Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

29.12.2005/1228

Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 24 § 1 och 2 mom. i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), av dem 1 mom. sådant det lyder i lag 1563/1995, som följer:

1 §
Tillämplig kurs för omräkning av utländskt mynt

Källskattepliktig inkomst som enligt överenskommelse skall erläggas i utländskt mynt omräknas för uträknande av källskattens belopp till euro enligt den vid betalningstidpunkten gällande valutakurs som Europeiska centralbanken publicerar.

2 § (21.12.2016/1360)

2 § har upphävts genom F 21.12.2016/1360.

3 § (14.1.2010/19)

3 § har upphävts genom F 14.1.2010/19.

4 § (14.1.2010/19)

4 § har upphävts genom F 14.1.2010/19.

5 §
Verifikation till inkomsttagaren

Den som erlägger betalning skall ge den begränsad skattskyldige en verifikation över betalningen och den källskatt som har uppburits på den. Verifikationen skall ges senast den 15:e januari året efter betalningsåret. När arbetet i Finland upphör, skall verifikationen ges genast.

6 § (17.6.2010/566)
Överlämnande av uppgifter om arbetstillstånd

Migrationsverket, polisen, arbets- och näringsbyråerna och finska beskickningar i utlandet ska till Skatteförvaltningen ge de uppgifter om beviljade arbetstillstånd som den begär.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 31 december 1996 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1305/1996) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

14.1.2010/19:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

17.6.2010/566:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

21.12.2016/1360:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.