna inte hör till rörelsens normala verksamhet.

I fråga om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). (14.12.2018/1126)

Bestämmelser om skyldighet att göra anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten finns i hälsoskyddslagen (763/1994). Bestämmelser om godkännandeförfarandet för livsmedelslokaler finns i livsmedelslagen.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) boendeservice inom socialvården som tillhandahålls av sådana privata serviceproducenter som avses i lagen om privat socialservice (922/2011), (22.7.2011/929)

2) inkvartering i transportmedel i anslutning till transport,

3) tillhandahållande av fritidsbostäder eller andra inkvarteringslokaler endast för personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning, och inte heller på

4) servering av livsmedel eller alkoholfria drycker till kunder, om verksamheten är obetydlig jämfört med verksamhetsutövarens övriga näringsverksamhet i samma affärslokal.

3 § (28.12.2017/1103)

3 § har upphävts genom L 28.12.2017/1103.

3 a § (28.3.2021/257)

3 a § gällde temporärt 30.3.2020–31.5.2020 genom L 153/2020, 9.3.2021–28.3.2021 genom L 184/2021 och 29.3.2021–18.4.2021 genom L 257/2021.

4 § (28.12.2017/1103)

4 § har upphävts genom L 28.12.2017/1103.

5 § (30.12.2014/1346)
Rätt att välja kunder och tryggande av ordningen

En utövare av inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och rörelsens personal har rätt att vägra en person tillträde till rörelsen, om det finns grundad anledning till detta av skäl som hänför sig till upprätthållandet av ordningen eller rörelsens verksamhetsidé. Verksamhetsutövaren och rörelsens personal har också rätt att vägra servera en kund mat eller dryck och vid behov avlägsna en kund som stör andra kunder eller annars orsakar störningar i rörelsen eller inte uppfyller de villkor som ställts för tillträde. Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns i 8 § i diskrimineringslagen (1325/2014).

2 mom. har upphävts genom L 21.8.2015/1093. (21.8.2015/1093)

6 §
Resandeanmälan och uppgifter om resande

En utövare av inkvarteringsverksamhet ansvarar för att det görs en anmälan om resanden (resandeanmälan). För resande som deltar i en gruppresa kan det göras gemensam resandeanmälan. Av anmälan skall i fråga om utövaren av inkvarteringsverksamhet framgå firma samt företags- och organisationsnummer och inkvarteringsrörelsens besöksadress. I resandeanmälan skall följande uppgifter antecknas (uppgifter om resande):

1) resandens fullständiga namn och finska personbeteckning eller om sådan saknas födelsetid samt medborgarskap,

2) fullständigt namn och finsk personbeteckning eller om sådan saknas födelsetid för make eller maka samt minderåriga barn som följer med resanden,

3) resandens adress,

4) det land från vilket resanden anländer till Finland,

5) numret på resandens resedokument, samt

6) den dag resanden anlände till inkvarteringsrörelsen och den dag han eller hon lämnar inkvarteringsrörelsen, om dagen är känd.

Dessutom kan resanden i resandeanmälan uppge om inkvarteringen hänför sig till fritid, arbete, möte eller något annat.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 3 punkten gäller också sådana i 1 § 2 mom. 10 punkten avsedda ledare för en gruppresa som företräder researrangören.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten gäller inte resande som är bosatta i Finland. Bestämmelserna i 1 mom. 5 punkten gäller inte nordiska medborgare eller resande som är bosatta i Finland.

Resanden skall med sin underskrift styrka uppgifterna om resanden i resandeanmälan. Ledaren för en gruppresa kan dock på de resandes vägnar som deltar i gruppresan underteckna en gemensam resandeanmälan enligt 1 mom. De personer som avses i 1 mom. 2 punkten behöver inte underteckna resandeanmälan.

En utövare av inkvarteringsverksamhet eller rörelsens personal skall i samband med inkvarteringen kontrollera resandens identitet genom resedokumentet eller på något annat tillförlitligt sätt eller, om en gemensam resandeanmälan enligt 1 mom. har gjorts, enbart identiteten för ledaren för gruppresan. Detta moment gäller inte resande som är bosatta i Finland eller personer som avses i 1 mom. 2 punkten.

7 §
Resanderegister

En utövare av inkvarteringsverksamhet kan med hjälp av automatisk databehandling eller manuellt föra ett register över de uppgifter om resande som avses i 6 § 1 och 2 mom. (resanderegister). Uppgifterna om resande och resanderegistret används för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att förebygga och utreda brott och för att sammanställa statistik.

En utövare av inkvarteringsverksamhet får använda uppgifter om resande och resanderegister för kundservice och direktmarknadsföring. Bestämmelser om den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen. (14.12.2018/1126)

8 §
Utlämnande av uppgifter om resande till polisen samt förvaring och utplåning av resandeanmälningar och uppgifter om resande

En utövare av inkvarteringsverksamhet skall utan hinder av bestämmelserna om sekretess i fråga om utlänningar utan dröjsmål tillställa polisinrättningen i det härad inom vars verksamhetsområde verksamhetsutövarens inkvarteringsrörelse är belägen de uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. Uppgifterna om resande kan också förmedlas elektroniskt till polisinrättningen.

