Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.7.2004/699

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om de krav som skall ställas på finans- och försäkringskonglomerats verksamhet samt om tillsynen över konglomeraten. Syftet med tillsynen är att trygga en ostörd verksamhet på finans- och försäkringsmarknaden, se till att finans- och försäkringskonglomeraten leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) samt sådana utländska kreditinstitut som avses i 2 mom. den paragrafen, (8.8.2014/622)

2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och motsvarande utländska värdepappersföretag, (28.12.2017/1086)

3) fondbolag fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019) och motsvarande utländska fondbolag, (22.2.2019/222)

3 a) AIF-förvaltare sådana AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och motsvarande utländska AIF-fövaltare, (7.3.2014/174)

4) försäkringsbolag försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), med undantag av arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), och motsvarande utländska försäkringsbolag; vad som i denna lag bestäms om försäkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) reglerade företag kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och försäkringsbolag, (7.3.2014/174)

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen och i lagen om investeringstjänster avsedda tjänsteföretag och finansiella institut, (13.12.2013/984)

7) företag i försäkringsbranschen försäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutningar och tjänsteföretag som avses i försäkringsbolagslagen och i lagen om försäkringsföreningar samt captivebolag och specialföretag som avses i försäkringsbolagslagen, (20.3.2015/312)

8) moderföretag företag som har bestämmande inflytande i ett annat företag på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997),

9) dotterföretag företag där moderföretaget har bestämmande inflytande enligt 8 punkten,

10) ägarintresseföretag företag

a) i vilka ett annat företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av aktierna, andelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna,

b) i vilka ett annat företag har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, andelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna medför, när detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal,

c) i vilka ett annat företag har rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i styrelsen eller i ett organ som utser styrelsen, när rätten att utse baserar sig på samma omständigheter som röstetalet enligt b-punkten, eller

d) i vilka ett annat företag har någon annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan dessa företag och som är avsedd att främja företagets verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver,

(14.6.2013/427)

11) företag med ägarintresse moderföretag och företag som har ett sådant ägarintresse i ett annat företag som avses i 10 punkten,

12) konglomerats holdingsammanslutningar andra än reglerade moderföretag i en företagsgrupp som bildar ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § 1 mom.,

13) tillsynsmyndigheter Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (19.12.2008/886)

14) centrala tillsynsmyndigheter

a) utländska tillsynsmyndigheter som är samordnande tillsynsmyndigheter för ett finans- och försäkringskonglomerat, (20.3.2015/312)

b) andra utländska tillsynsmyndigheter som svarar för den gruppbaserade tillsynen över utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat eller för grupptillsynen över utländska försäkringsbolag som hör till konglomeratet, (20.3.2015/312)

c) utländska tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över sådana till ett finans- och försäkringskonglomerat hörande reglerade utländska företag som gruppbaserad tillsyn eller grupptillsyn som avses i b-punkten inte tillämpas på, (20.3.2015/312)

d) andra tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över reglerade utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat än sådana som avses i a–c-punkten, om de tillsynsmyndigheter som avses i a–c-punkten enhälligt så beslutar. (20.3.2015/312)

(19.12.2008/886)

Vid tillämpning av 1 mom. 8–11 punkten räknas till ägar- och röstandelarna även aktier och andelar som hör till en pensionsstiftelse eller pensionskassa enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) eller en tilläggspensionsstiftelse, tilläggspensionskassa, EES-tilläggspensionsstiftelse eller EES-tilläggspensionskassa enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) som grundats av ett arbetsgivarföretag inom den i 3 § 2 mom. avsedda företagsgruppen och vars försäkrade personer är anställda hos arbetsgivarföretaget. (19.11.2021/964)

Fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag eller kreditinstitutets eller värdepappersföretagets holdingsammanslutning betraktas som företag i finansbranschen, och fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning betraktas som företag i försäkringsbranschen. Fondbolag och AIF-förvaltare och med sådana jämförbara utländska företag som inte på det sätt som anges ovan betraktas som företag i finansbranschen ska anses höra till den bransch vars andel enligt 4 § 2 mom. i konglomeratet är mindre. (7.3.2014/174)

3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Med ett finans- och försäkringskonglomerat (konglomerat) avses

1) en företagsgrupp i vilken företaget med ägarintresse är ett reglerat företag och som uppfyller samtliga följande villkor:

a) minst ett av de företag som hör till företagsgruppen är ett företag i finansbranschen och minst ett företag i försäkringsbranschen,

b) den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är båda var för sig betydande vid beräkning enligt 4 §,

2) en företagsgrupp i vilken moderföretaget inte är ett reglerat företag och som uppfyller samtliga följande villkor:

a) minst ett av moderföretagets dotterföretag är ett reglerat företag,

b) minst ett av de företag som hör till företagsgruppen är ett företag i finansbranschen och minst ett företag i försäkringsbranschen,

c) den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är båda var för sig betydande vid beräkning enligt 4 §,

d) den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är betydande vid beräkning enligt 4 §.

Med en företagsgrupp avses vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten en grupp som består av moderföretaget, moderföretagets dotterföretag och deras ägarintresseföretag eller, om företaget med ägarintresse är ett annat företag än moderföretaget, företaget med ägarintresse och dess ägarintresseföretag, samt vid tillämpning av 1 mom. 2 punkten en grupp som består av moderföretaget, moderföretagets dotterföretag och deras ägarintresseföretag.

