Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

13.8.2004/758

Lag om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (30.12.2021/1334)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna arbetstagarinflytandet i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag.

Arbetstagarinflytandet ordnas i första hand genom förhandlingar och avtal i enlighet med 3 och 4 kap. eller, om avtal inte träffas, i enlighet med referensbestämmelserna i 5 kap.

2 § (30.12.2021/1334)
Tillämpning av lagen på europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Denna lag tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolag och europeiska kooperativa föreningar som registreras i Finland. Bestämmelserna i denna lag om hur platserna i det särskilda förhandlingsorganet och i representationsorganet fördelas i Finland samt bestämmelserna om hur arbetstagarrepresentanterna i det särskilda förhandlingsorganet, representationsorganet och europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens förvaltningsorgan, tillsynsorgan och föreningsstämma utses i Finland tillämpas dock oavsett i vilken medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet europabolaget eller den kooperativa föreningen registreras.

Om en europeisk kooperativ förening har bildats av fysiska personer eller av en enda juridisk person och fysiska personer som tillsammans sysselsätter mindre än 50 arbetstagare eller minst 50 arbetstagare i endast en medlemsstat, tillämpas på arbetstagarinflytandet bestämmelserna om motsvarande sammanslutningar i den stat där den kooperativa föreningen har sin stadgeenliga hemort och på föreningens dotterbolag och driftställen bestämmelserna om motsvarande sammanslutningar i de stater där dessa är etablerade eller är belägna. Om dock minst en tredjedel av en europeisk kooperativ förenings och dess dotterbolags och driftställens arbetstagare i minst två olika medlemsstater efter registrering av föreningen begär det eller om antalet arbetstagare är minst 50 i minst två medlemsstater, ordnas arbetstagarinflytandet i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som iakttas i europeiska kooperativa föreningar som bildats av juridiska personer eller genom ombildning.

Om en europeisk kooperativ förenings stadgeenliga hemort flyttas till en annan medlemsstat ska minst samma rätt till arbetstagarinflytande tillämpas som före flyttningen.

2 a § (30.12.2021/1334)
Tillämpning av lagen på ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion eller delning

På ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag tillämpas 5 a kap., om ett system för arbetstagarmedverkan används. Dessutom tillämpas då 31 § 2 mom., 33 § 2 mom., 34 § 3 mom., 37 § och 39 § 2 mom.

3 § (21.7.2006/663)
Definitioner

I denna lag avses med

1) europabolag ett bolag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag,

2) europeisk kooperativ förening ett andelslag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar),

3) deltagande bolag de bolag som direkt deltar i bildandet av ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening samt andra juridiska personer som har bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och omfattas av den och som direkt deltar i bildandet av europeisk kooperativ förening,

4) dotterbolag till ett bolag ett företag över vilket ifrågavarande bolag eller en annan juridisk person utövar ett bestämmande inflytande enligt artikel 3.2–3.7 i rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare,

5) berörda dotterbolag eller driftställen de dotterbolag eller driftställen till ett deltagande bolag som föreslagits bli dotterbolag eller driftställen till ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening när bolaget eller föreningen bildas,

6) arbetstagarrepresentanter arbetstagarnas representanter enligt nationell lagstiftning eller praxis,

7) representationsorgan det organ som representerar arbetstagarna och som bildas enligt det avtal som avses i 4 kap. i denna lag eller enligt bestämmelserna i 5 kap. i syfte att informera och samråda med arbetstagarna i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening samt deras dotterbolag och driftställen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i tillämpliga delar utöva rätten till medverkan i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen,

8) särskilt förhandlingsorgan det organ som inrättas enligt 2 kap. i denna lag för att förhandla med det behöriga organet i de deltagande bolagen om ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen,

9) arbetstagarinflytande sådana mekanismer, däribland information, samråd och medverkan, genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva ett inflytande på beslut som fattas inom europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen,

10) information information till det organ som representerar arbetstagarna eller till arbetstagarrepresentanterna från europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ om frågor som rör själva bolaget eller föreningen och något av deras dotterbolag eller driftställen i en annan medlemsstat eller om frågor som faller utanför de lokala beslutsorganens befogenheter i en enskild medlemsstat vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att göra en noggrann bedömning av eventuella konsekvenser samt, när så är lämpligt, förbereda samråd mellan arbetstagarna och europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ,

