Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

8.4.2005/200

Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja bedömningen och beaktandet av miljökonsekvenser när myndigheter bereder och godkänner planer och program, att förbättra allmänhetens tillgång till information och möjligheter till medbestämmande samt att främja en hållbar utveckling.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) myndighet i 2 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) avsedda myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter,

2) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som en plan eller ett program medför i Finland och utanför finskt territorium för

a) människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,

b) marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald,

c) samhällsstrukturen, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,

d) utnyttjande av naturresurserna,

e) växelverkan mellan de faktorer som nämns i underpunkterna a–d,

3) miljöbedömning bedömning enligt 8–11 § av miljökonsekvenserna av en plan eller ett program, inklusive utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråd, beaktande av miljörapporten och resultaten av samråden i beslutsprocessen samt information om beslutet,

4) miljörapport en handling, eller en del av en handling, som innehåller uppgifter om planen eller programmet och undersökta alternativ samt en bedömning av deras miljökonsekvenser,

5) myndighet som ansvarar för en plan eller ett program den myndighet som utarbetar planen eller programmet eller som i övrigt är ansvarig för beredningen av en plan eller ett program som avses i denna lag,

6) allmänheten fysiska personer, deras sammanslutningar och grupper samt företag, organisationer och stiftelser.

3 §
Allmän skyldighet att utreda miljökonsekvenserna

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall se till att miljökonsekvenserna av planen eller programmet utreds och bedöms i tillräcklig utsträckning under beredningen, om genomförandet av planen eller programmet kan ha betydande miljökonsekvenser.

Närmare bestämmelser om utredningen och bedömningen av miljökonsekvenserna samt om de krav som gäller innehållet i de handlingar som utarbetas kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Planer och program som förutsätter en miljöbedömning

En myndighets plan eller program som baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestämmelse skall genomgå en miljöbedömning, om

1) det är fråga om en plan eller ett program som utarbetas för jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård och där förutsättningarna anges för tillstånd för projekt eller godkännande av projekt, eller

2) planen eller programmet omfattas av den skyldighet att göra en bedömning som avses i 35 § i naturvårdslagen (9/2023). (5.1.2023/12)

2 punkten har ändrats genom L 12/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

2) planen eller programmet omfattas av den skyldighet att göra en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Närmare bestämmelser om i 1 mom. 1 punkten avsedda planer och program utfärdas genom förordning av statsrådet. (11.11.2022/912)

Det som i 1 mom. föreskrivs om miljöbedömning gäller också ändringar av planer och program. Mindre ändringar i planer och program samt planer och program som gäller användningen av små områden på lokal nivå kräver en miljöbedömning endast om det anses nödvändigt vid en prövning enligt 5 §.

5 §
Tillämpning av miljöbedömning enligt prövning

Planer eller program som baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestämmelse och anger förutsättningarna för tillstånd för projekt eller godkännande av projekt, och som bereds inom andra sektorer än de som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, skall genomgå en miljöbedömning, om planen eller programmet eller en ändring av planen eller programmet bedöms kunna ha betydande miljökonsekvenser. När behovet av en miljöbedömning prövas skall andra myndigheter höras. Bestämmelser om grunderna för prövning av behovet av en miljöbedömning och om samråd mellan myndigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Resultatet av prövningen i fråga om behovet av en miljöbedömning ska tillsammans med en motivering delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och det material som kungörs ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. (19.12.2019/1409)

6 §
Ansvaret för miljöbedömningen

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program bär ansvaret för miljöbedömningen i fråga om planer och program som avses i 4 och 5 § samt för prövningen enligt 5 § av behovet av en miljöbedömning.

7 §
Begränsning av tillämpningsområdet och förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas inte på beredningen av propositionen med förslag till statsbudget. Denna lag tillämpas inte, med undantag för 3 §, på andra budgetplaner och budgetprogram eller finansiella planer och program, och inte heller på planer och program som utarbetas enbart för försvaret eller räddningsväsendet.

Bestämmelser om den miljökonsekvensbedömning som motsvarar en miljöbedömning enligt denna lag och som ska göras vid planläggning finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). (11.11.2022/912)

Vid tillämpningen av denna lag skall utredningar som i andra sammanhang har gjorts om planen eller programmet och dess miljökonsekvenser beaktas. De utredningar och den bedömning av miljökonsekvenserna som förutsätts i denna lag och i annan lagstiftning skall samordnas i mån av möjlighet.

