Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.2004/1406

Lag om oljeskyddsfonden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Oljeskyddsfondens syfte

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten och förvaltas av miljöministeriet.

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning för oljeskador och för de kostnader som bekämpningen av dem och återställandet av miljön orsakar, så som föreskrivs nedan. Dessutom betalas ersättningar och beviljas bidrag för de kostnader som orsakas av förvärv av bekämpningsmateriel och av upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

2 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På de av prövning beroende ersättningar och bidrag som med stöd av denna lag beviljas ur oljeskyddsfonden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Oljeskyddsfonden är en i statsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet. Statsunderstödslagens 4–6 kap. iakttas i tillämpliga delar också på de ersättningar som betalas ur oljeskyddsfonden och som den sökande har rätt till enligt denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) olja

a) råolja och därav härledda oljeprodukter,

b) oljehaltiga blandningar,

c) spillolja, och

d) oljigt avfall,

2) avgiftsbelagd olja sådana flytande produkter som faller under tulltariffens positioner 27.07, 27.09 och 27.10.

4 §
Oljeskyddsfondens styrelse och personal

Oljeskyddsfonden har en styrelse som statsrådet tillsätter för tre år i sänder samt personal i statens tjänst.

I styrelsen skall ingå representanter för de med tanke på bekämpningen av oljeskador viktigaste statliga myndigheterna, kommunerna, oljebranschen samt miljöskyddsorganisationerna. Styrelsen kan ha ett arbetsutskott för beredning och handläggning av ärenden.

Bestämmelser om den närmare sammansättningen av styrelsen och arbetsutskottet utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Oljeskyddsavgift

5 § (23.11.2018/1019)
Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften ska tas ut till förhöjt belopp, ska Skatteförvaltningen innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket meddelar också vid behov föreskrifter om när ett tankfartyg ska anses vara försett med dubbelbotten.

6 § (13.11.2020/775)
Betalningsskyldighet

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen är den som tar emot oljan i Finland skyldig att betala oljeskyddsavgift.

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en stat utanför Europeiska unionen är den som hänför oljan till tullförfarande skyldig att betala oljeskyddsavgift.

7 § (16.12.2016/1190)
Uppbörd av avgiften

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010). Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan togs emot.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan hänfördes till tullförfarande. (13.11.2020/775)

7 a § (13.11.2020/775)
Betalningsförfarande

Utöver vad som föreskrivs i denna lag, finns det bestämmelser om betalningsförfarandet och ändringssökandet i fråga om oljeskyddsavgiften i punktskattelagen (182/2010) och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) samt om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (11/2018). På den betalningsskyldiga tillämpas vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om sporadiskt skattskyldiga vid punktbeskattningen.

8 §
Kapitalgränser

Uttagandet av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till 10 miljoner euro. Uttagandet påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under 5 miljoner euro.

Miljöministeriet ska utan dröjsmål informera Skatteförvaltningen, om fondens kapital förändras på det sätt som avses i 1 mom. (16.12.2016/1190)

Miljöministeriet skall utan dröjsmål informera Tullstyrelsen, om fondens kapital förändras på det sätt som avses i 1 mom.

9 § (16.12.2016/1190)
Lämnande av uppgifter om avgiften

Trots det som i punktskattelagen föreskrivs om sekretess får Skatteförvaltningen till miljöministeriet och oljeskyddsfondens styrelse lämna sådan nödvändig information om oljeskyddsavgiften som dessa behöver för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

3 kap

Ersättningar och bidrag

10 §
Ersättningar för oljeskador samt för kostnader för bekämpning och återställande

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till den som blivit lidande till följd av en oljeskada samt ersättning för kostnaderna för bekämpningen av oljeskador och återställandet av den oljeförorenade miljön till bekämpningsmyndigheterna och till övriga aktörer som deltagit i bekämpningen av oljeskador och återställandet av miljön, om den som söker ersättning företer en utredning över att

1) ersättningen inte till fullo har kunnat drivas in hos den som enligt någon annan lag är skyldig att betala ersättning för skadan (ersättningsskyldig) och ersättningen inte kan fås från en ansvarsförsäkring som den ersättningsskyldige tagit, eller

2) det inte har kunnat utredas vem som är ersättningsskyldig.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller också oljeskador inom landskapet Åland.

11 §
Förskottsersättning

Ur oljeskyddsfonden kan förskottsersättning beviljas för skador som avses i 10 § samt för kostnader för bekämpning och återställande också utan den utredning som avses i nämnda paragraf, om det på grund av skadans eller kostnadernas omfattning eller på grund av att ansvarsfrågorna är oklara inte skäligen kan förutsättas att utredningen företes.

För betalning av förskottsersättning skall den sökande förete en utredning över oljeskadan och orsakerna till den samt över orsakerna till att den i 10 § avsedda indrivningen eller utredningen över vem som är ersättningsskyldig inte har inletts. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att den sökande har företett en utredning över de slutliga kostnaderna.