11) samråd upprättande av en dialog mellan det organ som representerar europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens arbetstagare eller arbetstagarrepresentanterna och bolagets eller föreningens behöriga organ vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att, på grundval av tillhandahållen information, lämna synpunkter på det behöriga organets planerade åtgärder så att de kan beaktas i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens beslutsprocess, och

12) medverkan det inflytande som det organ som representerar arbetstagarna eller arbetstagarrepresentanterna utövar på ett bolags eller en annan juridisk persons verksamhet genom rätten att välja eller utse några av medlemmarna i bolagets eller någon annan juridisk persons tillsynsorgan, förvaltningsorgan eller sådana ledningsgrupper eller motsvarande organ som gemensamt täcker bolagets eller någon annan juridisk persons resultatenheter eller rätten att föreslå eller avvisa några eller alla medlemmar i bolagets eller någon annan juridisk persons tillsyns- eller förvaltningsorgan.

2 kap

Inrättande av ett särskilt förhandlingsorgan

4 § (21.7.2006/663)
De deltagande bolagens åtgärder samt inrättande av ett särskilt förhandlingsorgan

När de deltagande bolagens lednings- eller förvaltningsorgan utarbetar en plan för bildandet av ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening skall de så snart som möjligt efter det att utkastet till villkor för en fusion eller bildandet av ett holdingbolag publicerats eller efter enighet om en plan för att bilda ett dotterbolag eller att ombilda det till ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening vidta nödvändiga åtgärder för att inleda förhandlingar med bolagens och de övriga juridiska personernas arbetstagarrepresentanter om ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen. De nödvändiga åtgärderna innefattar att lämna information om de deltagande bolagen, europabolagets berörda dotterbolag och driftställen och den europeiska kooperativa föreningens dotterbolag och driftställen samt om antalet arbetstagare.

För förhandlingarna inrättas ett särskilt förhandlingsorgan med representanter för arbetstagarna i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena.

5 §
Fördelningen av platserna i det särskilda förhandlingsorganet mellan medlemsstaterna

Ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet väljs eller utses i proportion till antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i varje medlemsstat. Varje medlemsstat tilldelas en plats för varje andel arbetstagare anställda i medlemsstaten som motsvarar 10 procent, eller en andel därav, av det totala antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i alla medlemsstaterna tillsammans.

6 §
Fördelningen av ytterligare platser vid fusion

När ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom fusion väljs till det särskilda förhandlingsorganet ytterligare så många ledamöter från varje medlemsstat som kan behövas för att säkerställa att det i organet ingår minst en representant för varje deltagande bolag som är registrerat och har arbetstagare i denna medlemsstat och som föreslås upphöra som separat juridisk person efter registreringen av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen. Antalet ytterligare platser får inte överstiga 20 procent av det antal ledamöter som valts eller utsetts enligt 5 §. (21.7.2006/663)

Det förfarande som avses i 1 mom. får dock inte innebära att en del av arbetstagarna erhåller dubbel representation i det särskilda förhandlingsorganet.

Om det finns fler sådana bolag som avses i 1 mom. än det finns ytterligare tillgängliga platser skall dessa ytterligare platser tilldelas bolag i olika medlemsstater i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

7 § (21.7.2006/663)
Fördelningen av platser mellan finska bolag

Om det antal platser i det särskilda förhandlingsorganet som tilldelats deltagande finska bolag enligt 5 § är mindre eller lika stort som antalet deltagande bolag, fördelas dessa platser mellan de finska bolagen och de andra juridiska personerna en åt gången i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

Om det antal platser i det särskilda förhandlingsorganet som tilldelats deltagande finska bolag enligt 5 § är större än antalet deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag eller varje annan juridisk person först en plats och därefter fördelas de återstående platserna mellan bolagen i förhållande till antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

Arbetstagarna kan dock genom avtal göra undantag från vad som i 1 och 2 mom. bestäms om fördelningen av platserna mellan finska bolag och andra juridiska personer. Om möjligt skall genom avtalet säkerställas att alla finska deltagande bolag och personalgrupper är representerade.

