Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

15.7.2005/540

Lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (27.11.2020/897)
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag verkställs i Finland sådana av en rättslig myndighet i republiken Irland och Konungariket Danmark utfärdade frysningsbeslut som avses i rådets rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (2003/577/RIF), nedan rambeslutet, eller översänds en finsk rättslig myndighets frysningsbeslut till republiken Irland och Konungariket Danmark för verkställighet.

2 § (28.6.2017/433)
Definition

Med frysningsbeslut avses i denna lag ett beslut som utfärdats i ett brottmål av en behörig rättslig myndighet i republiken Irland och Konungariket Danmark i syfte att tillfälligt förhindra förstöring, omvandling, flyttning, överföring eller överlåtelse av sådan egendom som kan omfattas av förverkande, har förverkats eller kan utgöra bevismaterial. (27.11.2020/897)

När Finland är den stat som översänder ett frysningsbeslut avses med frysningsbeslut en domstols beslut om kvarstad enligt 6 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011), en åklagares beslut om tillfällig kvarstad enligt 6 kap. i den lagen och en domstols eller åklagares beslut om beslag enligt 7 kap. i samma lag i ärenden som avses i 1 mom.

2 kap

Verkställighet i Finland av frysningsbeslut

3 §
Dubbel straffbarhet

En förutsättning för verkställighet av ett frysningsbeslut är att den gärning som gett anledning till beslutet utgör ett brott eller skulle utgöra ett brott om den hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden. När det gäller skatter och andra avgifter, tullar och valutatransaktioner får verkställighet av frysningsbeslutet dock inte förvägras på den grund att i lagstiftningen i Finland inte föreskrivs om samma slag av skatter eller avgifter eller att lagstiftningen i Finland inte innehåller samma slags bestämmelser om skatter och avgifter, tullar och valutatransaktioner som lagstiftningen i den stat som fattat frysningsbeslutet (utfärdande stat).

Även om en gärning inte skulle utgöra ett brott om den hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden, får verkställighet inte förvägras på denna grund, om gärningen enligt den utfärdande statens lagstiftning utgör en gärning som avses i 3 mom. och det strängaste straffet för gärningen enligt lagstiftningen i staten i fråga är ett frihetsstraff på minst tre år.

De gärningar som avses i 2 mom. är

1) deltagande i en kriminell organisation,

2) terrorism,

3) människohandel,

4) sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi,

5) olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,

6) olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen,

7) korruption,

8) bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (FördrS 85/2002),

9) penningtvätt,

10) penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron,

11) IT-brottslighet,

12) miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter,

13) hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse,

14) mord, grov misshandel, orsakande av svår kroppsskada,

15) olaglig handel med mänskliga organ och vävnader,

16) människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan,

17) rasism och främlingsfientlighet,

18) organiserad stöld och väpnat rån,

19) olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk,

20) svindleri,

21) beskyddarverksamhet och utpressning,

22) förfalskning av varor och piratkopiering,

23) förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar,

24) förfalskning av betalningsmedel,

25) olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser,

26) olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen,

27) handel med stulna fordon,

28) våldtäkt,

29) mordbrand,

30) brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet,

31) kapning av flygplan eller fartyg,

32) sabotage.

4 §
Andra grunder för förvägrande

Verkställighet ska förvägras, om

1) intyget enligt 6 § saknas eller är ofullständigt eller uppenbart inte motsvarar frysningsbeslutet,

2) det föreligger immunitet eller privilegier som gör det omöjligt att verkställa frysningsbeslutet,

3) det av uppgifterna i intyget omedelbart framgår att senare rättslig hjälp enligt 8 § inte är möjlig eftersom saken redan är slutligt avgjord i fråga om det brott som utgör grunden för frysningsbeslutet (ne bis in idem),

4) beslag av en handling, en postförsändelse eller ett telegram inte är tillåtet enligt 7 kap. 3 eller 5 § i tvångsmedelslagen.

(22.7.2011/830)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten får för den utfärdande myndigheten utsättas en tidsfrist inom vilken den skall ge in eller komplettera eller korrigera intyget.

5 § (27.11.2020/897)
Behörig åklagare

En åklagare är behörig att sköta uppgifter i samband med verkställandet av frysningsbeslut.

6 §
Översändande av begäran om frysning till Finland

Den behöriga rättsliga myndighet som utfärdat ett frysningsbeslut (utfärdande myndighet) skall begära verkställighet av beslutet i Finland genom att översända beslutet eller en kopia av beslutet tillsammans med ett intyg enligt standardformuläret i bilagan till rambeslutet direkt till den behöriga åklagaren enligt 5 §. Begäran får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om begäran.

