Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.12.2003/1281

Fordonsskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Till staten skall i enlighet med denna lag betalas fordonsskatt för fordon som är registrerade i Finland eller används i Finland samt såsom fordonsskatt uppburen fast skatt och konsumtionsskatt för utomlands registrerade fordon som används tillfälligt i Finland.

2 §
Tillämpningen av andra lagar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om uppbörden av fordonsskatt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd (11/2018) eller med stöd av den, samt bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) och lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973). (12.1.2018/44)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa samt fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (82/2021) och förordningar utfärdade med stöd av den samt de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (729/2018) och med stöd av den. På fordon som är registrerade eller borde ha registrerats i landskapet Åland tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands landskapslagstiftning. (15.1.2021/85)

2 mom. har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa samt fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (1090/2002) och förordningar utfärdade med stöd av den samt de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (729/2018) och med stöd av den. På fordon som är registrerade eller borde ha registrerats i landskapet Åland tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands landskapslagstiftning. (10.8.2018/738)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om användning och utlämnande av beskattningsuppgifter vad som föreskrivs i lagen om transportservice (320/2017). I denna lag avses med register trafik- och transportregistret enligt den lagen. (4.5.2018/307)

2 kap

Fordonsskatt

3 § (2.3.2007/235)
Fordonsskattens struktur

Med fordonsskatt avses skatt som består av en grundskatteandel eller en drivkraftsskatteandel eller en sammanräknad andel av grundskatt och drivkraftsskatt. Fordonsskatten inbegriper även tillägg för betalningssätt samt tilläggsskatt. Dessutom inbegriper fordonsskatten också fast skatt och konsumtionsskatt som uppbärs för fordon som registrerats någon annanstans än i Finland.

4 §
Skattepliktiga fordon

Fordonsskatt skall betalas för fordon i kategorierna M och N som är införda i fordonsregistret. För fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland betalas fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38–44 § i denna lag. Fordonsskatt skall betalas även för ett fordon som borde ha varit infört i fordonsregistret eller ha registrerats som påställt. (2.3.2007/235)

Ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede betraktas inte som ett sådant fordon som avses i 1 mom. Som motorredskap som byggts på ett bilunderrede betraktas ett fordon i kategori N2 eller N3 som utrustats med speciella redskap för utförande av arbete, som inte används eller är avsett för transport av annat gods än sådana arbetsredskap och sådan utrustning som behövs i arbetet och som har högst två säten utöver förarsätet. Som motorredskap som byggts på ett bilunderrede betraktas dock inte ett fordon till vilket har kopplats något annat släpfordon än ett sådant som används för transport av bränsle och smörjmedel samt utrustning och tillbehör som hänför sig till arbetet i fråga. (15.1.2021/85)

2 mom. har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

Ett motorredskap som byggts på ett bilchassi betraktas inte som ett sådant fordon som avses i 1 mom., om det är ett fordon i kategori N2 eller N3 som utrustats med speciella redskap för utförande av arbete och om det inte är avsett för transport av annat gods än sådana arbetsredskap och förnödenheter som behövs i arbetet.

Ett fordon som i registret inte är klassificerat enligt kategori M eller N eller någon annan fordonskategori anses vid beskattningen höra till en sådan i vägtrafiklagstiftningen angiven fordonskategori som motsvarar fordonets beskaffenhet. (4.5.2018/307)

4 a § (15.1.2021/85)
Fordon som avställts

Fordonsskatt tas inte ut för fordon som avställts i enlighet med 112 § i fordonslagen.

Ett fordon som avställts får användas i trafik utan skyldighet att betala fordonsskatt endast när fordonet

1) under särskild reserverad tid förflyttas till besiktning och därefter från besiktning till förvaringsstället eller till en plats där det kan repareras på ändamålsenligt sätt,

2) i enlighet med 112 § i fordonslagen används den dag som det avställs,

3) i enlighet med 116 § i fordonslagen används med provnummerskyltar,

4) i enlighet med 117 § i fordonslagen används med förflyttningstillstånd,

5) i enlighet med 109 § i fordonslagen används med exportskyltar.

4 a § har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

4 a § (2.3.2007/235)
Fordon som avställts

Fordonsskatt uppbärs inte för fordon som avställts i enlighet med 66 c § i fordonslagen.

Ett fordon som avställts får användas i trafik utan skyldighet att betala fordonsskatt endast när fordonet

1) under särskild reserverad tid förflyttas till besiktning och därefter från besiktning till förvaringsstället eller till en plats där det kan repareras på ändamålsenligt sätt,

2) i enlighet med 66 c § i fordonslagen används den dag som det avställs,

3) i enlighet med 66 f § i fordonslagen används med provnummerskyltar,

4) i enlighet med 66 f § i fordonslagen används med förflyttningstillstånd,

5) används med exportskyltar i enlighet med bestämmelser som utfärdats med stöd av 66 § 2 mom. i fordonslagen.

5 § (15.1.2021/85)
Skattskyldig

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller den som har antecknats som innehavare är skyldig att betala fordonsskatt för fordonet för den tid för vilken denne varit antecknad i registret som fordonets ägare respektive innehavare. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som är skattskyldig. Finns det fler än en skattskyldig, är de solidariskt ansvariga för betalningen av skatten.

Om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat fordon används i trafik eller om uppgifter som antecknats i registret är oriktiga, är den skattskyldig som enligt fordonslagen borde ha varit antecknad som ägare eller innehavare i registret. Om det inte kan påvisas vem som är ägare eller innehavare eller om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat fordon har använts utan ägarens eller innehavarens samtycke, är den skattskyldig i vars användning fordonet ska anses ha varit.

Som skattskyldig enligt 1 mom. betraktas även en fordonsägare som inte har registrerat sig trots att fordonets föregående ägare har gjort en sådan registreringsanmälan som avses i 83 § i fordonslagen. Om en fordonsägare har försummat registreringen, och den ägare som registrerat fordonet i sitt namn har åtagit sig att svara för skatten, bestäms skattskyldigheten enligt 6 § i denna lag. När en ägare som registrerar ett fordon i sitt namn inte åtar sig att svara för skatten, bestäms skattskyldigheten enligt 1 mom.

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga debiteras skatten hos den person som antecknats först i registret som fordonets ägare eller innehavare. Om skatten inte kan tas ut hos den som antecknats först som skattskyldig eller om det finns något annat särskilt skäl att ändra debiteringen, ska skatten debiteras hos någon annan solidariskt ansvarig skattskyldig.

Den som på brottslig väg har fått ett fordon i sin besittning är skyldig att betala skatt för den tid för vilken fordonets ägare eller innehavare har beviljats skattebefrielse enligt 19 § 1 mom. 1 punkten.

5 § har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

5 §
Skattskyldig

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller den som har antecknats som innehavare är skyldig att betala fordonsskatt för fordonet för den tid för vilken han varit antecknad i registret som fordonets ägare respektive innehavare. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som är skattskyldig. Finns det fler än en skattskyldig, är de solidariskt ansvariga för betalningen av skatten.

Om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat fordon används i trafik eller om uppgifter som antecknats i registret är oriktiga, är den skattskyldig som enligt fordonslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den borde ha varit antecknad som ägare eller innehavare i registret. Om det inte kan påvisas vem som är ägare eller innehavare eller om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat fordon har använts utan ägarens eller innehavarens samtycke, är den skattskyldig i vars användning fordonet skall anses ha varit. (2.3.2007/235)

Som skattskyldig enligt 1 mom. betraktas även en fordonsägare som inte har registrerat sig trots att fordonets föregående ägare har gjort en sådan registreringsanmälan som avses i 64 § i fordonslagen. Om en fordonsägare har försummat registreringen, och den ägare som registrerat fordonet i sitt namn har åtagit sig att svara för skatten, bestäms skattskyldigheten enligt 6 §. När en ägare som registrerar ett fordon i sitt namn inte åtar sig att svara för skatten, bestäms skattskyldigheten enligt 1 mom. (2.3.2007/235)

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga debiteras skatten hos den person som antecknats först i registret som fordonets ägare eller innehavare. Om skatten inte kan uppbäras hos den som antecknats först som skattskyldig eller om det finns något annat särskilt skäl att ändra debiteringen, skall skatten debiteras hos någon annan solidariskt ansvarig skattskyldig.

Den som på brottslig väg har fått ett fordon i sin besittning är skyldig att betala skatt för den tid för vilken fordonets ägare eller innehavare har beviljats skattebefrielse enligt 19 § 1 mom. 1 punkten.