8 § (21.7.2006/663)
Val av ledamöter i det särskilda förhandlingsorganet i Finland

Personalen i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening i Finland har rätt att välja sin representant till det särskilda förhandlingsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

3 kap

Förhandlingar om arbetstagarinflytande

9 § (21.7.2006/663)
Syftet med förhandlingarna

Det särskilda förhandlingsorganet och de deltagande bolagens behöriga organ skall genom ett skriftligt avtal fastställa en ordning för arbetstagarnas inflytande i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen. Förhandlingar om ordnandet av arbetstagarinflytandet skall därför föras i en samarbetsvillig anda i syfte att nå ett avtal.

10 § (21.7.2006/663)
Det särskilda förhandlingsorganets rätt till information

De deltagande bolagens behöriga organ skall informera det särskilda förhandlingsorganet om planerna för bildandet av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen och om hur själva genomförandet fortskrider fram till dess att europabolaget eller den kooperativa föreningen registrerats.

11 § (21.7.2006/663)
Det särskilda förhandlingsorganets regler för beslutsfattande

Om inte annat följer av 13 § skall det särskilda förhandlingsorganet fatta beslut med absolut majoritet bland sina ledamöter, förutsatt att denna majoritet också representerar en absolut majoritet av arbetstagarna. Varje ledamot har en röst.

Om det avtal som förhandlas fram om arbetstagarinflytande leder till en minskning av arbetstagarnas rätt till medverkan, förutsätter beslutet om arbetstagarinflytande rösterna från minst två tredjedelar av de ledamöter i det särskilda förhandlingsorganet som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare som är anställda i minst två medlemsstater. Ovan avsedda kvalificerade majoritet förutsätts dock endast, när ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom fusion, om arbetstagarnas medverkan omfattar minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen eller, när ett europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, om arbetstagarnas medverkan omfattar minst 50 procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen.

En minskning av arbetstagarnas rätt till medverkan innebär en mindre andel medlemmar i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens organ enligt 3 § 12 punkten än den största andel som gäller för de deltagande bolagen.

12 §
Inledande av förhandlingar och deras varaktighet

Förhandlingarna skall inledas så snart det särskilda förhandlingsorganet har inrättats och de får fortgå under högst sex månader.

Parterna får dock gemensamt besluta att förlänga förhandlingarna utöver den tidsperiod som avses i 1 mom. upp till en period av sammanlagt högst ett år efter det att det särskilda förhandlingsorganet har inrättats.

13 §
Avbrytande av förhandlingar eller beslut om att inte inleda förhandlingar

Det särskilda förhandlingsorganet får besluta att inte inleda förhandlingar eller att avbryta pågående förhandlingar samt att tillämpa de bestämmelser om information till och samråd med arbetstagarna som gäller i de medlemsstater där europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen har arbetstagare. Ett sådant beslut innebär att förhandlingsförfarandet enligt detta kapitel avbryts, varvid inte heller bestämmelserna i 5 kap. i denna lag tillämpas. (21.7.2006/663)

Den majoritet som krävs för ett beslut om att inte inleda eller att avbryta förhandlingar skall vara rösterna från minst två tredjedelar av de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare som är anställda i minst två medlemsstater.

Om ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom ombildning skall denna paragraf inte tillämpas, om det förekommer arbetstagarmedverkan i det bolag eller andelslag som skall ombildas. (21.7.2006/663)

14 §
Experter

I samband med förhandlingarna får det särskilda förhandlingsorganet biträdas av experter som det själv utser, såsom representanter för arbetstagarorganisationer på lämplig gemenskapsnivå. Experterna får på det särskilda förhandlingsorganets begäran i egenskap av rådgivare närvara vid förhandlingsmöten, när detta är lämpligt för att främja enhetlighet och konsekvens på gemenskapsnivå.

15 § (21.7.2006/663)
Sammankallande av det särskilda förhandlingsorganet på nytt

Det särskilda förhandlingsorganet skall sammankallas på nytt efter en skriftlig begäran från minst 10 procent av arbetstagarna i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen, deras dotterbolag och driftställen eller deras representanter, dock tidigast två år efter det beslut som nämns i 13 § 1 mom., såvida inte parterna enas om att återuppta förhandlingarna redan tidigare. Om det särskilda förhandlingsorganet beslutar att återuppta förhandlingarna med ledningen men inget avtal träffas, skall bestämmelserna i 5 kap. i denna lag dock inte tillämpas.

