Beaktats t.o.m. FörfS 946/2023.

30.12.2003/1280

Bränsleavgiftslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För fordon i vilka används bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja skall betalas bränsleavgift till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas på fordon som är registrerade i Finland eller i något annat land samt på fordon som oregistrerade används i Finland.

2 §
Tillämpningen av andra lagar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa och på fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (1090/2002) och förordningar givna med stöd av den, förordningen om registrering av fordon (1598/1995) och de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (267/1981) och med stöd av den. På definitionerna av bränslen tillämpas de grunder som fastställts i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om uppbörden av bränsleavgift i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd (11/2018) eller med stöd av den samt bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) och lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973). (12.1.2018/45)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om användning och utlämnande av uppgifter om bränsleavgift bestämmelserna i VI avd. i lagen om transportservice (320/2017). (29.3.2019/388)

F om registrering av fordon 1598/1995 har upphävts genom L om ändring av fordonslagen 233/2007.

3 §
Bränsleavgift

Bränsleavgift påförs om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon som är försett med dieselmotor eller om bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin används i ett fordon som är avsett för bensindrift. Bränsleavgift skall betalas även när flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle används som bränsle i ett fordon.

Bränsleavgift uppbärs även i det fall att ett fordon delvis drivs med sådant bränsleavgiftsgrundande bränsle som avses i 1 mom. Bränsleavgift uppbärs inte för fordon som baserar sig på användning av annan motorteknik än förbränningsmotor.

Bränsleavgift uppbärs för att förhindra att bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet används. Det är förbjudet att i ett fordon använda bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet.

4 §
Avgiftsskyldig

Bränsleavgift påförs den som vid användningen av lindrigare beskattat eller skattefritt bränsle är fordonets ägare. Innehas fordonet av någon annan, påförs bränsleavgiften innehavaren. Om i ett fordon som tagits i besittning på brottslig väg under besittningstiden har använts bränsleavgiftsgrundande bränsle, påförs bränsleavgiften den person som genom brott fått fordonet i sin besittning.

Om det inte går att utreda vem som är fordonets ägare eller innehavare, påförs bränsleavgiften den som framför fordonet.

5 §
Konstaterande av användning av bränsle

Användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle anses ha inletts då det har konstaterats att en tank som hör till fordonets bränslesystem innehåller sådant bränsle. Bränsleavgift skall betalas oberoende av hur och var fordonet används. Det bränsle som använts i fordonet anses höra till det bränsleslag enligt vilket det beskattades när användningen av bränslet inleddes.

Bränsleavgift uppbärs inte på grundval av det bränsle som finns i ett fordons bränsletank då det förs in i landet. Bränsleavgift uppbärs dock, om det bränsle som finns i fordonets bränsletank då det förs in i landet har gjorts identifierbart på det sätt som föreskrivs om lätt brännolja i lagstiftningen om påförande av accis.

Innan bränsleavgiftsgrundande bränsle börjar användas i ett fordon skall fordonets ägare eller innehavare anmäla detta till den myndighet som uppbär bränsleavgiften. I fråga om fordon som förs in i landet kan anmälan göras även hos tullmyndighet. En avgiftsskyldigs anmälan eller annan av honom given utredning om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle betraktas som sådan bevisning på grundval av vilken bränsleavgift uppbärs.

6 § (19.5.2006/379)
Fordon som är befriade från bränsleavgift

Befriade från bränsleavgift är

1) motorredskap och till motorredskap utrustade traktorer samt på bilchassi byggda motorredskap utan något annat än flak, tank eller annat lastutrymme med direkt samband med redskapsuppgiften, då fordonen inte används för andra transporter än sådana transporter på själva arbetsområdet som föranleds av deras användningsändamål eller för transport av fordonens bränsle och smörjmedel eller då fordonen förflyttas från ett arbetsområde till ett annat,

2) traktorer, då de används på en torvupptagningsplats,

3) motorslädar,

4) lastbilar och bussar som drivs med flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle,

5) person- och paketbilar som drivs med bränsle bestående av metan,

6) motorfordon som huvudsakligen drivs med trä- eller torvbaserat bränsle, och

7) fordon som används under en tävling som finns upptagen i vederbörande organisations tävlingskalender eller under förberedelserna för tävlingen.

