Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

21.12.2004/1153

Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen i Finland av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, nedan förordningen.

2 §
Behörig domstol

I Finland är tingsrätten den domstol som avses i artiklarna 21.3 och 29.1 i förordningen.

Om det med stöd av artikel 21.3 i förordningen yrkas på fastställelse av att en dom som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska erkännas eller lämnas utan erkännande i Finland, ska ärendet prövas av en domstol som avses i 10 kap. 11 § i rättegångsbalken eller, om yrkandet enbart gäller fastställelse av erkännande eller icke-erkännande av ett avgörande som gäller föräldraansvar, av en domstol som avses i 13 § i nämnda kapitel. (13.3.2009/157)

Också en domstol som avses i artikel 29.2 i förordningen är i samband med ett ärende som gäller förklaring av att en dom är verkställbar behörig att behandla ett i 2 mom. avsett yrkande.

3 §
Sändande av dom för verkställighet

När en domstol med stöd av bestämmelserna i kapitel III avsnitt 2 i förordningen har förklarat en dom om vårdnad om barn och umgängesrätt som meddelats i en annan medlemsstat verkställbar skall domstolen, om domen är verkställbar enligt artikel 47.2 i förordningen, på begäran av sökanden sända domen och ansökan om verkställighet till den behöriga tingsrätten. Gäller domen vårdnad om barn och har det förflutit mindre än tre månader från det domen meddelades, skall domen och ansökan dock sändas till en behörig utmätningsman. Domstolen skall samtidigt uppmana tingsrätten eller utmätningsmannen att se till att domen verkställs i brådskande ordning.

4 §
Översättningar

Vid ansökan hos tingsrätten eller utmätningsmannen om att en dom som meddelats i en annan medlemsstat skall verkställas med stöd av artikel 41 eller 42 i förordningen, skall den part som ansöker om verkställighet i enlighet med artikel 45.2 i förordningen tillställa tingsrätten eller utmätningsmannen en översättning till finska, svenska eller engelska av punkt 12 i det intyg som avses i artikel 41.1 eller punkt 14 i det intyg som avses i artikel 42.1 i förordningen.

5 §
Centralmyndigheten

I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i artikel 53 i förordningen.

Statens och kommunernas socialvårdsmyndigheter samt polismyndigheterna skall på begäran lämna justitieministeriet handräckning för att utreda ett barns vistelseort och levnadsförhållanden, för att säkerställa verkställighet av domar om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat och återlämnandet av barn samt i övrigt för skötseln av de uppgifter som enligt artikel 55 i förordningen ankommer på centralmyndigheten.

6 §
Ärenden som gäller placering av barn

Om justitieministeriet tillställs en i artikel 56.1 och 56.2 i förordningen avsedd anmodan som gäller placering av ett barn på en institution eller i ett familjehem i Finland, skall justitieministeriet överföra anmodan till ett i 6 § i socialvårdslagen (710/1982) avsett organ som kommunen utser i den kommun inom vars område man avser placera barnet eller, om placeringsorten inte har specificerats i anmodan, i den kommun som enligt 45 § i barnskyddslagen (683/1983) beslutar om ordnandet av placeringen av barnet.

Om justitieministeriet tillställs en i artikel 56.4 i förordningen avsedd underrättelse om placering av ett barn i ett familjehem i Finland, skall justitieministeriet överföra underrättelsen till ett i 1 mom. avsett organ i den kommun inom vars område man har beslutat att placera barnet.

BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom L 417/2007, se BarnskyddsL 417/2007 16 §.

7 §
Rättelse av fel i intyg

Domstolar och andra myndigheter skall i intyg som de utfärdat med stöd av förordningen rätta skriv- och räknefel och andra med dem jämställbara klara fel med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om rättelse av fel i domar och beslut.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 186/2004, LaUB 10/2004, RSv 187/2004, Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (32003R2201); EGT nr L 338, 23.12.2003, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

13.3.2009/157:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.