Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

21.11.2003/939

Lag om Sjöfartsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.11.2009/862, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning

Sjöfartsverket är ett verk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Sjöfartsverkets uppgifter

Sjöfartsverket svarar för verksamhetsförutsättningarna för handelssjöfarten och den övriga sjöfarten. Verket har till uppgift att

1) underhålla och utveckla de farleder som verket administrerar,

2) styra och övervaka farledshållningen i hela landet,

3) sörja för underhållet och utvecklingen av sjökartläggningen,

4) sörja för underhållet och utvecklingen av fartygstrafikservicen,

5) sörja för säkerheten inom sjötrafiken och för fartygssäkerheten,

6) sörja för skyddsåtgärderna inom sjötrafiken,

7) sörja för myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till isbrytning, farledsfartygstjänster och förbindelsefartygstrafik i skärgården,

8) sörja för de uppgifter i anslutning till lotsningsverksamheten som inte enligt annan lag ankommer på Lotsverket,

9) sörja för det internationella samarbetet på området,

10) föra fartygsregister och sköta inteckningar i fartyg, samt

11) bevilja understöd för främjande av sjöfarten och den övriga sjötrafiken.

Sjöfartsverket skall för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för upprättandet av sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska hamnarna och om mängden passagerare och gods som fartygen transporterar. Fartygsägarna eller deras representanter och hamnarna är skyldiga att meddela Sjöfartsverket dessa uppgifter, och de skall ges för varje fartyg och enligt varugrupp. Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om insamlingen och behandlingen av informationen.

3 §
Direktion

Sjöfartsverkets verksamhet styrs och övervakas av en direktion. Direktionen består av en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra medlemmar som är förtrogna med Sjöfartsverkets verksamhet och varav en skall företräda Sjöfartsverkets personal. Statsrådet utnämner direktionsmedlemmarna för högst fyra år i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Direktionen skall

1) med beaktande av de mål som kommunikationsministeriet ställt upp för Sjöfartsverket besluta om verkets riktlinjer för verksamheten och dess målsättningar,

2) besluta om organiseringen av Sjöfartsverkets förvaltning,

3) besluta om verkets budgetförslag och verksamhets- och ekonomiplan,

4) styra och övervaka att de mål som ställts upp för verket nås samt godkänna bokslutet med tillhörande verksamhetsberättelse,

5) meddela de föreskrifter och anvisningar som hör till verkets behörighet och som direktionen inte har bestämt att generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid verket skall meddela,

6) inrätta och dra in chefstjänsterna vid verkets resultatenheter, samt (2.6.2006/429)

7) behandla andra för verket betydelsefulla ärenden som enligt beslut av direktionens ordförande eller generaldirektören skall föredras för direktionen.

4 § (2.6.2006/429)
Generaldirektören

Generaldirektören är chef för Sjöfartsverket. Statsrådet utnämner generaldirektören efter att ha hört direktionen.

5 § (2.6.2006/429)
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om ledningen av Sjöfartsverket och skötseln av dess uppgifter, handläggningen och avgörandet av ärenden vid verket och ärenden som gäller personalen samt bevakningen av ärenden hos andra myndigheter och vid förrättningar.

I Sjöfartsverkets arbetsordning föreskrivs närmare om verkets organisation och den interna förvaltningen i övrigt.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 5 januari 1990 om sjöfartsverket (13/1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

För Sjöfartsverket kan innan lagen träder i kraft tillsättas en direktion samt utnämnas en generaldirektör och övrig personal.

7 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och förpliktelser som uppkommit för sjöfartsverket före denna lags ikraftträdande förblir hos Sjöfartsverket, om det inte är fråga om avtal som gäller enbart produktionen av assistans av vintersjöfarten, lotsning eller förbindelsefartygstrafik, kombiisbrytarnas kommersiella verksamhet, tunga farledsservicefartyg eller forskningsfartyg, eller om inte något annat framgår av avtalen, och om rättigheterna och förpliktelserna bestäms närmare i samband med överföringen av egendomen.

Sjöfartsverket öppnar assistansen av vintersjöfarten, de tunga farledsservicefartygens tjänster, tjänster i anslutning till serviceunderhåll av fartyg och förbindelsefartygstrafik stegvis för fri konkurrens inom tre år från lagens ikraftträdande. Sjöfartsverket kan innan konkurrensen har öppnats fullständigt ingå direkta förhandlingsentreprenadavtal med Rederiverket om sådana uppgifter som ännu inte har öppnats för fri konkurrens.

Tjänster och arbetsavtalsförhållanden som är en förutsättning för de uppgifter som avses i 2 § i denna lag kvarstår vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets generaldirektörstjänst dras in och tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning när denna lag träder i kraft.

RP 38/2003, KoUB 2/2003, RSv 34/2003

Ikraftträdelsestadganden:

2.6.2006/429:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Om det i en förordning av statsrådet eller ett ministerium eller i Sjöfartsverkets föreskrifter hänvisas till Sjöfartsverkets centralförvaltning eller till sjöfartsdistrikten avser hänvisningen Sjöfartsverket efter denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 40/2006, KoUB 9/2006, RSv 53/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.