Om de handlingar som avses i 1 mom. har översänts till en annan myndighet skall denna vidaresända handlingarna till den behöriga åklagaren och underrätta den översändande myndigheten om detta.

7 §
Språk och översättningar

Intyget skall vara skrivet på finska, svenska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk. Den behöriga åklagaren kan också godta intyg på något annat språk än finska, svenska eller engelska, om inte något annat hinder föreligger för godtagandet.

Den behöriga åklagaren skall se till att intyget översätts till finska eller svenska. Centralkriminalpolisen bistår vid översättning av intyget.

8 §
Begäran om rättslig hjälp efter frysning

Den översändande myndigheten skall tillsammans med begäran om frysning tillställa åklagaren

1) en begäran om överlämnande av bevismaterialet till den utfärdande staten,

2) en begäran om verkställighet av ett beslut om förverkande, eller

3) en begäran om att egendomen skall hållas kvar i Finland i avvaktan på en begäran som avses i 1 eller 2 punkten samt en beräknad tidpunkt för inlämnandet av begäran.

En begäran enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten handläggs på det sätt som avtalats eller föreskrivits särskilt.

9 §
Beslut om verkställighet av frysningsbeslut

Den behöriga åklagaren beslutar om huruvida ett frysningsbeslut ska verkställas med stöd av denna lag. Åklagaren ska förordna att ett frysningsbeslut inom tillämpningsområdet för denna lag verkställs i den ordning som föreskrivs om kvarstad eller beslag, om inte åklagaren beslutar att vägra verkställighet på grundval av 3 eller 4 § eller att uppskjuta verkställigheten med stöd av 13 §. (22.7.2011/830)

Åklagaren skall utan dröjsmål, om möjligt inom 24 timmar från det att ett frysningsbeslut togs emot, underrätta den översändande myndigheten om sitt beslut enligt 1 mom. Underrättelsen får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om underrättelsen.

Innan åklagaren fattar sitt beslut ska han eller hon meddela centralkriminalpolisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet att frysningsbeslutet har inkommit. Dessa myndigheter ska utan ogrundat dröjsmål underrätta åklagaren om sådana grunder för att vägra verkställighet eller för att skjuta upp verkställigheten som de känner till. (27.11.2020/897)

10 §
Verkställighet

Den behöriga åklagaren ska utan dröjsmål ge in sitt i 9 § 1 mom. avsedda beslut till häradsfogden för verkställighet av frysningsbeslutet i den ordning som föreskrivs om kvarstad i tillämpliga delar på det sätt som föreskrivs i 8 kap. i utsökningsbalken (705/2007), eller till förundersökningsmyndigheten för verkställighet av frysningsbeslutet i den ordning som föreskrivs om beslag i tillämpliga delar på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 1 § 3 mom. samt i 3, 5, 6, 8, 9, 11–13, 23 och 25 § i tvångsmedelslagen. (22.7.2011/830)

Vid verkställigheten skall de formaliteter och det förfarande som anges av den översändande myndigheten följas, om det behövs för att säkerställa att bevismaterialet är giltigt och detta inte strider mot grundläggande rättsprinciper i Finland.

11 §
Underrättelse om att verkställigheten slutförts

När ett frysningsbeslut har verkställts skall den behöriga åklagaren utan dröjsmål underrätta den översändande myndigheten. Underrättelsen får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om underrättelsen.

Den behöriga åklagaren ska dessutom underrätta Rättsregistercentralen om verkställda frysningsbeslut som utfärdats för att trygga verkställigheten av förverkande. (27.11.2020/897)

12 §
Frysningens varaktighet

Den behöriga åklagaren skall sätta ut en giltighetstid för verkställighetsåtgärderna enligt frysningsbeslutet. Innan denna tidsfrist sätts ut skall åklagaren ge den översändande myndigheten möjlighet att uttala sig om tidsfristens längd. Om den översändande myndigheten begär det före utgången av tidsfristen, får åklagaren förlänga tidsfristen.

Åklagaren skall underrätta den översändande myndigheten om tidsfristen och om att de vidtagna verkställighetsåtgärderna hävs vid utgången av tidsfristen, om den inte förlängs.

13 §
Uppskjutande av verkställigheten

Den behöriga åklagaren får skjuta upp verkställigheten av ett frysningsbeslut, om verkställigheten kan inverka menligt på en pågående brottsutredning.