7 §
Traktorer för användning i jord- och skogsbruk

Traktorer får användas i jord- och skogsbruk utan att bränsleavgift betalas. Som skogsbrukstransport betraktas även att en traktor som används för virkesavverkning förflyttas på en allmän väg till en arbetsplats eller från en arbetsplats till en annan, förutsatt att detta inte inbegriper transport av virke, samt förflyttning av virke över en allmän väg.

En traktor som innehas av en gårdsbruksidkare eller gemensamt av flera gårdsbruksidkare får användas bränsleavgiftsfritt även för transporter som hänför sig till

1) leverans för försäljning av virke från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,

2) försäljning av jord- och stenmaterial från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,

3) en gårdsbruksidkares egen trädgårdsodling eller pälsdjursuppfödning, även i det fall då verksamheten bedrivs som en särskild rörelse utanför jord- och skogsbruket, och

4) en gårdsbruksidkares privata hushåll.

Med gårdsbruksidkare avses skattskyldig som beskattas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) eller för inkomst av skogsbruk enligt 43 § inkomstskattelagen (1535/1992). Som transport som hänför sig till en gårdsbruksidkares privata hushåll betraktas inte sådan transport som utförs mot ersättning. Vad som i denna paragraf föreskrivs om en gårdsbruksidkares egen lägenhet tillämpas också på en lägenhet som gårdsbruksidkaren besitter på annan grund än ägande.

8 §
Påförande av bränsleavgift

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, skall bränsleavgiften, i förekommande fall förhöjd enligt 10 §, uppbäras för så många dagar som fordonet utan avbrott har funnits i Finland när användningen konstaterades, dock för högst 20 dagar för varje gång som användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle har kontstaterats. Har i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle gjorts, uppbärs bränsleavgift för den tid som anmälan avser, om inte debitering skall ske även för annan tid på grund av konstaterad bränsleanvändning.

Om bränsleavgift har debiterats för ett fordon, får bränsleavgift i förekommande fall påföras följande gång tidigast från och med dagen efter utgången av den tid för vilken bränsleavgift har debiterats föregående gång. Om det inte går att utreda när ett fordon har förts in i landet, debiteras bränsleavgift för minst 10 dagar.

Bränsleavgift kan debiteras för högst fem år räknat från den tidpunkt då skattemyndigheten fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i ett fordon.

Bränsleavgift skall påföras senast två år efter utgången av det år då skattemyndigheten fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i ett fordon.

9 § (30.12.2004/1329)
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiftens belopp är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) 330 euro per dag,

2) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G) 500 euro per dag,

3) för bussar (kategorierna M2 och M3) 670 euro per dag,

4) för lastbilar (kategorierna N2 och N3) och specialbilar 1 000 euro per dag,

5) för lastbilar avsedda för dragning av egentlig släpvagn, släpkärra eller påhängsvagn 1 500 euro per dag,

6) för trafiktraktorer 670 euro per dag,

7) för andra traktorer 100 euro per dag,

8) för motorredskap och motorredskap som byggts på bilchassi 100 euro per dag,

9) för motorcyklar och andra fordon i kategori L 100 euro per dag.

Om bränsleavgift skall påföras ett fordon som inte finns upptaget i ett register, anses fordonet höra till den fordonskategori som det på grundval av sin beskaffenhet närmast skulle vara hänförligt till om det skulle registreras.

10 §
Höjning av bränsleavgiften

Har till myndighet inte gjorts anmälan enligt 5 § 3 mom., höjs bränsleavgiften med högst 30 procent.

Bränsleavgiften kan även höjas

1) med högst 50 procent, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle upprepas, eller

2) till högst det dubbla beloppet, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle är särskilt graverande.

11 § (23.11.2018/996)
Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 9 § 1 mom. 6 eller 7 punkten kan bränsleavgift betalas på förhand innan en sådan transport inleds som förutsätter användning av accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens belopp är 5 euro per dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand ska betalas in på Transport- och kommunikationsverkets bankkonto. I samband med betalningen ska uppges fordonets registreringstecken samt den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift ska medföras i fordonet under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand betraktas som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle inleds.

