Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

30.12.2003/1351

Lag om sociala företag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (28.12.2012/924)
Lagens syfte

Sociala företag enligt denna lag erbjuder arbetsmöjligheter i synnerhet åt personer,

1) som har en skada eller sjukdom som försvårar deras sysselsättning,

2) som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i tolv månader eller som i flera perioder av arbetslöshet har varit arbetslösa arbetssökande i sammanlagt minst tolv månader och på grundval av upprepad arbetslöshet och den tid arbetslösheten totalt har varat kan jämställas med arbetssökande som utan avbrott varit arbetslösa i tolv månader, eller

3) som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet under minst 500 dagar.

2 §
Socialt företag och rätten att använda namnet socialt företag

Ett socialt företag är en näringsidkare som är registrerad i registret över sociala företag.

Endast den som avses i 1 mom. har rätt att i samband med sin näringsverksamhet använda namnet socialt företag.

3 § (28.12.2012/924)
Stödjande av sociala företag

Arbets- och näringsmyndigheterna kan inom ramen för statsbudgeten bevilja stöd för grundande av sociala företag och för stabiliserande av deras verksamhet, om det uttryckliga målet med näringsverksamheten i det sociala företaget är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Stöd kan beviljas också andra sammanslutningar eller stiftelser för främjande och utveckling av social företagsverksamhet som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om stödet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om lönesubvention som beviljas sociala företag finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

4 §
Registrering i registret över sociala företag

I registret över sociala företag registreras på ansökan sådana i 3 § handelsregisterlagen (129/1979) avsedda sammanslutningar och stiftelser som idkar näring samt andra näringsidkare

1) som införts i handelsregistret i enlighet med ovan nämnda lag,

2) som producerar nyttigheter enligt företagsekonomiska principer,

3) av vars anställda arbetstagare minst 30 procent är sådana personer som avses i 1 § 1 punkten eller sammanlagt minst 30 procent sådana personer som avses i 1 § 1 punkten och andra personer som avses i 1 § (andel sysselsatta), och (28.12.2012/924)

4) som till alla sina anställda arbetstagare, oberoende av dessas produktivitet, betalar lön på basis av full arbetsförmåga enligt det kollektivavtal som tillämpas i branschen i fråga, eller, om ett sådant kollektivavtal inte finns, betalar gängse och skälig lön för arbetet i fråga.

Registreringen förutsätter att den som ansöker om sådan dessutom uppfyller följande villkor:

1) näringsidkaren har inte i sin affärsverksamhet i väsentlig grad förfarit i strid med lag eller god affärssed,

2) näringsidkaren har inte obetalda skatter, socialskyddsavgifter eller andra avgifter till staten och inte heller obetalda pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier.

I registret över sociala företag införs separat de registrerade i fråga om vilka det uttryckliga målet med näringsverksamheten är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

5 § (28.12.2012/924)
Andelen sysselsatta

Personer som avses i 1 § räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren betalas lönesubvention för lönekostnaderna för personen i fråga.

Vid beräkningen av andelen sysselsatta jämställs med personer som avses i 1 § 1 punkten de funktionshindrade i verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för vilkas sysselsättande kommunen betalar stöd till arbetsgivaren.

En i 1 § avsedd person för vars lönekostnader lönesubvention inte betalas räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön, personer som avses i 1 § 2 eller 3 punkten dock högst ett år.

En funktionshindrad person för vars sysselsättande arbetsgivaren har fått stöd av kommunen på den grund som avses i 2 mom. jämställs när stödet har tagit slut vid beräkningen av andelen sysselsatta med en person som avses i 1 § 1 punkten den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön.

Andelen sysselsatta ska alltid inkludera i 1 eller 3 mom. avsedda arbetstagare. Vid beräkningen av andelen sysselsatta beaktas de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är mer än 75 procent av maximiarbetstiden i branschen. I fråga om personer som avses i 1 § 1 punkten räknas till andelen sysselsatta dock de arbetstagare vars ordinarie arbetstid är minst 50 procent av maximiarbetstiden i branschen.

