Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

4.2.2005/57

Lag om vissa personregister vid magistraterna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.11.2019/1156, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de riksomfattande personregister som nämns i denna lag och som magistraterna för med hjälp av automatisk databehandling.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas i fråga om sekretess och utlämnande av registeruppgifter och tillhörande handlingar lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i fråga om annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999).

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018. Se EPRF (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

2 §
Myndigheter

Register som avses i denna lag förs av magistraterna gemensamt. Varje magistrat ansvarar för de uppgifter som den infört i registren.

Den myndighet som ansvarar för att registren fungerar tekniskt anges genom förordning av statsrådet. I fråga om denna myndighet gäller i tillämpliga delar vad som i 32 § i personuppgiftslagen föreskrivs om den registeransvarige.

3 §
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i registren är offentliga. I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

Till den som behöver ta del av registreringshandlingar för att bevaka sina intressen och rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter kan uppgifter lämnas ut utan hinder av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om sekretessbelagda uppgifter och begränsningar i fråga om rätten att ta del av uppgifter.

En statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver registeruppgifter för godtagbara ändamål kan av en magistrat som utses genom finansministeriets beslut få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. Innan tillstånd beviljas ska sökanden lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Vid behandlingen av uppgifterna i registren ska bestämmelserna i personuppgiftslagen iakttas. (9.11.2007/1016)

Personbeteckning får ges till påseende eller utlämnas bara till den som förfogar eller kan förfoga över den med stöd av personuppgiftslagen eller någon annan lag. På handlingar som lämnas ut ur ett register och som behövs för att en person skall kunna göra sina rättigheter gällande eller fullgöra sina skyldigheter får personbeteckningen dock antecknas för identifiering av personen i fråga.

2 kap

Registret över äktenskapsförordsärenden

4 §
Användningsändamål för registret över äktenskapsförordsärenden

I registret över äktenskapsförordsärenden införs uppgifter ur följande handlingar:

1) anmälningar enligt 35 § 4 mom. i äktenskapslagen (234/1929) om att giftorätten har uteslutits,

2) äktenskapsförord enligt 43 § 1 mom. i äktenskapslagen,

3) avvittringshandlingar enligt 104 § 2 mom. i äktenskapslagen,

4) avtal enligt 135 § 2 och 3 mom. i äktenskapslagen,

5) avtal om val av tillämplig lag enligt artikel 22 i rådets förordning (EU) 2016/1103 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden,

6) avtal om val av tillämplig lag enligt artikel 22 i rådets förordning (EU) 2016/1104 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

(18.1.2019/59)

Registret förs för sättande i kraft av rättsverkningarna i anslutning till inlämnande för registrering och registrering av de handlingar som avses 1 mom. samt för offentliggörande av uppgifterna.

5 §
Uppgifter som införs i registret över äktenskapsförordsärenden

I registret införs

1) makarnas namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) makarnas hemkommuner eller de stater där de är bosatta,

3) dag för ingående av äktenskap,

4) handlingens art och datum för upprättande av handlingen,

5) dag för mottagande av anmälan, samt

6) magistratens namn, dagen för registrering av handlingen och identifieringsuppgifter för ärendet.

I registret införs dessutom de uppgifter som ur befolkningsdatasystemet framgår om dagen för upplösning av äktenskap och orsaken till upplösningen samt om ändring av en makes eller makas namn.

6 §
Förutsättningar för registrering av äktenskapsförordsärenden

Anmälan om registrering av handlingar skall göras skriftligen hos magistraten. Anmälan kan göras av en make eller maka eller en förlovad. När det gäller avvittringshandlingar kan anmälan också göras av arvingarna. Till anmälan skall fogas den handling som avses i anmälan i original, om det är fråga om en handling som skall registreras.

2 a kap (14.1.2011/31)

Registret över ärenden som gäller samboförhållanden

6 a § (14.1.2011/31)
Användningsändamål för registret över ärenden som gäller samboförhållanden

I registret över ärenden som gäller samboförhållanden införs uppgifter ur följande handlingar som avses i 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011):

1) åtskiljandehandlingar,

2) avtal eller andra handlingar om gottgörelse.

Registret förs för att sätta i kraft rättsverkningarna av att handlingar som avses 1 mom. lämnas in för registrering samt för offentliggörande av uppgifterna.