12 §
Fortsatt körning

Ett fordon i vilket bränsleavgiftsgrundande bränsle konstateras ha använts får, sedan grunderna för påförande av bränsleavgift har retts ut, köras med samma bränsle till närmaste av tillsynsmyndigheten anvisade ställe där bränslet kan bytas ut eller bränsleavgift enligt 11 § betalas.

Bränsleavgift påförs på nytt, om bränsleavgiftsgrundande bränsle används efter en i 1 mom. avsedd körning som utförts med myndighets tillstånd.

13 § (23.11.2018/996)
Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald. Transport- och kommunikationsverket eller Statens ämbetsverk på Åland kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 § (23.11.2018/996)
Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften ska betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet. Om bränsleavgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bränsleavgiften ska betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar emot betalningar, enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I samband med betalningen av bränsleavgiften ska inbetalningskortets referensnummer anges.

Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om bränsleavgift som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 § (23.11.2018/996)
Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Transport- och kommunikationsverket. I fråga om fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som ankommer på Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda ärenden om bränsleavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad för eller betalningsuppskov med bränsleavgift som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt förhandsavgöranden som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. Representanter för polis-, gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har rätt att utföra sådana kontroller av flytande bränsle och fordon som är nödvändiga för att utreda vilket slags bränsle som används i ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till Transport- och kommunikationsverket respektive Statens ämbetsverk på Åland för påförande av bränsleavgift.

16 §
Användningsförbud

Om bränsleavgiften inte har betalts inom den tid som anges i 14 § 1 mom., får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte användas i trafik ens i det fall att äganderätten till eller innehavet av fordonet har överförts på någon annan än den avgiftsskyldige. Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan begära handräckning av polisen för att förhindra att fordonet används. Fordonet får användas när bränsleavgiften har betalts av den avgiftsskyldige eller någon annan.

Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl återkalla ett användningsförbud för viss tid eller helt och hållet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare eller den som bränsleavgiften har påförts.

17 §
Förhindrande av användning av fordon samt godkännande av fordon vid besiktning

Om ett fordon är belagt med användningsförbud enligt 16 § 1 mom., skall en representant för polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten genom omhändertagande av registreringsintyg och registreringsskyltar eller med andra nödvändiga medel förhindra att fordonet används i trafik. Fordonet får dock med en myndighetspersons skriftliga tillstånd köras till ett av denne angivet ställe för förvaring. Registreringsintyget och registreringsskyltarna skall återlämnas när de bränsleavgifter som förfallit till betalning har betalts.

Besiktningsförrättaren ska vid periodisk besiktning kontrollera att ett fordon inte är belagt med användningsförbud på grund av försummelse att betala bränsleavgift. Ett fordon betraktas som belagt med användningsförbud när försummelse att betala bränsleavgift finns antecknad i trafik- och transportregistret, såvida det inte lämnas en tillförlitlig utredning över att avgiften har betalts eller uppvisas ett beslut enligt 16 § 2 mom. om upphävande av användningsförbud. (4.5.2018/343)

Som sådan utredning som avses i 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald bränsleavgift. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med inbetalningskortet, eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp tillsammans med inbetalningskortet.

18 § (23.11.2018/996)
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är offentliga med undantag av ansökningar om avgiftslättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om bränsleavgift och betalningsskyldighet tillämpas även bestämmelserna i VI avd. 3 kap. i lagen om transportservice. (29.3.2019/388)

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

19 § (23.11.2018/996)
Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 23 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. (5.7.2019/856)

20 § (23.11.2018/996)
Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp eller har återbetalts till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan bränsleavgiften rättas inom fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får Transport- och kommunikationsverkets beslut som gäller ändring av bränsleavgift rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Transport- och kommunikationsverkets skatteombud har rätt att hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

21 § (23.11.2018/996)
Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebiterad eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kommunikationsverket den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.

Innan efterdebitering verkställs ska den avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterdebitering verkställs senast fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades.

22 § (23.11.2018/996)
Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommunikationsverket inom den tid som anges i 20 § rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

23 § (23.11.2018/996)
Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras hos den myndighet som har fattat beslutet. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är tidsfristen sex månader från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen (434/2003).