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 15 punkten i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen, att minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §, (28.12.2017/1086)

2) institut som hör till den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) och sådana företag i försäkringsbranschen där de instituten ensamma eller tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten i denna lag eller som är ett sådant instituts ägarintresseföretag. Vid tillämpning av 3 mom. 2 punkten ska ett försäkringsbolag som inte i betydande utsträckning bedriver annan verksamhet än att det beviljar sammanslutningens medlemskreditinstitut kreditförsäkringar betraktas som ett företag i finansbranschen, och på det tillämpas vad som i den nämnda lagens 19 § föreskrivs om sådana försäkringsbolag. (24.6.2010/606)

(9.2.2007/132)

Med ett företag i toppen av ett konglomerat avses i denna lag företaget med ägarintresse i det konglomerat som avses i 1 mom. 1 punkten, moderföretaget i det konglomerat som avses i 2 punkten i nämnda moment, i ett konglomerat som avses i 3 mom. 1 punkten, det reglerade företag som har den största balansomslutningen, samt i ett konglomerat som avses i 3 mom. 2 punkten sammanslutningens centralinstitut.

4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i en företagsgrupp eller i en i 3 § 3 mom. avsedd grupp är betydande på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 2 d-punkten och 3 § 3 mom., om det sammanräknade beloppet av dessa företags balansomslutningar överstiger 40 procent av det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för alla företag som hör till företagsgruppen. Vid tillämpningen av detta moment hänförs arbetspensionsförsäkringsbolag inte till företagsgruppen.

Den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen (branschandel) står för i alla de företag i finans- eller försäkringsbranschen som hör till företagsgruppen eller till den grupp som avses i 3 § 3 mom. är vardera betydande på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 b- eller 2 c-punkten eller 3 § 3 mom. om minst ett av följande villkor uppfylls:

1) det enligt 3 mom. beräknade genomsnittet av andelarna av balansräkningen och kapitalkravet överstiger 10 procent i båda branscherna,

2) det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för företag som hör till den mindre branschen överstiger 6 miljarder euro,

3) rörelseintäkternas andel i de företag i finansbranschen och de företag i försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de sammanräknade intäkterna i de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet, (13.12.2013/984)

4) de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till finansbranschen och som hör till ett konglomerat och de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till försäkringsbranschen och som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till finans- och försäkringsbranschen och som hör till konglomeratet. (13.12.2013/984)

Det i 2 mom. 1 punkten avsedda genomsnittet fås genom att man först räknar ut förhållandet mellan de sammanräknade balansomslutningarna för företagen i branschen och de sammanräknade balansomslutningarna för alla företag i finans- och försäkringsbranschen (relationstal 1) och förhållandet mellan det sammanräknade kapitalkravet för företagen i branschen och det sammanräknade kapitalkravet för de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet (relationstal 2) och därefter beräknar det aritmetiska medelvärdet av relationstalen 1 och 2. Med kapitalkrav avses i detta moment de enligt 18 § 1 mom. beräknade kapitalbasens minimibelopp i ett reglerat företag som hör till ett konglomerat. Om gruppbaserad eller extra tillsyn tillämpas på det reglerade företaget, avses med kapitalkrav det enligt 18 § 2 mom. beräknade kapitalbasens minimibelopp.

Om två eller flera av företagen i samma bransch i konglomeratet eller, vid tillämpning av 1 mom., två eller flera företag i finans- och försäkringsbranschen bildar en koncern som inte i väsentlig utsträckning omfattar företag i andra branscher och som upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna i 1–3 mom. i stället för balansräkningen koncernens balansräkning för dessa företags del. Till balansomslutningen och koncernens balansomslutning läggs vid tillämpningen av denna paragraf det exponeringsvärde för åtaganden utanför balansräkningen som beräknats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning. Av balansomslutningen för ägarintresseföretag, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som företag som hör till konglomeratet sammanlagt äger i ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt eller delvis grundar sig på rätten att utse eller avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av balansomslutningen, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som de styrelsemedlemmar som berörs av denna rätt utgör av det totala antalet styrelsemedlemmar, om det belopp som beräknats på detta sätt är större än det belopp som beräknats på basis av ägarandelen. (18.6.2021/526)

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpning av denna paragraf och 5 §. (19.12.2008/886)

5 §
Undantag som gäller tillämpningen av tröskelvärden

Om den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i ett konglomerat sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 1 mom., tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 35 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om den andel som företagen i finansbranschen eller i försäkringsbranschen står för i konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 1 eller 3 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 8 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för de företag i finansbranschen eller i försäkringsbranschen som hör till konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 5 miljarder euro på konglomeratet under de tre följande åren. Finansinspektionen kan sedan de andra centrala tillsynsmyndigheterna för konglomeratet gett sitt samtycke till det besluta att tillämpningen av bestämmelserna i detta moment på konglomeratet upphör innan ovan avsedda tid om tre år har löpt ut. (19.12.2008/886)

Finansinspektionen kan besluta att

1) denna lag inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 1 och 3 punkten i det momentet,

2) denna lag inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 1 och 3 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 2 punkten i det momentet,

3) denna lag inte tillämpas på konglomeratet, om endast villkoret i 4 § 2 mom. 3 eller 4 punkten uppfylls av de villkor som ställs i 4 § 2 mom. eller om orsaken till att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. uppfylls endast är att åtaganden utanför balansräkningen beaktas i enlighet med 4 § 4 mom.,

4) denna lag inte tillämpas på konglomeratet innan det fortlöpande har uppfyllt tröskelvärdena enligt 4 § 1 och 2 mom. i minst tre år,

5) ett intresseföretag som med hänsyn till syftet med tillsynen har ringa betydelse i konglomeratet kan lämnas obeaktat vid beräkningen av de tröskelvärden som avses i 4 § och i denna paragraf.