4 kap

Avtal om arbetstagarinflytande

16 § (21.7.2006/663)
Innehållet i avtalet

Utan att det påverkar parternas avtalsfrihet och om inte annat följer av 17 § skall i det skriftliga avtalet mellan de deltagande bolagens behöriga organ och det särskilda förhandlingsorganet fastställas följande:

1) avtalets omfattning,

2) sammansättning, antal ledamöter och fördelning av platser i det organ som representerar arbetstagarna och som skall vara part till europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ i samband med en ordning för information till och samråd med arbetstagarna i europabolaget eller den kooperativa föreningen samt deras dotterbolag och driftställen,

3) representationsorganets uppgifter samt hur information till och samråd med detta skall skötas,

4) hur ofta representationsorganet skall sammanträda,

5) de ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till representationsorganets förfogande,

6) en ordning för hur förfarandena skall genomföras, om parterna medan förhandlingar pågår beslutar att inrätta ett eller flera informations- och samrådsförfaranden i stället för ett representationsorgan,

7) huvudinnehållet i ordningen för medverkan, inklusive, i tillämpliga delar, uppgifter om det antal medlemmar i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens förvaltnings- eller tillsynsorgan som arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa, om parterna under förhandlingarna beslutar att upprätta en ordning för medverkan,

8) vilka förfaranden som skall användas när ledamöterna i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens organ väljs, utses, föreslås eller avvisas av arbetstagarna och ledamöternas rättigheter, och

9) avtalets ikraftträdandedag och löptid, fall i vilka avtalet bör omförhandlas samt förfarandet för omförhandling.

Såvida inte annat bestäms i avtalet skall det inte omfattas av referensbestämmelserna i 5 kap. i denna lag.

17 § (21.7.2006/663)
Förbud mot att minska arbetstagarinflytandet vid ombildning

Om ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom ombildning skall i avtalet anges åtminstone samma nivå för alla aspekter av arbetstagarnas inflytande som den som finns inom det bolag eller inom någon annan juridisk person som skall ombildas till ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening.

5 kap

Referensbestämmelser vid ordnandet av arbetstagarinflytande

18 § (21.7.2006/663)
Tillämpning av referensbestämmelser

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas från dagen för ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings registrering om

1) parterna är eniga om detta, eller

2) inget avtal om arbetstagarinflytande har ingåtts inom den tidsfrist som fastställs i 12 § och det behöriga organet i vart och ett av de deltagande bolagen beslutar att godta att referensbestämmelserna skall tillämpas och således fortsätter med registreringen av europabolaget eller den kooperativa föreningen, och det särskilda förhandlingsorganet inte har fattat ett beslut som avses i 13 § 1 mom. att inte inleda förhandlingar eller att avbryta pågående förhandlingar.

Bestämmelserna i 28–30 § om arbetstagarnas medverkan tillämpas dock endast när

1) ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom ombildning, om bestämmelserna om arbetstagarnas medverkan var tillämpliga på det bolag eller andelslag som har ombildats till europabolag eller europeisk kooperativ förening,

2) ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom fusion och

a) det, innan europabolaget eller den kooperativa föreningen registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, eller

b) det, innan europabolaget eller den kooperativa föreningen registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade mindre än 25 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, och det särskilda förhandlingsorganet beslutar detta, eller

3) ett europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, och

a) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade minst 50 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, eller

b) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade mindre än 50 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, och det särskilda förhandlingsorganet beslutar detta.

19 § (21.7.2006/663)
Val av formen för arbetstagarnas medverkan

Om det inom de olika deltagande bolagen finns mer än en form för arbetstagarnas medverkan skall det särskilda förhandlingsorganet besluta vilken form som skall införas i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen. Om det särskilda förhandlingsorganet inte fattar beslut om formen för arbetstagarnas medverkan, skall de deltagande bolagen besluta om detta.

Det särskilda förhandlingsorganet skall informera de behöriga organen i de deltagande bolagen om sitt beslut enligt 1 mom.

20 §
Inrättande av ett representationsorgan

Representationsorganet skall bestå av de arbetstagare i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen samt deras dotterbolag och driftställen som väljs eller utses av arbetstagarnas representanter eller, om det inte finns några sådana, av samtliga arbetstagare. (21.7.2006/663)

Ledamöterna i representationsorganet väljs eller utses i proportion till antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i varje medlemsstat genom att varje medlemsstat tilldelas en plats för varje andel arbetstagare anställda i medlemsstaten som motsvarar 10 procent, eller en andel därav, av det totala antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i alla medlemsstaterna tillsammans.