6 § (15.1.2021/85)
Åtagande att svara för skatt

När ett fordon överlåts kan mottagaren åta sig att svara för skatten även för den tid som fordonet har varit i en sådan persons ägo som försummat att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt enligt 83 § i fordonslagen. Bestämmelser om förfarande och skatteuppbörd vid åtagande att svara för skatt finns i 16 § i denna lag.

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 1 mom. och betalar skatten, befrias överlåtaren från skattskyldighet. Om mottagaren meddelar att denne inte åtar sig att svara för skatten, betraktas mottagaren och den som överlåtit fordonet som skattskyldiga för den tid fordonet varit i mottagarens respektive överlåtarens ägo enligt 5 och 8 §.

6 § har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

6 §
Åtagande att svara för skatt

När ett fordon överlåts kan mottagaren åta sig att svara för skatten även för den tid som fordonet har varit i en sådan persons ägo som försummat att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt enligt 64 § i fordonslagen. I fråga om förfarande och skatteuppbörd vid åtagande att svara för skatt föreskrivs i 16 §. (2.3.2007/235)

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 1 mom. och betalar skatten, befrias överlåtaren från skattskyldighet. Om mottagaren meddelar att han inte åtar sig att svara för skatten, betraktas mottagaren och den som överlåtit fordonet som skattskyldiga för den tid fordonet varit i mottagarens respektive överlåtarens ägo på det sätt som föreskrivs i 5 och 8 §.

7 § (23.11.2018/943)
Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Transport- och kommunikationsverket. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder som gäller för den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring av skattskyldighet har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om överföringen inte hade skett.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer godkänna eller förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte betalar skatten på föreskrivet sätt, kan Transport- och kommunikationsverket bestämma att den som överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt ska svara för skatten.

8 § (23.11.2018/943)
När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder

1) den dag ett fordon första gången registreras eller omregistreras eller påställs,

2) dagen efter att ett i registret infört fordons ägar- eller innehavaruppgifter ändras så att skatten ska påföras en ny skattskyldig,

3) den dag ett skattefritt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattepliktigt, eller

4) dagen efter den dag förutsättningarna för skattebefrielse upphörde.

Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till tidigast 12 månader före den dag då Transport- och kommunikationsverket fick kännedom om att fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

Skattskyldigheten upphör den dag

1) i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt,

2) uppgifterna om fordonets ägare eller innehavare ändras så att skatt ska påföras en ny skattskyldig,

3) ett skattepliktigt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattefritt, eller

4) förutsättningar för skattebefrielse uppkommer.

Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punkten den dag då registreringsskyltarna återställs infaller före dagen då i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt, upphör skatteperioden den dag då registreringsskyltarna återställs.

En förutsättning för skattskyldighetens upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 4 punkten är att det har gjorts en registreringsanmälan om grunden för skattskyldighetens upphörande enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det på ett tillförlitligt sätt kan visas att grunden för skattskyldighetens upphörande har uppstått vid en tidigare tidpunkt än den då anmälan gjordes, kan skattskyldigheten anses ha upphört vid den tidpunkten. Om fordonets föregående ägare har överlåtit fordonet till en okänd, upphör skattskyldigheten dock den dag då Transport- och kommunikationsverket har fått anmälan och en sådan redogörelse för överlåtelsen som verket anser vara tillförlitlig.

Överlåtaren svarar för skatten för överlåtelsedagen, och innehavaren svarar för skatten för den sista dag som han eller hon är fordonets innehavare.

9 §
Fordonsskattens belopp

I fordonsskatt uppbärs per dag ett belopp som består av en grundskatteandel med tillägg för en drivkraftsskatteandel. Skattebeloppet för en skatteperiod beräknas genom att summan av grund- och drivkraftsskattebeloppen per dag multipliceras med antalet dagar i skatteperioden.

Skatten påförs på grundval av de uppgifter som har anmälts eller som borde ha anmälts till registermyndigheten.

10 § (13.7.2018/571)
Grundskatt

Grundskatt påförs för person- och paketbilar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G) samt för specialbilar vilkas största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. Grundskattens belopp per dag bestäms enligt de bifogade skattetabellerna.

Skattebeloppet bestäms utifrån det koldioxidutsläpp som motsvarar bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp vid blandad körning bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar när det är fråga om

1) personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter eller personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter,

2) bilar avsedda för två ändamål som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2006 eller därefter, eller

3) paketbilar som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2008 eller därefter.

Skattetabell 2 tillämpas på andra än i 2 mom. avsedda bilar. Skattetabell 2 tillämpas även om trafik- och transportregistret inte innehåller sådana uppgifter om bilens koldioxidutsläpp som uppfyller förutsättningarna enligt 2 mom.

Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el eller väte som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. Om en sådan bil har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller därefter, är grundskattens belopp per dag dock skattetabellens lägsta skattebelopp förhöjt med 17,80 cent. (16.12.2021/1173)

4 mom. har ändrats genom L 1173/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.

11 § (23.11.2018/943)
Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per dag är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) och bilar avsedda för två ändamål (kategori N1), samt för fordon vars användningssyfte på grund av obesiktigade ändringar närmast motsvarar användningssyftet för personbilar 5,5 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa,

2) med avvikelse från bestämmelserna i 1 punkten per dag för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa dock

a) 1,5 cent om fordonets drivkraft är el,

b) 0,5 cent om fordonets drivkraft är el och motorbensin,

c) 4,9 cent om fordonets drivkraft är el och dieselolja,

d) 3,1 cent om fordonets drivkraft är bränsle som består av metan,

3) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G), husbilar (kategori M1) och servicebilar (kategorierna M1, N1, N2, N3, M1G, N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) med vilka inte används släpvagn 0,6 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa upp till en totalmassa om 12 000 kilogram och 1,3 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa som överstiger denna massa, om fordonet har två axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra axlar och 0,6 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade för och används för dragning av påhängsvagn 2,2 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 1,3 cent om fordonet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har fyra axlar och 1,0 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

6) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade och används för dragning av egentlig släpvagn eller släpkärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 cent om fordonet har fyra axlar och 1,2 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i registret som specialbilar är densamma som skatten för till axelantalet motsvarande fordon i kategori M eller N. För en specialbil fastställs fordonskategorin närmare enligt de fordonsklassificeringsbestämmelser som skulle tillämpas, om fordonets registreringskategori ändrades vid skatteperiodens ingång. Som bil avsedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och sätena bredvid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i bilskattelagen (1482/1994) eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering samt i samband med påställning eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Transport- och kommunikationsverket.

12 § (15.1.2021/85)
Skattefria fordon

Fria från fordonsskatt är

1) fordon som registrerats med C- eller CD-tecken enligt 99 § i fordonslagen,

2) fordon som ägs eller innehas av Europeiska unionens institutioner belägna i Finland eller som på grundval av något annat internationellt avtal är skattefria,

3) fordon som har besiktats och registrerats som museifordon enligt 36 § fordonslagen,

4) räddningsbilar och ambulanser,

5) bussar (kategori M2 och M3),

6) militärfordon som uteslutande ägs och innehas av försvarsmakten och inte är införda i registret,

7) exportregistrerade fordon som är registrerade för utförsel ur landet i enlighet med 109 § i fordonslagen,

8) fordon som i enlighet med 5 kap. i fordonslagen används tillfälligt i Finland,

9) fordon som i enlighet med 116 § i fordonslagen används med provnummerskyltar,

10) fordon som i enlighet med 117 § i fordonslagen beviljats förflyttningstillstånd,

11) motorfordon i vilka huvudsakligen används trä- eller torvbaserat bränsle,

12) person-, paket- och specialbilar för vilka staten eller statliga inrättningar är skattskyldiga och som används av dessa, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010).

12 § har ändrats genom L 85/2021, som trädde i kraft 1.3.2021. Den tidigare formen lyder:

12 §
Skattefria fordon

Fria från fordonsskatt är

1) fordon som registrerats med C- eller CD-tecken enligt 66 a § i fordonslagen, (2.3.2007/235)

2) fordon som ägs eller disponeras av Europeiska gemenskapernas institutioner belägna i Finland eller som på grundval av något annat internationellt avtal är skattefria,

3) fordon som har besiktigats och registrerats som museifordon enligt 24 § fordonslagen,

4) räddningsbilar och ambulanser,

5) bussar (kategorierna M2 och M3),

6) militärfordon som uteslutande ägs och disponeras av försvarsmakten och inte är införda i registret, (4.5.2018/307)

7) fordon som är registrerade för export i enlighet med bestämmelser som utfärdats med stöd av 66 § 2 mom. i fordonslagen. (2.3.2007/235)

8) fordon som används tillfälligt i Finland på det sätt som avses i 66 f § i fordonslagen, (2.3.2007/235)

9) fordon som används i enlighet med 66 f § i fordonslagen med provnummerskyltar, (2.3.2007/235)

10) fordon som i enlighet med 66 f § i fordonslagen beviljats förflyttningstillstånd, (2.3.2007/235)

11) motorfordon i vilka huvudsakligen används trä- eller torvbaserat bränsle och

12) person- och paketbilar samt specialbilar för vilka staten eller statliga inrättningar är skattskyldiga och som används av dessa, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002).

