Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

7.4.2006/274

Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 12.12.2014/1042, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på till kategorierna T och C hörande fordons och trafiktraktorers (traktorers), motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt hästfordons och släpanordningars konstruktion och utrustning.

2. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda fordon som används som militärfordon, om inte något annat med stöd av fordonslagen (1090/2002) föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet.

3. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om det.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) typgodkännande det förfarande genom vilket godkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

b) typgodkännandedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, sådant det lyder ändrat enligt 0 punkten i tabellen i bilaga 1,

c) särdirektiv med stöd av typgodkännandedirektivet meddelat direktiv av Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen vilket gäller EG-typgodkännanden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

d) EG-typgodkännande typgodkännande av ett fordon enligt typgodkännandedirektivet och typgodkännande enligt ett särdirektiv av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

e) Genèveöverenskommelsen den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976),

f) E-reglemente ett reglemente som fogats till Genèveöverenskommelsen,

g) E-typgodkännande typgodkännande enligt ett E-reglemente av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; när det i denna förordning hänvisas till ett E-reglemente avses reglementet i ursprunglig form eller ändrat vid den tidpunkt då fordonet eller utrustningen togs i bruk,

h) ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhetsom motsvarar direktivet eller E-reglementet ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som inte har typgodkänts men som uppfyller de tekniska kraven i direktivet eller E-reglementet,

i) globalöverenskommelsen den i Genève den 25 juni 1998 ingångna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (FördrS 54/2001),

j) globalt godkännande godkännande av ett fordons konstruktion, utrustning eller del enligt en bestämmelse som fogats till globalöverenskommelsen,

k) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

l) fordon som tillverkats som enskiltexemplar fordon som inte serietillverkas och fordon vars EG- eller E-typgodkända konstruktion eller egenskap har ändrats individuellt.

3 §
Märkning av ett typgodkänt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet

1. Ett EG-typgodkännande anges genom ett intyg över överensstämmelse eller genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består av EES- eller EG-förordningens eller särdirektivets nummer och en rektangel som omger bokstaven e och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet.

2. E-typgodkännandet anges genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består av en ring som omger bokstaven E och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet och, om reglementet förutsätter det, reglementets nummer.

4 §
Erkännande på förhand av kraven i direktivet och E-reglementet

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter anses vara godkända också ifall de uppfyller kraven enligt det relevanta särdirektivet eller E-reglementet eller enligt en senare ändring av särdirektivet eller E-reglementet innan den obligatoriska tillämpningen av dessa krav som villkor för ett typgodkännande eller som ett krav på överensstämmelse med direktivet eller E-reglementet.

2 kap

Klassificering av fordon

5 §
Grundläggande klassificering av fordon

Om grundläggande klassificering av traktorer, motorredskap, terrängfordon, släpvagnar till dem samt släpanordningar bestäms i fordonslagen.

6 §
Traktorsläpvagn

Traktorsläpvagn är en släpvagn med oledad dragstång vars axel eller axlar är placerade bakom släpvagnens tyngdpunkt, så att en del av släpvagnens totalmassa överförs till kopplingspunkten. Dragstången får dock vara horisontellt ledad. Massan på kopplingspunkten får inte överstiga 3,0 ton.

7 §
Hästfordon

Hästfordon är en hästdragen vagn eller släde.

3 kap

Allmänna krav som gäller konstruktion och utrustning

8 §
Anordningar och utrustning

Om fordons anordningar och utrustning föreskrivs i 25 och 26 § i fordonslagen. Om undantag föreskrivs i denna förordning och i bilaga 1.

9 §
Begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen

Om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen föreskrivs i 28 § i fordonslagen. Om undantag föreskrivs i denna förordning och i bilaga 1.

10 §
Symboler och kontrollampor

En sådan symbol eller kontrollampa som enligt bestämmelserna om olika fordonskategorier är obligatorisk eller tillåten på ett visst fordon eller en viss fordonskategori får inte monteras på andra fordon.

11 §
Sikten från förarplatsen

Det får inte finnas någonting i fordonet som hindrar sikten från förarplatsen över vägen framåt och åt sidorna eller något annat som stör körandet.

12 §
Konstruktion och utrustning av fordonschassier

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas också på sådana fordonschassier som inte ännu är försedda med förarhytt eller karosseri. Reflektorer, backspeglar och stänkskärmar krävs dock inte på dem vid tillfällig förflyttning även om chassiet skulle vara försett med förarhytt, och inte heller kopplingsanordning eller färdskrivare.

13 §
Slirskydd

Fordonets däck och band får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd, som inte väsentligt skadar vägytan.

4 kap

Traktor

14 §
Krav som baserar sig på EG-rättsakter eller E-reglementen gällande traktorer

Traktorer och deras system, komponenter och separata tekniska enheter skall uppfylla kraven i detta kapitel och i bilaga 1.

