Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

18.12.2003/1116

Statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.7.2018. Se L 301/2018.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning ges i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) avsedda närmare bestämmelser om de uppgifter som antecknas i fordonstrafikregistret, om användning av uppgifter angående fordon som urvalsgrund samt om anmälningsskyldighet i fråga om felaktiga uppgifter i registret.

2 §
Registret

Med register avses i denna förordning fordonstrafikregistret.

2 kap

Registeruppgifter om fysiska och juridiska personer

3 §
Basuppgifter om fysiska och juridiska personer

I fråga om de basuppgifter som gäller fysiska och juridiska personer och som förs in i registret föreskrivs i 4 § lagen om fordonstrafikregistret och i fråga om känsliga uppgifter i lagens 6 §.

4 § (26.11.2015/1370)
Uppgifter om körkortstillstånd

Som uppgifter om körkortstillstånd införs i registret uppgifter som gäller ansökan om och beviljande av tillstånd, tillståndets giltighetstid, återkallande av tillstånd, den körkortsklass som ansökan gäller, körrätten om det är fråga om kategori AM samt de specialvillkor som hänför sig till tillståndet.

5 § (26.11.2015/1370)
Körkortsuppgifter

Som uppgifter om körkort införs i registret uppgifter som gäller ansökan om samt beviljande och utlämnande av körkort, sättet för utlämnande av körkort, körkortets giltighetstid, slag och klass, körrätt, specialvillkor som hänför sig till körrätten, begränsningar av körrätten, förstörande av körkort samt dispens från ålderskraven. I registret antecknas även att ett gammalt körkort returnerats till tillståndsmyndigheten och att ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) har sänts till utfärdaren. Motsvarande uppgifter antecknas även om utlämnande av dupletter av körkort och utlämnande av temporärt körkort.

I registret antecknas uppgifter om innehavaren av ett körkort som utfärdats utomlands, om denne har gjort sig skyldig i Finland till en sådan gärning som avses i 64 eller 65 § i körkortslagen (386/2011) och som beaktas när i körkortslagen avsedda påföljder som gäller körrätten meddelas. När det gäller en innehavare av ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat antecknas i registret den stat som beviljat körkortet och det datum det beviljats särskilt för varje klass enligt vad som framgår av körkortet, samt uppgifter om körförbud och andra motsvarande påföljder som meddelats körkortsinnehavaren och som begränsar dennes körrätt i någon annan EU- eller EES-stat.

6 § (26.11.2015/1370)
Uppgifter om ADR-körtillstånd

Som uppgifter om ADR-körtillstånd införs i registret uppgifter om den som gett undervisning för körtillstånd, anmälan till körtillståndsprov, avlagt och godkänt körtillståndsprov, beviljande av körtillstånd och tillståndets giltighetstid, återkallande och utlämnande av körtillstånd samt övriga uppgifter i körtillståndet.

7 §
Uppgifter om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I registret införs som uppgifter om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen uppgift om den som givit utbildning för examensbevis för säkerhetsrådgivare, om anmälan till examen för säkerhetsrådgivare och om avlagt och godkänt prov samt om beviljande av examensbevis för säkerhetsrådgivare, uppgift om examensbevisets giltighetstid samt övriga uppgifter i examensbeviset.

8 § (26.11.2015/1370)
Uppgifter om förarexamen, prov, prov på körförmåga, förarundervisning samt undervisnings- och övningstillstånd

I registret införs

1) i fråga om teori-, kör- och hanteringsprov eller prov på körförmåga uppgifter om anmälan till och resultatet av provet eller ett utlåtande om provet på körförmåga samt uppgifter som hänför sig till avläggandet av prov,

2) uppgifter om den tidpunkt då förarundervisningen börjat, uppgifter om den som gett undervisningen, mängden undervisning, tilläggsundervisning och tidpunkten för undervisning i mörkerkörning.

Som uppgifter om undervisnings- och övningstillstånd införs i registret uppgift om kör-kortskategori och när det gäller undervisning med undervisningstillstånd för kategori AM uppgift om den körrätt för vilken undervisningen ges, registreringstecken för det fordon som används, datum för ansökan, beviljande och utlämnande av tillståndet, giltighetstiden och återkallande av tillståndet. I registret antecknas dessutom undervisningstillståndslärarens och elevens personbeteckning.

