Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.8.2005/665

Lag om högsta domstolen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Högsta domstolens uppgifter

1 §

Den högsta domsrätten i tviste- och brottmål utövas av högsta domstolen.

Högsta domstolen övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde.

2 §

Vid högsta domstolen behandlas som rättskipningsärenden

1) besvär över hovrätternas avgöranden,

2) besvär som, enligt vad som särskilt föreskrivs, anförs över andra domstolars eller rättskipningsorgans avgöranden,

3) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande, enligt vad som särskilt föreskrivs om detta,

4) åtal som gäller tjänstebrott begångna av presidenten eller en ledamot vid en hovrätt eller riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren,

5) frågor som gäller huruvida ett mål eller ärende omfattas av en allmän domstols eller specialdomstols eller en administrativ myndighets behörighet,

6) andra ärenden som enligt lag skall behandlas som rättskipningsärenden.

3 §

Högsta domstolen skall dessutom

1) avge i 77 § i grundlagen avsedda utlåtanden om lagar som tillställs republikens president för stadfästelse,

2) avge i 105 § i grundlagen avsedda utlåtanden om benådning,

3) behandla ärenden som hör till den enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991),

4) enligt vad som särskilt föreskrivs behandla ärenden som gäller utlämning för brott,

5) behandla andra till rättsvården hörande ärenden som enligt vad som särskilt föreskrivs ankommer på den,

6) behandla justitieförvaltningsärenden enligt vad som särskilt föreskrivs.

4 §

Högsta domstolen avger på begäran utlåtanden till statsrådet i lagstiftningsfrågor.

Högsta domstolen kan göra framställningar hos statsrådet om vidtagande av lagstiftningsåtgärder.

5 § (25.8.2016/680)

5 § har upphävts genom L 25.8.2016/680.

2 kap

Avgörande av ärenden

6 §

I högsta domstolen handläggs och avgörs ärendena på avdelningar. Bestämmelser om högsta domstolens domföra sammansättning finns i rättegångsbalken.

7 §

Presidenten kan besluta att ett rättskipningsärende i behövlig omfattning skall hänskjutas till plenum eller förstärkt avdelning, som består av 11 ledamöter, om det vid överläggningen om avgörandet i ett ärende eller en del därav visar sig att avdelningen kommer att avvika från den ståndpunkt som högsta domstolen tidigare har intagit. Presidenten kan också i andra fall hänskjuta ett rättskipningsärende eller en del därav som är av vidsträckt eller principiell betydelse till plenum eller förstärkt avdelning.

8 §

Lagstiftningsinitiativ som avses i 4 § 2 mom. behandlas i plenum. Också justitieförvaltningsärenden som avses i 3 § 6 punkten behandlas i plenum, om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

I andra ärenden som avses i 3 och 4 § är högsta domstolen beslutför med fem ledamöter. Högsta domstolen kan dock besluta att ett ärende eller del därav skall behandlas i plenum eller annan utökad sammansättning.

9 §

Vid högsta domstolens sammanträden avgörs ärendena på föredragning.

Presidenten avgör ärendena på föredragning i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen.

3 kap

Presidenten och de övriga ledamöterna

10 § (25.8.2016/680)

Högsta domstolen består av en president och minst 15 justitieråd som övriga ledamöter. Bestämmelser om utnämning av presidenten och ledamöterna vid högsta domstolen samt om behörighetsvillkoren för dem finns i domstolslagen (673/2016).

Bestämmelser om ledamöter i tjänsteförhållande för viss tid vid högsta domstolen finns i domstolslagen.

11 §

Presidenten leder högsta domstolens verksamhet och svarar för dess resultat.

Vid förhinder för presidenten sköts hans eller hennes uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta ledamot som är i tjänst.

12 §

I plenum deltar presidenten och de ledamöter som är i tjänst.

4 kap

Föredragande och annan personal

13 § (25.8.2016/680)

Föredragande vid högsta domstolen är kanslichefen, referendarieråd, äldre justitiesekreterare och justitiesekreterare.

Föredragandena utnämns av högsta domstolen. Högst en tredjedel av samtliga tjänster som föredragande kan vara referendarierådstjänster för viss tid. Utnämningen till en sådan tjänst kan göras för högst fem år i sänder. En utnämning för en kortare tid än fem år är möjlig bara av särskilda skäl. På föredragandenas behörighetsvillkor och utnämningsgrunder och på utnämning av föredragande för viss tid samt på sökande av ändring i beslut om utnämning av en föredragande tillämpas i övrigt vad som i domstolslagen föreskrivs om domares behörighetsvillkor, utnämningsgrunder och utnämning för viss tid samt om sökande av ändring i beslut om utnämning av domare. (9.11.2018/886)

Bestämmelser om övriga tjänster och tjänstemän vid högsta domstolen finns i arbetsordningen.

14 § (25.8.2016/680)

Vad som i 103 § i grundlagen föreskrivs om domares rätt att kvarstå i tjänsten och domartjänster tillämpas även på föredragandena vid högsta domstolen och på tjänsterna som föredragande.

Vad som i domstolslagen föreskrivs om domare och om domartjänster tillämpas även på föredragandena vid högsta domstolen och på tjänsterna som föredragande.

5 kap

Temporära arrangemang som gäller anställningsförhållande

15 §

Presidenten kan vara tjänstledig högst en månad om året. Beslut om beviljande av tjänstledighet för längre tid fattas i plenum.

Justitieråden beviljas tjänstledighet av högsta domstolen. Beslut om detta fattas i plenum, om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

16 §

I fråga om beviljande av tjänstledighet för kanslichefen och andra föredragande samt andra tjänstemän föreskrivs i arbetsordningen.

6 kap

Särskilda bestämmelser

17 §

Föredragandena vid högsta domstolen åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.

18 §

Högsta domstolen fastställer sin egen arbetsordning. I arbetsordningen ges närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden i högsta domstolen och om arbetet i övrigt. I arbetsordningen kan högsta domstolen befria de ledamöter som nämns i 10 § 2 mom. från att behandla frågor som avses i 3 § 5 och 6 punkten samt ekonomiska och administrativa frågor som gäller högsta domstolen.

Högsta domstolens arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.

19 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 2005.

Genom denna lag upphävs lagen av den 22 juli 1918 om Högsta domstolen (74/1918) jämte ändringar.

RP 7/2005, LaUB 6/2005, RSv 81/2005

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1213:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2009, LaUB 16/2009, RSv 196/2009

25.8.2016/680:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

9.11.2018/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 77/2017, GrUU 42/2017, FvUB 8/2018, RSv 81/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.