15 §
Färdskrivare

1. Färdskrivare, som det föreskrivs om i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom förordningarna (EEG) nr 3314/90, 3572/90 och 3688/92 samt förordningarna (EG) nr 2479/95, 1056/97, 2135/98, 1360/2002 och 561/2006, krävs inte i trafiktraktorer på vilka nämnda EG-förordning inte behöver tillämpas enligt 7 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992). (25.3.2008/196)

2. Om tillsyn över iakttagandet av viss social lagstiftning om vägtransporter samt om tvångsmedel för iakttagande av viss social lagstiftning om vägtransporter bestäms i vägtrafiklagen (267/1981). Om installation och reparation av färdskrivare som krävs på trafiktraktorer bestäms i fordonslagen och om kontroll av färdskrivare i förordningen om användning av fordon på väg.

16 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

När en traktor med en egenmassa som överstiger 0,5 ton framförs på väg, skall den baktill ha en skylt som betecknar långsamt fordon. Skylten krävs inte, om ett släpfordon som är försett med en sådan skylt är kopplat till traktorn. En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill mitt på fordonet eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och på en höjd av högst 2,40 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 69/01.

17 §
Hastighetsmätare

Hastighetsmätare krävs inte i en traktor, vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h eller som är försedd med färdskrivare.

18 §
Lyktornas placering

Om inte annat föreskrivs nedan i denna förordning, skall lyktorna placeras symmetriskt i förhållande till fordonets längsgående mittlinje.

19 §
Märkning av utskjutande delar

Om arbetsredskap har kopplats till en traktor, och de överskrider fordonets största bredd med mera än 0,20 meter, eller om fordonets eller arbetsredskapets största bredd överskrider 2,60 meter, skall de utskjutande delarna märkas med växelvis röda och gula ränder. De utskjutande delarna skall därtill förses med framåtriktade vita och bakåtriktade röda EG- eller E-typgodkända reflektorer.

5 kap

Motorredskap

20 §
Däck och band

1. Motorredskap skall vara försedda med luftdäck eller gummiklädda band.

2. Motorredskap, vars största konstruktiva hastighet är högst 10 km/h, får vara försedda med kompakta däck eller larvfötter av metall.

21 §
Styranordning

1. Ett motorredskaps styranordning och förarsäte skall vara så placerade, att föraren har den sikt framåt och åt sidorna som förhållandena kräver.

2. I ett motorredskaps styranordning får för kraftöverföringen användas hydraultryck producerat av en separat pump. I ett motorredskap, vars största konstruktiva hastighet är över 30 km/h, skall ett visst läge på manöverorganet för styrning motsvara ett bestämt utslag på de styrande hjulen och vid motorstopp skall fordonet kunna styras på ett tillfredsställande sätt.

3. I ett motorredskap får även en sådan anordning användas som styr fordonet genom att förändra rotationshastigheten hos motsatta sidors hjul eller band.

22 §
Backningsanordning

Backningsanordning krävs inte i motorredskap vars egenmassa uppgår till högst 0,3 ton.

23 §
Bromsar

1. Motorredskap skall vara försedda med en effektiv färdbroms och en parkeringsbroms eller låsanordning för färdbroms.

2. På motorredskap med hydrostatisk kraftöverföring krävs inte en egentlig färdbroms, om en tillräcklig retardation kan åstadkommas med hjälp av kraftöverföringen. Fordonet skall i så fall bli stående vid motorstopp.

3. I bromsarna på motorredskap får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar, som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion.

24 §
Avgassystem

Avgasröret på motorredskap skall vara så placerat, att ingen del av det ligger farligt nära bränsletanken eller bränsleröret. Om det ovanför avgasgrenröret eller avgasröret finns anordningar som hör till bränslesystemet eller bränslerörsskarvar så placerade att bränslet vid ett läckage kan droppa eller rinna ned på avgasgrenröret eller avgasröret eller om uppenbar risk för antändning av bränslet annars föreligger, skall avgasgrenröret eller avgasröret förses med ett ändamålsenligt skydd.

25 §
Bullerbegränsning

1. Motorredskap som är försedda med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar annat ljud som fordonet i normal drift förorsakar.

2. Ljuddämpare på motorredskap får inte avlägsnas, inte heller får en ljuddämpare eller motorn ändras så att den av dem beroende ljudstyrkan blir större än det tillåtna värdet. Ett motorredskap får inte heller förses med anordningar som möjliggör att ljuddämparna kan kopplas av medan motorn är i gång.

26 §
Vindruta och övriga rutor

Ett motorredskaps vindruta och övriga rutor, om sådana finns, skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material som, om rutan krossas, bildar vassa kanter i så ringa mån som möjligt. Glaset skall på ett tillfredsställande sätt motstå i trafiken förekommande mekaniska, klimatologiska och kemiska påfrestningar samt slitage. Det skall dessutom vara tillräckligt genomskinligt och får inte förvränga objekt som syns genom det och inte heller orsaka risk för förväxling av färger som används vid trafikreglering.

27 §
Avfrostnings- och avimningsanordningar

Motorredskap med täckt förarhytt skall ha en anordning för avlägsnande av frost från vindrutans yttersida och imma från vindrutans insida. Avfrostnings- och avimningsanordningarna skall kunna regleras av föraren.

