Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.11.2003/991

Lag om ett informationssystem för väg- och gatunätet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skapa ett informationssystem och en informationstjänst som är rikstäckande och innehåller uppgifter om allmänna och enskilda vägar samt om gator.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på inrättandet, upprätthållandet och utvecklandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt på utlämnandet av uppgifter som ingår i systemet.

3 §
Innehållet i informationssystemet

Informationssystemet för väg- och gatunätet innehåller tillgängliga uppgifter om de allmänna och enskilda vägarnas samt gatornas position som en del av trafiksystemet, uppgifter om vägarnas och gatornas namn, längd, bredd, beläggningstyp, hastighets- och trafikbegränsningar och busshållplatser samt om andra centrala egenskaper hos dessa trafikleder.

Närmare bestämmelser om de andra uppgifter om egenskaper som skall lagras i systemet utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (23.11.2018/1005)
Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administreringen, upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tekniska utvecklandet av systemet svarar Trafikledsverket.

5 § (23.11.2018/1005)
Inrättandet av informationssystemet

Trafikledsverket levererar för förvaring i informationssystemet för väg- och gatunätet de uppgifter om allmänna vägars egenskaper som Trafikledsverket förfogar över. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsverket, för lagring i systemet uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgifter om egenskaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan i enlighet med det avtal som den slutit med Trafikledsverket för lagring i informationssystemet för väg- och gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

6 § (23.11.2018/1005)
Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och gatunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Trafikledsverket, Lantmäteriverket och en kommun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet levereras till systemet.

Trafikledsverket levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsverket, till systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda vägar och för gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper. Kommunerna meddelar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun slutit med Trafikledsverket, de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

7 § (23.11.2018/1005)
Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet

Trafikledsverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form.

8 § (13.12.2013/955)
Avgiftsfrihet

Avgift tas inte ut för prestationer och informationstjänster som grundar sig på informationssystemet för väg- och gatunätet.

9 § (23.11.2018/1005)
Ansvaret för uppgifterna

Trafikledsverket ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller fel beträffande innehållet i uppgifter som Lantmäteriverket eller en kommun har levererat till Trafikledsverket och som detta lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatunätet. Trafikledsverket korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel och brister som konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.

10 §
Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

11 §
Delegation

Kommunikationsministeriet bistås av delegationen för informationssystemet för väg- och gatunätet. Delegationen har till uppgift att följa verksamheten inom systemet, ta initiativ och ge utlåtanden. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och högst 10 andra medlemmar, som utses av kommunikationsministeriet för tre år i sänder. För varje medlem skall dessutom utses en personlig ersättare. I delegationen skall ingå företrädare för kommunikationsministeriet och för de övriga centrala myndigheterna och dem som tillhandahåller tjänster samt för användargrupperna.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2003, KoUB 2/2003, RSv 51/2003

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1302:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

13.12.2013/955:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 153/2013, KoUB 14/2013, RSv 127/2013

23.11.2018/1005:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1005/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.