Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

23.4.2004/280

Statistiklag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de förfaringssätt och principer för insamling av uppgifter samt planering och framställning av statistik som skall tillämpas när statliga myndigheter framställer statistik.

På behandling av uppgifter som samlas in för statistiska ändamål tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag. (3.2.2023/146)

Bestämmelser om statistik som ingår i Europeiska gemenskapens statistiska program finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på denna statistik till den del den ovan nämnda förordningen inte är tillämplig. (24.5.2013/361)

2 § (17.1.2020/16)
Statens statistikväsen och myndigheter som framställer statistik

Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk.

I denna lag avses med

1) statistikmyndigheter Statistikcentralen som allmän myndighet inom statens statistikväsen samt Naturresursinstitutet, Tullen och Institutet för hälsa och välfärd när de sköter lagstadgade uppgifter i anknytning till statistikframställning,

2) övriga myndigheter som framställer statistik statliga myndigheter som framställer statistik om det egna verksamhetsområdet utifrån uppgifter som de förfogar över och som har samlats in för andra ändamål eller utifrån uppgifter som på frivillig basis har samlats in för statistiska ändamål,

3) myndigheter som framställer statistik de myndigheter som avses i 1 och 2 punkten,

4) uppgiftslämnare aktörer som lämnar uppgifter för framställning av statistik,

5) uppgiftsskyldiga aktörer som lämnar uppgifter för framställning av statistik enligt i lag föreskriven uppgiftsskyldighet,

6) företrädare för uppgiftslämnarna organisationer som företräder uppgiftslämnarna och företrädare för de uppgiftsskyldiga organisationer som företräder de uppgiftsskyldiga.

De myndigheter som framställer statistik är yrkesmässigt oberoende när de sköter uppgifter som omedelbart anknyter till utvecklande, framställning och spridning av statistik. Dessa myndigheter ska arbeta opartiskt, objektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt samt sörja för att statistiksekretessen iakttas.

3 § (24.5.2013/361)
Lagens syfte

För att säkerställa tillgången till tillförlitliga statistiska uppgifter som behövs för beslutsfattandet och planeringen i samhället och för att uppfylla förpliktelser i anslutning till det internationella statistiksamarbetet är syftet med denna lag att förenhetliga och effektivisera de principer och förfaringssätt som tillämpas vid insamling, bearbetning, användning, utlämnande och bevarande av uppgifter, att främja en god statistiksed inom statens statistikväsen samt att säkerställa att rättigheterna förverkligas för dem som lämnar uppgifter för statistiska ändamål eller som uppgifterna gäller. Syftet med lagen är även att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

2 kap

Insamling av uppgifter

4 §
Principer vid insamling av uppgifter

Att lämna uppgifter för framställning av statistik är frivilligt för uppgiftslämnarna, om det inte i lag föreskrivs om uppgiftsskyldighet.

När uppgifter samlas in för framställning av statistik skall man i första hand utnyttja uppgifter som inkommit vid skötseln av åligganden inom den offentliga förvaltningen samt uppgifter som uppkommit till följd av näringsidkares, yrkesutövares, sammanslutningars och stiftelsers sedvanliga verksamhet.

Uppgifterna skall samlas in på ett ekonomiskt sätt och så att uppgiftslämnarna åsamkas så liten olägenhet och så små kostnader som möjligt.

5 §
Uppgifter som får samlas in

En myndighet som framställer statistik skall se till att endast de uppgifter som är nödvändiga för statistiken begärs av uppgiftslämnarna.

Uppgifterna skall alltid samlas in och lagras utan identifikationsuppgifter, om detta är möjligt med avseende på framställningen av statistiken. Identifikationsuppgifter får samlas in och lagras bara när det är nödvändigt för att uppgiftsmaterial skall kunna sammanslås eller när det annars är nödvändigt för produktionen av tillförlitlig och jämförbar statistik över dragen i samhällsförhållandenas utveckling.