28 §
Vindrutetorkare och vindrutespolare

På ett motorredskap skall det finnas ett maskinellt torkarsystem och ett spolarsystem för vindrutan. Vindrutespolarens spolvätskebehållare skall rymma minst en liter vätska.

29 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Motorredskap skall vara försedda med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) en lykta för den bakre registreringsskylten, om denna är avsedd att monteras baktill,

d) främre och bakre positionslyktor,

e) röda reflektorer baktill,

f) blinkande orangegul varningslykta på motorredskap som används för arbete på eller invid vägen,

g) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter.

2. Motorredskap, som har en egenmassa som överstiger 0,5 ton, skall baktill ha en skylt som betecknar långsamt fordon. Skylten krävs inte, om ett släpfordon som är försett med en sådan skylt är kopplat till motorredskapet.

3. Utöver vad som bestäms ovan om obligatoriska lyktor, strålkastare och reflektorer får ett motorredskap vara utrustat med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) bromslyktor,

c) främre dimstrålkastare,

d) dimbaklyktor,

e) parkeringslyktor,

f) backningsstrålkastare,

g) sidolyktor,

h) fram- och sidoreflektorer,

i) konturlyktor på ett sådant motorredskap, vars bredd är större än 2,10 meter,

j) arbets- och hjälpstrålkastare, som är nödvändiga för lastning, lossning eller annat bruk,

k) separat förordnade lyktor och reflektorer på motorredskap som används för specialtransport.

4. Lyktor, strålkastare och reflektorer på ett motorredskap skall motsvara kraven i 14 punkten i tabellen i bilaga 1, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

5. Lyktorna skall placeras symmetriskt i förhållande till fordonets längsgående mittlinje, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

30 §
Halvljusstrålkastare

Halvljusstrålkastarna på ett motorredskap skall vara avsedda för högertrafik.

31 §
Blinkande varningslykta

1. En blinkande varningslykta skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 65 eller godkänd av Fordonsförvaltningscentralen.

2. Flera av dessa lyktor får monteras om det är nödvändigt för att en sådan lykta skall kunna uppmärksammas från alla håll. För föraren skall installeras en kontrollampa, som anger att varningslyktan fungerar.

32 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill mitt på fordonet eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och på en höjd av högst 2,40 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 69/01.

33 §
Sidolyktor

1. Om längden på ett motorredskap överstiger 6,00 meter, skall det på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant, att det inbördes avståndet mellan lyktorna i fordonets längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter. Lyktorna skall, om minst två lyktor finns på fordonets vardera sida, installeras så att den främsta är belägen på ett avstånd av högst 2,00 meter från fordonets främre del och den bakre på ett avstånd av högst 1,00 meter från fordonets bakre del.

2. Sidolyktorna skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter. Om mera än en sidolykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. En sidolykta skall synas minst 15° uppåt och nedåt samt 45° framåt och bakåt.

4. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

5. Sidolyktorna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 b-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande sidolyktor, det motsvarande E-reglementet eller E-reglemente nr 91.

6. Sidolyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna och halv- och helljusstrålkastarna.

34 §
Hastighetsmätare

Hastighetsmätare krävs inte i motorredskap.

35 §
Ljudsignalanordning

1. Motorredskap skall vara försedda med en ljudsignalanordning.

2. Motorredskap får vara försedda med en backningsalarmanordning som avger periodiskt ljud vid backning eller när backväxeln är ikopplad. Ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte överstiga 75 dBA, när den mäts på ett avstånd av sju meter från fordonets bakre del.

36 §
Backspegel

1. Motorredskap skall vara försedda med en backspegel.

2. Backspegeln på motorredskap som är försedda med täckt förarhytt skall vara synlig genom den del av vindrutan som rengörs av vindrutetorkaren eller genom sidorutan.

3. Om sikten från förarplatsen framåt eller åt sidorna är menligt begränsad på grund av konstruktionen hos motorredskapet eller av därtill hörande anordningar eller utrustning, skall motorredskapet förses med erforderliga tilläggsspeglar, genom vilka föraren kan se längs fordonets sidor och följa med övrig trafik.

37 §
Sikthinder

På motorredskap skall vindrutan samt förarhyttens sidorutor eller sidoskydd till konstruktion och skick vara sådana, att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar, som kan störa sikten.

38 §
Utskjutande delar och anordningar

Om arbetsredskap har kopplats till ett motorredskap, och de överskrider fordonets största bredd med mera än 0,20 meter, eller om fordonets eller arbetsredskapets största bredd överskrider 2,60 meter, skall de utskjutande delarna märkas med växelvis röda och gula ränder. De utskjutande delarna skall därtill förses med framåtriktade vita och bakåtriktade röda EG- eller E-typgodkända reflektorer.

39 §
Motorredskap avsedda att styras av en gående person

Motorredskap avsedda att styras av en gående person behöver inte uppfylla kraven gällande motorredskap i detta kapitel. Motorredskap avsedda att styras av en gående person skall dock förses med en anordning, som stannar fordonet, om föraren tappar greppet om manöveranordningarna.

6 kap

Terrängfordon

40 §
Däck och band

1. Terrängfordon skall vara försedda med luftdäck eller gummiklädda band.

2. Ett terrängfordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 10 km/h, får ha kompakta däck eller larvfötter av metall.