Om det antal platser i representationsorganet som tilldelats deltagande finska bolag är mindre eller lika stort som antalet deltagande bolag, fördelas dessa platser mellan de finska bolagen och andra juridiska personer en åt gången i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen. Om det antal platser i representationsorganet som tilldelats deltagande finska bolag är större än antalet deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag eller annan juridisk person först en plats och därefter fördelas de återstående platserna mellan bolagen i förhållande till antalet arbetstagare som är anställda i bolagen. Arbetstagarna kan dock genom avtal göra undantag från vad som sägs ovan. Om möjligt skall genom avtalet säkerställas att alla finska deltagande bolag och personalgrupper är representerade. (21.7.2006/663)

Personalen i Finland har rätt att välja sin representant till representationsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

Europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ skall underrättas om representationsorganets sammansättning. Organet skall självt fastställa sin arbetsordning. Representationsorganet kan inom sig utse ett arbetsutskott med högst tre medlemmar. Organet eller arbetsutskottet får biträdas av experter som de själva väljer. (21.7.2006/663)

21 § (21.7.2006/663)
Anpassning till förändringar i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen

Om inte annat avtalats skall representationsorganet en gång om året pröva om förändringar inom europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen, deras dotterbolag eller driftställen leder till att representationsorganets sammansättning måste ändras.

22 §
Avtalsförhandlingar

Fyra år efter det att representationsorganet har inrättats skall det pröva om förhandlingar skall inledas för ingående av det avtal som avses i 4 kap. och 18 § i denna lag eller om bestämmelserna i detta kapitel skall gälla även i fortsättningen.

Vad som ovan bestäms om det särskilda förhandlingsorganet skall i tillämpliga delar tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytande, om ett beslut har fattats om att förhandlingar skall äga rum om ett avtal enligt 3 och 4 kap. Om inget avtal har ingåtts när tidsfristen för förhandlingarna löper ut, skall den ordning för arbetstagarinflytande som ursprungligen antogs i enlighet med referensbestämmelserna fortsätta att gälla.

23 § (21.7.2006/663)
Representationsorganets behörighet

Representationsorganets behörighet omfattar frågor som rör själva europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen eller något av de dotterbolag och driftställen som är belägna i en annan medlemsstat och frågor som faller utanför befogenheterna för de beslutsfattande organen i en enskild medlemsstat.

24 § (21.7.2006/663)
Representationsorganets rätt till information och samråd

Representationsorganet skall ha rätt till information och samråd och till att sammanträffa med europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ minst en gång om året för att, på grundval av rapporter som det behöriga organet regelbundet utarbetar, få information och samråda om europabolagets eller den kooperativa föreningens verksamhetsutveckling och framtidsutsikter. Också den lokala ledningen skall få ovan nämnda information.

Europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ skall förse representationsorganet med dagordningar för mötena i förvaltnings- eller lednings- och tillsynsorganet samt med kopior av samtliga handlingar som har förelagts bolagsstämman eller föreningsstämman.

Det möte som avses i 1 mom. skall särskilt handla om europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens struktur, den ekonomiska och finansiella situationen, den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av produktionen och försäljningen, sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen, investeringar och betydande organisationsförändringar, införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, produktionsöverföringar, fusioner, nedskärningar eller nedläggningar av företag, driftställen eller betydande delar av dessa samt kollektiva uppsägningar.

25 § (21.7.2006/663)
Information om effekten av särskilda omständigheter

Om det finns särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning, särskilt i samband med omflyttningar, överföringar, nedläggning av driftställen eller företag eller kollektiva uppsägningar av arbetstagare, skall representationsorganet ha rätt till information om saken. Representationsorganet eller, i brådskande fall, arbetsutskottet efter beslut av representationsorganet skall ha rätt att sammanträffa med europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ eller någon annan lämpligare nivå i ledningen för europabolaget eller föreningen med egna beslutsbefogenheter, för information och samråd om åtgärder som i betydande utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen.

Om det behöriga organet beslutar att inte handla i enlighet med den åsikt som framförts av representationsorganet, skall detta organ ha rätt till ytterligare ett möte med europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ för att försöka nå enighet.

