Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

9.7.2004/658

Lag om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Användarna av servicesystemet (17.10.2014/830)

Arbetsgivare med ett ringa antal anställda samt andra med sådana arbetsgivare jämförbara betalare av prestationer (serviceanvändare) kan sköta uppgifter enligt 2 § i anslutning till arbetsgivares skyldigheter med hjälp av ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät.

Serviceanvändaren och en arbetstagare eller mottagare av arbetsersättning eller bruksavgift som använder sig av servicesystemet med serviceanvändarens samtycke (arbetstagaranvändare) kan via servicesystemet lämna varandra i 2 a § avsedda uppgifter som gäller lagstadgade förpliktelser. (17.10.2014/830)

2 §
Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

Med hjälp av systemet kan serviceanvändaren sköta arbetsgivarprestationer och förskottsinnehållningar i anslutning till betalning av lön och annan motsvarande prestation, beskattning, medlemsavgifter till fackföreningar, det lagstadgade arbetspensionssystemet, det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet, det lagstadgade arbetslöshetsförsäkringssystemet, i allmänt bindande kollektivavtal ingående grupplivförsäkring för arbetstagare, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt försäkrades sjukförsäkringspremie. (9.9.2016/807)

Med hjälp av systemet kan också skötas uppgörande av försäkringsansökningar, innehållning och betalning av utmätt del av lön, löneuträkning, insamling av uppgifter för löne- och arbetstidsbokföring, deklarationer och anmälningar i anslutning till arbetsgivarprestationer enligt denna lag, andra uppgifter i samband med beskattningen samt anmälningar till Folkpensionsanstalten i anslutning till förmåner som administreras av anstalten.

Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsentligt med hänsyn till systemet, föreskrivs genom förordning av statsrådet om vilka andra uppgifter, jämställbara med de förpliktelser som anknyter till de i 1 och 2 mom. avsedda arbetsgivarprestationerna, som sköts med hjälp av systemet. En sådan förordning kan utfärdas, om Skatteförvaltningen och de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger fram ett förslag om detta. (11.6.2010/519)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska genomförandet av servicesystemet, de kostnader som uppgifterna föranleder eller avtalsparternas deltagande eller uteblivande förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna ska vara godkända av de avtalsparter som har avtalat om tillhandahållandet av service. (11.6.2010/519)

2 a § (17.10.2014/830)
Uppgifter som kan skötas via gränssnittet för arbetstagare

Serviceanvändaren kan med hjälp av systemet lämna behövliga uppgifter till arbetstagaranvändaren om betalning av lön eller annan prestation, om verkställande av förskottsinnehållning och om arbetstider. Serviceanvändaren kan med hjälp av systemet lämna arbetstagaranvändaren de uppgifter som omfattas av rätten till insyn i de egna uppgifterna.

Arbetstagaranvändaren kan med hjälp av systemet lämna serviceanvändaren behövliga identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter för betalning av löner eller prestationer, för ersättning för resekostnader, för verkställande av förskottsinnehållning och för arbetstidsbokföringen.

Skatteförvaltningen ska årligen utplåna de uppgifter om förskottsinnehållning som överförts till servicesystemet enligt 17 § 6 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och som inte längre behövs.

3 § (11.6.2010/519)
Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Skatteförvaltningen ska administrera ett sådant system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som består av ett informationssystem där varje serviceanvändare kan föra ett register för skötsel av i 2 § avsedda uppgifter.

Skatteförvaltningen ska i egenskap av den som administrerar systemet sköta om att detta fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga om informationssystemet och de uppgifter som registrerats i systemet. Skatteförvaltningen har inte rätt att ur systemet ta fram av serviceanvändaren registrerade uppgifter i större omfattning än vad som behövs för att administrera systemet och för att garantera datasäkerheten. Skatteförvaltningen har inte rätt att använda uppgifter i serviceanvändarens register för att sköta andra uppgifter inom Skatteförvaltningen och inte heller rätt att lämna ut av serviceanvändaren registrerade uppgifter, om inte denne har gett sitt samtycke. Skatteförvaltningen kan avlägsna i registret införda uppgifter då 11 år har förflutit från det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.

Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne för med hjälp av systemet är lagenligt. Skatteförvaltningen ska dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera och i övrigt behandla med hjälp av systemet är behövliga på det sätt som avses i bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

4 § (11.6.2010/519)
Förhållande till annan lagstiftning

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av Skatteförvaltningens bestämmanderätt och som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den som är anställd hos Skatteförvaltningen eller som verkar på dess uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han eller hon i samband med den tekniska administreringen av systemet fått veta om de uppgifter som serviceanvändaren har infört i registret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller i fråga om brott mot tystnadsplikten.

Vad som på något annat ställe i lag föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens handlingar eller om Skatteförvaltningens rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter tillämpas inte heller på uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet.

5 § (11.6.2010/519)
Avgiftsfrihet

Skatteförvaltningen tar inte ut någon avgift för användning av service som avses i denna lag.

6 §
Hur användningen av systemet inverkar på serviceanvändarens skyldigheter

Användningen av systemet inverkar inte på serviceanvändarens skyldighet att se till att skatter och avgifter betalas och att deklarationer och anmälningar görs på rätt sätt och i rätt tid.

Serviceanvändaren är inte skyldig att ersätta skada som uppstår på grund av fel i systemet.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. I detta avseende kan systemet bland annat på prov hållas i användning för en begränsad målgrupp som representerar olika typer av småarbetsgivare.

RP 95/2004, AjUB 6/2004, RSv 102/2004

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.2010/519:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

17.10.2014/830:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 106/2014, FiUB 10/2014, RSv 103/2014

9.9.2016/807:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.