6 § (28.12.2012/924)
Registret över sociala företag och uppgifter som ska införas i det

Registret över sociala företag är ett arbetsgivarregister i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem enligt 13 kap. 1 § 1 mom. i lagen om arbetskrafts- och företagsservice.

I registret kan i form av sådana i 13 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om arbetskrafts- och företagsservice avsedda uppgifter om arbetsgivarens verksamhet och servicebehov införas också sådana uppgifter som förutsätts för verkställigheten av denna lag, vilka inte har införts i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem med tanke på den arbetskrafts- och företagsservice som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vilka inte är personuppgifter.

I registret kan i form av uppgifter enligt 13 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice införas identifieringsuppgifter, däribland personbeteckningen, om en i 5 § 2 och 4 mom. avsedd funktionshindrad samt uppgifter om stöd som kommunen beviljat och betalat för sysselsättande av den funktionshindrade.

7 §
Avförande ur registret över sociala företag

Ur registret avförs en registrerad

1) som begär detta,

2) när andelen sysselsatta som är anställda hos den registrerade har sjunkit under den ovan föreskrivna andelen sysselsatta och den registrerade inte inom sex månader har anställt personer som avses i 1 § så att villkoret på nytt uppfylls, eller (28.12.2012/924)

3) som inte uppfyller övriga villkor för införande i registret.

Ur registret avförs alltid en registrerad som har fått eller försökt få offentligt stöd utan grund

1) genom att vid ansökan om stöd lämna oriktiga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) genom att förtiga omständigheter som i väsentlig grad inverkar på beviljandet eller utbetalningen av stödet, eller

3) genom att vägra tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen eller övervakningen av stödet eller genom att vägra att i behövlig mån bistå vid granskning.

8 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om registrering skall på det sätt som arbetsministeriet bestämmer till ministeriet lämna uppgifter om uppfyllandet av villkoren enligt 4 och 5 § samt andra uppgifter som behövs för förandet av registret.

Den registrerade skall omedelbart underrätta arbetsministeriet om förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

Statliga myndigheter samt myndigheter inom kommuner och andra offentligrättsliga samfund, försäkrings- och pensionsanstalter samt pensionsstiftelser är skyldiga att avgiftsfritt lämna arbetsministeriet uppgifter som behövs vid verkställigheten av denna lag.

9 §
Beslut om registeranteckning

Arbetsministeriet skall ge skriftligt beslut om förvägran av registrering och om avförande ur registret. Den registrerade skall ges tillfälle att bli hörd innan ett avförande ur registret sker.

I beslut om förvägran av registrering och om avförande ur registret får den som saken gäller söka ändring genom besvär i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Arbets- och näringsministeriets beslut ska oberoende av ändringssökande följas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat med stöd av 123 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/846)

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelser

Till andelen sysselsatta räknas 2004–2007 utöver handikappade och långtidsarbetslösa också de övriga sysselsatta för vilkas lönekostnader betalas sammansatt stöd i form av sådant försök med sammansatt stöd som avses i 7 kap. 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

RP 132/2003, AjUB 9/2003, RSv 130/2003

Ikraftträdelsestadganden:

13.4.2007/409:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Vid tillämpningen av 5 § 1 och 3 mom. i denna lag jämställs med lönesubvention sådant sysselsättningsstöd som har beviljats för lönekostnader med stöd av de bestämmelser som upphävts genom lagen om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1216/2005) och sådant sammansatt stöd som har beviljats med stöd av de bestämmelser som upphävts genom lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1217/2005). Till andelen sysselsatta enligt 5 § 1 mom. räknas fram till utgången av 2007 utöver handikappade och långtidsarbetslösa även övriga sysselsatta för vilkas lönekostnader det betalas sammansatt stöd inom ramen för försöket med sammansatt stöd enligt den genom den sistnämnda lagen upphävda 7 kap. 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 275/2006, AjUB 18/2006, RSv 310/2006

28.12.2012/924:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

5.7.2019/846:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.