(13.12.2013/984)

Det beslut som avses i 1 mom. och 2 mom. 1, 2 och 4 punkten kan fattas endast med samtycke av de andra centrala tillsynsmyndigheterna och endast om tillämpningen av lagen endast har ringa betydelse med hänsyn till syftet med lagen eller om det skulle vara oändamålsenligt eller missvisande att tillämpa lagen med hänsyn till syftet med den. Det beslut som avses i 2 mom. 3 punkten kan fattas om det inte finns sådana särskilda skäl för att tillämpa lagen som beror på konglomeratets framträdande position på marknaden, det stora antalet förbindelser utanför konglomeratets balansräkning eller andra med dessa jämförliga omständigheter.

Finansinspektionen ska utifrån en riskbedömning av konglomeratet årligen göra en bedömning av huruvida det finns tillräckliga grunder för förlängning av giltigheten för de undantag som har beviljats med stöd av denna paragraf. (13.12.2013/984)

6 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på sådana konglomerat till vilka åtminstone ett finskt reglerat företag hör ifall

1) företaget i toppen av konglomeratet har sin hemort i Finland, eller

2) företaget i toppen av konglomeratet har sin hemort i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och samtliga följande villkor uppfylls:

a) i hemstaten för företaget i toppen av konglomeratet finns inte något reglerat företag som hör till konglomeratet,

b) ett finskt reglerat företag som hör till konglomeratet är verksamt i den bransch som beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större i konglomeratet,

c) balansomslutningen för ett reglerat företag som avses i b-punkten är större än balansomslutningen för något annat reglerat företag som hör till konglomeratet och som är verksamt i samma bransch samt som har hemort i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagen tillämpas dessutom på sådana andra än i 1 mom. avsedda konglomerat som uppfyller samtliga följande villkor:

1) företaget i toppen av konglomeratet eller åtminstone ett av moderföretagets reglerade dotterföretag i det konglomerat som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten har hemort i Finland,

2) företaget i toppen av konglomeratet och åtminstone ett av de reglerade företag som hör till konglomeratet har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) Finansinspektionen har på det sätt som avses i 8 § 2 mom. kommit överens med de centrala tillsynsmyndigheterna om att Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet och att finsk lag ska tillämpas på tillsynen över konglomeratet. (19.12.2008/886)

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas lagen inte om Finansinspektionen på det sätt som avses i 8 § 1 mom. med andra centrala tillsynsmyndigheter har kommit överens om att en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tar på sig ansvaret för tillsynen över konglomeratet. (19.12.2008/886)

Lagen tillämpas inte på sådana konglomerat (underkonglomerat) i vilka moderföretaget är dotterföretag till ett företag som hör till ett konglomerat som avses i denna lag eller motsvarande lag i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det sistnämnda konglomeratet övervakas enligt denna lag eller på ett sätt som motsvarar denna lag.

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska denna lag emellertid tillämpas på konglomerat vars moderföretag är det centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, om inte tillsynsmyndigheten i enlighet med 6 mom. beslutar om avvikelse från tillämpning av lagen. Finansinspektionen kan på de grunder som anges i 6 mom. besluta att detta moment inte ska tillämpas, om centralinstitutet hör till ett konglomerat som denna lag tillämpas på enligt 3 § 3 mom. (24.6.2010/606)

Finansinspektionen kan besluta om avvikelse från tillämpningen av lagen i sådana fall som avses i 3 § 3 mom. Ett beslut om avvikelse kan fattas om det inte finns sådana särskilda skäl för tillämpning av lagen på sådana konglomerat som beror på en nära förbindelse mellan företagsledningen i reglerade företag som avses i momentet eller på någon annan därmed jämförbar omständighet. (19.12.2008/886)

7 § (19.12.2008/886)
Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen övervakar att denna lag efterlevs.

8 §
Överföring av tillsynsuppgiften på en annan tillsynsmyndighet

Med avvikelse från 7 § kan Finansinspektionen med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avtala att en tillsynsmyndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samordnande tillsynsmyndighet eller att en sådan annan tillsynsmyndighet delvis åtar sig att sköta Finansinspektionens uppgifter enligt denna lag. Avtal om att en utländsk tillsynsmyndighet är samordnande tillsynsmyndighet kan ingås om företaget i toppen av konglomeratet inte är ett finländskt reglerat företag och det kan säkerställas att den utländska myndigheten har tillräcklig behörighet att övervaka hela finansiella företagsgruppen på ett sätt som motsvarar denna lag. (19.12.2008/886)

Finansinspektionen kan under de förutsättningar som anges i 6 § 2 mom. med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avtala att Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet för ett konglomerat enligt 6 § 2 mom. (19.12.2008/886)

I 1 och 2 mom. avsedda avtal kan ingås om det finns vägande skäl därtill med hänsyn till en effektiv tillsyn över konglomeratet. En skriftlig avsiktsförklaring skall upprättas om avtalet. Förklaringen skall undertecknas av alla centrala tillsynsmyndigheter och delges företaget i toppen av konglomeratet. Innan avsiktsförklaringen undertecknas skall företaget i toppen av konglomeratet ges tillfälle att bli hört om avtalet.