41 §
Styranordning

1. I ett terrängfordons styranordningar får för kraftöverföringen användas hydraultryck producerat av en separat pump, under förutsättning att ett visst rattläge motsvarar ett bestämt utslag på de styrande hjulen och att fordonet vid motorstopp kan styras på ett tillfredsställande sätt.

2. På terrängfordon får användas även en anordning, som styr fordonet genom att förändra rotationshastigheten hos motsatta sidors hjul eller band. För styrningens kraftöverföring får härvid användas hydraultryck, som regleras genom en med manöverspaken förenad ventil.

42 §
Backningsanordning

Backningsanordning krävs inte i ett terrängfordon vars egenmassa är högst 0,3 ton.

43 §
Hastighetsmätare

Hastighetsmätare krävs inte i ett terrängfordon vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h.

44 §
Bromsar

1. Ett terrängfordon skall vara försett med en effektiv färdbroms och en parkeringsbroms eller låsanordning för färdbroms.

2. På ett terrängfordon skall de med bromsar försedda axlarna eller bandparen uppbära minst hälften av fordonets totalmassa.

3. Bromsarnas manöveranordning får till sin konstruktion vara sådan, att hjulen eller banden på fordonets båda sidor kan bromsas skilt för sig. Manöveranordningarna till bromsarna för de båda sidornas hjul eller band bör dock pålitligt kunna kopplas så att de fungerar tillsammans, om det inte till konstruktionen hör en separat manöveranordning som påverkar alla bromsförsedda hjul eller band.

45 §
Avgassystem

1. Avgasröret skall vara så placerat, att ingen del av det ligger farligt nära bränsletanken eller bränsleröret. Om det ovanför avgasgrenröret eller avgasröret finns bränsleanordningar eller bränslerörsskarvar så placerade att bränslet vid eventuellt läckage kan droppa eller rinna ned på avgasgrenröret eller avgasröret eller om uppenbar risk för antändning av bränslet annars föreligger, skall avgasgrenröret eller avgasröret förses med ett ändamålsenligt skydd.

2. Avgasrörets mynning skall vara så placerad och riktad, att avgaserna inte är till olägenhet för fordonets passagerare eller för andra vägtrafikanter.

46 §
Bullerbegränsning

En snöskoter skall ha en effektiv ljuddämpare. Ljudstyrkan från snöskotern får inte överstiga 78 dBA mätt enligt standard SAE J192A.

47 §
Vindruta och övriga rutor

1. Ett terrängfordons vindruta och övriga rutor, om sådana finns, skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material som, om rutan krossas, bildar vassa kanter i så ringa mån som möjligt. Glaset skall på ett tillfredsställande sätt motstå i trafiken förekommande mekaniska, klimatologiska och kemiska påfrestningar samt slitage. Det skall dessutom vara tillräckligt genomskinligt och får inte förvränga objekt som syns genom det och inte heller orsaka risk för förväxling av färger som används vid trafikreglering.

2. På en snöskoter får anbringas ett vindskydd, förutsatt att detta inte stör sikten från förarplatsen eller minskar förarens möjligheter att behärska snöskotern. Vindskyddet skall vara tillräckligt stadigt och tillverkat av genomskinlig, vanligtvis minst 2,0 mm tjock plast eller motsvarande material som inte bildar vassa kanter om det krossas.

48 §
Avfrostnings- och avimningsanordningar

Terrängfordon med täckt förarhytt skall ha en anordning för avlägsnande av frost från vindrutans yttersida och imma från vindrutans insida. Avfrostnings- och avimningsanordningarna skall kunna regleras av föraren.

49 §
Vindrutetorkare och vindrutespolare

1. Terrängfordon med täckt förarhytt skall ha maskinellt vindrutetorkarsystem och vindrutespolarsystem. Vindrutetorkaren skall rengöra en våt vindruta med en hastighet av minst 45 slag fram och tillbaka i minuten. Torkaren får fungera periodvis, om antalet slag uppfyller det ovan nämnda kravet.

2. Spolvätskebehållaren till vindrutespolaren på ett terrängfordon skall rymma minst en liter vätska.

50 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Ett terrängfordon skall ha följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare, om fordonets förarhytt är täckt och egenmassan är större än 0,5 ton,

c) bakre positionslykta,

d) reflektorer fram, bak och åt sidan,

e) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut över en meter utanför fordonets fram- eller bakdel.

2. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett terrängfordon förses med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) bromslyktor,

c) främre positionslyktor,

d) när det är fråga om ett polisfordon och en snöskoter som används för polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag kan ha en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" eller med tullens eller gränsbevakningsväsendets emblem på karosseriets eller förarhyttens tak samt en blinkande blå varningslykta och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta,

e) när det är fråga om ett terrängfordon som används som utryckningsfordon, ett terrängfordon som används för arbete på eller bredvid vägen, ett vägservicefordon och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av Fordonsförvaltningscentralen, också när det är fråga om något annat terrängfordon blinkande orangegul varningslykta,

f) nödvändiga arbets- och hjälpstrålkastare.