6 §
Statistikmyndigheters samråds- och informationsskyldighet

Innan en statistikmyndighet fattar beslut om vilka uppgifter som skall samlas in med stöd av uppgiftsskyldighet, skall den samråda med uppgiftslämnarna eller företrädarna för uppgiftslämnarna. Frågor som skall behandlas i samråd är

1) de uppgifter som skall samlas in och ändamålet med dem,

2) de tidsfrister och förfaringssätt som skall tillämpas vid insamlandet,

3) förvaringstider för de insamlade uppgifterna samt bestämmelser och förfaringssätt för skyddet av uppgifterna,

4) de kostnader som insamlingen av uppgifter orsakar olika parter samt återrapportering och sätten att återrapportera.

Samråd skall ordnas också när ändringar planeras beträffande en eller flera frågor som avses i 1 mom. eller när en företrädare för uppgiftslämnarna begär det.

Samråd skall ordnas i ett så tidigt skede att uppgiftslämnarnas synpunkter kan beaktas när insamlingen av uppgifter planeras och att uppgiftslämnarna kan anpassa sina datasystem för framställningen av de behövliga uppgifterna.

7 §
Statistikmyndigheters beslut om insamling av uppgifter samt information om uppgiftsinsamlandet

Efter att ha samrått med de uppgiftsskyldiga eller med företrädarna för de uppgiftsskyldiga beslutar statistikmyndigheten vilka uppgifter som skall samlas in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som skall iakttas vid insamlandet.

Uppgiftslämnarna och deras företrädare skall i tillräckligt god tid underrättas om att insamlingen av uppgifter inleds och om de uppgifter som samlas in.

8 §
Befrielse från uppgiftsskyldigheten

En statistikmyndighet kan på en uppgiftsskyldigs begäran helt eller delvis befria denne från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för denne och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras.

9 §
Informationsskyldighet när uppgifter samlas in

Myndigheter som framställer statistik ska när uppgifter samlas in skriftligen eller på något annat ändamålsenligt sätt ge uppgiftslämnarna en redogörelse för ändamålet med uppgifterna, vilka förfaringssätt som används vid framställning av statistiken, huruvida uppgiftsskyldighet föreligger och motiveringen till den eller huruvida det är frivilligt att lämna uppgifter, uppgiftslämnarens rättigheter, hur skyddet av uppgifterna har ordnats samt hur länge uppgifterna ska bevaras och andra behövliga omständigheter som påverkar lämnandet av uppgifter. Om det är frivilligt att lämna uppgifterna ska den myndighet som samlar in dem underrätta också företrädarna för uppgiftslämnarna om detta. (24.5.2013/361)

De uppgiftsskyldiga, med undantag för statliga myndigheter, skall ges återrapportering om de statistiska uppgifterna. Återrapporteringen skall ske på ett sätt som är ändamålsenligt för uppgiftslämnarna.

3 kap

Bearbetning av uppgifter och framställning av statistik

10 §
Principer vid bearbetning av uppgifter

Vid sammanslagning, bevarande, förstöring och övrig bearbetning av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål ska det ses till att skyddet för någons privatliv, skyddet av någons personuppgifter eller någons företagshemlighet inte äventyras. (10.8.2018/631)

Uppgifterna skall bearbetas med iakttagande av god statistiksed och enligt de internationella rekommendationer och förfaringssätt som allmänt tillämpas inom statistikbranschen.

En myndighet som framställer statistik skall se till att uppgifterna i statistikproduktionens alla skeden är behörigen skyddade enligt vad som föreskrivs särskilt.

10 a § (17.1.2020/16)
Tid för bevarande av uppgifter

De myndigheter som framställer statistik får bevara de uppgifter som de samlat in för statistiska ändamål så länge det är nödvändigt med tanke på uppnåendet av syftet med denna lag, om det inte föreskrivs något annat om bevarande av uppgifter i någon annan lag som gäller en ovan avsedd myndighet. Efter detta ska uppgifterna förstöras inom ett år, om inte arkivverket med stöd av arkivlagen (831/1994) bestämmer att uppgifterna ska bevaras varaktigt.

11 §
Statistikens kvalitet och tillgången till statistik

Statistiken skall vara så tillförlitlig som möjligt, och den skall ge en riktig bild av samhällsförhållandena och deras utveckling.