2 mom. har upphävts genom L 30.12.2010/1402. (30.12.2010/1402)

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §. Om tillämpningen av 2 mom, se ikraftträdelsebestämmelser 1402/2010 2 mom.

3 kap

Uppbörd av fordonsskatt

13 §
Skatteperiod

Fordonsskatt uppbärs för en skatteperiod som omfattar 12 månader, om inte något annat följer av 14 § 3 mom. Fordonsskatten debiteras som dagsbaserad skatt för den tid fordonet varit i den skattskyldiges ägo eller besittning.

14 §
När skatteperioden börjar och upphör

Skatteperioden börjar

1) den dag då skattskyldighet som avses i 8 § inträder,

2) dagen efter den föregående skatteperiodens utgång,

3) den dag då det anmäls till registret att fordonet ändrats till skattepliktigt eller

4) den dag då fordonet ändringsbesiktigas eller ändringsregistreras som skattepliktigt.

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 6 §, börjar hans skatteperiod dagen efter den dag då den föregående i registret antecknade ägarens skatteperiod upphör.

Skatteperioden upphör den sista dagen av en 12 månaders period som börjar en sådan dag som avses i 1 eller 2 mom. eller

1) den dag då skattskyldighet som avses i 8 § upphör,

2) dagen före nästa skatteperiods början,

3) den dag då det anmäls till registret att fordonet ändrats till skattefritt, eller

4) den dag då fordonet ändringsbesiktigas eller ändringsregistreras som skattefritt.

(12.12.2014/1065)
15 § (23.11.2018/943)
Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan ändring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift som behövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till Transport- och kommunikationsverkets kännedom. Debiteringen verkställs utan att den skattskyldige blir hörd.

16 § (23.11.2018/943)
Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan och överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första hand såsom åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På beloppet av den åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp som påförs. Debiteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren meddelar Transport- och kommunikationsverket att han eller hon inte åtar sig att svara för skatten, återtas debiteringen. Skatten uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgående från den tid fordonet varit i överlåtarens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats senast på förfallodagen, kan Transport- och kommunikationsverket debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock efter debiteringen genom anmälan till Transport- och kommunikationsverket åta sig att svara för skatten.

17 §
Uppbörd av fordonsskatt när skattegrunden ändras

Om beloppet av den i 10 § avsedda grundskatten eller den i 11 § avsedda drivkraftsskatten ändras så att den skatt som skall uppbäras för ett fordon för den återstående skatteperioden är större eller mindre än den skatt som har debiterats, kan beloppet enligt de nya skattegrunderna uppbäras eller återbäras i samband med nästa debitering som gäller fordonet, eller avdras från eller läggas till återbäring som skall betalas till den skattskyldige.

Om uppbörden av den del av skattens belopp som har ändrats inte kan ske i samband med annan debitering eller som avdrag från återbäring, skall den uppbäras eller återbäras separat.

18 § (23.11.2018/943)
Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av Transport- och kommunikationsverket på den skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran ska framställas före skatteperiodens början.

Om en i registret antecknad ny skattskyldig i samband med att hans eller hennes skattskyldighet börjar betalar en del av den i debetsedeln angivna skatten som är uppdelad på rater, anses den skattskyldige ha gjort en sådan begäran som avses i 1 mom.

Skatt som ska debiteras med anledning av debiteringsrättelse eller efterbeskattning, som tilläggsskatt eller med anledning av beslut på ändringsansökan uppbärs i en rat.

19 § (23.11.2018/943)
Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den tid då fordonet

1) är anmält till polisen som tillgripet,

2) är beslagtaget eller annars omhändertaget av polisen eller den myndighet som handhar bilskatten,

3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens besittning,

4) omhändertagits som skrotfordon av kommunen, eller

5) intygats vara förstört eller nedskrotat.

I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om Transport- och kommunikationsverket känner till grunden för rättelsen. Betald skatt återbärs till den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §.

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras skatten från den dag då den i 1 mom. avsedda grunden upphörde. Om skatteperioden ännu inte har upphört, uppbärs skatten för den återstående tiden av skatteperioden.

20 §
Ändring av fordons registeruppgifter under skatteperioden

Om ett fordon under skatteperioden ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas så att det fordonsskattebelopp som skall betalas ändras, debiteras fordonsskatten enligt det högre beloppet från den dag då ändringen skedde respektive återbärs fordonsskatt från dagen efter den dag då ändringen skedde.

21 § (23.11.2018/943)
Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder debetsedel, annat meddelande och beslut under den adress som finns antecknad i trafik- och transportregistret. Andra än enskilda kan skriftligen anmäla adressen för fakturering av fordonsskatt till Transport- och kommunikationsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som avses i 1 mom. kan på den skattskyldiges begäran också sändas till en elektronisk faktureringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han eller hon begära en sådan av Transport- och kommunikationsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas som bevislig delgivning.

22 §
Uppgifter i debetsedeln

Utöver de uppgifter som används vid verkställandet av beskattningen och de uppgifter som behövs för skattebetalningen kan i debetsedeln antecknas uppgifter om obetalda tidigare fordonsskatter för samma fordon och på dessa beräknade dröjsmålspåföljder samt uppgifter om hos vem skatten för ifrågavarande tid har debiterats. I debetsedeln antecknas även beloppet av den skattskyldiges skatter som överförts från föregående skatteperiod för att uppbäras eller återbäras.

På debetsedlar tillämpas inte bestämmelserna i 44 och 45 § förvaltningslagen (434/2003).

23 § (23.11.2018/943)
Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller från beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket fastställa även någon annan dag.

Skatt som ska betalas i mer än en rat förfaller till betalning med tre eller sex månaders intervall från förfallodagen för den första raten på det sätt som anges i debetsedeln.

24 § (12.12.2014/1065)
Betalning av fordonsskatt

Skatten ska betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar emot betalningar på det sätt som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I samband med betalningen ska anges referensnumret för den debetsedel för vilken betalningen är avsedd.

Har skatten betalats med bristfälliga eller oriktiga betalningsuppgifter, hänförs betalningen inte till skatten i fråga utan särskild begäran.

Om fordonsskatten inte betalas inom den tid som anges i 23 §, uppbärs hos den skattskyldige förseningsränta som räknas ut enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

25 § (23.11.2018/943)
Betalningspåminnelse

Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

26 § (23.11.2018/943)
Periodisering av skatteuppbörden

Transport- och kommunikationsverket kan som periodbeskattad godkänna en skattskyldig som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst 50 fordon. Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som svarar för ett mindre antal fordon än detta.

Till en skattskyldig som godkänts som periodbeskattad sänds efter utgången av beskattningsperioden en sammanställning av debetsedlarna för de fordon för vilka den periodbeskattade har varit skattskyldig under perioden. Skatten uppbärs per dag för de fordon som under perioden har varit införda i registret.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer avtala med en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,

2) skattens förfallodag,

3) beskattningsperiodens längd,

4) säkerhet för tryggande av skattefordran,

5) minimibeloppet för den skatt som ska debiteras, och

6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.

Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på annat sätt upphör, kan Transport- och kommunikationsverket häva avtalet utan att höra den skattskyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det sätt som föreskrivs i denna lag.

4 kap

Återbäring av skatt

27 § (2.3.2007/235)
Förutsättningar för återbäring av skatt

Skatt återbärs om något av följande sker under skatteperioden:

1) avställning eller slutlig avregistrering av fordonet antecknas i registret,

2) en ny skattskyldig antecknas i registret,

3) uppgifter som antecknats i registret förändras så att fordonet blir skattefritt eller skattebeloppet sänks eller

4) den skattskyldige befrias från skyldigheten att betala skatt.

28 §
Återbäringens belopp

Betald skatt återbärs från dagen efter det att en i 27 § avsedd återbäringsgrund har uppstått. Återbäringens belopp beräknas per dag i enlighet med 10 och 11 §. På återbäring som avses i 27 § betalas inte ränta.