I de fall ett möte anordnas med arbetsutskottet skall de ledamöter i representationsorganet som representerar arbetstagare som direkt berörs av åtgärderna i fråga också ha rätt att delta.

De ovan avsedda mötena skall inte påverka de rättigheter som bolagets eller någon annan juridisk persons behöriga organ har.

26 § (21.7.2006/663)
Sammanträden mellan ledamöterna i representationsorganet och lämnande av information till arbetstagarnas representanter

Inför ett möte med europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens behöriga organ skall representationsorganet eller arbetsutskottet, i tillämpliga fall utökat i enlighet med 25 § 3 mom., ha rätt att sammanträda utan att representanter för bolagets eller någon annan juridisk persons behöriga organ är närvarande.

Med beaktande av bestämmelserna i 31 § skall ledamöterna i representationsorganet underrätta representanterna för arbetstagarna i europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen samt deras dotterbolag och driftställen om innehållet i och resultatet av informations- och samrådsförfaranden.

27 § (21.7.2006/663)
Rätt till ledighet för utbildning och ansvar för kostnaderna

Ledamöterna i representationsorganet skall, i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt till ledighet för utbildning utan inkomstbortfall.

Kostnaderna för representationsorganet skall bäras av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen, som skall förse ledamöterna i representationsorganet med tillräckliga ekonomiska och materiella resurser för att de skall kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Såvida inte något annat har avtalats skall europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen bära kostnaderna för anordnande av möten och tolkning och kostnaderna för logi och resor för ledamöterna i representationsorganet och medlemmarna i arbetsutskottet samt skäliga kostnader för experter.

28 § (21.7.2006/663)
Arbetstagarnas rätt till medverkan

När ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas genom ombildning skall bestämmelserna om arbetstagarnas medverkan alltjämt tillämpas i europabolaget eller den kooperativa föreningen.

När ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening bildas på annat sätt har det organ som representerar arbetstagarna i europabolaget eller föreningen, deras dotterbolag och driftställen rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal medlemmar i europabolagets eller föreningens förvaltnings- eller tillsynsorgan som är lika stort som den högsta andel som tillämpades för de deltagande bolagen före registreringen av europabolaget eller den kooperativa föreningen.

Om det inte fanns regler för arbetstagarnas medverkan i något av de deltagande bolagen före registreringen av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen behöver europabolaget eller föreningen inte införa sådana.

29 § (21.7.2006/663)
Fördelningen av platserna mellan de medlemmar som representerar arbetstagarna

Representationsorganet skall besluta hur platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet skall fördelas mellan medlemmar som företräder arbetstagare från olika medlemsstater, eller om det sätt på vilket arbetstagarna i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening får föreslå eller avvisa medlemmar i dessa organ, i enlighet med andelen arbetstagare i europabolaget eller den kooperativa föreningen som är anställda i varje medlemsstat. Om arbetstagarna från en eller flera medlemsstater inte omfattas av det proportionalitetskriterium som avses ovan skall representationsorganet utse en av medlemmarna från en sådan medlemsstat, i första hand från den medlemsstat där europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen har sin stadgeenliga hemort.

Personalen i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening i Finland har rätt att välja sin representant till förvaltnings- eller tillsynsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

30 § (21.7.2006/663)
Rättigheterna och skyldigheterna för de medlemmar som representerar arbetstagarna

Medlemmar som väljs, utses eller föreslås av representationsorganet till europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens organ skall vara fullvärdiga medlemmar av detta organ med samma rättigheter och skyldigheter som de medlemmar som företräder aktieägarna eller medlemmarna i den kooperativa föreningen, inklusive rösträtt.

De medlemmar i organen som avses i 1 mom. får dock inte delta i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där arbetstagarna har ett väsentligt intresse som kan strida mot europabolagets eller den kooperativa föreningens intresse.

5 a kap (30.12.2021/1334)

Ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag

30 a § (30.12.2021/1334)
Tillämpning av bestämmelserna om europabolag

Om minst ett av de bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion har ett sådant system för arbetstagarmedverkan som avses i 3 § 12 punkten, ska ett i 4 § 2 mom. avsett särskilt förhandlingsorgan förhandla med de deltagande bolagens behöriga organ om ordnandet av arbetstagarnas medverkan. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas då 2 § 1 mom., 4–12 och 14 §, 16 § 1 mom. 1 och 7–9 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom., 19 §, 28 § 2 och 3 mom. samt 29 och 30 §. Dessutom tillämpas 18 § 2 mom. 2 punkten så att tillämpligheten av referensbestämmelserna om arbetstagarmedverkan i 28–30 § förutsätter procenttalet 33 1/3 i stället för 25. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas dessutom artikel 12.2–12.4 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag.

Bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion kan emellertid utan förhandlingar med personalen välja att tillämpa de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28–30 § direkt från och med dagen för registreringen av det bolag som bildas.

Om minst ett av de fusionerande bolagen omfattas av ett system för arbetstagarmedverkan och ett sådant system ska börja tillämpas i enlighet med 1 och 2 mom. i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen, ska bolaget få en bolagsform som möjliggör arbetstagarnas rätt till medverkan.

30 b § (30.12.2021/1334)
Beslut om att inte inleda förhandlingar eller om att avbryta förhandlingar

Ett sådant särskilt förhandlingsorgan som avses 30 a § 1 mom. får besluta att inte inleda förhandlingar eller att avbryta förhandlingarna. Beslutet förutsätter minst två tredjedels majoritet av rösterna från de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i minst två medlemsstater. Då tillämpas inte 30 a och 30 c–30 e §.

30 c § (30.12.2021/1334)
Begränsning av arbetstagarnas medverkan

Om de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28–30 § blir tillämpliga efter förhandlingar med arbetstagarna, kan omfattningen av arbetstagarnas medverkan begränsas i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen. Andelen arbetstagarrepresentanter i förvaltningsorganet får dock inte vara mindre än en tredjedel, om andelen arbetstagarrepresentanter i ett av de fusionerande bolagen utgör minst en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen eller något annat förvaltningsorgan.

30 d § (30.12.2021/1334)
Skydd av arbetstagarnas rätt till medverkan

Om ett finskt bolag som har bildats genom gränsöverskridande fusion fusioneras med ett annat finskt bolag, får arbetstagarnas rätt till medverkan inte inskränkas under de tre år som följer efter ikraftträdandet av den gränsöverskridande fusionen.

30 e § (30.12.2021/1334)
Gränsöverskridande delningar

Vad som ovan föreskrivs om ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner gäller i tillämpliga delar även gränsöverskridande delningar.

6 kap

Särskilda bestämmelser

31 § (30.12.2021/1334)
Tystnadsplikt

Ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet eller representationsorganet samt de experter som biträder dem får inte röja någon information om företagshemligheter som de fått i förtroende och vilkas spridning vore ägnad att skada företaget eller någon annan juridisk person eller deras kompanjon eller medkontrahent till andra än de arbetstagare och arbetstagarrepresentanter som ärendet berör. Detsamma ska gälla för arbetstagarrepresentanter och experter inom ramen för ett informations- och samrådsförfarande. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även efter utgången av mandatperioden.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också i fråga om tystnadsplikten för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 30 a § och de experter som biträder dem.

32 § (21.7.2006/663)
Undantag från informationsskyldigheten

Europabolagets, den europeiska kooperativa föreningens eller det deltagande bolagets tillsyns- eller förvaltningsorgan är inte skyldiga att lämna information, om särskilt vägande orsaker som inte kunnat förutses men som skadar den produktiva verksamheten eller ekonomin i europabolaget, den kooperativa föreningen eller ett deltagande bolag eller dess dotterbolag eller driftställe förhindrar detta. Denna information skall dock lämnas utan dröjsmål när det inte längre finns grunder för avvikelse från informationsskyldigheten. Samtidigt skall det redogöras för orsakerna till det avvikande förfarandet.

33 § (30.12.2021/1334)
Skydd för arbetstagarrepresentanter

På uppsägningsskyddet för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet och representationsorganet, arbetstagarrepresentanterna inom ramen för informations- och samrådsförfarandet och de medlemmar i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens tillsyns- eller förvaltningsorgan eller föreningsstämmor som representerar arbetstagarna tillämpas vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om uppsägning av arbetsavtalet för förtroendemän och förtroendeombud, i sådana fall där dessa är arbetstagare anställda i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening, deras dotterbolag eller driftställen eller i ett deltagande bolag i Finland.

Det uppsägningsskydd som avses i 1 mom. gäller också ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 30 a § vid ordnandet av arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag.