3. Lyktor och reflektorer som krävs på båda sidor av fordonet skall placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter från fordonets sida. Reflektorerna skall placeras på en höjd av högst 0,90 meter.

4. Med undantag av körriktningsvisare, reflektorer åt sidan och orangegula reflektorer som används för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt krävs på en snöskoter endast en lykta och en reflektor av de lyktor och reflektorer som nämns i 1 eller 2 mom.

51 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Ett terrängfordons helljus- och halvljusstrålkastare skall vara typgodkända i enlighet med det direktiv om hel- och halvljus som nämns i 14 eller 14 e-punkten i tabellen i bilaga 1 eller i enlighet med det motsvarande E-reglementet eller annars vara lämpade att användas som helljus- och halvljusstrålkastare. Lampan, som används i helljus- och halvljusstrålkastaren skall vara avsedd för strålkastaren i fråga.

52 §
Körriktningsvisare

1. Ett terrängfordons körriktningsvisare skall framtill och baktill befinna sig på ett avstånd av minst 0,60 meter från varandra. Körriktningsvisarna skall avge orangegult blinkande ljus och deras glödlampa skall ha en effekt på minst 4 W.

2. På ett terrängfordon som har en längd på högst 4,60 meter, får de i 1 mom. nämnda körriktningsvisarna på vardera sidan ersättas med en lykta, som syns både framåt och bakåt.

3. För föraren skall finnas en anordning som anger körriktningsvisarens funktion.

53 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Ett terrängfordons bromslykta skall fungera, när färdbromsen används. Bromslyktan skall avge rött ljus bakåt.

2. En främre positionslykta skall avge vitt ljus och en bakre positionslykta rött ljus. Kopplingarna skall vara sådana, att den främre positionslyktan fungerar samtidigt med halvljusstrålkastaren och den bakre positionslyktan samtidigt med halvljusstrålkastaren och den främre positionslyktan, om en sådan finns.

54 §
Blinkande varningslykta

En blinkande varningslykta skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 65 eller godkänd av Fordonsförvaltningscentralen.

55 §
Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets stoppsignallykta på terrängfordon

En stoppsignallykta skall tändas och slockna 1–2 gånger i sekunden. Stoppsignallyktans ljusstyrka i referensaxelns riktning och i en riktning som avviker minst 5° från referensaxeln skall vara minst 500 candela. Lyktan skall vara placerad på fordonets längdaxel eller på fordonets vänstra sida på taket, bakom vindrutan eller ovanför stötfångaren.

56 §
Reflektorer

Ett terrängfordons reflektorer skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 a-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

57 §
Ljudsignalanordning

1. Ljudstyrkan på en ljudsignalanordning på ett terrängfordon, när den mäts på ett avstånd av sju meter framför fordonet skall vara minst 93 dBA och högst 104 dBA, för en snöskoter skall den dock vara minst 89 dBA eller om snöskotern inte är försedd med batteri, minst 76 dBA.

2. Ljudet skall vara oavbrutet och ha jämn tonhöjd.

3. Terrängfordon får vara försedda med en backningsalarmanordning som avger periodiskt ljud vid backning eller när backväxeln är ikopplad. Ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte överstiga 75 dBA, mätt på ett avstånd av sju meter från fordonets bakre del.

4. En snöskoter som används som utryckningsfordon skall ha en ljudsignalanordning som avger ett varierande eller periodiskt ljud med en volym som är större än 104 dBA mätt på ett avstånd av sju meter framför fordonet. En sådan anordning får inte monteras på någon annan snöskoter.

58 §
Backspeglar

1. Ett terrängfordon, förutom en snöskoter, skall ha en backspegel.

2. Backspegeln på ett terrängfordon med täckt förarhytt skall vara synlig genom den del av vindrutan som rengörs av vindrutetorkaren eller genom sidofönstret.

59 §
Sikthinder

På ett terrängfordon skall vindrutan samt förarhyttens sidorutor eller sidoskydd till konstruktion och skick vara sådana, att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar, som kan störa sikten.

60 §
Nödstopp

En snöskoter skall förses med en anordning, som stannar fordonet, om föraren tappar greppet om manöveranordningarna.

61 §
Skyddshjälm för snöskoterförare

En sådan skyddshjälm för snöskoterförare som uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) och den harmoniserade standarden EN 13781 som uppgjorts med stöd av direktivet och är CE-märkt, är typgodkänd enligt E-reglemente nr 22/04 eller uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd typ enligt 89 § i vägtrafiklagen.

62 §
Undantag beträffande luftkuddefartyg

Kraven i detta kapitel gällande styranordningar, bromsar, lyktor, strålkastare, reflektorer och backspeglar tillämpas inte på luftkuddefartyg.

7 kap

Släpvagn till traktor och motorredskap

63 §
Däck, medar och band

En släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall ha luftdäck, medar eller gummiklädda band.