29 §
Återbäringsberättigad

Återbäring betalas till den skattskyldige. Återbäring kan med den skattskyldiges skriftliga samtycke betalas till någon annan än den skattskyldige.

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga återbärs skatten till den hos vilken skatten har debiterats.

30 § (23.11.2018/943)
Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han eller hon har betalat fordonsskatt av misstag har rätt att hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag betraktas inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt fordonsskatt för ett och samma fordon, återbärs den grundlöst betalda skatten på ansökan till den som inte är skattskyldig.

31 § (23.11.2018/943)
Överföring av skatteåterbäring

Om Transport- och kommunikationsverket ska både återbära skatt till en skattskyldig och debitera denne, överför verket utan att höra den skattskyldige återbäringen för att användas som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betalning återbäringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt att debitera, överförs återbäringen i väntan på följande debitering.

På överförd skatteåterbäring tillämpas bestämmelserna i 32 §.

Besked om att återbäringsbelopp har överförts för att användas som betalning för skatt ska ges den skattskyldige i följande debetsedel.

32 § (23.11.2018/943)
Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av mottagaren angivet bankkonto eller genom betalningsanvisning, om inte återbäringen har använts på det sätt som anges i 31 eller 33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalats av den skattskyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalat den skatt som ska återbäras, ska betalaren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Transport- och kommunikationsverket.

33 § (23.11.2018/943)
Kvittning

Om de förutsättningar för användning av återbäring som anges i lagen om skatteuppbörd är uppfyllda och kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas mellan skatter som uppbärs av Transport- och kommunikationsverket och skatter som uppbärs av någon annan myndighet. På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna om användning av återbäring i lagen om skatteuppbörd.

34 § (4.5.2018/307)
Stöd för kombinerade transporter

Av fordonsskatt som betalts för en lastbil återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en internationell transport och som ägt rum i Finland och för vars del gäller att sträckan mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. På återbäringen tillämpas lagen om transportservice.

5 kap

Skattebefrielse som beviljas personer med handikapp

35 §
Skattebefrielse på grundval av handikapp

Befrielse från grundskatt beviljas

1) en person som beviljats sådant parkeringstillstånd för rörelsehindrade som avses i 39 § i vägtrafiklagen, (10.8.2018/738)

2) en person som transporterar en sådan person med funktionsnedsättning som beviljats ett tillstånd som avses i 1 punkten, eller (10.8.2018/738)

3) en person som beviljats återbäring av bilskatt enligt 26 § i bilskattelagen (777/2020). (13.11.2020/778)

Skattebefrielse på grundval av en och samma persons handikapp kan beviljas för endast ett fordon i taget och en skattskyldig kan få skattebefrielse på grundval av handikapp för endast ett fordon i taget.

36 § (23.11.2018/943)
Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp ska göras skriftligt hos Transport- och kommunikationsverket.

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges och den handikappade personens namn, adress och personbeteckning samt fordonets registreringstecken och motiven till ansökan. Transport- och kommunikationsverket kan kräva att få de handlingar som ansökan om skattebefrielse grundar sig på för påseende under behandlingen av ansökan eller efter det att skattebefrielse beviljats.

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Transport- och kommunikationsverket känner till grunden för skattebefrielsen.

37 §
Tiden för vilken skattebefrielsen gäller

Skattebefrielsen är i kraft så länge som det inte sker några förändringar i förutsättningarna för skattebefrielse.

6 kap

Andra än i Finland registrerade fordon

38 §
Fast skatt och konsumtionsskatt

För sådana fordon med annan drivkälla än motorbensin samt lastbilssläpvagnar som är registrerade utomlands och som införts till Finland för tillfälligt bruk skall i fordonsskatt betalas fast skatt för varje dygn som fordonet används i Finland. Fordonet anses ha använts i Finland från det dygn då det fördes in på finskt territorium till utgången av det dygn då det fördes ut från finskt territorium. Därtill uppbärs konsumtionsskatt på grundval av den sträcka som körts i Finland.

39 §
Skyldighet att betala fast skatt och konsumtionsskatt

Skyldig att betala skatt som avses i 38 § är fordonets ägare eller innehavare. Om skatt inte kan uppbäras hos fordonets ägare eller innehavare, kan skatten debiteras hos den för vars räkning eller uppdrag fordonet används i Finland.

40 §
Den fasta skattens belopp

Fast skatt påförs enligt följande:

Fast skatt Euro per dygn
Paketbil 13,00
Buss 15,00
Lastbil 25,00
Lastbilssläpvagn 15,00
41 §
Konsumtionsskattens belopp

Konsumtionsskatt betalas på grundval av den sträcka som körts i Finland för varje kalenderdygn, ankomst- och avfärdsdagen medräknade, enligt följande:

Konsumtionsskatt Euro/kmEuro/dygn minst
Paketbil 0,10 33,00
Buss 0,15 60,00
Lastbil 0,60225,00
Lastbilssläpvagn 0,20 85,00

För lastbilssläpvagn uppbärs konsumtionsskatt för samma sträcka som för dragbilen, om inte någon annan bevisning lämnas med avseende på sträckan.

42 §
Debitering av skatt

Fast skatt och konsumtionsskatt debiteras och uppbärs på förhand när fordonet förs in i landet. Beskattningen skall rättas, om det vid utförseln av fordonet ur landet konstateras att fordonet körts en längre eller kortare sträcka eller använts en längre eller kortare tid i Finland än vad som förutsattes då skatten uppbars. Vid tilläggsdebitering med anledning av rättelse kan tilläggsbeloppet höjas med högst 50 euro.

43 § (16.12.2011/1317)
Befrielse av vissa utomlands registrerade fordon från fordonsskatt

På grundval av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av skatt som avses i 38 § för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfälligt bruk enligt följande:

1) befrias från fast skatt och konsumtionsskatt fordon registrerade i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgisien, Lettland, Litauen, Moldavien, Republiken Slovakien, Tadzjikistan, Republiken Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan eller Vitryssland, lastbilar och lastbilssläpvagnar registrerade i Libyen samt bussar registrerade i Turkiet och sådana lastbilar som är i trafik mellan Finland och Turkiet,

2) befrias från fast skatt fordon registrerade i Schweiz och Ryska federationen,

3) befrias från konsumtionsskatt fordon registrerade i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Norge eller Slovenien, samt

4) nedsätts konsumtionsskatten för fordon registrerade i Schweiz så att skatten nedsätts till 0,03 euro per kilometer för paketbilar, 0,05 euro per kilometer för bussar och lastbilar samt 0,02 euro per kilometer för lastbilssläpvagnar.

På fordon registrerade i Schweiz tillämpas inte bestämmelserna om konsumtionsskattens minsta belopp. Ett fordon som är registrerat i Schweiz är befriat från konsumtionsskatt, om den sträcka som körts i Finland är högst 50 kilometer.

44 §
Fordon som är befriade från fast skatt och konsumtionsskatt

Fritt från fast skatt är ett utomlands registrerat motorfordon vars registreringsland tillträtt den konvention rörande beskattning av landsvägsfordon i privat bruk i internationell trafik som trädde i kraft genom förordningen av den 14 september 1956 (495/1956) eller den konvention rörande beskattning av fordon, som används vid internationell befordran av resande som trädde i kraft genom förordningen av den 10 februari 1967 (104/1967) eller den konvention rörande beskattning av fordon som används vid internationell godsbefordran som trädde i kraft genom förordningen av den 10 februari 1967 (106/1967), och vilket fordon används tillfälligt i Finland enligt de villkor som nämns i vederbörande konvention och inom gränserna för den. Fria från ovan i 38 § föreskrivna skatter är med stöd av en överenskommelse med en främmande stat under villkor av ömsesidighet sådana utomlands registrerade paketbilar, lastbilar, bussar och lastbilssläpvagnar som tillfälligt används i Finland. Skattefriheten beviljas för en lika lång tid som ett i Finland registrerat fordon beviljas motsvarande förmån i den främmande staten, dock för högst ett år efter införseln.

Fordon som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är befriat från fast skatt och konsumtionsskatt.

Fordon som är registrerade i Ryssland är befriade från konsumtionsskatt.