12 §
Skador som ersätts

Den ersättning som betalas till den som blivit lidande till följd av en oljeskada bestäms beroende på fallet genom tillämpning av antingen lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) eller 10 kap. i sjölagen (674/1994). Till den skadelidande betalas emellertid inte sådan förhandsersättning som avses i 9 § i lagen om ersättning för miljöskador, och oljeskyddsfonden har inte en sådan inlösningsskyldighet som avses i 10 § i nämnda lag.

13 § (28.12.2018/1369)
Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar till i 10 § avsedd ersättning är

1) kostnader för de behövliga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja en oljeskada som hotar honom eller henne,

2) kostnader och skador orsakade av oljebekämpningsåtgärder enligt räddningslagen (379/2011),

3) skäliga kostnader för återställande av oljeförorenad miljö, samt

4) kostnader för nödvändiga utredningar för bekämpningsåtgärder enligt 2 punkten eller för återställande enligt 3 punkten.

Kostnader för bekämpning som avses i 1 mom. 2 punkten är löner för personer som anställts tillfälligt för bekämpningsåtgärderna och för den ordinarie bekämpningspersonalen, kostnader för att anskaffa, använda och transportera förnödenheter som behövs i bekämpningsarbetet och andra liknande extra kostnader på grund av bekämpningen samt värdet av eller värdeminskningen på de förnödenheter, anläggningar, utrustningar och andra motsvarande bruksföremål som förbrukats eller fördärvats under bekämpningsarbetet.

14 §
Begränsning i fråga om ersättningstagaren

De i 12 och 13 § avsedda ersättningarna betalas inte till den ersättningsskyldige och inte heller till den i vars besittning den olja som orsakat skadan eller risken för sådan var då olyckan inträffade eller på vars uppdrag oljan transporterades då olyckan inträffade.

15 §
Av prövning beroende ersättning för sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten

De kostnader som orsakas eller har orsakats av sanering av oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten, av utredning av saneringsbehovet och av planeringen av saneringsåtgärderna kan helt eller delvis ersättas ur oljeskyddsfonden.

Ersättning kan beviljas om det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller om denne inte anträffas, eller om han inte kan svara för kostnaderna för saneringen, och om den som innehar det förorenade området inte skäligen kan åläggas att sanera området.

Till ansökan om ersättning skall fogas en skriftlig försäkran av den som äger fastigheten om att han förbinder sig att på yrkande av oljeskyddsfonden återbetala den ersättning jämte ränta som beviljats för kostnaderna för sanering av det förorenade markområdet, om fastigheten säljs inom tio år efter det att saneringen har gjorts.

16 §
Regressrätt

Rätten för den som fått ersättning ur oljeskyddsfonden att få ersättning av den ersättningsskyldige, övergår på fonden till den del ersättning har betalats. Oljeskyddsfondens styrelse har rätt att av särskilda orsaker helt eller delvis avstå från att återkräva ersättningen.

17 § (28.12.2018/1369)
Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med planen för bekämpning av oljeskador som avses i 47 § i räddningslagen för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en enskild anskaffning av bekämpningsmateriel för mer än 85 000 euro ska ersättas är att oljeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Om materielen för bekämpning av oljeskador inte enligt bekämpningsplanen uteslutande är avsedd för bekämpning av oljeskador, ersätts kostnaderna för anskaffning och drift enbart till den del som motsvarar användningen av materielen för bekämpning av oljeskador enligt bekämpningsplanen. En större andel av anskaffningskostnaderna än vad som motsvarar bruket av materielen för bekämpning av oljeskador kan dock ersättas ur oljeskyddsfonden, om detta är motiverat för att bekämpningsberedskapen ska bli tillräcklig.

Ur oljeskyddsfonden kan, inom ramen för dispositionsplanen för fondmedlen, beviljas ersättning i förskott för de kostnader som upprätthållandet av bekämpningsberedskapen orsakar under ett kalenderår. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att en utredning över de faktiska slutliga kostnaderna har företetts.

18 § (28.12.2018/1369)
Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten betalas ersättning för i räddningslagen avsedda kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Ur oljeskyddsfonden kan dessutom landskapet Åland betalas ersättning för kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador.

19 § (28.12.2018/1369)
Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas

1) det lokala räddningsväsendet eller kommunen för uppförande eller hyrande av en lagerbyggnad avsedd för förvaring av oljebekämpningsmateriel,

2) en i 22 c § i räddningslagen avsedd ägare till en hamn eller inrättning för anskaffning av materiel för bekämpning av oljeskador,

3) för annan än i 1 och 2 punkten avsedd verksamhet som behövs för bekämpning av oljeskador eller för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

20 §
Ansökan om ersättning eller bidrag

Bestämmelser om den ansökan som gäller ersättningar och bidrag enligt denna lag, de utredningar som krävs för behandlingen av ansökan och om det övriga ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Beslut om ersättningar och bidrag

Beslut om ersättningar och bidrag ur oljeskyddsfonden fattas av fondens styrelse. Styrelsen kan till arbetsutskottet överföra rätten att fatta beslut om ersättningar som uppgår till högst 10 000 euro.