8 §
Beredning av en plan eller ett program och av en miljörapport samt information om detta

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall utreda och bedöma de betydande miljökonsekvenser som genomförandet av planen eller programmet och de undersökta alternativen kan antas ha samt utarbeta en miljörapport. Miljörapporten utarbetas som ett led i den övriga beredningen innan planen eller programmet godkänns.

Beredningen av planen eller programmet ska ordnas på ett sådant sätt att allmänheten har möjlighet att få information om utgångspunkterna för, syftena med och beredningen av planen eller programmet och miljörapporten samt att lämna yttranden till den myndighet som ansvarar för planen eller programmet. Materialet ska publiceras åtminstone i elektronisk form. När information lämnas om att beredningen inleds och om möjligheten att yttra sig ska i övrigt de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska materialet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter. (19.12.2019/1409)

I miljörapporten skall anges den information som behövs med hänsyn till planens eller programmets innehåll, syfte och detaljeringsgrad. Den myndighet som ansvarar för planen eller programmet skall höra andra myndigheter om hur omfattande och detaljerade de uppgifter som lämnas i miljörapporten bör vara. I fråga om miljörapportens innehåll och samråd med andra myndigheter föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

9 §
Samråd om utkastet till plan eller program och om miljörapporten

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program ska ge allmänheten tillfälle att ta del av utkastet till plan eller program och miljörapporten samt att yttra sig om dem. Detta sker genom att utkastet till plan eller program och miljörapporten hålls offentligt tillgängliga. Utkastet till plan eller program och miljörapporten ska publiceras åtminstone i elektronisk form. (19.12.2019/1409)

När information lämnas om handlingarna, om deras tillgänglighållande och om möjligheten att yttra sig ska de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska utkastet till plan eller program och miljörapporten delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter. (19.12.2019/1409)

Utöver det som föreskrivs någon annanstans skall av andra myndigheter begäras utlåtande om utkastet till plan eller program och om miljörapporten, enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

10 § (11.11.2022/912)
Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Om genomförandet av en plan eller ett program kan antas ha betydande miljökonsekvenser för ett territorium som tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen eller en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, ska Finlands miljöcentral sköta informationen till och förhandlingarna med denna stat beträffande miljöbedömningen i fråga om planen eller programmet.

Om genomförandet av en plan eller ett program kan ha sådana miljökonsekvenser som avses i 1 mom., ska den myndighet som ansvarar för planen eller programmet utan dröjsmål kontakta Finlands miljöcentral och vid behov till Finlands miljöcentral ge in ett utkast till planen eller programmet och en miljörapport för vidarebefordran till den andra staten. Utkastet och rapporten eller delar av dem ska vid behov översättas till de aktuella språken. För översättningskostnaderna står den myndighet som ansvarar för planen eller programmet.

Om Finlands miljöcentral anser att en plan eller ett program har sådana miljökonsekvenser som avses i 1 mom. eller om den stat som miljökonsekvenserna gäller begär det, ska Finlands miljöcentral underrätta den andra staten om bedömningen och sända den utkastet till plan eller program och miljörapporten i god tid innan planen eller programmet godkänns. Finlands miljöcentral ska informera utrikesministeriet och miljöministeriet om det material som sänds till den andra staten. Bestämmelser om innehållet i underrättelsen till en annan stat utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om en stat som har sänts ett utkast till plan eller program och en miljörapport, inom den tidsfrist som anges i den underrättelse som avses i 3 mom. meddelar att den önskar förhandla om frågan, ska Finlands miljöcentral inleda förhandlingar om de gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomförandet av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana effekter. När förhandlingarna inleds ska man komma överens om arrangemangen för hur myndigheterna och allmänheten i den stat där miljökonsekvenserna kan antas bli betydande ska ges tillfälle att yttra sig inom en skälig tid.

Den andra staten ska informeras om beslutet att godkänna planen eller programmet. Närmare bestämmelser om lämnandet av informationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 a § (11.11.2022/912)
Deltagande i miljöbedömning av en annan stats plan eller program

Om en plan eller ett program som genomförs av en myndighet hos en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Finlands jurisdiktion, ska Finlands miljöcentral sköta informationen och förhandlingarna beträffande miljöbedömningen av den andra statens plan eller program.