7 kap

Skatteförhöjning, skatterättelse till skattetagarens fördel och efterbeskattning

45 § (12.12.2014/1065)
Skatteförhöjning

Om en skattskyldig har underlåtit att göra registreringsanmälan om överlåtelse av äganderätt och någon ny ägare inte har antecknats i registret, höjs skatten enligt följande:

1) om den skattskyldige inte efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den första skatteperioden uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för den följande skatteperioden med högst 50 procents förhöjning,

2) om den skattskyldige efter uppmaning som getts i samband med debiteringen för den andra skatteperioden fortfarande inte uppfyller sin anmälningsskyldighet, debiteras skatten för de följande skatteperioderna med högst 100 procents förhöjning.

Om den skattskyldige utan giltig anledning har lämnat in en bristfällig, missvisande eller oriktig handling eller annan uppgift och detta hade kunnat leda till att skatt inte debiterats eller att skatt återburits till ett för stort belopp, debiteras skatteförhöjning på minst 100 euro men högst 2 000 euro.

Skatt som ska debiteras genom efterbeskattning kan höjas till högst det tredubbla beloppet, om den skattskyldiges förfarande vid skatteundandragande kan anses som grovt.

När förhöjningens storlek fastställs beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförbara omständigheter.

46 § (23.11.2018/943)
Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits till en skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas inom tre år efter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om skatteåterbäring fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Transport- och kommunikationsverkets beslut som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

47 § (23.11.2018/943)
Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan grund med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kommunikationsverket den odebiterade eller återburna skatten för betalning.

Om skattebeloppet ska beräknas på ett fordon som inte är infört i registret eller som anmälts som avställt, ska skatten på basis av de omständigheter som är kända uppskattas till det belopp som sannolikt skulle betalas för ett registrerat fordon av motsvarande slag. Skatten kan alltid påföras åtminstone på basis av de uppgifter som antecknats om fordonet då det senast var infört i registret.

Innan efterbeskattning verkställs ska den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterbeskattning ska verkställas senast två år efter utgången av det år under vilket den omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skattemyndighetens kännedom. Efterbeskattning verkställs dock senast tre år efter utgången av det år för vilket skatten borde ha debiterats.

47 a § (2.3.2007/235)
Tilläggskatt när fordon som inte är registrerade eller som avställts används i trafik

Om ett fordon som inte är registrerat eller som avställts används i trafik och det inte är fråga om användning av ett fordon i trafik enligt 4 a § 2 mom., skall tilläggsskatt uppbäras för fordonet utöver den fordonsskatt som debiteras på grundval av 47 §. Beloppet av tilläggsskatten skall vara fem gånger den fordonsskatt som med stöd av 10 och 11 § beräknas för en period på tolv månader, dock minst 1 000 euro.

Tilläggsskatten påförs den som enligt 5 § är skattskyldig för fordonet. Tilläggskatten påförs i enlighet med efterbeskattningsförfarandet i 47 §.

8 kap

Förhandsavgörande, rättelse och ändringssökande

48 § (23.11.2018/943)
Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För ett förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 50 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. (5.7.2019/857)

49 § (23.11.2018/943)
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommunikationsverket rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

50 § (7.8.2015/937)
Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga intressebevakaren är tidsfristen sex månader från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

50 a § (7.8.2015/937)
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

För den skattskyldige och andra parter är besvärstiden tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att den statliga intressebevakaren hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart. (5.7.2019/857)

51 § (7.8.2015/937)
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. (10.6.2022/444)

1 mom. har ändrats genom L 444/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt har den som med stöd av 50 § får söka ändring i beskattningen.

52 § (23.11.2018/943)
Ränta som ska betalas med anledning av ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssökande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, ska till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från skattebetalningsdagen enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd.

Ränta betalas dock inte på grundval av rättelse, om skatteåterbäringen beror på att den skattskyldige har underlåtit att göra anmälan om någon omständighet som hänför sig till skattskyldighetens upphörande eller till avbrytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller om andra sådana liknande omständigheter som han eller hon känner till och som gäller skattskyldighet eller fordonets skattepliktighet.

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver Transport- och kommunikationsverket in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

53 § (23.11.2018/943)
Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse bevakas av Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. Statens intresse i ärenden som gäller fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av ett tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och delges ett beslut genom att intressebevakaren ges tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

54 §
Omröstning i förvaltningsdomstolen

Om det råder olika åsikter vid avgörandet av ett ärende som har överklagats med stöd av denna lag, gäller som beslut den åsikt som flertalet skall anses ha omfattat. Vid lika röstetal vinner den åsikt som är fördelaktigast för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

55 §
Verkställighet

En skattskyldig eller en annan person som ansvarar för skatten är skyldig att betala skatt som förfallit till betalning oberoende av om ändring i skatten söks eller inte.

9 kap

Myndigheter och tillsyn

56 § (23.11.2018/943)
Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Transport- och kommunikationsverket. Tullen är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommunikationsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen handhas av Transport- och kommunikationsverket, Tullen samt, i fråga om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Transport- och kommunikationsverket behandlar dock även sådana ärenden om skatteuppskov och skattelättnad som gäller skatter som uppbärs av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala om att rådgivande telefonservice i anslutning till skatteuppbörden kan överföras till andra än myndigheter. Med rådgivande telefonservice avses förmedling av information till skattskyldiga om innehållet i lagstiftningen och anvisningarna om fordonsskatt, lämnande av uppgifter som gäller beskattningen av fordon ur trafik- och transportregistret samt mottagande av de skattskyldigas deklarationer, registrering av dem och vidarebefordran av dem till skattemyndigheten. På den som sköter den rådgivande telefonservicen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdraget i fråga. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). I den rådgivande telefonservicen sköts inte uppgifter som innebär utövande av beslutanderätt i fråga om beskattningen. Ett avtal om rådgivande telefonservice inverkar inte på de uppgifter som åligger skatteuppbördsmyndigheten eller på myndighetens skyldigheter.

57 § (22.12.2009/1327)
Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Transport- och kommunikationsverket samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag ska se till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Transport- och kommunikationsverket kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen. (23.11.2018/943)

För att utöva den tillsyn som avses i 1 mom. får tillsynsmyndigheterna fotografera eller filma fordon som är i trafik. Fotograferingen eller filmningen kan också ske automatiskt, och den kan vara fortlöpande eller ske vid upprepade tillfällen. Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inte fotograferas eller filmas. (2.11.2017/726)

58 § (23.11.2018/943)
Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med användningsförbud kan omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. Användningen av fordonet kan också förhindras om tilläggsskatt enligt 47 a § ska debiteras för fordonet.

Användningsförbudet upphör när den debiterade skatten har betalts helt och hållet. Användningsförbudet upphör också om Transport- och kommunikationsverket låter bli att debitera tilläggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte annars går att säkerställa att skatten har betalts, ska den skattskyldige eller den som använder fordonet i en tillsynssituation framlägga bevisning om att skatten har betalts på det sätt som föreskrivs i 59 § 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.

Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare i ett register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte användningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet, medför detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald skatt.

59 § (23.11.2018/943)
Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning enligt fordonslagen ska besiktningsförrättaren kontrollera att fordonsskatten är betald. Om fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, godkänns fordonet inte vid en periodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte framläggs någon annan bevisning om att skatten har betalts, avbryts besiktningen tills skatten jämte förseningsräntor har betalts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna kan förhindra att fordonet används under den tid som besiktningen är avbruten.

Som bevisning enligt 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt, ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.

Om Transport- och kommunikationsverket har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.

60 §
Kringgående av skatt

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras som om den riktiga formen hade använts i saken.

Om det är uppenbart att vid beskattningen bör förfaras så som avses i 1 mom., skall vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige beredas möjlighet att lämna utredning om de konstaterade sakförhållandena. Lämnar den skattskyldige inte härvid utredning om att den rättsliga form som har givits förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål eller att åtgärden inte uppenbart har vidtagits i syfte att uppnå befrielse från skatt, skall vid verkställandet av beskattningen förfaras så som avses i 1 mom.

61 § (23.11.2018/943)
Skattelättnad

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning av fordonsskatt som betalats eller ska betalas, jämte ränta. Transport- och kommunikationsverket eller finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter få uppgifter som behövs för att avgöra ett skattelättnadsärende. Tullen avgör ansökningar om skattebefrielse eller skatteuppskov som gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt som avses i 38 §. Uppskov med betalning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell betydelse.

10 kap

Särskilda bestämmelser

62 § (12.12.2014/1065)
Minsta belopp som uppbärs, debiteras och återbärs

Det minsta fordonsskattebeloppet som debiteras är 10 euro oberoende av skatteperiodens längd, med undantag för det högre fordonsskattebelopp som debiteras enligt 20 §. Skatt återbärs, om det belopp som ska återbäras är fem euro eller mer. En återbäring på mindre än fem euro kan överföras för att gottskrivas vid följande debitering.

