Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

26.1.2006/85

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 39 § i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arbetstagarna mot sådana risker och olägenheter i arbetet som orsakas eller kan orsakas av exponering för buller.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete på vilket arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas och i vilket arbetstagarna exponeras eller kan exponeras för buller som orsakas av arbetet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ljudets spetstryck toppdetektorns C-vägda värde,

2) daglig bullerexponering den A-vägda ljudnivå som under en åttatimmars nominell arbetsdag ger samma exponering som exponerande buller inklusive impulsbuller,

3) bullerexponering per vecka en genomsnittlig daglig bullerexponering räknad på basis av fem arbetsdagar.

4 §
Insats- och gränsvärden för exponering

Det lägre insatsvärdet för daglig bullerexponering är 80 dB och det högre insatsvärdet är 85 dB. Det lägre insatsvärdet för ljudets spetstryck är 112 Pa och det högre insatsvärdet är 140 Pa.

Gränsvärdet för daglig bullerexponering är 87 dB. Gränsvärdet för ljudets spetstryck är 200 Pa.

Vid tillämpning av 2 mom. skall inverkan av arbetstagarens personliga hörselskydd beaktas. Vid tillämpning av 1 mom. beaktas inverkan av dylika skydd inte.

5 §
Gränsvärden för betydligt varierande buller

Under ändamålsenligt motiverade förhållanden kan man för ett arbete där arbetstagarens dagliga exponering för buller varierar betydligt från en arbetsdag till en annan, i stället för det dagliga gränsvärde som föreskrivs i 4 §, använda ett veckovärde förutsatt att den bullerexponering per vecka som påvisats med tillräcklig uppföljning inte överskrider gränsvärdet för exponering, 87 dB, och att de risker och olägenheter som hör samman med arbetet kan minimeras.

6 §
Utredning och identifiering av bullerexponering

Arbetsgivaren skall utreda arbetstagarnas eventuella exponering för buller och i enlighet därmed identifiera de faktorer som orsakar buller.

7 §
Bedömning och mätning av exponering

Arbetsgivaren skall bedöma och vid behov mäta arbetstagarens exponering för buller. Vid bedömningen av mätresultat skall inexakthet i mätningarna beaktas.

8 §
Metoder för bedömning och mätning

Bedömning och mätning av exponering för buller skall planeras och genomföras på ett ändamålsenligt sätt samt vid behov upprepas. Den som utför bedömningen eller mätningen skall vara sakkunnig inom företagshälsovården eller någon annan person som har nödvändig förmåga och kunskap att bedöma och mäta buller. Vid bedömning och mätning av exponering skall sådana metoder och sådan utrustning användas som lämpar sig för de rådande förhållandena. Metoderna och utrustningen skall vara sådana att de lämpar sig för fastställande av det spetstryck samt den bullerexponering per dag och vecka som nämns i 3 § samt för konstaterande av huruvida de värden som föreskrivs i 4 § överskridits. Vid mätning av exponering skall särskild vikt fästas vid bullrets egenskaper, exponeringens varaktighet samt arbetsmiljön och mätutrustningens egenskaper.

Om mätningen eller bedömningen grundar sig på provtagning skall resultatet av mätningen eller bedömningen representera arbetstagarens personliga exponering.

9 §
Bevarande av uppgifter om exponering

Arbetsgivaren skall bevara uppgifterna om bedömda och uppmätta exponeringsnivåer så länge det kan vara nödvändigt med tanke på bedömning och förebyggande av arbetstagarnas exponering för buller från det aktuella bedömnings- och mätningsobjektet.

I fråga om bevarande av patientuppgifter bestäms särskilt.

10 §
Bedömning av olägenheter och risker

Arbetsgivaren skall på basis av sådan utredning och sådant fastställande som avses i 6 och 7 § bedöma vilken betydelse olägenheter och risker har för arbetstagarnas säkerhet och hälsa (riskbedömning). Arbetsgivaren skall inneha resultatet av riskbedömningen, vilket han kan ta in i en arbetsplatsutredning eller andra utredningar. Arbetstagaren skall ha möjlighet att få information om resultatet av bedömningen.

Riskbedömningen skall hållas uppdaterad och ses över speciellt om det sker med tanke på riskbedömningen betydande förändringar i arbetsmetoder eller arbetsförhållanden eller då en uppföljning av arbetstagarens hälsotillstånd visar att det är nödvändigt.