Finlands miljöcentral ska

1) underrätta den andra staten om huruvida miljöcentralen innan planen eller programmet godkänns vill förhandla om de gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomförandet av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana effekter,

2) sända den underrättelse som lämnats till den andra staten för kännedom till utrikesministeriet och miljöministeriet,

3) om förhandlingar ordnas, genom offentlig kungörelse delge allmänheten i Finland utkastet till plan eller program och miljörapporten samt ge allmänheten tillfälle att yttra sig om dem inom skälig tid,

4) begära utlåtanden om plan- eller programutkastet och om miljörapporten av andra myndigheter,

5) sända yttrandena och utlåtandena till den andra staten, samt

6) sköta eventuella andra än i 1–5 punkten avsedda informations- och förhandlingsuppgifter.

11 §
Godkännande av en plan eller ett program samt delgivning av beslutet (19.12.2019/1409)

När en plan eller ett program bereds skall man beakta miljörapporten och i mån av möjlighet yttranden och utlåtanden enligt 8 och 9 § samt resultaten av förhandlingar mellan stater enligt 10 §.

Av ett beslut att godkänna en plan eller ett program eller av planen eller programmet skall framgå

1) ett motiverat ställningstagande till hur miljörapporten, yttranden och utlåtanden enligt 8 och 9 § samt resultaten av förhandlingar mellan stater enligt 10 § har beaktats, samt en utredning om hur dessa aspekter och miljöaspekterna har påverkat planens eller programmets innehåll och valet av alternativ, samt

2) en utredning av den övervakning som avses i 12 §.

När en plan eller ett program godkänns ska, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, planen eller programmet samt beslutet att godkänna planen eller programmet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kravet på offentlig kungörelse gäller dock inte planer och program som utfärdas genom ministerieförordning eller statsrådsförordning. (11.11.2022/912)

Övriga myndigheter skall enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet informeras om ett beslut att godkänna en plan eller ett program.

När en plan eller ett program överklagas i enlighet med vad som särskilt bestäms om ändringssökande, kan avsaknaden av en miljöbedömning enligt denna lag åberopas.

12 §
Övervakning av miljökonsekvenserna

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall se till att genomförandet av planer och program som omfattas av en miljöbedömning samt betydande miljökonsekvenser av detta övervakas på ett sådant sätt att åtgärder vid behov kan vidtas i syfte att förebygga och minska miljöolägenheter.

13 §
Ledning, samarbete och utveckling

Den allmänna ledningen och övervakningen av verkställigheten av denna lag samt den allmänna utvecklingen av konsekvensbedömningen skall skötas av miljöministeriet. De övriga ministerierna sköter ledningen och övervakningen av verkställigheten samt utvecklingen av miljökonsekvensbedömningen inom sina respektive ansvarsområden. Finlands miljöcentral ger akt på tillämpningen av denna lag. De statliga och kommunala myndigheterna skall samarbeta för att utföra miljökonsekvensbedömningar och samordna dem med förfaranden enligt andra lagar.

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

Denna lag tillämpas på planer och program för vars del det den 21 juli 2004 eller därefter har informerats om att beredning pågår.

Lagen tillämpas också på planer och program för vars del det före den tidpunkt som nämns i 2 mom. har informerats om att beredning pågår och vilka godkänns senare än den 21 juli 2006, om inte den myndighet som ansvarar för planen eller programmet av grundad anledning anser att en miljöbedömning inte kan göras.

Om en miljöbedömning inte görs i ett fall som avses i 3 mom., skall den myndighet som ansvarar för planen eller programmet göra denna uppgift allmänt tillgänglig i enlighet med 55 och 62 § i förvaltningslagen. Samtidigt skall anges varför bedömningen inte kan göras.

RP 243/2004, MiUB 1/2005, RSv 7/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Ikraftträdelsestadganden:

25.3.2011/277:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 323/2010, MiUB 19/2010, RSv 297/2010

5.5.2017/253:

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

På sådana miljörapporter om myndigheters planer eller program som en annan stat vid ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser som gällde då denna lag trädde i kraft.

På sådana miljörapporter om en annan stats myndigheters planer och program som Finland vid ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser som gällde då denna lag trädde i kraft.

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L197, 27.6.2001, s. 30

19.12.2019/1409:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019, MiUB 3/2019, RSv 50/2019, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EGT L 197, 21.07.2001, s. 30

11.11.2022/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 120/2022, MiUB 7/2022, RSv 112/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

5.1.2023/12:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.