Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

30.12.2003/1331

Lag om Svenska Finlands folkting

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Svenska Finlands folkting, nedan Folktinget, har till uppgift att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland.

Folktinget skall särskilt bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.

För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning.

2 §
Rättskapacitet och hemort

Folktinget kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför domstolar och andra myndigheter.

Folktingets hemort är Helsingfors.

3 §
Folktingets sammansättning och mandatperiod

Folktinget består av 75 ledamöter, som utses för fyra kalenderår i sänder.

4 §
Val av ledamöter

Ledamöterna utses i samband med kommunalval så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån röstetalet för de svenskspråkiga kandidaterna i kommunalvalet.

Folktingets styrelse kan dock av särskilda skäl besluta att val av ledamöter förrättas genom separata direkta val. Rösträtt i valet har då alla som är röstberättigade i kommunalval och som har uppgett svenska som modersmål i befolkningsdatasystemet.

Valet av ledamöterna från landskapet Åland och deras ersättare förrättas dock av ledamöterna i Ålands lagting på det sätt som närmare föreskrivs i Folktingets stadgar.

5 §
Folktingets session

Folktinget sammanträder årligen till ordinarie session före utgången av maj. Folktinget kan vid behov sammanträda till extra session.

Vid sessionen fattas besluten med flertalet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid val, då valet avgörs genom lottning. För beslut som gäller ändring av stadgarna krävs dock minst två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.

6 §
Ärenden som skall behandlas på sessionen

På sessionen skall behandlas

1) ändring av Folktingets stadgar,

2) antalet medlemmar i styrelsen, val eller avsättande av styrelsen, en styrelsemedlem eller en revisor,

3) fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet, och

4) övriga ärenden som enligt stadgarna hör till sessionen.

7 §
Styrelse

Folktinget har en styrelse som består av en ordförande, två vice ordförande samt minst fem och högst 15 medlemmar samt personliga ersättare för dessa. Styrelsen väljs vartannat år vid ordinarie session. Styrelsens mandatperiod upphör när den session som följande gång beslutar om val av styrelse avslutas.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Styrelsen företräder Folktinget. Styrelsen skall omsorgsfullt sköta Folktingets angelägenheter i enlighet med lag samt Folktingets stadgar och beslut av Folktingets session.

I fråga om jäv och skadeståndsskyldighet för styrelsens medlemmar gäller vad som föreskrivs i föreningslagen (503/1989).

8 §
Kansli

Folktinget har ett kansli som bereder beslut och sköter löpande ärenden.

Folktingssekreteraren är chef för kansliet. Vid kansliet finns dessutom ett tillräckligt antal andra anställda.

9 §
Rätt att teckna Folktingets namn

Rätt att teckna Folktingets namn har styrelsens ordförande, vice ordförande, folktingssekreteraren eller en person som styrelsen särskilt gett namnteckningsrätt.

10 §
Bokföring och revision

Folktinget är bokföringsskyldigt och på dess bokföring tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

Folktinget ska ha minst en revisor och en revisorssuppleant, som ska vara revisorer som avses i revisionslagen (1141/2015). På revisionen tillämpas i övrigt revisionslagen. (18.9.2015/1152)

Folktingets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

11 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten skall ett anslag upptas för de uppgifter som enligt denna lag hör till Folktinget.

På statsunderstöd som beviljas av det anslag som avses i 1 mom. tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

12 §
Stadgar

Närmare bestämmelser om Folktingets organisationsform och förvaltning samt om valet av Folktinget finns i Folktingets stadgar som antas av sessionen.

13 §
Övergångs- och ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 november 1985 om statsbidrag till Svenska Finlands folkting (902/1985).

De bestämmelser om statsbidrag till Folktinget som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på statsbidrag för 2003 och åren före det.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Till dess de stadgar som avses i denna lag har antagits iakttas i tillämpliga delar den grundstadga, den valordning samt de arbetsordningar och instruktioner för Folktinget som gäller vid lagens ikraftträdande.

RP 118/2003, KuUB 4/2003, RSv 97/2003

Ikraftträdelsestadganden:

18.9.2015/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.