För att säkerställa uppgifternas jämförbarhet och effektivisera utnyttjandet av dem skall vid framställningen av statistik i mån av möjlighet användas enhetliga begrepp, definitioner och klassificeringar.

Statistiken skall framställas på ett sådant sätt att den inte direkt eller indirekt kan hänföras till dem den gäller, om inte en uppgift som gäller identifikation är offentlig enligt denna lag.

Statistiken skall publiceras så snart som möjligt efter det att den har utarbetats. På publiceringen av statistik som uppenbart kan påverka kapital- och finansmarknaden tillämpas 8 § och 24 § 1 mom. 13 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 kap

Utlämnande av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål

12 §
Sekretessbelagda och offentliga uppgifter

Bestämmelser om offentlighet och sekretess beträffande uppgifter som lämnats för statistiska ändamål samt om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande när det gäller dem finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vad som föreskrivs i 24 § 1 mom. 16 punkten i den lagen tillämpas likväl inte på uppgifter som en myndighet som framställer statistik förfogar över och som beskriver statliga eller kommunala myndigheters eller samkommuners, välfärdsområdens eller välfärdssammanslutningars myndighetsverksamhet eller statliga affärsverks verksamhet, uppgifter eller produktion av offentlig service, och inte heller på uppgifter som gäller företag och sammanslutningar enligt 18 § i denna lag. (3.2.2023/146)

På handlingar som en myndighet som framställer statistik förfogar över och som har erhållits för statistiska ändamål tillämpas inte rätten enligt 11 och 12 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att ta del av en handling som gäller en själv.

13 § (24.5.2013/361)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om myndigheternas skyldighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får uppgifter som en statistikmyndighet erhållit för statistiska ändamål lämnas ut till utomstående endast på de grunder som anges i denna lag eller i någon annan lag som särskilt gäller statens statistikväsen, eller med uttryckligt samtycke av den som uppgifterna gäller. Dessa uppgifter får inte lämnas ut för att användas vid undersökningar eller utredningar, tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller personer, företag, sammanslutningar eller stiftelser.

En statistikmyndighet får lämna ut sekretessbelagda uppgifter som den samlat in för statistiska ändamål

1) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållandena,

2) till en annan statistikmyndighet för utvecklande, framställning och kvalitetsförbättring av statistik som hör till den myndighetens verksamhetsområde,

3) till en annan myndighet som hör till det europeiska statistiksystemet för utvecklande, framställning och kvalitetsförbättring av sådan europeisk statistik som den myndigheten svarar för,

4) till Finlands Bank för utvecklande, framställning och kvalitetsförbättring av sådan europeisk statistik som Finlands Bank svarar för,

5) till en annan statistikmyndighet för att tekniskt bilda forskningsmaterial för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

En statistikmyndighet får inte i situationer som avses i 2 mom. 1 punkten lämna ut uppgifter på basis av vilka ett statistiskt objekt kan identifieras direkt. Statistikmyndigheten kan emellertid i situationer som avses ovan ge tillgång till sådana sekretessbelagda uppgifter på basis av vilka det statistiska objektet kan identifieras indirekt. I de situationer som avses i 2 mom. 2–5 punkten får de nödvändiga identifikationsuppgifterna lämnas ut.

Statistikmyndigheten beslutar om utlämnande av uppgifter och om rätt att få tillgång till uppgifter. Uppgifter som lämnats ut eller som någon fått tillgång till får inte lämnas ut vidare, om inte statistikmyndigheten ger sitt tillstånd till detta. Bestämmelser i övrigt om utlämnande av eller tillgång till uppgifter finns i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Bestämmelserna i 1–4 mom. utgör inget hinder för att uppgifterna i det ursprungliga innehållet lämnas tillbaka till den myndighet eller en annan uppgiftslämnare som har lämnat uppgiftsmaterialet till statistikmyndigheten. (3.2.2023/146)

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter som övriga myndigheter som framställer statistik särskilt har samlat in för statistiska ändamål finns i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Det är likväl alltid dessa övriga myndigheter som framställer statistik som beslutar om beviljande av tillstånd.