64 §
Bromsar

1. En släpvagn till en trafiktraktor skall vara försedd med säkra och effektiva bromsanordningar. Färdbromsen bör ha en sådan effekt att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen är minst 3,5 m/s2, då friktionskoefficienten mellan vägen och däcken är 0,8. En släpvagn till en trafiktraktor skall dessutom vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar om kopplingen ger efter.

2. Om en släpvagn till en annan traktor är försedd med bromsar, skall de motsvara kraven i det direktiv som nämns i 22 punkten i tabellen i bilaga 1. På en släpvagn med boggi skall bromsarna påverka åtminstone hjulen på den främre axeln.

65 §
Draganordningar

1. Draganordningarna på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall vara säkra och ändamålsenliga. De skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

2. Kopplingsanordningen på en släpvagn till en traktor skall kunna kopplas till en sådan kopplingsanordning för traktor som motsvarar kraven enligt det direktiv som nämns i 22 punkten i tabellen i bilaga 1.

66 §
Traktorsläpvagn med drivande axel

Om en traktorsläpvagns axel är drivande skall kraftöverföringen vara sådan att körhastigheten inte kan överskrida 40 km/h när denna axel ensam driver kombinationen.

67 §
Stänkskärmar

1. En släpvagn till en trafiktraktor skall vara försedd med stänkskärmar på varje hjul. En särskild stänkskärm krävs inte om släpvagnens karosseri- eller flakbotten utrustad med erforderliga hjälpanordningar utgör sådant skydd mot stänk som motsvarar bestämmelserna i denna paragraf.

2. Stänkskärmarna skall vara utformade så att de täcker hela däcksbredden eller den sammanlagda bredden för dubbelmonterade däck i en vinkel på 30° framåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln och så att de på en obelastad släpvagn bakåt når minst till axelns nivå.

3. Stänkskärmens tvärsektion skall vara rännformig så att dess djup är minst 30 mm, mätt ovanför axeln. Avståndet från stänkskärmens kant till axeln får inte vara mera än 1,5 gånger större än däckets radie.

68 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare, om inte dragfordonets körriktningsvisare syns tydligt,

b) bromslyktor på en släpvagn till en trafiktraktor,

c) främre positionslyktor på en släpvagn till en trafiktraktor,

d) bakre positionslyktor,

e) sidolyktor för en släpvagn till en traktor om längden på vagnens karosserikonstruktion är större än 6,00 meter,

f) röda reflektorer baktill,

g) främre reflektorer, om bredden på en släpvagn till en traktor är större än 2,20 meter eller bredden på en släpvagn till ett motorredskap är större än 1,60 meter,

h) en skylt som betecknar långsamt fordon.

2. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) främre positionslyktor,

d) dimbaklyktor,

e) backningsstrålkastare,

f) sidolyktor,

g) främre reflektorer,

h) sidoreflektorer,

i) arbets- och hjälpstrålkastare, som är nödvändiga för lastning, lossning eller annat bruk,

j) separat förordnade lyktor och reflektorer på en släpvagn som används för en specialtransport eller på lasten.

3. Lyktorna och reflektorerna skall placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,10 meter. Reflektorerna får placeras på en höjd av högst 0,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,20 meter.

69 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisare på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisarna skall, om möjligt, vara minst 0,60 meter.

3. Körriktningsvisare på en släpvagn till en traktor skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 c-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande körriktningsvisare eller det motsvarande E-reglementet.

70 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Bromslyktor och bakre positionslyktor på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när färdbromsen på traktorn eller motorredskapet används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare på traktorn eller motorredskapet fungerar.

2. En bromslykta skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan befinner sig lägre än 0,75 meter, och 45° åt sidorna.

3. Bromslyktorna samt de främre och bakre positionslyktorna på en släpvagn till en traktor skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 b-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor eller det motsvarande E-reglementet.

71 §
Sidolyktor

1. Om längden på släpvagnen till en traktor eller ett motorredskap överstiger 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i släpvagnens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 b-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande sidolyktor, det motsvarande E-reglementet eller E-reglemente nr 91.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på traktorn eller motorredskapet.

72 §
Reflektorer

1. Främre och bakre reflektorer på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 a-punkten i tabellen 1 bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet.

73 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap i mitten eller på vänstra sidan på ett avstånd av högst 2,00 meter från den bakre delen och den skall riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och vara belägen på en höjd av högst 1,80 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 69/01.

74 §
Dimbaklykta

Bakre dimljus på släpvagnen till en traktor skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 g-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet.

75 §
Backningsstrålkastare

1. En backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när backväxeln på traktorn eller motorredskapet är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter.

3. Backningsstrålkastare på en släpvagn till en traktor skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 h-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande backningsstrålkastare eller det motsvarande E-reglementet.

76 §
Släpvagnar till motorredskap avsedda att styras av en gående person

Släpvagnar till motorredskap avsedda att styras av en gående person behöver inte uppfylla kraven i detta kapitel annat än i fråga om främre och bakre reflektorer. Placeringen av de nämnda reflektorerna får dock avvika från de i detta kapitel angivna måtten.

8 kap

Släpvagn till terrängfordon

77 §
Däck, medar och band

En släpvagn till ett terrängfordon får ha däck, medar eller band.