9 §
Identifiering av ett konglomerat och dess holdingsammanslutning

Ett reglerat företag som hör till ett konglomerat enligt 6 § 1 mom. och som har hemort i Finland ska omedelbart sedan det fått veta att det hör till ett konglomerat underrätta Finansinspektionen om detta. (19.12.2008/886)

Om Finansinspektionen anser att ett konglomerat hör eller inte längre hör till tillämpningsområdet för denna lag, ska den efter att ha hört de andra centrala tillsynsmyndigheterna fatta beslut om detta och underrätta

1) företaget i toppen av konglomeratet,

2) de reglerade företag som hör till konglomeratet och har hemort i Finland,

3) de andra centrala tillsynsmyndigheterna,

4) Europeiska kommissionen,

5) den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.

(9.12.2011/1246)

Av det beslut om bildande av ett konglomerat som avses i 2 mom. skall framgå

1) företaget i toppen av konglomeratet och dess bransch och hemort,

2) andra företag som hör till konglomeratet, deras bransch och hemort,

3) den tillsynsmyndighet som är samordnande tillsynsmyndighet samt andra centrala tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen över konglomeratet,

4) de grunder på vilka konglomeratet anses uppnå de tröskelvärden som anges i 4 §,

5) de grunder enligt vilka finsk lag tillämpas på konglomeratet, om varken konglomeratets moderföretag eller ett enda av de reglerade företagen i konglomeratet har hemort i Finland.

2 kap

Allmänna krav som gäller företag som hör till ett konglomerat

10 § (19.12.2008/886)
Regelbunden anmälningsskyldighet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska företaget i toppen av ett konglomerat årligen ge Finansinspektionen följande upplysningar:

1) namn, adress, bransch, balansomslutning, de viktigaste filialerna, de viktigaste ägarna och deras andel av alla aktier eller andelar i företaget och de röster dessa medför samt styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och revisorernas namn, hemort och medborgarskap i fråga om de företag som hör till konglomeratet, samt ändringar som inträffat i dessa uppgifter, (13.12.2013/984)

2) koncernbokslutet för konglomeratets moderföretag.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur upplysningarna enligt 1 mom. ska ges.

11 § (14.12.2012/763)
Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och avyttring av aktier och andelar

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier eller andelar i ett konglomerats holdingsammanslutning ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om

1) förvärvaren på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av holdingsammanslutningens aktie- eller andelskapital,

2) förvärvarens innehav blir så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller

3) förvärvarens innehav annars ger rätt att utöva ett inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller annars betydande inflytande i holdingsammaslutningens förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av holdingsammanslutningens aktie- eller andelskapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier eller andelar medför eller så att holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte sådana aktier och andelar som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka ledningens verksamhet i sammanslutningen.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier eller andelar sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om holdingsammanslutningen upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Holdingsammanslutningen ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav i och övriga bindningar till holdingsammanslutningen,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansieringen av förvärvet och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (27.3.2009/210)
Begränsning som gäller förvärv av aktier och andelar

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda ett sådant förvärv av en ägarandel som avses i 11 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008), och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut ges finns i 32 b § i nämnda lag.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier eller andelar som avses i 11 § förrän Finansinspektionen har fattat det beslut som avses i 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.

13 § (19.12.2008/886)
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Företag som hör till ett konglomerat får inte förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag som har sin hemort i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget på förhand har anmält förvärvet till Finansinspektionen eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom. (7.3.2014/174)

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv som avses i 1 mom., om det företag som är föremål för förvärvet hör till ett konglomerat och om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som ska tillämpas på företaget väsentligt skulle försvåra en effektiv tillsyn över konglomeratet.

Innan Finansinspektionen fattar beslut enligt 2 mom. ska den begära utlåtande av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Samtycke till ett förvärv får inte ges om minst en annan central tillsynsmyndighet motsätter sig detta.

14 § (14.12.2012/763)
Ledningen av ett konglomerats holdingsammanslutning

Styrelsen och verkställande direktören för ett konglomerats holdingsammanslutning ska leda konglomeratets holdingsammanslutning med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om finans- och försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av konglomeratets verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara medlem eller suppleant i holdingsammanslutningens styrelse eller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., om det kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Konglomeratets holdingsammanslutning ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller den ledande personalen enligt 1 mom.

15 § (18.9.2015/1175)
Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Minst en revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning ska omedelbart till Finansinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot de skyldigheter som ett konglomerats holdingsammanslutning har enligt denna lag,

2) äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller dess dotterföretags fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt 2 mom. eventuellt orsakar.