13 a § (24.5.2013/361)
Avidentifierade filer

Oberoende av den sekretess som avses i 12 § får en statistikmyndighet producera och för offentligt bruk överlåta sådana avidentifierade filer som framställts av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål och från vilka identifikationsuppgifterna har avlägsnats och som har bearbetats på ett sådant sätt att det statistiska objektet inte kan identifieras vare sig direkt eller indirekt.

13 b § (24.5.2013/361)
Sätt och metoder för att lämna ut uppgifter

Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning, i något annat format som kan behandlas tekniskt eller elektroniskt, i skriftlig form eller på något annat för ändamålet lämpligt, tryggt och tillförlitligt sätt.

5 kap

Bestämmelser om statistikcentralens statistikföring

14 § (17.1.2020/16)
Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet

Statliga myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter ur det uppgiftsmaterial de förfogar över samt uppgifter om sin egen verksamhet och ekonomi, åligganden som de sköter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

Kommuners, samkommuners, välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om deras ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter. (3.2.2023/146)

Näringsidkare, kommunernas och statens affärsverk samt sammanslutningar och stiftelser som inte eftersträvar vinst är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om arten av den verksamhet som de utövar, var denna är belägen samt om ägoförhållanden, ekonomi, nyttigheter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Sysselsättningsfonden, Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad socialförsäkring är trots sekretessbestämmelserna dessutom skyldiga att lämna de uppgifter som de förfogar över och som gäller socialförsäkringsavgifter som betalats av försäkringspliktiga.

De som genom lag eller med stöd av lag har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som inte tillhör de ovan i 1–4 mom. nämnda grupperna är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

15 § (24.5.2013/361)
Statistikcentralens rätt att samla in personuppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet

Statliga myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen de personuppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen och som beskriver en persons

1) socioekonomiska och demografiska egenskaper, inbegripet etniskt ursprung och religion,

2) boendeförhållanden och andra levnadsförhållanden,

3) inkomster, sociala förmåner, betalningar, skulder, förmögenhet och egendom som personen äger och besitter samt personens ekonomiska ställning i övrigt,

4) närings- eller yrkesverksamhet,

5) småbarnspedagogik och utbildning samt sysselsättning och arbetsförhållanden,

6) delaktighet i trafikolyckor och olycksfall samt orsakerna till och följderna av dem,

7) ådömda straff och egenskap av brottsoffer,

8) erhållande av rättshjälp eller behandling av personens ärenden inom domstolsväsendet och hos utsökningsmyndigheter och andra verkställande myndigheter,

9) anlitande av polisens, Gränsbevakningsväsendets och Tullens tjänster samt egenskap av föremål för dessa myndigheters verksamhet,

10) kandidatur i val och övriga samhälleliga verksamhet.

(3.2.2023/146)

Statliga myndigheter är trots sekretessbestämmelserna dessutom skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för framställande av statistik och som beskriver energiformen för uppvärmning och energianvändningen i byggnader som ägs eller innehas av en person, ett företag eller en sammanslutning.

Näringsidkare och andra arbetsgivare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen de personuppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen och som gäller de anställdas löner, arbetstider, yrken och arbetsställen. Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, jordbrukare och fiskare är dessutom trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen de personuppgifter enligt 14 § 3 mom. om sin verksamhet som är nödvändiga för statistikframställningen.

Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Keva är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen de nödvändiga personuppgifter som de förfogar över och som gäller de försäkrades yrken, anställningsförhållanden och utbetalda förmåner samt Folkpensionsanstalten även kontaktuppgifter. (3.2.2023/146)

Organisationer som ordnar utbildning enligt lag eller beslut som meddelats med stöd av lag är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att i fråga om varje elev lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga personuppgifter om eleverna, de examina de avlagt och den undervisning de fått.

Skatteförvaltningen är trots bestämmelserna i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) skyldig att till Statistikcentralen förmedla sådana personuppgifter och övriga uppgifter som är införda i systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice och som är nödvändiga för statistikframställningen.