78 §
Draganordningar

Draganordningar på en släpvagn till ett terrängfordon skall vara säkra och ändamålsenliga. Draganordningarna skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

79 §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en totalmassa på högst 0,2 ton, skall vara försedd med fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en större totalmassa skall därtill vara försedd med körriktningsvisare och bakre positionslyktor.

2. Lyktor och reflektorer skall befinna sig på vardera sidan av släpvagnen. På en släpvagn som är högst 0,80 meter bred krävs dock endast en bakre positionslykta och en bakre reflektor.

3. Om antalet reflektorer som riktats framåt eller bakåt och antalet lyktor som riktas bakåt är jämnt, skall de placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Körriktningsvisarna får placeras på en höjd av högst 1,20 meter. Fram- och bakreflektorer får placeras på en höjd av högst 0,90 meter.

80 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisarna på en släpvagn till ett terrängfordon skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisarna skall, om möjligt, vara minst 0,60 meter.

3. Körriktningsvisarna får inte vara på ett avstånd av mera än 0,30 meter från släpvagnens bakre del.

81 §
Bakre positionslykta

1. De bakre positionslyktorna på en släpvagn till ett terrängfordon skall avge rött ljus bakåt. Kopplingen för de bakre positionslyktorna skall vara sådan, att de fungerar samtidigt som dragfordonets främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare. På en släpvagn till ett terrängfordon skall den glödlampa som används i de bakre positionslyktorna ha en effekt på minst 5 W.

2. De bakre positionslyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,50 meter.

3. De bakre positionslyktorna får inte vara belägna på ett avstånd av mera än 1,00 meter från släpvagns bakre del.

82 §
Reflektorer

1. En släpvagn till ett terrängfordon skall på vardera sidan ha en orangegul sidoreflektor samt på vardera sidan framtill en vit reflektor och baktill en röd reflektor som är triangelformad.

2. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10°.

3. De bakre reflektorerna får inte vara belägna på ett avstånd av mera än 1,00 meter från släpvagnens bakre del.

4. Reflektorerna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 a-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet.

9 kap

Släpanordningar

83 §
Däck, medar och band

En släpanordning skall ha luftdäck, kompakta däck, medar eller band.

84 §
Draganordningar

1. Draganordningarna på en släpanordning skall vara säkra och ändamålsenliga. De skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

2. På placering, dimensionering och hållfasthet för kopplingsanordningar tillämpas bestämmelserna om ett motordrivet fordons och motsvarande släpvagns draganordningar.

85 §
Bränsletank

I en släpanordning får inte finnas andra bränsletankar än vad som är nödvändigt för en bränsleförbrukande anordning i släpanordningen. Om bränsletankens volym är större än 500 l, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

86 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpanordning skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare, om dragfordonets körriktningsvisare inte är klart synliga,

b) bakre positionslyktor, om en släpanordning används under förhållanden som enligt trafikreglerna förutsätter användning av lyktor,

c) röda reflektorer baktill,

d) främre reflektorer, om bredden på anordningen är större än 1,60 meter,

e) en skylt som betecknar långsamt fordon på en släpanordning som är kopplad till en traktor eller ett motorredskap.

2. En hjälpvagn kopplad till ett fordon i kategori M1 eller N1 som placeras under ett bogserat fordons framhjul skall vara försedd med bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare samt bakre reflektorer antingen fastmonterade eller i en löstagbar lyktställning som under bogseringen fästes baktill på det bogserade fordonet. För en annan hjälpvagn och en mellanvagn krävs inga lyktor, men vagnen skall vara försedd med främre och bakre reflektorer.

3. Utöver vad som anges i 1 mom. får en släpanordning vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) bakre positionslyktor,

d) främre positionslyktor,

e) dimbaklyktor,

f) backningsstrålkastare,

g) sidolyktor,

h) främre reflektorer,

i) sidoreflektorer,

j) nödvändiga arbets- och hjälpstrålkastare,

k) separat förordnade lyktor och reflektorer på en släpanordning vars bredd överskrider den allmänt tillåtna bredden.

4. Lyktorna skall placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter från släpanordningens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,10 meter. Reflektorerna får placeras på en höjd av högst 0,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,20 meter.

87 §
Körriktningsvisare

1. En släpanordnings körriktningsvisare skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisarna skall, om möjligt, vara minst 0,60 meter.

3. Körriktningsvisarna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 c-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande körriktningsvisare eller det motsvarande E-reglementet.

88 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. En släpanordnings bromslyktor och bakre positionslyktor skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när dragfordons färdbroms används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när dragfordonets främre positionslyktor samt halvljus- och helljusstrålkastarna fungerar.

2. En bromslykta skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan befinner sig lägre än 0,75 meter, och 45° åt sidorna.

3. Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 b-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor eller det motsvarande E-reglementet.

89 §
Sidolyktor

1. Om släpanordningens längd överskrider 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i anordningens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 b-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande sidolyktor, det motsvarande E-reglementet eller E-reglemente nr 91.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på dragfordonet.

90 §
Reflektorer

1. En släpanordnings främre och bakre reflektorer skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 a-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet.