Fordonsskatten kan efterskänkas vid mindre, oavsiktliga fel vid betalningen eller av något annat särskilt skäl.

3 mom. har upphävts genom L 44/2018. (12.1.2018/44)

63 § (23.11.2018/943)
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är offentliga med undantag av handlingar som gäller den skattskyldiges hälsa, ansökningar om skattelättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om fordonsskatt och om den skattskyldige tillämpas även VI avd. 3 kap. i lagen om transportservice. (29.3.2019/374)

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att fordonsskatt för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

64 § (5.8.2005/611)

64 § har upphävts genom L 5.8.2005/611.

65 §
Elektronisk signatur

En handling som utställs ur beskattningssystemet kan undertecknas maskinellt. Detta skall nämnas i handlingen.

66 § (2.11.2017/726)
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för skattebedrägeri finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vilket fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, ska för fordonsskatteförseelse dömas till böter. För fordonsskatteförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett fordon dömas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan.

Vid en fordonsskatteförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Trafiksäkerhetsverket.

67 §
Uppbörd av fast skatt och konsumtionsskatt i vissa fall

När en proposition om ändring av skattebelopp som avses i 40 eller 41 § eller om ändring av sådan befrielse eller nedsättning av dessa skatter som avses i 43 eller 44 § har lämnats till riksdagen, kan statsrådet genom förordning föreskriva att skatten skall uppbäras enligt propositionen från det att propositionen lämnats. Om riksdagen inte godkänner lagförslaget, återbärs det överskjutande skattebeloppet.

68 §
Övergångsbestämmelser

Den första skatteperioden år 2004 börjar för alla skattepliktiga fordon den 1 januari 2004. 2004 års skatteperiod upphör den kalenderdag som motsvarar dagen då fordonet senast överläts eller dagen före fordonets första registrering eller omregistrering. Om motsvarande dag saknas i den månad då skatteperioden borde upphöra, betraktas den sista dagen i månaden som dagen för skatteperiodens upphörande. Om en skatteperiod som fastställs på detta sätt skulle upphöra före den 31 mars 2004, skjuts skatteperiodens upphörande fram med ett år. Skatten debiteras för alla fordon på en gång vid den beskattning som verkställs för den skatteperiod som börjar den 1 januari 2004.

Beloppet av den skatt som skall debiteras kan på den skattskyldiges begäran före skattens förfallodag av Fordonsförvaltningscentralen delas upp för betalning i två, tre eller fyra rater, beroende på längden på den skatteperiod som börjar den 1 januari 2004. Skatt för skatteperioder som är kortare än 6 månader betalas i en rat. Skatten för skatteperioder som är längre än 6 månader men kortare än 9 månader kan betalas i två rater. För skatteperioder som är längre än 9 månader men kortare än 12 månader kan skatten delas upp för betalning i två eller tre rater och för skatteperioder som är längre än 12 månader i två eller fyra rater. Under övergångsperioden tillämpas inte bestämmelserna i 18 § om betalning av skatt i rater.

Med avvikelse från bestämmelserna i 23 § fastställs förfallodagarna för övergångsperiodens första rat av Fordonsförvaltningscentralen.

69 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen om fordonsskatt (1111/1996) och lagen om skatt på motorfordon (722/1966) jämte ändringar. De lagar som var i kraft när denna lag trädde i kraft och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem tillämpas dock på de i de nämnda lagarna avsedda skatter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004. Beskattning av bilar avsedda för två ändamål verkställs eller rättas inte med stöd av 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om skatt på motorfordon till den skattskyldiges nackdel efter utgången av 2003, om fordonets konstruktion har ändrats under 2003. På ändringssökande, skattelättnad eller skatteuppskov som anhängiggjorts efter denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag, om ärendet anhängiggörs efter ikraftträdandet. (21.12.2004/1236)

På skattelättnad och skatteuppskov som gäller tilläggsskatt som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004 tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Bestämmelserna i 13 § 2 mom. lagen om skatt på motorfordon tillämpas inte på skatteåterbäringar som hänför sig till den 1 januari 2002 eller tiden efter detta.

Fordonsförvaltningscentralen kan innan lagen träder i kraft vidta sådana åtgärder för att ingå avtal om periodbeskattning och om uppgifter av biträdande art vid skatteuppbörden som verkställigheten av lagen förutsätter.

RP 111/2003, FiUB 36/2003, RSv 108/2003, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG (31999L0062); EGT nr L 187, 20.7.1999, s. 43

SKATTETABELL 1(5.12.2018/1071)