Angående behandlingen av ärenden i styrelsen och i arbetsutskottet samt om styrelsens och arbetsutskottets beslutförhet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

4 kap

Förvaltningen av oljeskyddsfonden

22 §
Styrelsens uppgifter

Oljeskyddsfondens styrelse har i uppgift att besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att se till att tillsynen över fondens bokföring och finansförvaltning sköts på ett ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter vid förvaltningen av fonden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lönerna till styrelsen och fondens personal samt övriga förvaltningsutgifter betalas ur oljeskyddsfonden.

23 §
Bokföring, betalningsrörelse och bokslut

På oljeskyddsfondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och bokslut tillämpas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Miljöministeriet sköter fondens bokföring och fastställer årligen fondens bokslut före utgången av april samt beslutar om åtgärder som bokslutet ger anledning till.

24 §
Revision

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av oljeskyddsfonden.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, samt om

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen förslagit; när revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.

Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.

5 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Överföring av medel från statsbudgeten

Om oljeskyddsfondens medel inte räcker till för sådana ersättningar som skall betalas ur fonden och som mottagaren har rätt till, kan de behövliga medlen överföras från statsbudgeten till oljeskyddsfonden. Då tillräckliga medel influtit till fonden intäktsförs de medel som erhållits av staten tillbaka till statsbudgeten.

Miljöministeriet skall göra en framställning om överföring av medel från statsbudgeten till oljeskyddsfonden, om behov föreligger enligt 1 mom. Ministeriet sköter också om att de medel som erhållits av staten intäktsförs tillbaka till statsbudgeten.

En del av de medel som inflyter som oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden så som närmare föreskrivs i 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

26 § (22.12.2009/1594)
Synenämnd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska för utredning av frågor som gäller ersättning för oljeskador och för andra förberedande utredningar tillsätta en synenämnd, om skadorna eller bekämpningskostnaderna kan beräknas stiga till över 20 000 euro och om utredningen av skadan kräver det. En synenämnd ska tillsättas också då oljeskyddsfondens styrelse begär det. Kostnaderna för synenämnden betalas ur oljeskyddsfonden.

Bestämmelser om synenämndens uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 § (7.8.2015/1058)
Ändringssökande

I ett beslut av oljeskyddsfondens styrelse får ändring sökas på det sätt som anges i statsunderstödslagen.

28 §
Tjänsteansvar och tillämpningen av bestämmelserna om allmän förvaltning

På ordföranden i oljeskyddsfondens styrelse eller en medlem eller suppleant tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då dessa sköter sina uppgifter enligt denna lag.

På oljeskyddsfondens och dess styrelses verksamhet tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

29 §
Straffbestämmelse

Angående straff för lagstridigt undandragande av oljeskyddsavgift och för försök därtill föreskrivs i 29 kap.1–3 § i strafflagen (39/1889).

30 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §
Övergångsbestämmelser

På ersättningar som beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då ersättningarna beviljades.

Om behandlingen av en ersättningsansökan pågår då denna lag träder i kraft, tillämpas på behandlingen de bestämmelser som gällde då ansökan blev anhängig.

Den direktion för oljeskyddsfonden som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter till utgången av sin mandatperiod såsom i 4 § avsedd styrelse för oljeskyddsfonden.

RP 119/2004, RP 141/2004, MiUB 16/2004, RSv 174/2004

Ikraftträdelsestadganden:

2.6.2006/430:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 40/2006, KoUB 9/2006, RSv 53/2006

22.12.2009/1594:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1674:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009, KoUB 33/2009, RSv 249/2009

29.12.2009/1791:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelser om ikraftträdandet av 6 och 7 § i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lagens 5 § är i kraft till och med den 31 december 2015 och 8 § 1 mom. till och med den 31 december 2019. (21.12.2012/848)

Ändringen av 6 och 7 § har upphävts genom L 13.11.2020/776, som trädde i kraft 1.1.2021.

RP 167/2009, MiUB 11/2009, RSv 231/2009

21.12.2012/848:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 120/2012, MiUB 7/2012, RSv 131/2012

7.8.2015/1058:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

16.12.2016/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

16.12.2016/1191:

Denna lag träder i kraft samtidigt som 7 § i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1791/2009).

Ändringen av 7 § har upphävts genom L 13.11.2020/776, som trädde i kraft 1.1.2021.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

23.11.2018/1019:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1019/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

28.12.2018/1369:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 189/2018, MiUB 16/2018, RSv 173/2018

13.11.2020/775:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

13.11.2020/776:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.