16 §
Allmän bestämmelse om riskhantering (9.2.2007/132)

Ett konglomerats moderföretag ska ha en tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv riskhantering, med hänsyn till konglomeratets verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem samt tillräckliga arrangemang och planer för sanering av verksamheten eller upplösning av konglomeratet. Bestämmelser om sanering av konglomerats verksamhet finns dessutom i 25 §. (9.12.2011/1246)

Ett konglomerats holdingsammanslutning samt till konglomeratet hörande företag i finans- och försäkringsbranschen skall ha en tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv riskhantering samt med hänsyn till sin verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. (9.2.2007/132)

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas, om kraven på en tillförlitlig förvaltning samt om arrangemang och planer för sanering av konglomerats verksamhet och för upplösning av konglomerat. (9.12.2011/1246)

3 kap

Tillsyn över konglomerats ekonomiska ställning

17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämpningen av 18–23 § endast företagen i finans- och försäkringsbranschen samt ett konglomerats holdingföretag till ett konglomerat. Av de företag som avses ovan i detta moment räknas vid tillämpningen av 21–23 § endast konglomeratets moderföretag och dess dotterföretag samt deras i bokföringslagen avsedda samföretag till ett konglomerat. (8.8.2014/622)

Ett företag som hör till ett konglomerat kan, enligt vad Finansinspektionen beslutar, vid tillämpningen av bestämmelserna i 18–21 och 23 § lämnas obeaktat, om tillämpningen av bestämmelserna inte är behövlig för uppnående av syftet med tillsynen över konglomeratet. Innan Finansinspektionen fattar beslutet ska den begära ett utlåtande om saken av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Ett företag som hör till ett sådant kreditinstituts eller värdepappersföretags finansiella företagsgrupp som hör till ett konglomerat och ett företag som omfattas av grupptillsynen över försäkringsbolag som hör till ett konglomerat kan dessutom, även utan beslut av Finansinspektionen, lämnas obeaktat om det på grund av dess ringa betydelse har lämnats obeaktat i samband med den gruppbaserade tillsynen eller grupptillsynen. (20.3.2015/312)

18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel

a) den kapitalbas som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen och det kapitalkrav som avses i den paragrafen, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d punkten i denna paragraf avsett utländskt kreditinstitut, ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags holdingföretag, ett konglomerats holdingföretag där finansbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten i denna lag är större än försäkringsbranschens andel, eller ett annat företag i finansbranschen som är dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras holdingföretag eller ett konglomerats holdingföretag, (8.8.2014/622)

b) den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt värdepappersföretag, (18.6.2021/526)

c) den kapitalbas och det minibelopp av kapitalbasen som avses i 3 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt fondbolag, (22.2.2019/222)

d) kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen enligt bestämmelserna i de i a–c- och i-punkten avsedda företagens hemstat, när det är fråga om ett utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när det är fråga om ett annat utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat i lag förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om kapitaltäckningen, (7.3.2014/174)

e) medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen som uppfyller solvenskapitalkravet och solvenskapitalkravet, när det är fråga om ett finländskt liv- eller skadeförsäkringsbolag eller ett annat än i g-punkten avsett utländskt liv- eller skadeförsäkringsföretag eller återförsäkringsföretag, (20.3.2015/312)

f) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 10 a kap. i lagen om försäkringsföreningar, när det är fråga om en försäkringsförening,

g) kapitalbasmedel och solvenskapitalkravet enligt bestämmelserna i försäkringsföretagets hemstat, när det är fråga om ett utländskt försäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller det är fråga om ett annat utländskt försäkringsföretag, vars hemstat förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om solvens; om dylika krav tillämpas i staten i fråga på försäkringsföretag men inte på återförsäkringsföretag, kan kapitalbasmedlen och solvenskapitalkravet för ett återförsäkringsföretag beräknas som om det var fråga om ett försäkringsföretag i staten i fråga, (20.3.2015/312)

h) medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen som uppfyller solvenskapitalkravet och det solvenskapitalkrav som avses i 11 kap., om det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller om ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel, (29.12.2016/1444)

i) kapitalbasen och kapitalkraven enligt 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, när det är fråga om en finländsk eller en annan än i d-punkten avsedd utländsk AIF-förvaltare. (7.3.2014/174)

19 §
Kapitaltäckningskrav för konglomerat

För tryggande av ett konglomerats kapitaltäckning skall dess kapitalbas fortgående vara minst lika stor som minimibeloppet av kapitalbasen i konglomeratet.

Företaget i toppen av konglomeratet ska en gång i kvartalet göra en beräkning av kapitaltäckningen och sända den till Finansinspektionen. Av beräkningen ska framgå den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 1 mom. samt skillnaden mellan dem. Finansinspektionen kan medge företaget i toppen av konglomeratet undantag från tillämpningen av detta moment om företaget i toppen av konglomeratet hör till ett annat konglomerat på vilket denna paragraf eller motsvarande lagstiftning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas, och alla företag som hör till det förstnämnda konglomeratet ingår i det sistnämnda konglomeratet. (19.12.2008/886)

Företaget i toppen av konglomeratet skall för konglomeratet fastställa en plan för upprätthållande av konglomeratets kapitaltäckning.