Fordonets CO2-utsläppSkattens belopp
g/kmcent/dageuro/365 dagar
014,6053,29
114,7053,65
214,8054,02
314,9054,38
415,0054,75
515,1055,11
615,2055,48
715,3055,84
815,4056,21
915,5056,57
1015,7057,30
1115,8057,67
1215,9058,03
1316,0058,40
1416,1058,76
1516,3059,49
1616,4059,86
1716,5060,22
1816,6060,59
1916,8061,32
2016,9061,68
2117,0062,05
2217,2062,78
2317,3063,14
2417,4063,51
2517,6064,24
2617,7064,60
2717,9065,33
2818,0065,70
2918,2066,43
3018,3066,79
3118,5067,52
3218,6067,89
3318,8068,62
3418,9068,98
3519,1069,71
3619,2070,08
3719,4070,81
3819,6071,54
3919,7071,90
4019,9072,63
4120,1073,36
4220,2073,73
4320,4074,46
4420,6075,19
4520,8075,92
4620,9076,28
4721,1077,01
4821,3077,74
4921,5078,47
5021,7079,20
5121,9079,93
5222,1080,66
5322,3081,39
5422,4081,76
5522,6082,49
5622,9083,58
5723,1084,31
5823,3085,04
5923,5085,77
6023,7086,50
6123,9087,23
6224,1087,96
6324,3088,69
6424,5089,42
6524,8090,52
6625,0091,25
6725,2091,98
6825,5093,07
6925,7093,80
7025,9094,53
7126,2095,63
7226,4096,36
7326,6097,09
7426,9098,18
7527,1098,91
7627,40100,01
7727,70101,10
7827,90101,83
7928,20102,93
8028,40103,66
8128,70104,75
8229,00105,85
8329,20106,58
8429,50107,67
8529,80108,77
8630,10109,86
8730,40110,96
8830,70112,05
8930,90112,78
9031,20113,88
9131,50114,97
9231,80116,07
9332,10117,16
9432,40118,26
9532,80119,72
9633,10120,81
9733,40121,91
9833,70123,00
9934,00124,10
10034,40125,56
10134,70126,65
10235,00127,75
10335,40129,21
10435,70130,30
10536,00131,40
10636,40132,86
10736,70133,95
10837,10135,41
10937,40136,51
11037,80137,97
11138,20139,43
11238,50140,52
11338,90141,98
11439,30143,44
11539,70144,90
11640,10146,36
11740,40147,46
11840,80148,92
11941,20150,38
12041,60151,84
12142,00153,30
12242,40154,76
12342,80156,22
12443,30158,04
12543,70159,50
12644,10160,96
12744,50162,42
12845,00164,25
12945,40165,71
13045,80167,17
13146,30168,99
13246,70170,45
13347,20172,28
13447,60173,74
13548,10175,56
13648,50177,02
13749,00178,85
13849,50180,67
13949,90182,13
14050,40183,96
14150,90185,78
14251,40187,61
14351,90189,43
14452,40191,26
14552,90193,08
14653,40194,91
14753,90196,73
14854,40198,56
14954,90200,38
15055,40202,21
15156,00204,40
15256,50206,22
15357,00208,05
15457,60210,24
15558,10212,06
15658,70214,25
15759,20216,08
15859,80218,27
15960,30220,09
16060,90222,28
16161,40224,11
16262,00226,30
16362,60228,49
16463,20230,68
16563,80232,87
16664,30234,69
16764,90236,88
16865,50239,07
16966,10241,26
17066,70243,45
17167,40246,01
17268,00248,20
17368,60250,39
17469,20252,58
17569,80254,77
17670,50257,32
17771,10259,51
17871,70261,70
17972,40264,26
18073,00266,45
18173,70269,00
18274,30271,19
18375,00273,75
18475,70276,30
18576,30278,49
18677,00281,05
18777,70283,60
18878,40286,16
18979,00288,35
19079,70290,90
19180,40293,46
19281,10296,01
19381,80298,57
19482,50301,12
19583,20303,68
19683,90306,23
19784,70309,15
19885,40311,71
19986,00313,90
20086,60316,09
20187,20318,28
20287,70320,10
20388,30322,29
20488,90324,48
20589,50326,67
20690,00328,50
20790,60330,69
20891,20332,88
20991,80335,07
21092,40337,26
21193,00339,45
21293,50341,27
21394,10343,46
21494,70345,65
21595,30347,84
21695,90350,03
21796,50352,22
21897,10354,41
21997,70356,60
22098,30358,79
22198,90360,98
22299,50363,17
223100,10365,36
224100,70367,55
225101,30369,74
226101,90371,93
227102,50374,12
228103,10376,31
229103,70378,50
230104,30380,69
231104,90382,88
232105,50385,07
233106,20387,63
234106,80389,82
235107,40392,01
236108,00394,20
237108,60396,39
238109,20398,58
239109,80400,77
240110,40402,96
241111,00405,15
242111,60407,34
243112,20409,53
244112,90412,08
245113,50414,27
246114,10416,46
247114,70418,65
248115,30420,84
249115,90423,03
250116,50425,22
251117,10427,41
252117,70429,60
253118,30431,79
254118,90433,98
255119,50436,17
256120,10438,36
257120,70440,55
258121,30442,74
259121,90444,93
260122,50447,12
261123,10449,31
262123,70451,50
263124,30453,69
264124,90455,88
265125,40457,71
266126,00459,90
267126,60462,09
268127,20464,28
269127,80466,47
270128,40468,66
271128,90470,48
272129,50472,67
273130,10474,86
274130,70477,05
275131,20478,88
276131,80481,07
277132,40483,26
278132,90485,08
279133,50487,27
280134,00489,10
281134,60491,29
282135,10493,11
283135,70495,30
284136,30497,49
285136,80499,32
286137,30501,14
287137,90503,33
288138,40505,16
289139,00507,35
290139,50509,17
291140,00511,00
292140,60513,19
293141,10515,01
294141,60516,84
295142,10518,66
296142,60520,49
297143,20522,68
298143,70524,50
299144,20526,33
300144,70528,15
301145,20529,98
302145,70531,80
303146,20533,63
304146,70535,45
305147,20537,28
306147,70539,10
307148,10540,56
308148,60542,39
309149,10544,21
310149,60546,04
311150,10547,86
312150,50549,32
313151,00551,15
314151,40552,61
315151,90554,43
316152,40556,26
317152,80557,72
318153,30559,54
319153,70561,00
320154,20562,83
321154,60564,29
322155,00565,75
323155,50567,57
324155,90569,03
325156,30570,49
326156,70571,95
327157,20573,78
328157,60575,24
329158,00576,70
330158,40578,16
331158,80579,62
332159,20581,08
333159,60582,54
334160,00584,00
335160,40585,46
336160,80586,92
337161,20588,38
338161,60589,84
339161,90590,93
340162,30592,39
341162,70593,85
342163,10595,31
343163,40596,41
344163,80597,87
345164,20599,33
346164,50600,42
347164,90601,88
348165,20602,98
349165,60604,44
350165,90605,53
351166,30606,99
352166,60608,09
353166,90609,18
354167,30610,64
355167,60611,74
356167,90612,83
357168,20613,93
358168,50615,02
359168,90616,48
360169,20617,58
361169,50618,67
362169,80619,77
363170,10620,86
364170,40621,96
365170,70623,05
366171,00624,15
367171,30625,24
368171,60626,34
369171,90627,43
370172,10628,16
371172,40629,26
372172,70630,35
373173,00631,45
374173,20632,18
375173,50633,27
376173,80634,37
377174,00635,10
378174,30636,19
379174,50636,92
380174,80638,02
381175,10639,11
382175,30639,84
383175,50640,57
384175,80641,67
385176,00642,40
386176,30643,49
387176,50644,22
388176,70644,95
389177,00646,05
390177,20646,78
391177,40647,51
392177,60648,24
393177,90649,33
394178,10650,06
395178,30650,79
396178,50651,52
397178,70652,25
398178,90652,98
399179,10653,71
400 eller mera179,30654,44

SKATTETABELL 1 A(5.12.2018/1071)