6 b § (14.1.2011/31)
Uppgifter som införs i registret över ärenden som gäller samboförhållanden

I registret införs

1) i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll avsedda sambors namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) sambornas hemkommuner eller de stater där de är bosatta,

3) handlingens art och datum för upprättande av handlingen,

4) dag för mottagande av anmälan, samt

5) magistratens namn, dagen för registrering av handlingen och identifieringsuppgifter för ärendet.

I registret införs dessutom uppgifter ur befolkningsdatasystemet om ändring av en sambos namn.

6 c § (14.1.2011/31)
Förutsättningar för registrering av ärenden som gäller samboförhållanden

Anmälan om registrering av handlingar ska göras skriftligen hos magistraten. Anmälan kan göras av en sambo eller av en sambos arvingar. Den handling som anmälan gäller ska bifogas anmälan i original.

3 kap

Registret över gåvoärenden

7 §
Användningsändamål för registret över gåvoärenden

I registret över gåvoärenden införs i 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947) avsedda anmälningar om gåvor av lös egendom.

Registret förs för sättande i kraft av rättsverkningarna i anslutning till inlämnande för registrering av de anmälningar som avses i 1 mom. samt för offentliggörande av uppgifterna.

8 §
Uppgifter som införs i registret över gåvoärenden

I registret införs

1) gåvogivarens namn och personbeteckning eller, om den saknas, gåvogivarens födelsetid,

2) gåvotagarens namn och personbeteckning eller, om den saknas, gåvotagarens födelsetid,

3) gåvogivarens hemkommun eller den stat där gåvogivaren är bosatt,

4) föremålet för gåvan,

5) tidpunkten för gåvan,

6) dag för mottagande av anmälan, samt

7) magistratens namn, dagen för registrering av anmälan och identifieringsuppgifter för ärendet.

I registret införs dessutom de uppgifter som ur befolkningsdatasystemet framgår om ändring av gåvogivarens eller gåvotagarens namn.

9 §
Förutsättningar för registrering av gåvoärenden

Gåvogivaren eller gåvotagaren kan anmäla gåvor skriftligen till magistraten. I anmälan skall anges de uppgifter som avses i 8 § 1 mom. 1–5 punkten.

4 kap

Särskilda bestämmelser

10 §
Magistratens rätt att få uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretessbelagda uppgifter har magistraten rätt att för kontroll och uppdatering av registeruppgifter ta del av de uppgifter som ur befolkningsdatasystemet framgår om personernas namn, namnändringar, personbeteckningar, hemkommun, den stat där de är bosatta samt om ingående och upplösning av äktenskap.

11 §
Förvaring av registeruppgifter

De uppgifter som införts i registren kan förvaras varaktigt.

Om det är nödvändigt för att trygga rättigheterna för en registrerad, någon annan part eller den registeransvarige, skall uppgifter som konstaterats vara felaktiga förses med en anteckning om att de är felaktiga och förvaras. Sådana uppgifter får användas endast i syfte att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller den registeransvarige.

I 29 § i personuppgiftslagen föreskrivs om rättelse av personuppgifter.

12 § (7.8.2015/900)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av magistraten får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

13 §
Avgifter

För magistratens prestationer uttas avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

14 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om registreringsförfarandet och de förfaranden som skall iakttas inom informationstjänsten.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

16 §
Övergångsbestämmelser

Ärenden som gäller rättelse av uppgifter som registrerats av tingsrätten och som väckts före den 1 mars 2003 behandlas av magistraten i Tavastehus.

Sådana tillstånd att ta del av registeruppgifter via en teknisk anslutning som beviljats före lagens ikraftträdande gäller ett år efter ikraftträdandet.

Bestämmelserna i denna lag om förutsättningarna för utlämnande av handlingar tillämpas också på sådana handlingar i anslutning till registrering av äktenskapsförordsärenden och gåvoärenden som tingsrätten tagit emot.

På de ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 123/2004, FvUB 25/2004, RSv 235/2004

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2007/1016:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

14.1.2011/31:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Denna lag tillämpas inte om åtskiljandet av egendom eller gottgörelsen avser ett i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll avsett samboförhållande som har upphört innan denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 37/2010, LaUB 23/2010, RSv 201/2010

7.8.2015/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.1.2019/59:

Denna lag träder i kraft den 29 januari 2019.

RP 190/2018, LaUB 11/2018, RSv 156/2018, Rådets förordning (EU) 2016/1103 (32016R1103); EUT L 183, 8.7.2016, s.1, Rådets förordning (EU) 2016/1104 (32016R1104); EUT L 183, 8.7.2016, s.30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.