Polisen har rätt att av utövaren av inkvarteringsverksamhet få uppgifter om resande enligt 6 § 1 mom. också i fråga om andra resande än sådana som avses i 1 mom., om uppgifterna behövs för tjänsteuppdrag.

Utövaren av inkvarteringsverksamhet ska förvara resandeanmälningarna och uppgifterna om resande i ett års tid från den dag då resandeanmälningarna undertecknades. Efter det ska de förstöras. I resanderegistret ska uppgifterna om resande förvaras i ett års tid från det att de infördes. Efter det ska de utplånas. I fråga om radering av sådana uppgifter i registret som används för kundservice och direktmarknadsföring tillämpas dock dataskyddsförordningen. (14.12.2018/1126)

9 §
Utlämnande av uppgifter om resande till andra myndigheter

En utövare av inkvarteringsverksamhet och polisen skall utan hinder av bestämmelserna om sekretess på begäran lämna behövliga uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. till

1) gränsbevakningsväsendet för gränsbevakning, gränskontroller samt för gränsbevakningsväsendets övriga lagbestämda uppdrag,

2) tullverket för förebyggande, avslöjande och utredning av tullbrott samt utförande av gränskontroller,

3) räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet,

4) hälsoskyddsmyndigheterna för förebyggande av smittsamma sjukdomar, (7.4.2017/198)

5) försvarsmakten för utförande av personskyddsuppgifter. (7.4.2017/198)

10 §
Tillämpning av lagen på dem som driver campingplatser och personer som anländer till campingplatser

Det som i 6–9 § bestäms om utövare av inkvarteringsverksamhet gäller också dem som driver i 18 § i lagen om friluftsliv (606/1973) avsedda campingplatser och andra för liknande inkvartering avsedda områden.

Det som i 6 § bestäms om resande, makar och minderåriga barn som följer med resande gäller också personer som i syfte att få inkvartering anländer till områden som avses i 18 § i lagen om friluftsliv. Det som bestäms i 6 § 3 mom. skall tillämpas på motsvarande sätt.

11 §
Tillsyn

Polisinrättningarna i häradet utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag inom sitt verksamhetsområde.

12 § (28.12.2017/1103)
Tvångsmedel

Om en utövare av inkvarteringsverksamhet åsidosätter en skyldighet enligt 6 § 1 mom. eller 8 eller 9 §, ska polisinrättningen efter att ha fått kännedom om saken ålägga utövaren att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid.

Om ett åläggande som meddelats med stöd av 1 mom. inte har iakttagits, kan polisinrättningen meddela ett nytt åläggande och förena det med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

Om utövandet av inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har medfört oskäliga olägenheter för boendemiljön eller allvarliga störningar i den allmänna ordningen och säkerheten, kan polisinrättningen ge verksamhetsutövaren en varning. Om verksamhetsutövaren trots varningen inte rättar sitt förfarande, kan polisinrättningen begränsa rörelsens öppettid eller för viss tid förbjuda utövandet av verksamheten helt eller delvis. Verksamhetsförbudet får inte gälla längre än i tre månader.

13 § (28.12.2017/1103)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter sitt i 6 § 1 mom. föreskrivna ansvar för att det görs en resandeanmälan ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet dömas till böter.

Bestämmelser om straff för diskriminering finns i 11 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen. (14.12.2018/1126)

Den som bryter mot ett åläggande som meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte dömas till straff för samma gärning.

14 § (28.12.2017/1103)
Ändringssökande

I ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen.

Ett i denna lag avsett beslut om begränsning av öppettiden och om verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvärsmyndigheten ska behandla ett ärende som gäller verksamhetsförbud för viss tid skyndsamt.

15 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 19 april 1991 om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (727/1991) jämte ändringar.

RP 138/2004, EkUB 1/2006, RSv 4/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.2011/929:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010, ShUB 56/2010, RSv 342/2010

30.12.2014/1346:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 1346/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt L 1347/2014.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

21.8.2015/1093:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014, FvUVB 57/2014, RSv 351/2014

27.1.2017/69:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

7.4.2017/198:

Denna lag träder i kraft den 17 april 2017.

RP 187/2016, FsUB 1/2017, RSv 3/2017

28.12.2017/1103:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

14.12.2018/1126:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

30.3.2020/153:

Denna lag träder i kraft den 30 mars 2020 och gäller till och med den 31 maj 2020.

RP 25/2020, EkUB 5/2020, RSv 14/2020

8.3.2021/184:

Denna lag träder i kraft den 9 mars 2021 och gäller till och med den 28 mars 2021.

RP 22/2021, EkUB 4/2021, RSv 13/2021

28.3.2021/257:

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021 och gäller till och med den 18 april 2021.

RP 38/2021, EkUB 7/2021, RSv 28/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.