9 §
Uppgifter som gäller färdskrivarekort

Av de uppgifter som registrerats på sådana förar-, verkstads-, kontroll- eller företagskort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter införs i registret uppgifter som gäller ansökan om och beviljande av ett sådant kort, kortets giltighetstid och återkallande av kort.

10 § (26.11.2015/1370)
Uppgifter om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Som uppgifter om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning införs i registret uppgifter om ansökan, beviljande, giltighetstid, utlämnande och återkallande av tillståndet eller beviset samt om specialvillkor. Motsvarande uppgifter införs även om duplettexemplar eller ersättande dokument.

11 § (11.10.2007/896)
Uppgifter om lagstadgade skatter och avgifter

I registret införs uppgifter som gäller fordonsskatt, bränsleavgift och bilskatt som har uppburits av Fordonsförvaltningscentralen samt debiteringsuppgifter för dessa, uppgift om betalda och obetalda skatter samt betalnings- och indrivningsuppgifter. Dessutom införs i registret uppgift om användningsförbud till följd av försummelse att betala skatt eller avgift samt uppgift om beviljande av skattebefrielser. I registret införs också uppgifter om fullmakt för direktdebitering av fordonsskatt, överföring av skattskyldighet, faktureringsadress samt de uppgifter som behövs med tanke på avtal om periodisering av uppbörden av fordonsskatt och med tanke på återbäring av fordonsskatt.

12 §
Uppgifter om konkurs, skuldsanering, företagssanering och utsökning av fordon

I registret införs uppgifter om försättande i konkurs, genomförande av skuldsanering och företagssanering och avslutande av dessa förfaranden samt uppgifter om utsökning av fordon.

3 kap

Övriga uppgifter som antecknas i registret

13 § (8.4.2009/235)
Identifieringsuppgifter om fordon

Som identifieringsuppgifter om ett fordon införs i registret uppgifter om fordonets tillverkningsnummer och godkännandenummer. Dessutom kan i registret införas uppgifter om fordonets färg.

14 § (8.4.2009/235)
Tekniska data om fordon

Som tekniska data om fordon införs i registret uppgifter om fordonets allmänna tekniska egenskaper, om fordonets utrustning, huvudmått och massa, motor, kraftöverföring, axelsystem, styrning, bromsar, chassi, säkerhetsutrustning, koppling, bränsleförbrukning, utsläppsminskande anordningar och utsläpp. I registret införs dessutom särskilda uppgifter om bussar, paketbilar, fordon som används för specialtransporter och fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

15 § (8.5.2013/335)
Uppgifter om godkännande

Som uppgifter om typgodkännande införs i registret uppgifter om fordonets typ, variant och version, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, tidpunkten och giltighetstiden för typgodkännandet, uppgifter om tillsyn över produktionens överensstämmelse, uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp och märke samt uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören. Dessutom införs i registret uppgifter om den som ansökt om typgodkännande och uppgifter om orsakerna till att ansökan om typgodkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter om enskilt godkännande införs i registret uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp, märke och eventuell annan klassificering. Dessutom införs i registret uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören, tidpunkten och giltighetstiden för det enskilda godkännandet, uppgifter om den som ansökt om och den som beviljat enskilt godkännande samt uppgifter om orsakerna till att ansökan om enskilt godkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning införs i registret uppgifter om typ, variant och version, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, tidpunkten och giltighetstiden för registreringsbesiktningen samt uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp och märke. Dessutom införs uppgifter som gäller ändringar av ett fordon och om möjligheten till sammankoppling samt uppgifter om godkännande eller underkännande av fordonet och om körförbud. Vid registrerings- och ändringsbesiktning införs i registret också uppgifter om fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.

I registret införs även den uppgift som tillverkaren eller en representant för tillverkaren lämnat om försäljningsnamnet för ett fordons typbeteckning och om fordonets marknadsföringspris, datum då ett nytt fordon introducerats på marknaden samt datum då fordonet dragits tillbaka från marknaden.

16 § (11.10.2007/896)
Registreringsuppgifter om fordon

I registret införs som registreringsuppgifter om fordon följande uppgifter:

1) namn, adress och hemkommun för ägaren och innehavaren samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, polisdistrikt till vilket bostaden hör samt modersmål eller kontaktspråk,

2) uppgift om huruvida ägaren är en fysisk eller en juridisk person samt motsvarande uppgift om innehavaren och om av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

3) datum för ändringar som gäller ägare och innehavare samt datum för första registrering, datum för omregistrering, datum för påställning och tidpunkt för ibruktagande,

4) registreringstecken och uppgifter om huruvida registreringsskylten är försedd med nationalitetsbeteckning,

5) användningssyfte, begränsningar och villkor angående användning och registrering, datum för avställning och slutlig avregistrering och vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum, samt orsaken till avställningen och den slutliga avregistreringen,

6) sådana övriga uppgifter som avses i 7 § i lagen om fordonstrafikregistret och som Fordonsförvaltningscentralen anser vara nödvändiga.