Fordonets CO2-utsläppSkattens belopp
g/kmcent/dageuro/365 dagar
014,6053,29
114,6053,29
214,7053,65
314,8054,02
414,9054,38
515,0054,75
615,1055,11
715,2055,48
815,2055,48
915,3055,84
1015,4056,21
1115,5056,57
1215,6056,94
1315,7057,30
1415,8057,67
1515,9058,03
1616,0058,40
1716,1058,76
1816,2059,13
1916,3059,49
2016,4059,86
2116,5060,22
2216,6060,59
2316,7060,95
2416,8061,32
2516,9061,68
2617,0062,05
2717,1062,41
2817,2062,78
2917,3063,14
3017,4063,51
3117,6064,24
3217,7064,60
3317,8064,97
3417,9065,33
3518,0065,70
3618,1066,06
3718,2066,43
3818,4067,16
3918,5067,52
4018,6067,89
4118,7068,25
4218,9068,98
4319,0069,35
4419,1069,71
4519,2070,08
4619,4070,81
4719,5071,17
4819,6071,54
4919,8072,27
5019,9072,63
5120,0073,00
5220,2073,73
5320,3074,09
5420,4074,46
5520,6075,19
5620,7075,55
5720,9076,28
5821,0076,65
5921,2077,38
6021,3077,74
6121,5078,47
6221,6078,84
6321,8079,57
6421,9079,93
6522,1080,66
6622,2081,03
6722,4081,76
6822,5082,12
6922,7082,85
7022,9083,58
7123,0083,95
7223,2084,68
7323,3085,04
7423,5085,77
7523,7086,50
7623,8086,87
7724,0087,60
7824,2088,33
7924,4089,06
8024,5089,42
8124,7090,15
8224,9090,88
8325,1091,61
8425,3092,34
8525,5093,07
8625,6093,44
8725,8094,17
8826,0094,90
8926,2095,63
9026,4096,36
9126,6097,09
9226,8097,82
9327,0098,55
9427,2099,28
9527,40100,01
9627,60100,74
9727,80101,47
9828,00102,20
9928,20102,93
10028,40103,66
10128,60104,39
10228,90105,48
10329,10106,21
10429,30106,94
10529,50107,67
10629,70108,40
10730,00109,50
10830,20110,23
10930,40110,96
11030,70112,05
11130,90112,78
11231,10113,51
11331,40114,61
11431,60115,34
11531,80116,07
11632,10117,16
11732,30117,89
11832,60118,99
11932,80119,72
12033,10120,81
12133,30121,54
12233,60122,64
12333,80123,37
12434,10124,46
12534,40125,56
12634,60126,29
12734,90127,38
12835,20128,48
12935,40129,21
13035,70130,30
13136,00131,40
13236,20132,13
13336,50133,22
13436,80134,32
13537,10135,41
13637,40136,51
13737,70137,60
13838,20139,43
13938,60140,89
14039,10142,71
14139,60144,54
14240,10146,36
14340,50147,82
14441,00149,65
14541,50151,47
14642,00153,30
14742,50155,12
14843,00156,95
14943,50158,77
15044,10160,96
15144,60162,79
15245,10164,61
15345,70166,80
15446,20168,63
15546,70170,45
15647,30172,64
15747,90174,83
15848,40176,66
15949,00178,85
16049,60181,04
16150,20183,23
16250,80185,42
16351,40187,61
16452,00189,80
16552,60191,99
16653,20194,18
16753,90196,73
16854,50198,92
16955,10201,11
17055,80203,67
17156,40205,86
17257,10208,41
17357,80210,97
17458,40213,16
17559,10215,71
17659,80218,27
17760,50220,82
17861,20223,38
17961,90225,93
18062,60228,49
18163,30231,04
18264,10233,96
18364,80236,52
18465,50239,07
18566,30241,99
18667,00244,55
18767,80247,47
18868,50250,02
18969,30252,94
19070,10255,86
19170,90258,78
19271,70261,70
19372,50264,62
19473,30267,54
19574,10270,46
19674,90273,38
19775,70276,30
19876,50279,22
19977,40282,51
20078,20285,43
20179,10288,71
20279,90291,63
20380,80294,92
20481,60297,84
20582,50301,12
20683,40304,41
20784,30307,69
20885,10310,61
20986,00313,90
21086,70316,45
21187,40319,01
21288,10321,56
21388,80324,12
21489,50326,67
21590,20329,23
21691,00332,15
21791,70334,70
21892,40337,26
21993,10339,81
22093,90342,73
22194,60345,29
22295,30347,84
22396,10350,76
22496,80353,32
22597,50355,87
22698,30358,79
22799,00361,35
22899,80364,27
229100,50366,82
230101,30369,74
231102,00372,30
232102,70374,85
233103,50377,77
234104,20380,33
235105,00383,25
236105,80386,17
237106,50388,72
238107,30391,64
239108,00394,20
240108,80397,12
241109,50399,67
242110,30402,59
243111,00405,15
244111,80408,07
245112,50410,62
246113,30413,54
247114,00416,10
248114,80419,02
249115,50421,57
250116,30424,49
251117,10427,41
252117,70429,60
253118,30431,79
254118,90433,98
255119,50436,17
256120,10438,36
257120,70440,55
258121,30442,74
259121,90444,93
260122,50447,12
261123,10449,31
262123,70451,50
263124,30453,69
264124,90455,88
265125,40457,71
266126,00459,90
267126,60462,09
268127,20464,28
269127,80466,47
270128,40468,66
271128,90470,48
272129,50472,67
273130,10474,86
274130,70477,05
275131,20478,88
276131,80481,07
277132,40483,26
278132,90485,08
279133,50487,27
280134,00489,10
281134,60491,29
282135,10493,11
283135,70495,30
284136,30497,49
285136,80499,32
286137,30501,14
287137,90503,33
288138,40505,16
289139,00507,35
290139,50509,17
291140,00511,00
292140,60513,19
293141,10515,01
294141,60516,84
295142,10518,66
296142,60520,49
297143,20522,68
298143,70524,50
299144,20526,33
300144,70528,15
301145,20529,98
302145,70531,80
303146,20533,63
304146,70535,45
305147,20537,28
306147,70539,10
307148,10540,56
308148,60542,39
309149,10544,21
310149,60546,04
311150,10547,86
312150,50549,32
313151,00551,15
314151,40552,61
315151,90554,43
316152,40556,26
317152,80557,72
318153,30559,54
319153,70561,00
320154,20562,83
321154,60564,29
322155,00565,75
323155,50567,57
324155,90569,03
325156,30570,49
326156,70571,95
327157,20573,78
328157,60575,24
329158,00576,70
330158,40578,16
331158,80579,62
332159,20581,08
333159,60582,54
334160,00584,00
335160,40585,46
336160,80586,92
337161,20588,38
338161,60589,84
339161,90590,93
340162,30592,39
341162,70593,85
342163,10595,31
343163,40596,41
344163,80597,87
345164,20599,33
346164,50600,42
347164,90601,88
348165,20602,98
349165,60604,44
350165,90605,53
351166,30606,99
352166,60608,09
353166,90609,18
354167,30610,64
355167,60611,74
356167,90612,83
357168,20613,93
358168,50615,02
359168,90616,48
360169,20617,58
361169,50618,67
362169,80619,77
363170,10620,86
364170,40621,96
365170,70623,05
366171,00624,15
367171,30625,24
368171,60626,34
369171,90627,43
370172,10628,16
371172,40629,26
372172,70630,35
373173,00631,45
374173,20632,18
375173,50633,27
376173,80634,37
377174,00635,10
378174,30636,19
379174,50636,92
380174,80638,02
381175,10639,11
382175,30639,84
383175,50640,57
384175,80641,67
385176,00642,40
386176,30643,49
387176,50644,22
388176,70644,95
389177,00646,05
390177,20646,78
391177,40647,51
392177,60648,24
393177,90649,33
394178,10650,06
395178,30650,79
396178,50651,52
397178,70652,25
398178,90652,98
399179,10653,71
400 eller mera179,30654,44
SKATTETABELL 2
Fordonets totalmassa iSkattens belopp
kilogramcent/ dageuro/ 365 dagar
högst 1 30061,00222,65
1 301–1 40064,00233,60
1 401–1 50067,20245,28
1 501–1 60070,60257,69
1 601–1 70074,20270,83
1 701–1 80078,00284,70
1 801–1 90082,00299,30
1 901–2 00086,20314,63
2 001–2 10090,60330,69
2 101–2 20095,20347,48
2 201–2 300100,00365,00
2 301–2 400105,00383,25
2 401–2 500110,20402,23
2 501–2 600115,60421,94
2 601–2 700121,20442,38
2 701–2 800127,00463,55
2 801–2 900133,00485,45
2 901–3 000139,20508,08
3 001–3 100145,60531,44
3 101–3 200152,20555,53
3 201–3 300159,00580,35
3 301–3 400166,00605,90
3 401 eller mera173,20632,18

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1235:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Lagen tillämpas på sådan debitering av fordonsskatt eller dess rater som infaller den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 246/2004, FiUB 37/2004, RSv 221/2004

21.12.2004/1236:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på drivkraftsskatten för tiden efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 190/2004, FiUB 33/2004, RSv 200/2004

5.8.2005/611:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2005.

RP 63/2005, FiUB 16/2005, RSv 87/2005

29.6.2006/595:

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2006.

RP 7/2006, FiUB 10/2006, RSv 87/2006

22.12.2006/1210:

Denna lag träder i kraft den 27 december 2006.

RP 246/2006, FiUB 38/2006, RSv 206/2006

2.3.2007/235:

Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

RP 61/2006, KoUB 27/2006, RSv 224/2006

21.12.2007/1311:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 146/2007, FiUB 24/2007, RSv 130/2007

18.4.2008/249:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

27.11.2009/943:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 135/2009, FiUB 21/2009, RSv 153/2009

22.12.2009/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

30.12.2010/1401:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, dock så att 11 § 1 mom. 2 punkten träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet till och den 31 december 2011.

Bestämmelserna i 11 § 1 mom. 2 punkten tillämpas första gången vid beräkning av skattebeloppet per dag för den tid som börjar ett år efter det att bestämmelsen har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010, FiUB 51/2010, KoUU 12/2010, EkUU 24/2010, MiUU 18/2010, JuUU 20/2010, RSv 256/2010

30.12.2010/1402:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Det 12 § 2 mom. som upphävs tillämpas dock vid beräkning av skattebeloppet per dag för den tid som slutar 366 dagar efter det att lagen trätt i kraft.

RP 147/2010, FiUB 51/2010, KoUU 12/2010, EkUU 24/2010, MiUU 18/2010, JuUU 20/2010, RSv 256/2010

16.12.2011/1317:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2012.

Vid sökande av ändring i beslut som skattemyndigheten meddelat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 43 § tillämpas på fordon som har börjat användas i Finland den 1 maj 2011 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2011, FiUB 10/2011, RSv 46/2011

21.12.2011/1372:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

21.12.2011/1373:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

21.12.2012/890:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

21.12.2012/972:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

16.5.2014/385:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud för talan i sådana ärenden som gäller bevakning av statens intresse och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och i vilka Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt är part.

RP 23/2014, FiUB 2/2014, RSv 32/2014

12.12.2014/1065:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2015.

RP 124/2014, FiUB 22/2014, RSv 163/2014

7.8.2015/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

11.12.2015/1482:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2016.

RP 33/2015, FiUB 5/2015, RSv 48/2015

9.9.2016/801:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

2.11.2017/726:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017, FiUB 7/2017, RSv 101/2017

12.1.2018/44:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

4.5.2018/307:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

13.7.2018/571:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till och med den 31 december 2019.

RP 74/2018, FiUB 7/2018, RSv 64/2018

10.8.2018/738:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

23.11.2018/943:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 943/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

5.12.2018/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Skattebeloppet per dag beräknas till och med den 31 december 2019 enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 170/2018, FiUB 17/2018, RSv 125/2018

18.1.2019/133:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. (25.10.2019/1037)

L 133/2019 har upphävts genom L 22.10.2020/710.

RP 173/2018, KoUB 33/2018, RSv 191/2018

29.3.2019/374:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

5.7.2019/857:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

25.10.2019/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 21/2019, KoUB 6/2019, RSv 12/2019

22.10.2020/710:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

Rp 128/2020, KoUB 8/2020, RSv 109/2020

13.11.2020/778:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

15.1.2021/85:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020, KoUB 19/2020, RSv 215/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8, rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

16.12.2021/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Skattebeloppet per dag beräknas till och med den 30 september 2023 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 176/2021, FiUB 23/2021, RSv 190/2021

10.6.2022/444:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.