Känsliga personuppgifter får, utöver vad som föreskrivs i 1 mom. 1, 3, 7, 9 och 10 punkten, samlas in hos uppgiftslämnarna endast om en känslig uppgift direkt har påverkat erhållandet av småbarnspedagogik, utbildning, förmåner eller service eller den form i vilken de ges eller när den känsliga uppgiften indirekt framgår av uppgifter som gäller erhållandet av småbarnspedagogik, utbildning, förmåner eller service, myndighetsbeslut eller orsakerna till och följderna av en trafikolycka eller ett olycksfall. (3.2.2023/146)

16 §
Begränsningar av uppgiftsskyldigheten

Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 och 15 § gäller inte uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på internationella förhållanden, den allmänna säkerheten, försvaret och statens säkerhet.

17 § (17.1.2020/16)
Användning av uppgiftsmaterial

Statistikcentralen kan enligt uppdrag framställa statistik av material som den förfogar över.

Om Statistikcentralen framställer statistik på uppdrag av en myndighet som avses i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, kan Statistikcentralen vid utförandet av uppdraget också använda uppgifter som den uppdragsgivande myndigheten lämnat Statistikcentralen. Den uppdragsgivande myndigheten kan i enlighet med 28 § och 37 § 5 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet för uppdraget lämna Statistikcentralen material som myndigheten förfogar över. På statistik som framställts på detta sätt tillämpas inte 5 § 2 mom. i den lagen.

Om Statistikcentralen framställer statistik på uppdrag av någon annan än en myndighet som avses i 2 mom., kan den vid utförandet av uppdraget också använda uppgifter som uppdragsgivaren lämnat Statistikcentralen.

18 §
Offentlighet i fråga om uppgifter om företag och sammanslutningar

Utifrån uppgifter som statistikcentralen förfogar över för statistikframställning upprätthåller den ett företags- och arbetsställeregister. Uppgifterna i registret är offentliga enligt vad som anges nedan.

Följande uppgifter om näringsidkare, yrkesutövare, sammanslutningar och stiftelser är offentliga:

1) uppgifter om företags- och organisationsnummer och ett sådant nummers giltighetstid samt om internationell identifieringskod för juridiska personer (Legal Entity Identifier), företagsenhet, tillväxtföretag, sektorindelning, juridisk form, namn, bransch, språksignum, hemkommun samt adress och annan kontaktinformation, (17.1.2020/16)

2) uppgifter om typ av ägare,

3) uppgifter om var verksamheten är belägen och om verksamhetsställen,

4) uppgifter om omsättningens storleksklass och om typindelning av företagsverksamhet, (24.5.2013/361)

5) uppgifter om det totala antalet anställda och antalet anställda kommunvis,

6) uppgifter om utrikeshandel,

7) uppgifter om mervärdesskattskyldighet, egenskap av primärproducent, verksamhet som arbetsgivare och anteckning i förskottsuppbördsregistret, (24.5.2013/361)

8) i fråga om koncerner uppgifter om koncernförhållanden.

När det gäller verksamhetsställen är uppgifter om arbetsställets signum, verksamhetstid, namn, bransch, var verksamhetsstället är beläget, offentlig adress och annan offentlig kontaktinformation samt storleksklass i fråga om antalet anställda offentliga.

Anteckningar i registret har inga rättsverkningar.

Var och en har rätt att utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet få uppgifter ur registret i form av en kopia eller i elektronisk form. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur myndigheternas register och om annat utlämnande av personuppgifter ur dessa register finns i 28 § i dataskyddslagen. (3.2.2023/146)

19 § (17.1.2020/16)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 13 § 1–4 mom. får Statistikcentralen för vetenskaplig forskning och för statistiska utredningar av samhällsförhållandena, trots sekretessbestämmelserna, lämna ut uppgifter jämte identifikationsuppgifter om personers ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomiska ställning, om den som får uppgifterna har rätt enligt dataskyddslagstiftningen att behandla dessa uppgifter.

På utlämnande av uppgifter om dödsorsak för forskningsändamål tillämpas 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Särskilda bestämmelser om Åland

Vid framställning av statistik som gäller Åland iakttas bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

Uppgifter som gäller Åland och som rikets myndigheter fått för statistiska ändamål kan utan hinder av 12 och 13 § för framställning av statistik lämnas ut till de myndigheter som framställer statistik för Åland.