23 a § (23.11.2018/996)
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Besvärstiden för den skattskyldige och andra parter är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är besvärstiden sex månader från det att skattebeslutet fattades.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart. (5.7.2019/856)

24 § (7.8.2015/940)
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Besvärsrätt har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen. (10.6.2022/445)

1 mom. har ändrats genom L 445/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

25 § (12.1.2018/45)
Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts på grund av ändringssökande eller rättelse, ska till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från avgiftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Om bränsleavgift med anledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Trafiksäkerhetsverket in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

26 § (23.11.2018/996)
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs och delges beslut genom att skatteombudet ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för dessa.

27 §
Omröstning i förvaltningsdomstolar

Om det råder olika åsikter vid avgörandet av ett ärende som överklagats med stöd av denna lag, gäller som beslut den åsikt som flertalet skall anses ha omfattat. Vid lika röstetal vinner den åsikt som är fördelaktigast för den avgiftsskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

28 §
Verkställighet

Den avgiftsskyldige skall betala påförd bränsleavgift, oberoende av om ändring i bränsleavgiften söks eller inte.

29 § (23.11.2018/996)
Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet från Transport- och kommunikationsverket. Som misstag betraktas inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt bränsleavgift för ett och samma fordon, återbetalas den överskjutande delen av bränsleavgiften på ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas inte som grundlös prestation.

30 § (23.11.2018/996)
Befrielse från bränsleavgift

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de villkor som verket bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befrielse kan beviljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 § (23.11.2018/996)
Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som ska betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett ärende av principiell betydelse.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.

32 § (23.11.2018/996)
Straffbestämmelser

En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vilket bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, ska för bränsleavgiftsförseelse dömas till böter. För bränsleavgiftsförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett fordon dömas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan.

Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Transport- och kommunikationsverket.

På lagstridigt undandragande av bränsleavgift och på försök därtill tillämpas inte bestämmelserna i 29 kap. 1–3 § i strafflagen, om en straffrättslig påföljd skulle bestämmas för samma person för vilken en administrativ påföljd av straffkaraktär har bestämts eller skulle kunna bestämmas eller för vilken personen kan bli ansvarig med stöd av bestämmelserna om skatteansvar.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Genom denna lag upphävs lagen om bränsleavgift (337/1993) jämte senare ändringar.

På bränsleavgift som skall betalas eller som är obetald enligt den lag om bränsleavgift som var i kraft innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. På ändringssökande och lättnad som anhängiggjorts den 1 januari 2004 eller senare tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

RP 112/2003, FiUB 37/2003, RSv 109/2003, Kommissionens direktiv 2003/96/EG (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2004/1329:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 235/2004, KoUB 24/2004, RSv 227/2004

19.5.2006/379:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 15/2006, FiUB 1/2006, RSv 39/2006

22.12.2006/1211:

Denna lag träder i kraft den 27 december 2006.

RP 246/2006, FiUB 38/2006, RSv 206/2006

18.4.2008/250:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

22.12.2009/1326:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

21.12.2012/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

8.11.2013/789:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012, FiUB 15/2013, GrUU 17/2013, LaUU 8/2013, RSv 114/2013

16.5.2014/386:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud för talan i sådana ärenden som gäller bevakning av statens intresse och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och i vilka Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt är part.

RP 23/2014, FiUB 2/2014, RSv 32/2014

7.8.2015/940:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

9.9.2016/802:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

2.11.2017/727:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017, FiUB 7/2017, RSv 101/2017

12.1.2018/45:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

4.5.2018/343:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/996:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 996/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

18.1.2019/135:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. (25.10.2019/1039)

L 135/2019 har upphävts genom L 22.10.2020/710, som trädde i kraft 1.11.2020.

RP 173/2018, KoUB 33/2018, RSv 191/2018

29.3.2019/388:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

5.7.2019/856:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

25.10.2019/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 21/2019, KoUB 6/2019, RSv 12/2019

22.10.2020/710:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

Rp 128/2020, KoUB 8/2020, RSv 109/2020

10.6.2022/445:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.