Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

3.12.2004/1037

Lag om accis på vissa dryckesförpackningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För vissa dryckesförpackningar skall till staten betalas accis enligt denna lag.

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar som framställts av vätskekartong.

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i accistabellen i bilagan har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 70 000 liter. En tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår ska på begäran läggas fram för Skatteförvaltningen. Tillverkaren ska registrera sig som småskalig tillverkare i fråga om dryckesförpackningar. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010). (13.11.2020/771)

3 mom. har ändrats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i den till lagen fogade accistabellen har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 70 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår ska på uppmaning tillställas Skatteförvaltningen. (4.12.2019/1212)

3 mom. har ändrats genom L 1212/2019, som trädde i kraft 1.1.2020. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i den till lagen fogade accistabellen har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 50 000 liter. Tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår ska på uppmaning tillställas Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1184)

Denna lag tillämpas inte på produkter som är skattefria med stöd av 72, 73, 84, 86 och 88–90 § i punktskattelagen. (13.11.2020/771)

4 mom. har ändrats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas inte på produkter som är skattefria enligt 72, 73, 84, 86 och 88–90 § i punktskattelagen (182/2010) under de förutsättningar som anges i de paragraferna. (17.12.2010/1129)

På produktion som avses i 3 mom. tillämpas vad som föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. (13.11.2020/771)

5 mom. har tillfogats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

2 § (16.12.2016/1184)
Behörig myndighet

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) dryckesförpackning en detaljhandelsförpackning som innehåller en sådan dryck som nämns i accistabellen i bilagan till lagen, om förpackningen har en volym på högst fem liter; som detaljhandelsförpackning betraktas också motsvarande förpackning i samband med restaurangrörelse,

2) fungerande retursystem ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker ensam eller på det sätt som avses i avfallslagen (646/2011) eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland har sörjt för återanvändning eller materialåtervinning av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning,

3) tillverkning tillverkning och förpackning av drycker,

4) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 2202 90 11 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 2202 90 15 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter.

(29.12.2016/1536)

En förpackning som fylls på just före försäljningen och vars innehåll är avsett att drickas omedelbart efter köpet anses inte utgöra en sådan dryckesförpackning som avses i denna lag.

4 § (17.12.2010/1129)
Accisskyldighet

Bestämmelser om accisskyldighet finns i punktskattelagen och i 5 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

5 §
Accisbelopp

Accisen är 51 cent per liter förpackad produkt.

6 §
Accisfrihet

Accisfria är

1) dryckesförpackningar, om förpackningen ingår i ett sådant fungerande retursystem som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten,

2) förpackningar innehållande drycker som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland, (13.11.2020/771)

2 punkten har ändrats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

2) förpackningar innehållande drycker som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska gemenskapen än i Finland,

3) förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i punktskattelagen, (17.12.2010/1129)

4) förpackningar innehållande drycker om vilkas accisfrihet föreskrivs i 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker,

5) förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1–5 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). (13.11.2020/771)

5 punkten har ändrats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

5) förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1 och 3–5 punkten i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). (17.12.2010/1129)

Kan en auktoriserad lagerhållare vid efterhandsgranskning inte lägga fram tillförlitlig utredning om en i 1 mom. 2 punkten avsedd accisfri leverans, skall för produkterna betalas accis enligt denna lag.

7  § (13.11.2020/771)
Godkännande av anteckning i producentregistret

Den som i en skattedeklaration enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett fungerande retursystem ska visa att den som är ansvarig för retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i registret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, beaktas ändringarna vid påförandet av accis för den följande kalendermånaden efter lämnandet av uppgifterna.

7 § har ändrats genom L 771/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

7 § (16.12.2016/1184)
Godkännande av anteckning i producentregistret

Den som i en skattedeklaration enligt punktskattelagen anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett fungerande retursystem ska visa att den som är ansvarig för retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i registret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för den följande kalendermånaden efter tillställandet av uppgifterna.