Åklagaren skall utan dröjsmål underrätta den översändande myndigheten om uppskjutandet av verkställigheten och om grunderna för detta och, om möjligt, om den förväntade varaktigheten för uppskjutandet. Underrättelsen får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om underrättelsen.

Då någon grund för uppskjutande inte längre föreligger skall åtgärder för verkställighet av frysningsbeslutet utan dröjsmål vidtas och den översändande myndigheten underrättas om detta på det sätt som avses i 2 mom.

14 §
Hävande av beslut om verkställighet av frysningsbeslut

Den behöriga åklagaren skall upphäva ett i 9 § 1 mom. avsett beslut om verkställighet av ett frysningsbeslut

1) om det framgår att frysningsbeslutet inte kan verkställas i Finland,

2) om egendom inte påträffas,

3) om den med stöd av 12 § 1 mom. utsatta giltighetstiden för verkställighetsåtgärderna har gått ut, eller

4) om begäran om verkställighet av frysningsbeslutet återkallas.

Åklagaren skall innan beslutet upphävs med stöd av 1 mom. 2 punkten ge den översändande myndigheten möjlighet att uttala sig i ärendet.

Om beslutet om verkställighet av frysningsbeslutet upphävs, skall de redan vidtagna verkställighetsåtgärderna återkallas. Åklagaren skall utan dröjsmål underrätta den översändande myndigheten om sitt hävningsbeslut och om grunderna för detta. Underrättelsen får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om underrättelsen.

15 § (22.7.2011/830)
Övriga tvångsmedel

Andra tvångsmedel än kvarstad eller beslag får användas för att verkställa ett frysningsbeslut på det sätt som det i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) och i tvångsmedelslagen föreskrivs i fråga om dessa tvångsmedel.

3 kap

Sökande av ändring

16 § (19.4.2013/287)
Överklagande av verkställighet av frysningsbeslut

Den som ett frysningsbeslut avser kan föra åklagarens beslut enligt 9 § 1 mom. och 12 § 1 mom. till tingsrätten. Tingsrätten ska utan dröjsmål ta upp ärendet till behandling. Vid handläggningen av ärendet iakttas i övrigt i tilllämpliga delar 3 kap. 1 § 2 mom. och 7 kap. 15 § i tvångsmedelslagen.

När ett frysningsbeslut verkställs i den ordning som föreskrivs för kvarstad, får besvär anföras över utsökningsmannens verkställighetsåtgärder i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken.

Behörig tingsrätt i de fall som avses i 1 och 2 mom. är Helsingfors tingsrätt. (28.6.2017/433)

Beslut av tingsrätten enligt 1 och 2 mom. får överklagas hos hovrätten.

Överklagande enligt denna paragraf hindrar inte verkställighet av frysningsbeslutet, om inte den domstol som behandlar ärendet bestämmer något annat.

17 §
Prövning av materiella grunder

De materiella grunderna för ett frysningsbeslut som utfärdats av en rättslig myndighet i en annan medlemsstat får inte prövas i Finland.

Den behöriga åklagaren skall informera den som frysningsbeslutet avser om sätten att söka ändring i den utfärdande medlemsstaten och till denne överlämna kontaktuppgifter om den myndighet i den utfärdande medlemsstaten som lämnar ytterligare information om sökande av ändring.

18 §
Underrättelse till den utfärdande staten med anledning av överklagande

Den behöriga åklagaren skall underrätta den rättsliga myndigheten i den översändande medlemsstaten om ändringssökandet och om grunderna för yrkandet. Staten i fråga kan till åklagaren lämna ytterligare information med anledning av detta.

Den översändande myndigheten skall underrättas om utgången av överklagandet.

4 kap

Översändande av ett i Finland utfärdat frysningsbeslut till en annan medlemsstat för verkställighet

19 §
Behöriga myndigheter

Den åklagare eller domstol som i Finland utfärdat ett frysningsbeslut fattar beslut om översändande av frysningsbeslutet till en annan medlemsstat för verkställighet. Domstolen fattar beslutet om översändande på begäran av den åklagare som är behörig att utföra åtal i det aktuella brottmålet.

Den åklagare som avses i 1 mom. är behörig att fullgöra åklagaruppgifter i samband med översändande av ett frysningsbeslut.

20 §
Översändande av frysningsbeslut till en annan medlemsstat

Ett frysningsbeslut som avses i 2 § i denna lag översänds för verkställighet till den medlemsstat på vars territorium egendom eller bevismaterial finns.