11 §
Omständigheter som skall beaktas vid riskbedömning

Arbetsgivaren skall vid bedömningen av risker i synnerhet beakta

1) exponeringens nivå, typ och varaktighet,

2) insatsvärden och gränsvärden för exponering,

3) effekter på hälsa och säkerhet för de arbetstagare som i företagshälsovården konstaterats vara särskilt utsatta för buller,

4) i mån av möjlighet, sådana effekter på arbetstagarnas hälsa och säkerhet som orsakas av de kombinerade effekterna av buller och för innerörat toxiska ämnen i anslutning till arbetet eller av buller och vibrationer,

5) sådana indirekta effekter av de kombinerade effekterna av buller och varningssignaler eller buller och andra faktorer vilka kan påverka arbetstagarens hälsa och säkerhet,

6) uppgifter om bulleremission som tillverkare av tekniska anordningar tillhandahåller,

7) möjlighet att använda alternativ arbetsutrustning som minskar exponeringen för buller,

8) exponering för buller i förhållanden där arbetstagaren på grund av arbetet och på order från arbetsgivaren vistas utöver den ordinarie arbetstiden,

9) annan information som är betydelsefull för riskbedömningen, såsom information som erhållits i samband med uppföljningen av arbetstagarens hälsotillstånd eller ur publikationer i branschen,

10) möjlighet att använda ändamålsenligt hörselskydd.

12 §
Förebyggande eller minskning av exponering

Arbetsgivaren skall avlägsna risker och olägenheter för arbetstagarens hälsa eller säkerhet till följd av exponering för buller eller, om detta inte är möjligt, minimera dem med beaktande av den tekniska utvecklingen och åtgärder som står till förfogande för att förebygga eller minska risken eller olägenheten.

Arbetsgivaren skall vid förebyggande och minskande av bullerexponering särskilt beakta:

1) arbetsmetoder som medför mindre exponering för buller,

2) sådana ändamålsenliga arbetsredskap som med beaktande av arbetets natur orsakar så lite buller som möjligt,

3) service- och underhållsprogram för arbetsutrustning, arbetsplatser samt anordningar och sådana system i anslutning till anordningarna som används på arbetsplatsen,

4) planering av arbetsplatser och platser där arbetet utförs,

5) handledning för arbetstagarna om hur arbetsredskapen används rätt och säkert för att minska exponeringen för buller till en så låg nivå som möjligt,

6) tekniskt minskande av bullret genom användning av t.ex. ljuddämpning, isolering, bullerskydd, inkapsling eller ljudabsorberande täckning,

7) begränsning av varaktigheten och styrkan hos bullerexponeringen,

8) planering av arbetet så att bullerexponeringen med beaktande av tillräcklig tid för vila tidvis minskar eller avbryts i mån av möjlighet.

Om arbetstagaren på grund av arbetets natur har tillgång till ett vilrum som arbetsgivaren ansvarar för, skall arbetsgivaren se till att bullret i detta utrymme minskar till en nivå som användningen av utrymmet samt omständigheterna förutsätter.

13 §
Åtgärder när insatsvärdena överskrids

Om en arbetstagares exponering för buller överskrider det lägre insatsvärde som föreskrivs i 4 § 1 mom. skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har tillgång till personliga hörselskydd.

Om en arbetstagares bullerexponering motsvarar eller överskrider det högre insatsvärde som föreskrivs i 4 § 1 mom. skall arbetsgivaren förse arbetstagaren med personliga hörselskydd som arbetstagaren skall använda.

Arbetsgivaren skall i sådana situationer som avses i 2 mom. med till buds stående medel genom nödvändiga åtgärder försäkra sig om att hörselskydden används ändamålsenligt samt att åtgärdernas effektivitet granskas.

Om val av hörselskydd bestäms särskilt.

Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt märka ut de områden där arbetstagare kan komma att exponeras för buller som överskrider det högre insatsvärde om vilket föreskrivs i 4 § 1 mom. Dessa områden skall även avgränsas och tillträdet till dem begränsas om det är tekniskt möjligt och det anses nödvändigt med tanke på en eventuell exponering.

14 §
Åtgärder när gränsvärdena överskrids

Om en arbetstagares exponering för buller överskrider gränsvärdet i 4 § 2 mom., skall arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdet.