20 §
Allmänna principer som tillämpas vid beräkningen av ett konglomerats kapitaltäckningskrav

Som ett konglomerats kapitalbas betraktas, om inte något annat följer av 2–4 mom., ett belopp som fås genom att kapitalbasen i de företag som hör till konglomeratet räknas samman och genom att härifrån dras av den interna kapitalbasen och det interna bidrag som uppkommit till följd av de interna affärstransaktionerna. Som minimibeloppet av kapitalbasen i ett konglomerat betraktas ett belopp som fås genom att minimibeloppen av kapitalbasen i de företag som hör till konglomeratet räknas samman.

Om den sammanräknade kapitalbasen i de företag som hör till samma bransch i konglomeratet överskrider det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen som krävs av dessa företag, får av denna sammanräknade kapitalbas, till den del det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, vid beräkningen av kapitaltäckningen för konglomeratet beaktas endast den kapitalbas som uppfyller både de krav som ställs på kapitalbasen i kreditinstitutslagen och de krav som ställs på de medräkningsbara kapitalbasmedlen i försäkringsbolagslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen tillämpas på motsvarande sätt på den konsoliderade kapitalbasen och på gruppens kapitalbasmedel enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen samt på minimibeloppet av den konsoliderade kapitalbasen och på solvenskapitalkravet enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen i fråga om företag som hör till ett sådant företags konsolideringsgrupp som hör till ett konglomerat eller som omfattas av grupptillsynen över ett försäkringsbolag som hör till ett konglomerat. (20.3.2015/312)

Om kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat överskrider det minimibelopp av kapitalbasen som krävs av företaget, får av denna kapitalbas, till den del minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, beaktas endast den andel som de övriga företagen som hör till konglomeratet står för. Sådan kapitalbas som avses i detta moment och som i fråga om utdelningsbarheten har begränsats med stöd av lag, bolagsordning eller stadgar eller myndighetsbeslut eller som i övrigt inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som hör till konglomeratet får inte heller räknas till konglomeratets kapitalbas till den del som företagets kapitalbas överskrider minimibeloppet av kapitalbasen i företaget. Oberoende av detta moment får minoritetsandelen i ett sådant medlemskreditinstitut i sammanslutningen av inlåningsbanker som hör till ett i 3 § 3 mom. 2 punkten avsett konglomerat räknas till konglomeratets kapitalbas enligt vad som föreskrivs om inräkning av minoritetsandelar i kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas. (24.6.2010/606)

Om minimibeloppet av kapitalbasen i ett dotterföretag som hör till konglomeratet är större än dess kapitalbas, ska skillnaden beaktas till fullt belopp vid beräkningen av konglomeratets kapitaltäckning, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall tillåter att skillnaden får beaktas i motsvarande förhållande som moderföretagets ägarandel i ett dylikt företag. (19.12.2008/886)

Närmare föreskrifter om beräkningen av konglomerats kapitaltäckning utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 § (29.12.2016/1444)
Exponeringar mot kunder

På ett konglomerats exponeringar ska tillämpas vad som i EU:s tillsynsförordning och i 10 kap. 11 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om konsoliderade exponeringar mot kunder och om finansministeriets bemyndigande att utfärda förordning. På konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten i denna lag ska dessutom tillämpas 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Placeringsobjekt enligt 6 kap. 20 c § i försäkringsbolagslagen vilka bestämmer fondförsäkringars vidareutveckling utgör inte exponeringar mot kunder.

Konglomeratets moderföretag ska kvartalsvis lämna Finansinspektionen de uppgifter som behövs för tillsyn över konglomeratets exponeringar mot kunder.

22 § (8.8.2014/622)

22 § har upphävts genom L 8.8.2014/622.

23 § (29.12.2016/1444)
Tillsyn över andra riskkoncentrationer

Konglomeratets moderföretag ska följa konglomeratets fastighets- och aktieinnehav, göra upp en strategi för dessa och ange interna gränser för det totala innehavet. Konglomeratets moderföretag ska dessutom följa de länderrisker, valutakursrisker, ränterisker och branschrisker som ingår i konglomeratets affärstransaktioner samt ange interna gränser för dem. Konglomeratets moderföretag ska minst en gång per år ge Finansinspektionen de upplysningar som behövs för att övervaka de koncentrationer som dessa totala innehav och risker ger upphov till.

24 § (19.12.2008/886)
Tillsyn över interna affärstransaktioner

Ett reglerat företag som hör till konglomeratet ska till Finansinspektionen anmäla transaktioner där den andra parten är ett annat företag som hör till konglomeratet.

Anmälan enligt 1 mom. ska göras åtminstone en gång per år. En förutsättning är dessutom, om inte Finansinspektionen har bestämt en annan gräns för konglomerat, att värdet av transaktionerna eller om de gjorts som en del av en enda ekonomisk transaktion eller flera transaktioner av samma typ har gjorts under ett år, det sammanlagda värdet av dem överstiger

1) 30 miljoner euro eller fem procent av kapitalbasen i ett mindre företag inom finans- eller försäkringsbranschen eller ett konglomerats holdingsammanslutning som är part i transaktionen; anmälan behöver dock inte göras om transaktioner som understiger en miljon euro, eller

2) en miljon euro, om en part i transaktionen är något annat företag som hör till konglomeratet än ett företag i finans- eller försäkringsbranschen eller konglomeratets holdingsammanslutning.

