Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

16.9.2004/862

Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § i lagen av den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973), sådan denna paragraf lyder i lag 1215/2001, 49 § 1 mom. i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant det lyder i lag 1216/2001 och 59 § 1 mom. i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant det lyder i lag 1217/2001, som följer:

1 § (19.3.2020/133)

En läkare som har utfört en fullständig rättsmedicinsk obduktion får för obduktionen samt för upprättande av ett utlåtande och ett protokoll över den sammanlagt 265 euro i arvode.

För yttre likbesiktning som utförts på förordnande eller begäran av en myndighet får läkaren i arvode för besiktning och utlåtande sammanlagt 31 euro. För blodprov som tagits i samband med yttre likbesiktning för identifiering eller rättskemisk utredning av en avliden samt för intyg som utfärdas över åtgärden är arvodet 16 euro.

2 § (19.3.2020/133)

För en klinisk undersökning av en levande människa som gjorts på förordnande eller begäran av en myndighet får läkaren i arvode för undersökning och utlåtande sammanlagt 32 euro. Om ett sådant utlåtande ges på basis av en tidigare utförd undersökning eller en sjukberättelse, är arvodet 20 euro.

Om det till en i 1 mom. avsedd undersökning hör provtagning eller rättskemisk eller mikroskopisk undersökning, får läkaren på basis av räkningar som han eller hon visar upp ersättning också för de kostnader som orsakats på detta sätt.

Läkaren får i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande som han eller hon avger med anledning av undersökningen sammanlagt 39 euro. Läkare och övrig hälsovårdspersonal får i arvode för blodprovstagning för fastställande av blodets alkoholhalt och för intyg över åtgärden sammanlagt 8 euro.

Om en undersökning som avses i 1 eller 3 mom. görs i en rättsmedicinsk enhet vid ett universitet, får läkaren för besöket med anledning av undersökningen eller provtagningen och för därtill hörande blodprovstagning samt undersökning av och utlåtande om blodprovet sammanlagt 39 euro i arvode.

Läkaren får i arvode för följande undersökningar och för de utlåtanden han eller hon avger med anledning av dem sammanlagt:

1) 20 euro för endoskopisk undersökning av ändtarm,

2) 8 euro för tagning av prov av hår, behåring, naglar, fläckar eller sekret,

3) 37 euro för mikroskopisk undersökning av spermaprov och 12 euro för undersökning av varje följande prov, om det i samma försändelse ingår flera prov som ska undersökas.

3 § (19.3.2020/133)

En läkare som inte har utfört en obduktion eller likbesiktning som avses i 1 § eller en undersökning som avses i 2 § får för följande undersökningar, om de inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, och för utlåtanden om undersökningarna i arvode sammanlagt:

1) 25 euro för mikroskopisk undersökning av ett organ och 8 euro för undersökning av varje följande prov, om det i samma försändelse ingår flera prov som ska undersökas,

2) 8 euro för provtagning för spermaanalys,

3) 25 euro för undersökning av sperma- eller blodfläck,

4) 37 euro för spermaanalys.

En läkare som har utfört en obduktion som avses i 1 § har, om undersökningarna inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, rätt till hälften av det arvode som nämns ovan.

En tandläkare har för följande undersökningar, om de inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, och för utlåtanden om undersökningarna rätt till arvode sammanlagt:

1) 59 euro för undersökning av mun och sammanställande av tandstatus för identifiering av en okänd avliden,

2) 63 euro för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder,

3) 25 euro för undersökning av bettavtryck.

För rättsodontologiska undersökningar och utlåtanden har tandläkare rätt till en ersättning om 83 euro i timmen för den tid som har använts till arbetet.

För undersökning av halten kiselalger i lungorna och för ett utlåtande om det får den som utfört undersökningen i arvode sammanlagt 48 euro, för undersökning av något annat organ samtidigt samt för utlåtande om det sammanlagt 14 euro, och för undersökning av halten kiselalger i vattenprov samt för utlåtande om det sammanlagt 48 euro, om åtgärderna inte hör till personens tjänsteåligganden.

4 § (19.3.2020/133)

På resekostnader och dagtraktamenten i anslutning till rättsmedicinska undersökningar som avses i 1–3 § tillämpas statens resereglemente.

För bistånd till en polismyndighet vid förhör eller vid annan undersökning av brott i andra än i 1–3 § avsedda fall eller i direkt anknytning till dem får en läkare och en tandläkare, när lämnandet av bistånd inte hör till hans eller hennes tjänsteåligganden, utöver resekostnadsersättningar och dagtraktamenten i arvode för bistånd och utlåtanden som eventuellt behövs i ärendet 83 euro i timmen för den tid som har gått till arbetet.

5 § (19.3.2020/133)

Om en besiktning eller undersökning har utförts eller bistånd har lämnats helt eller delvis mellan klockan 21 och 7 eller på en helgdag på förordnande eller begäran av en myndighet, ska det arvode som nämns i 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1, 3 och 4 mom. samt i 3 § 1 mom. 3 punkten fördubblas.

6 § (29.12.2009/1645)

Institutet för hälsa och välfärd betalar arvoden och ersättningar enligt denna förordning.

Betalda arvoden och ersättningar skall indrivas hos den som av domstol ålagts att ersätta staten för dem. Har sådan förpliktelse inte ställts, eller har saken inte handlagts av domstol, stannar de staten till last.

7 §

När den i 1 § 2 mom. eller 2–5 § avsedda åtgärden utförts under tjänstetid av en person som är i hälsovårdscentralens tjänst, betalas i denna förordning avsedda ersättningar eller arvoden till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen.

8 §

Läkare och tandläkare i offentlig anställning är berättigade att få ersättning då de förfar såsom av domstol förordnade sakkunniga. I ärenden i vilka de på grund av sin tjänst eller befattning är förpliktade att ge eller i vilka de tidigare gett utlåtanden är de likväl endast berättigade att få eventuella resekostnader och dagtraktamente.

9 § (29.12.2009/1645)

Ersättningsgrunderna enligt denna förordning gäller inte de på basis av avtal mellan universiteten och Institutet för hälsa och välfärd av universitetspersonalen utförda obduktioner och andra undersökningar vilkas ersättningsgrunder bestäms separat.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 december 2001 om ersättning för rättsmedicinska undersökningar (1425/2001) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1645:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

19.3.2020/133:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På en sådan obduktion, besiktning, undersökning eller annan åtgärd för vilken en myndighet har gett ett förordnande eller ett annat uppdrag eller som myndigheten begärt om före ikraftträdandet av denna förordning, men som ännu inte slutförts vid ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.