Arbetsgivaren skall klarlägga orsakerna till överskridningen av det gränsvärde som föreskrivs i 4 § 2 mom. och göra nödvändiga ändringar i skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att undvika ett nytt överskridande.

15 §
Bullerbekämpningsprogram

Om arbetstagarens bullerexponering överskrider det högre insatsvärde som föreskrivs i 4 § 1 mom. skall arbetsgivaren utgående från riskbedömningen upprätta och genomföra ett bullerbekämpningsprogram i syfte att reducera bullerexponeringen med särskild uppmärksamhet på de förebyggande åtgärder som nämns i 12 §.

16 §
Särskilt exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren skall vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda hälsan och säkerheten för arbetstagare som enligt företagshälsovården är särskilt exponerade för buller.

17 §
Granskning av åtgärder

Om en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom företagshälsovården i samband med företagshälsovårdens uppföljning eller någon annan uppföljning av arbetstagarnas hälsotillstånd hos en arbetstagare konstaterar en hörselskada som sannolikt är en följd av exponering för buller i arbetet, skall arbetsgivaren granska de åtgärder som föreskrivs i 10, 12–15 §.

Arbetsgivaren skall vid granskning av de åtgärder som avses i 1 mom. beakta de anvisningar som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården eller någon annan tillräckligt kompenent person eller en behörig myndighet givit om avlägsnande eller minskande av olägenhets- eller riskfaktorer.

I de anvisningar om avlägsnande eller minskande av olägenhets- eller riskfaktorer som avses i 2 mom. kan tas in en uppmaning att förflytta arbetstagaren till arbetsuppgifter som inte medför risk för ytterligare exponering.

18 §
Undervisning och handledning för arbetstagarna

Arbetsgivaren skall ge de arbetstagare som i sitt arbete exponeras för buller vilket motsvarar eller överskrider det lägre insatsvärde som föreskrivs i 4 § 1 mom. tillräcklig information om resultaten av den riskbedömning som avses i 10 § samt undervisning och handledning i synnerhet om följande:

1) olägenhets- och riskfaktorernas natur,

2) de förhållanden där buller förekommer samt om hur man avlägsnar eller minimerar de risker och olägenheter som orsakas av buller,

3) insatsvärden och gränsvärden för bullerexponering,

4) bedömnings- och mätresultat av exponering samt om deras betydelse,

5) rätt användning av hörselskydd,

6) identifiering och rapportering av skador och symptom som orsakas av buller,

7) trygga arbetsmetoder som minskar bullerexponeringen,

8) företagshälsovården och dess verksamhet samt om föreskrivna hälsoundersökningar.

19 §
Samarbete

Beträffande samarbete och information mellan arbetsgivare och arbetstagare bestäms särskilt.

20 §
Uppföljning av hälsotillstånd

Om uppföljning av arbetstagarens hälsotillstånd föreskrivs särskilt i lagstiftningen om företagshälsovård.

21 §
Undantag

I arbete där en fullständig och behörig användning av personliga hörselskydd på grund av arbetets natur sannolikt skulle orsaka större fara för hälsan och säkerheten än om hörselskydd inte användes, får avvikelser göras från vad som föreskrivs i 13 § 1–3 mom. samt i 14 §.

Behovet och omfattningen av undantag bedöms och motiveras skriftligt fall för fall i samband med riskbedömningen. Arbetsgivaren skall till grund för undantaget skaffa ett åtgärdsförslag av en yrkesperson eller sakkunnig inom företagshälsovården. Undantag kan göras endast i den omfattning det är nödvändigt. Arbetsgivaren skall bevara riskbedömningens resultat enligt vad som bestäms i 9 §.

När undantag görs, skall arbetsgivaren sörja för en effektiv uppföljning av hälsotillståndet hos den arbetstagare som exponeras för buller.

Arbetsgivaren skall anmäla om undantaget till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten. Arbetsgivaren skall också anmäla till arbetstagaren i fråga och till den behöriga arbetarskyddsfullmäktigen om undantaget och dess grunder samt om sättet att effektivt uppfölja hälsotillståndet.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 22 december 1993 om skydd av arbetstagare mot risker och men vid exponering för buller under arbete (1404/1993).

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas denna förordning emellertid i musik- och underhållningsbranschen från och med den 15 februari 2007. Ända till den dagen följer branschen statsrådets beslut om skydd av arbetstagare mot risker och men vid exponering för buller under arbete (1404/1993).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.