(29.12.2016/1444)

Transaktioner enligt denna paragraf får inte göras på villkor som avviker från dem som allmänt gäller i liknande transaktioner mellan parter som är oberoende av varandra. Detta moment tillämpas inte på administrativa tjänster som ett koncernföretag skaffar hos företag inom koncernen och inte heller på sådana kapital- och debenturlån som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att förstärka dotterföretagets kapitalstruktur samt inte heller på annan finansiering av ett dotterföretag om dotterföretaget är ett kreditinstitut, utländskt kreditinstitut, finansiellt institut eller ett tjänsteföretag som hör till samma finansiella företagsgrupp eller om dotterföretaget är ett företag inom finans- eller försäkringsbranschen som hör till samma försäkringskonglomerat eller finans- och försäkringskonglomerat och moderföretaget allmänt sköter den finansiella företagsgruppens eller konglomeratets finansförvaltning.

4 mom. har upphävts genom L 29.12.2016/1444. (29.12.2016/1444)

Finansinspektionen ska begära uppgifter om de utländska företag som hör till konglomeratet av de myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska reglerade företag som hör till konglomeratet.

25 §
Sanering av ett konglomerats verksamhet

Om det på basis av den beräkning som avses i 19 § konstateras att konglomeratets kapitaltäckning är negativ eller att kapitaltäckningen äventyras, ska företaget i toppen av konglomeratet inom en av Finansinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa denna en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning. (19.12.2008/886)

Planen för att återställa kapitaltäckningen skall innehålla

1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa kapitaltäckningen,

2) en utredning om på vilket sätt de föreslagna åtgärderna antas påverka insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna på ett betryggande sätt,

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli vidtagna.

Om planen för att återställa kapitaltäckningen inte har kunnat genomföras inom den i 2 mom. utsatta tiden eller om de åtgärder som ingår i planen uppenbarligen inte räcker till för att trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna, ska Finansinspektionen anmäla detta till de behöriga myndigheter som svarar för tillsynen över de reglerade företag som hör till konglomeratet. (19.12.2008/886)

26 § (29.12.2016/1444)
Närmare föreskrifter

Finansinspektionen får meddela sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel som behövs för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2303 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar definitioner och samordnar den extra tillsynen av riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet samt för tillsynen behövliga närmare föreskrifter om uppfyllande av den anmälningsskyldighet som anges i 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. samt 23 och 24 §.

4 kap

Bokslut

27 §
Ett konglomerats holdingsammanslutnings bokslut

Ett konglomerats holdingsammanslutnings räkenskapsperiod är ett kalenderår. När ett konglomerat inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock högst 18 månader.

Ett konglomerats holdingsammanslutnings bokslut skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

28 §
Koncernbokslut

Om en koncerns moderföretag är ett konglomerats moderföretag enligt denna lag och denna lag tillämpas på konglomeratet, tillämpas på upprättandet av koncernbokslut vad som bestäms nedan i detta kapitel.

Boksluten i koncernföretag på vilka tillämpas 12 kap. i kreditinstitutslagen eller 8 kap. i försäkringsbolagslagen får sammanställas med koncernbokslutet utan att de bokslutsprinciper som dessa bestämmelser förutsätter ändras. (8.8.2014/622)

Ett i 2 mom. avsett koncernföretags dotterföretag och intresseföretag behöver inte sammanställas med koncernbokslutet med iakttagande av vad som bestäms om upprättandet av ett sådant koncernföretags koncernbokslut.

I koncernbalansräkningen skall särskilt för sig anges tillgångarna och skulderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och konglomeratets holdingsammanslutning och i koncernresultaträkningen på motsvarande sätt särskilt för sig intäkterna och kostnaderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och konglomeratets holdingsammanslutning.

29 § (19.12.2008/886)
Närmare bestämmelser och tillstånd

Närmare bestämmelser om scheman för balansräkningen och resultaträkningen, finansieringsanalysen, upplysningarna i noterna till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och i verksamhetsberättelsen, scheman för koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningarna i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansinspektionen kan dessutom på ansökan av en koncerns moderföretag av särskilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid avvika från bestämmelserna i detta kapitel, om undantaget behövs för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Innan tillstånd som avses i 1 mom. beviljas ska Finansinspektionen inhämta utlåtande av bokföringsnämnden, om saken är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen (1339/1997) eller aktiebolagslagen (624/2006) eller lagen om andelslag (421/2013). (14.6.2013/427)

30 §
Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

På företag som upprättar bokslut eller koncernbokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder tillämpas inte vad som bestäms i detta kapitel. Genom förordning av statsrådet kan dock bestämmelser utfärdas om lämnande av tilläggsuppgifter som inte förutsätts enligt de internationella redovisningsstandarderna.