34 § (30.12.2021/1334)
Befrielse från arbete, ersättningar och ansvar för kostnader

Arbetsgivaren ska befria i 33 § angivna arbetstagarrepresentanter från normalt arbete för den tid som de behöver för deltagande i möten i det särskilda förhandlingsorganet eller representationsorganet eller för informations- och samrådsförfarandet, för förhandlingar om ordnandet av arbetstagarnas medverkan eller för deltagande i möten i europabolagets eller den europeiska kooperativa föreningens förvaltnings- eller tillsynsorgan eller föreningsstämmor samt för till dessa förfaranden direkt anslutna förberedelser bland arbetstagarrepresentanterna. Arbetsgivaren ska också ersätta dem för inkomstbortfall. Angående annan befrielse från arbete samt ersättning för inkomstbortfall ska i varje enskilt fall överenskommas mellan ifrågavarande arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren.

Kostnaderna i samband med det särskilda förhandlingsorganets verksamhet och förhandlingar, inklusive skäliga kostnader för experter, ska bäras av de deltagande bolagen så att det särskilda förhandlingsorganet kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 30 a § samt på ersättning för förhandlingsorganets kostnader.

35 § (30.3.2007/340)
Internationellt koncernsamarbete

Om ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening är ett gemenskapföretag eller ett kontrollerande företag för en grupp av gemenskapsföretag i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007), skall bestämmelserna i den lagen inte tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget, den europeiska kooperativa föreningen eller deras dotterbolag.

Om det särskilda förhandlingsorganet i enlighet med 13 § 1 mom. dock beslutar att inte inleda förhandlingar om ordnandet av arbetstagarinflytandet eller att avbryta förhandlingarna, skall bestämmelserna om grupper av gemenskapsföretag i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag tillämpas.

36 § (21.7.2006/663)
Missbruk av förfarandet

Om en väsentlig förändring i europabolaget, den europeiska kooperativa föreningen, deras dotterbolag eller driftställen inträffar inom ett år från det att europabolaget eller den kooperativa föreningen registrerades och är sådan att arbetstagarna skulle ha fått ett mera omfattande inflytande vid bildandet av europabolaget eller föreningen, skall nya förhandlingar föras om ordnandet av arbetstagarinflytandet. Förhandlingarna förs i den ordning som skulle ha iakttagits om ovan nämnda förändring skulle ha gjorts före registreringen av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen.

Nya förhandlingar behöver dock inte föras om europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen visar att det finns en godtagbar grund för den väsentliga förändringen och förändringen inte kunde genomföras före registreringen.

37 § (30.3.2010/221)
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010).

38 § (30.3.2010/221)

38 § har upphävts genom L 30.3.2010/221.

39 §
Straffbestämmelser

En person som hör till ledningen för ett europabolag, en europeisk kooperativ förening eller ett deltagande bolag, en arbetsgivare eller en företrädare för dessa som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta 24 eller 25 § i denna lag eller vad som i 34 § 1 mom. bestäms om annat än betalningsskyldighet eller som väsentligen underlåter att iaktta vad som i ett avtal som avses i 16 § har överenskommits, skall för brott mot skyldighet att ordna arbetstagarinflytande dömas till böter. Fördelningen av ansvaret mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt grunderna i 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889). (21.7.2006/663)

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelsen i 8 § i denna lag om arbetstagarnas rätt att välja sin representant till det särskilda förhandlingsorganet ingår i 47 kap. 5 § i strafflagen. Bestämmelser om brott mot bestämmelserna i 33 § om skydd för arbetstagarrepresentanter ingår i 47 kap. 4 § i strafflagen. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 31 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe än i 38 kap. 1 § i strafflagen.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 107/2004, AjUB 7/2004, RSv 106/2004, Rådets förordning 2001/86/EG; EGT nr L 294, 10.11.2001, s. 22

Ikraftträdelsestadganden:

21.7.2006/663:

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

RP 66/2006, AjUB 7/2006, RSv 74/2006, Rådets direktiv 2003/72/EG; EUT nr L 207, 18.8.2003, s. 25, Rådets förordning (EG) nr 1435/2003; EUT nr 207, 18.8.2003, s 1

30.3.2007/340:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006, AjUB 15/2006, RSv 286/2006

22.12.2009/1528:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.3.2010/221:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 177/2009, AjUB 1/2010, RSv 5/2010

10.8.2018/615:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

30.12.2021/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.