91 §
Dimbaklykta

Bakre dimljus på en släpanordning skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 g-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande reflektorer eller det motsvarande E-reglementet.

92 §
Backningsstrålkastare

1. En släpanordnings backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när dragfordonets backväxel är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter.

3. Backningsstrålkastarna skall vara typgodkända i enlighet med det i 14 h-punkten i tabellen i bilaga 1 nämnda direktivet gällande backningsstrålkastare eller det motsvarande E-reglementet.

93 §
Hastighetsskylt

På en släpanordning vars bogseringshastighet särskilt har begränsats till en hastighet som är lägre än 80 km/h skall fästas en bakåt synlig rund skylt, som har en diameter på 240 mm samt svarta kanter på gul botten med en beteckning av den högsta tillåtna hastigheten i km/h med svarta 120 mm höga siffror.

94 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill mitt på en släpanordning som är kopplad till en traktor eller ett motorredskap eller på dess vänstra sida på högst 2,00 meters avstånd från bakre delen och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och på en höjd av högst 1,80 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara typgodkänd i enlighet med E-reglemente nr 69/01.

10 kap

Hästfordon

95 §
Ett hästfordons utrustning

1. Ett hästfordon skall i körriktningen på vänstra sidan framtill ha en framåtriktad vit och baktill en bakåtriktad röd E-typgodkänd reflektor.

2. När hästfordonet används på väg i mörker eller skymning eller när sikten annars är nedsatt på grund av väderleksförhållanden eller andra orsaker skall fordonet i körriktningen på vänstra sidan ha en lykta som avger vitt ljus framåt och rött ljus bakåt.

11 kap

Särskilda bestämmelser

96 §
Tillämpning av andra bestämmelser

1. På de fordon som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning tillämpas utöver vad som bestäms i förordningen även vad som föreskrivs i arbetarskyddslagstiftningen.

2. Om utsläppskrav för motorredskap bestäms särskilt.

97 §
Avvikelser för fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare

Vid registrerings- eller ändringsbesiktningen av fordonet kan avvikelser godkännas för specialanordningar i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare, förutsatt att avvikelserna inte på betydande sätt äventyrar säkerheten.

98 §
Avvikelser rörande fordons konstruktion och utrustning

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl

a) bevilja undantag som gäller en viss tid och endast i Finland för en fordonstyp, ett enskilt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som ännu inte beviljats det typgodkännande som krävs i denna förordning, under villkor att fordonstypen, fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller de krav som förutsätts för typgodkännandet,

b) godkänna att ett oregistrerat fordon, som införts minst fyra år före registreringen och som inte har använts, tas i bruk enligt de regler som gällde då fordonet infördes,

c) bevilja en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag för viss tid eller en annan person eller en annan sammanslutning förnyat undantag för viss tid.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag för enskilda fordon från de krav angående fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag för typgodkännande av motorredskap från de krav i fråga om fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning.

4. Fordonsförvaltningscentralen kan för system, komponenter eller separata tekniska enheter som inrättats för den handikappades särskilda behov i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare bevilja typgodkännande som avviker från kraven i denna förordning angående fordons konstruktion och utrustning.

99 §
Avvikelser rörande de sista fordonen i serien

Fordonsförvaltningscentralen skall försäkra sig om att det maximiantal som föreskrivs i fordonslagen för undantag som beviljas de sista fordonen i tillverkningsserien inte överskrids. Fordonsförvaltningscentralen antecknar beviljat undantag i det register som gäller fordon och intyget över registreringen.

100 §
Rapportering om beviljade undantag

Fordonsförvaltningscentralen skall varje år före utgången av mars tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de undantag som med stöd av detta kapitel beviljats under det föregående året.

101 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Det krav som föreskrivs i 29 § 4 mom. om att lyktor, strålkastare och reflektorer på ett motorredskap skall motsvara kraven i 14 punkten i tabellen i bilaga 1 samt det krav som föreskrivs i 86 § 1 mom. e-punkten om en skylt som betecknar långsamt fordon på en släpanordning som är kopplad till en traktor eller ett motorredskap träder dock i kraft den 1 januari 2008.

2. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (1251/2002) jämte ändringar.

3. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

4. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som år 1993 eller senare för första gången tagits eller skall tas i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla de krav som

a) gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

b) i enlighet med tabellen i bilaga 1 tillämpas vid den tidpunkt då fordonet tas i bruk.

5. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som före 1993 för första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

6. Om konstruktion eller utrustning hos ett fordon ändras efter att denna förordning trätt i kraft skall det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG (32003L0171); EGT nr L 171, 9.7.2003, s. 1, kommissionens direktiv 2005/13/EG (32005L0055); EGT nr L 55, 1.3.2005, s. 35, kommissionens direktiv 2005/67/EG (32005L0273); EGT nr L 273, 19.10.2005, s. 17, rådets direktiv 2004/66/EG (32004L0168); EGT nr L 168, 1.5.2004, s. 35

Ikraftträdelsestadganden:

11.9.2007/845:

Denna förordning träder i kraft den 24 september 2007.

25.3.2008/196:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.