Den åklagare eller domstol som utfärdat ett frysningsbeslut begär verkställighet av beslutet hos en annan medlemsstat genom att översända beslutet eller en kopia av beslutet tillsammans med ett intyg enligt standardformuläret i bilagan till rambeslutet direkt till den behöriga rättsliga myndigheten i staten i fråga. Begäran får översändas skriftligen, i form av ett elektroniskt meddelande eller på något annat sätt som gör det möjligt att lägga fram ett skriftligt bevis om begäran.

21 §
Språk och översättningar

Intyget skall översättas till det officiella språket eller något av de officiella språken i den mottagande medlemsstaten. Om medlemsstaten i fråga har anmält att den även godtar en översättning till något annat av de officiella språken i Europeiska gemenskapernas institutioner, kan intyget översättas till ett språk som medlemsstaten godtar. Ett frysningsbeslut behöver inte översättas.

Den behöriga åklagaren skall vid behov se till att intyget översätts till ett språk som den mottagande staten förutsätter. Centralkriminalpolisen bistår vid översättningen av intyget.

22 §
Begäran om rättslig hjälp efter frysning

Åklagaren eller domstolen skall i samband med en begäran om frysning till myndigheten i den mottagande medlemsstaten också översända

1) en begäran om överlämnande av bevismaterialet till Finland,

2) en begäran om verkställighet av ett beslut om förverkande, eller

3) en begäran om att egendomen skall hållas kvar i den mottagande medlemsstaten i avvaktan på en begäran som avses i 1 eller 2 punkten samt en beräknad tidpunkt för inlämnandet av begäran.

23 §
Underrättelse om upphävande av ett frysningsbeslut

Om ett frysningsbeslut som utfärdats i Finland upphävs eller förfaller, skall den behöriga åklagaren utan dröjsmål underrätta den myndighet som tagit emot begäran om frysning.

23 a § (27.11.2020/897)
Underrättelse om ett översänt frysningsbeslut

Den behöriga åklagaren ska meddela Rättsregistercentralen att ett frysningbeslut för att trygga verkställigheten av förverkande har översänts till en annan medlemsstat, när den verkställande myndighet som tagit emot frysningsbeslutet i den andra medlemsstaten har rapporterat om verkställigheten av frysningsbeslutet.

5 kap

Ersättningar

24 §
Betalande av ersättning till en annan medlemsstat

Om en annan medlemsstat enligt sin nationella lagstiftning är ansvarig för skada på grund av ett frysningsbeslut som utfärdats av myndigheter i Finland, skall Finland ersätta denna stat för de skadestånd som betalats ut. I den mån skadan uteslutande beror på den andra statens handlande betalar Finland dock inte ersättning.

Justitieministeriet beslutar om betalning av ersättning.

25 §
Krävande av ersättning av en annan medlemsstat

Om Finland enligt sin nationella lagstiftning är ansvarigt för skada på grund av ett frysningsbeslut som utfärdats av rättsliga myndigheter i en annan medlemsstat, kan Finland kräva att medlemsstaten ersätter Finland för de skadestånd som finska staten betalat ut till den del skadan inte uteslutande beror på de finska myndigheternas handlande.

Justitieministeriet beslutar om krävande av ersättning.

6 kap

Särskilda bestämmelser

26 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

I fråga om rättslig hjälp som avses i denna lag iakttas utöver det som föreskrivs i denna lag i tillämpliga delar även lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden.

I fråga om rättslig hjälp som avses i denna lag gäller dessutom vad som särskilt avtalats eller föreskrivits om detta.

27 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2005.

Denna lag tillämpas på frysningsbeslut som översänds efter ikraftträdandet.

RP 56/2005, LaUB 7/2005, RSv 84/2005, Rådets rambeslut 2003/577/RIF, EGT nr L 196, 2.8.2003, s. 45

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1762:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009, LaUB 18/2009, RSv 240/2009

22.7.2011/830:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

19.4.2013/287:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Ett i denna lag avsett beslut som åklagaren har fattat innan denna lag har trätt i kraft överklagas i enlighet med den lag som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012, LaUB 2/2013, RSv 28/2013

28.6.2017/433:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

På begäran om frysning som har översänts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

I förhållande till en sådan medlemsstat i Europeiska unionen som inte när denna lag träder i kraft har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till dess att medlemsstaten i fråga har genomfört direktivet.

RP 29/2017, LaUB 7/2017, RSv 65/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU (32014L0041); EUT L 130, 1.5.2014, s. 1

27.11.2020/897:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På intyg om frysning som har översänts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 102/2020, LaUB 7/2020, RSv 123/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 (32018R1805); EUT L 303, 28.11.2018, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.