21 §
Ersättning för kostnader

En statistikmyndighet har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i denna lag. Om det emellertid är fråga om utlämnande av omfattande uppgiftsmaterial av masskaraktär som uppgiftslämnaren förfogar över, ersätts de särkostnader som utlämnandet av uppgifterna direkt orsakar.

Den återrapportering som avses i 9 § är avgiftsfri för de uppgiftsskyldiga.

22 § (10.8.2018/631)
Användning av utomstående tjänster

En myndighet som framställer statistik kan låta utomstående utföra deluppdrag eller stöduppdrag som hänför sig till statistikproduktionens olika skeden. När myndigheten överväger att anlita utomstående och utarbetar villkor för uppdraget samt ordnar övervakningen ska den speciellt beakta synpunkterna på skyddet för privatliv och personuppgifter samt skyddet för företagshemligheter.

23 § (24.5.2013/361)
Vite

Om en uppgiftsskyldig försummar att lämna uppgifter inom utsatt tid, får statistikmyndigheten vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna i enlighet med vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990). Ett villkor för att vite ska kunna föreläggas är att samråd enligt 6 § i denna lag har ordnats.

24 §
Brott mot statistiksekretess

Till straff för brott mot sekretessen, tystnadsplikten och förbudet mot utnyttjande enligt 12 och 13 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag. (24.5.2013/361)

Den som byter mot förpliktelser som nämns i 13 § skall för statistiksekretessförseelse dömas till böter.

25 §
Brott mot uppgiftsskyldigheten

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen försummar att lämna uppgifter som avses i denna lag, skall för underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt statistiklagen dömas till böter.

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller meddelanden för fullgörande av den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i denna lag, skall för lämnande avoriktiga statistiska uppgifter dömas till böter.

Om en försummelse som nämns i 1 eller 2 mom. i sin helhet skall anses uppenbart ringa, kan en myndighet som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten avstå från åtgärder för att ställa den försumlige under åtal.

26 § (24.5.2013/361)
Delgivning av förvaltningsbeslut

Beslut av myndigheter som framställer statistik får delges parterna per post. Om inte något annat visas i samband med besvär, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades. Beslut av myndigheter som framställer statistik kan också delges parterna elektroniskt så som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

27 § (7.8.2015/950)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av en myndighet som framställer statistik får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (17.1.2020/16)

Beslutet kan verkställas innan det vunnit laga kraft, om inte den myndighet där ändring sökts förbjuder verkställigheten.

28 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004. Från ingången av 2005 kan uppgifter samlas in med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 § 4 mom.

Genom denna lag upphävs statistiklagen av den 21 januari 1994 (62/1994) jämte ändringar och lagen den 14 december 1990 om utlämnande av affärs- och samfundssignum (1126/1990).

Den enligt 2 mom. upphävda statistiklagen tillämpas på den serviceenhet som avses i 1 § lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/1992) ett år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 157/2003, GrUU 3/2004, FvUB 3/2004, RSv 30/2004

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1439:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

24.5.2013/361:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Statistikmyndigheten får för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållandena i enlighet med 13 § lämna ut eller ge tillgång till uppgifter som den med uppgiftslämnarens samtycke har samlat in för statistiska ändamål före ikraftträdandet av denna lag, oberoende av vilken information om uppgifternas användning och utlämnande som har getts till uppgiftslämnarna vid insamlingen av uppgifterna. Tillstånd för behandling av uppgifter kan emellertid ges endast om det inte är möjligt att på nytt få uppgiftslämnarens samtycke på grund av den stora mängden uppgifter, åldern på uppgifterna eller någon annan sådan omständighet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2012, FvUB 6/2013, RSv 55/2013

27.6.2014/563:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014, JsUB 11/2014, RSv 66/2014

7.8.2015/950:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

10.8.2018/631:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

17.1.2020/16:

Denna lag träder i kraft 1 februari den 2020.

RP 77/2019, FvUB 14/2019, RSv 74/2019

3.2.2023/146:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

RP 72/2022, FvUB 32/2022, RSv 238/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.