5 kap

Tillsynsmyndigheternas uppgifter

31 §
Finansinspektionens uppgifter (19.12.2008/886)

Finansinspektionen har till uppgift att (19.12.2008/886)

1) övervaka att företag som hör till ett konglomerat fullgör sina skyldigheter enligt denna lag,

2) tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna regelbundet göra en bedömning av hur klar konglomeratets struktur är med tanke på tillsynen, av organisationens funktion, den interna kontrollens tillräcklighet, de verkningar som konglomeratets interna affärstransaktioner har på konglomeratets reglerade företag, konglomeratets riskkoncentrationer samt kapitalbasens och risktäckningskapacitetens tillräcklighet; Finansinspektionen ska samordna den bedömning som avses i denna punkt med den bedömning som avses i 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, (29.3.2019/405)

3) samordna tillsynen över konglomeratet och tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna årligen utarbeta en plan för tillsynen över konglomeratet,

4) i samarbete med de andra centrala tillsynsmyndigheterna utarbeta en plan för förfarandet i krissituationer,

5 punkten har upphävts genom L 19.12.2008/886. (19.12.2008/886)

6) göra nödvändiga framställningar till de andra tillsynsmyndigheterna om de åtgärder som den samordnande tillsynsmyndigheten anser motiverade på grundval av de upplysningar som erhållits om ett konglomerat.

Vad som i denna lag föreskrivs om Finansinspektionens behörighet vid tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat i vilka företag inom finansbranschen enligt 4 § har en större andel än företag inom försäkringsbranschen, ska tillämpas på Europeiska centralbanken så som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. (8.8.2014/622)

32 § (19.12.2008/886)
Upplysningar till utländska myndigheter

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om upplysningar till utländska myndigheter.

6 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett företag som hör till ett konglomerat eller inom dess ombud eller inom något annat företag som agerar på uppdrag av ett företag som hör till konglomeratet eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund till ett företag som hör till konglomeratet eller hos någon annan person med anknytning till företagets verksamhet eller om en enskilds personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som ska hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, andelsstämma eller fullmäktige eller till aktieägare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet. I fråga om tystnadsplikten i ett kreditinstitut som hör till ett konglomerat och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett värdepappersföretag och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp och i ett fondbolag, en AIF-förvaltare, ett försäkringsbolag och en försäkringsholdingsammanslutning samt i ett tjänsteföretag enligt 1 kap. 5 b § i försäkringsbolagslagen föreskrivs särskilt. (10.8.2018/620)

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat är skyldigt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredande av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat har rätt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma konglomerat för kundbetjäning och för annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhanteringi. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. (29.3.2019/405)

34 §
Skyldighet för ett företag som hör till ett konglomerat att lämna upplysningar till företaget i toppen av konglomeratet

Ett företag som hör till ett konglomerat är utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag skyldigt att lämna företaget i toppen av konglomeratet upplysningar som det behöver för fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna lag. Företaget i toppen av konglomeratet har samma tystnadsplikt som det företag som lämnat upplysningarna.

35 § (9.12.2011/1246)
Tillhörighet till finans- och försäkringskonglomerat i tredjeland

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 5 kap. 14 § i kreditinstitutslagen eller 7 kap. 11 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till ett finans- och försäkringskonglomerat vars yttersta moderföretag har sitt säte i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det reglerade företagets yttersta moderföretag som har sitt säte i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet uppfyller förutsättningarna i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag. (18.6.2021/526)

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 1 mom. begära ett utlåtande i saken av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska dessutom, efter att ha fattat ett beslut enligt 1 mom., underrätta dessa myndigheter och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna om beslutet.

Om den myndighet som svarar för tillsynen över företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i 1 mom. och regleras i en annan EES-stat inte förenar sig med Finansinspektionens beslut med stöd av 1 mom., får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till de europeiska tillsynsmyndigheterna enligt vad som föreskrivs i 50 b § i lagen om Finansinspektionen.

36 § (27.3.2009/210)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet förvärvar aktier eller andelar utan att göra anmälan enligt 13 § eller förvärvar eller överlåter aktier eller andelar utan att göra anmälan enligt 11 § eller förvärvar aktier eller andelar i strid med förbud som Finansinspektionen utfärdat med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat dömas till böter.

37 §
Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören i ett konglomerats holdingsammanslutning är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat genom brott mot denna lag eller förordningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004. Genom denna lag upphävs lagen av den 25 januari 2002 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002). Bestämmelserna i 3 kap. i den upphävda lagen tillämpas dock till den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. i denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Om konglomeratets stora kundrisker överskrider den gräns som anges i 22 § 1 eller 2 mom. när lagen träder i kraft, tillämpas på konglomeratet inte vad som bestäms i nämnda moment. Konglomeratets kundrisker eller det sammanräknade beloppet av de stora kundrisker som avses i den nämnda paragrafens 2 mom. får i dessa fall dock inte öka från den nivå de hade när lagen trädde i kraft.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Ikraftträdelsestadganden:

9.2.2007/132:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

13.4.2007/479:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

19.12.2008/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

27.3.2009/210:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2009.

På anmälningar som avses i 11 § i denna lag och som har gjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 235/2008, EkUB 1/2009, RSv 15/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (32007L0044 ), EGT nr L 247, 21.9.2007, s. 1

24.6.2010/606:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

30.12.2010/1362:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

9.12.2011/1246:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120-161

14.12.2012/763:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

14.6.2013/427:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

13.12.2013/984:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013, EkUB 28/2013, GrUU 24/2013, RSv 146/2013

7.3.2014/174:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/622:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

20.3.2015/312:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

18.9.2015/1175:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.12.2016/1444:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 201/2016, EkUB 26/2016, RSv 186/2016

28.12.2017/1086:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

10.8.2018/620:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

22.2.2019/222:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

29.3.2019/405:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

18.6.2021/526:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

19.11.2021/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.