8 § (16.12.2016/1184)
Utväxling av upplysningar mellan myndigheter

Den behöriga myndigheten har rätt att av miljömyndigheter med ett i miljölagstiftningen föreskrivet övervakningsuppdrag i anknytning till dryckesförpackningar eller retursystem för dryckesförpackningar få uppgifter som behövs för beskattning enligt denna lag och för övervakningen av den.

Den behöriga myndigheten får trots bestämmelserna om tystnadsplikt i punktskattelagen lämna uppgifter och handlingar enligt denna lag till en i 1 mom. avsedd miljömyndighet.

9 § (13.11.2020/771)

9 § har upphävts genom L 13.11.2020/771, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

9 §
Särskilda bestämmelser

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska i fråga om accisskyldigas tillstånd och säkerheter, skatteupplag, produkters accispliktighet, påförande av accis på produkter som införts från ett land utanför unionen, tidpunkten för påförande av accis och accispliktiga mängder, påförande av accis på produkter som återsänts till skatteupplag, skyldighet att avge skattedeklaration samt påförande, betalning och debitering av accis, omhändertagande av accispliktiga produkter, förhandsavgörande, ändringssökande, lättnader och anstånd med betalningen, återbäring av accis, accisskyldigas bokföringsskyldighet samt granskning och skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, straffbestämmelser samt även i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i punktskattelagen eller med stöd av den. (17.12.2010/1129)

De bestämmelser i punktskattelagen som gäller flyttning av punktskattepliktiga produkter tillämpas på dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än alkohol endast till den del bestämmelserna gäller flyttning till en godkänd upplagshavares skatteupplag av sådana produkter som införts från ett land utanför Europeiska unionen eller flyttning av produkter mellan skatteupplag i Finland. (17.12.2010/1129)

Om förpackningar som innehåller drycker har avsänts från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen i Finland importeras eller tas emot av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare, gäller i tillämpliga delar de bestämmelser i punktskattelagen som gäller produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat. (17.12.2010/1129)

10 §
Tillämpning av avfallslagen på dryckesförpackningar

På dryckesförpackningar kan utan hinder av denna lag tillämpas vad som föreskrivs om dryckesförpackningar i avfallslagen och med stöd av den.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

12 § (13.11.2020/771)

12 § har upphävts genom L 13.11.2020/771, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

12 §
Övergångsbestämmelser

Accisen påförs under tiden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2007 till ett belopp om 8,5 cent per liter förpackad produkt, om förpackningen ingår i ett sådant i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett fungerande retursystem där förpackningen används för råvaruåtervinning.

På dryckesförpackningar som innehåller andra drycker än de som nämns i den till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker fogade accistabellen eller som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i den till lagen om läskedrycksaccis fogade accistabellen tillämpas bestämmelserna i denna lag dock först från och med den 1 januari 2008.

Beslut som utfärdats av miljöministeriet med stöd av 7 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och 4 § i lagen om läskedrycksaccis förblir i kraft tills Tullstyrelsen har tillställts sådana producentregisteruppgifter som avses i 7 § i denna lag. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, tillämpas ändringarna vid påförandet av accis för följande kalendermånad efter tillställandet av uppgifterna.

Om en accisskyldig har ett i 8 § i lagen om påförande av accis avsett tillstånd att tillverka, förädla, lagerhålla eller ta emot sådana produkter som omfattas av lagen om läskedrycksaccis eller lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, och om sådan säkerhet som avses i 9 § i lagen om påförande av accis har ställts för produkterna, är tillståndet och säkerheten i kraft tills vidare även i fråga om sådana dryckesförpackningar som avses i denna lag.

RP 149/2004, FiUB 23/2004, RSv 164/2004
ACCISTABELL
Tulltariffposition ProduktgruppProdukt
22011Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö:
– med undantag av is och snö
22022Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker
22033Maltdrycker
22044Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009
22055Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen
22066Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
22087Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2010/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 148/2010, FiUB 39/2010, RSv 189/2010

17.6.2011/652:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

21.12.2012/968:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

16.12.2016/1184:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

29.12.2016/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 137/2016, FiUB 31/2016, ShUU 6/2016, RSv 230/2016

4.12.2019/1212:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 27/2019, FiUB 10/2019, RSv 35/2019

13.11.2020/771:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.