17 § (11.10.2007/896)
Uppgifter om trafikförsäkring

Som uppgifter om trafikförsäkring införs i registret uppgifter om försäkringen och försäkringens giltighetstid, trafikförsäkringstagaren, försäkringsbolaget samt försummelse av premiebetalning och avställningstid för fordonet.

18 §
Beskattnings- och utsökningsuppgifter som gäller fordon

Som beskattningsuppgifter om fordon införs i registret uppgifter fordonsvis om beloppen av de föreskrivna skatterna, om uppbörd och indrivning av dem samt uppgift om de anordningar och mått som utgör grund för befrielse från bilskatt. Som utsökningsuppgifter som gäller fordon införs i registret sådana uppgifter om utsökning av fordon och om andra säkringsåtgärder vilka erhållits från justitieförvaltningen.

19 § (8.5.2013/335)
Uppgifter om periodisk besiktning och kontrollbesiktningsuppgifter

Som uppgifter om periodisk besiktning och som kontrollbesiktningsuppgifter införs i registret uppgifter om godkännande eller underkännande av fordon eller om körförbud samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.

20 §
Uppgifter från tekniska vägkontroller

Som uppgifter från tekniska vägkontroller införs i registret uppgifter som gäller fel som upptäckts hos ett fordon samt uppgift om att fordonet belagts med körförbud.

21 §
Uppgifter om tillfällig användning av ett fordon

Av uppgifterna i provnummerintyget införs i registret intygsinnehavarens namn, adress, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, uppgift om fordonets registreringstecken och klass och om trafikförsäkring, datum för intygets utfärdande, intygets giltighetstid samt uppgift om avgifter som hänför sig till intyget.

Av uppgifterna i förflyttningsintyget införs i registret intygsinnehavarens namn, adress, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, uppgift om fordonets märke, typbeteckning, tillverkningsnummer, registreringstecken, om trafikförsäkring, datum för intygets utfärdande, uppgift om vem som utfärdat intyget, om intygets giltighetstid och användningssyfte och om avgifter som hänför sig till intyget samt vid behov om körrutten.

22 §
Uppgifter om inteckning

Som uppgifter om inteckning införs i registret de uppgifter som föreskrivs i lagen om inteckning i bil (810/1972).

4 kap

Särskilda bestämmelser

23 § (8.4.2009/235)
Användning av uppgifter om fordon som urvalsgrund

Som sådana uppgifter om fordon som avses i 19 § 4 mom. i lagen om fordonstrafikregistret kan som urvalsgrund användas identifieringsuppgifter enligt 13 §, de uppgifter om tekniska data om fordonet som avses i 14 §, de uppgifter om godkännande som avses i 15 § 1–3 mom. samt uppgifter som avses i 15 § 4 mom. i denna förordning. Som urvalsgrund kan dessutom användas uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt, importsätt, registrerings- och ibruktagningsdag, användningssyftet med fordonet, trafikförsäkringsbolag, typ av godkännande eller besiktning, godkännande- eller besiktningsdatum, godkännande- eller besiktningsställe samt en annan identifikationsuppgift om fordonet.

24 §
Korrigering av uppgifter

Om en koncessionshavare, en förarexamensmottagare, trafikförsäkringscentralen, ett trafikförsäkringsbolag, polisen, gränsbevakningsväsendet, den som hanterar kort för färdskrivare vid vägtransporter, tullverket eller en avtalsregistrerare i samband med handläggning av uppgifter i registret upptäcker ett fel eller en brist i dessa, skall Fordonsförvaltningscentralen utan dröjsmål underrättas om felet eller bristen.

5 kap

Ikraftträdande

25 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Ikraftträdelsestadganden:

11.10.2007/896:

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

8.4.2009/235:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

8.5.2013/335:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

26.11.2015/1370:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Uppgifter om beviljad dispens som gäller yrkeskörtillstånd för personbil eller körtillstånd för taxiförare bevaras i registret den tid som föreskrivs i 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om fordonstrafikregistret.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.