Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

15.8.2003/729

Lag om offentlig stämning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lagens tillämpningsområde
1 §
Tillämpningsområde och lagens subsidiaritet

Denna lag tillämpas när det med stöd av någon annan lag är möjligt att utfärda offentlig stämning på en gäldenärs okända borgenärer i syfte att utreda gäldenärens skulder.

Denna lag gäller inte offentlig stämning som utfärdas i samband med konkurs eller företagssanering.

Om det i någon annan lag finns bestämmelser som avviker från denna lag, gäller i stället de bestämmelserna.

Förfarandet vid offentlig stämning
2 §
Behörig domstol och handläggningsordning

Ett ärende som gäller offentlig stämning handläggs av den domstol som är allmänt forum för gäldenären. Gäller ansökan om offentlig stämning flera gäldenärer, kan ärendet handläggas av en domstol som är behörig för någon gäldenärs del.

Vid handläggningen av ärenden som gäller offentlig stämning iakttas bestämmelserna om handläggning av ansökningsärenden.

3 §
Ansökan

Till ansökan om offentlig stämning skall fogas en förteckning över de skulder som sökanden vet att gäldenären har. I förteckningen skall nämnas grund och kapital för varje skuld, vem som är borgenär och hur denne kan kontaktas. Av ansökan skall även framgå uppgifter om de personer som svarar för skulderna i stället för eller tillsammans med gäldenären eller vilkas rätt saken annars gäller.

4 §
Offentlig stämning och hur den publiceras

I den offentliga stämning som domstol utfärdar uppmanas borgenärerna att hos domstolen skriftligt anmäla sina fordringar senast på en i stämningen utsatt dag vid äventyr att de skulder som fortfarande är okända upphör.

Domstolen skall publicera kungörelsen av den offentliga stämningen i den officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen. Om gäldenären är en näringsidkare som har antecknats i handelsregistret, skall den offentliga stämningen anmälas till handelsregistret utan dröjsmål. Dessutom skall uppgifter om den offentliga stämningen anmälas för anteckning i det register som avses i 10 §.

Domstolen skall se till att uppgift om kungörelsen och den förteckning som avses i 3 § tillställs de personer som nämns i förteckningen senast en månad före den utsatta dagen.

5 §
Uppdrag åt sökanden

Domstolen kan bestämma att uppgift om skulderna skall ges en sådan sökande eller annan person som förordnats att utreda eller förvalta gäldenärens egendom och som tar emot uppdraget. Förteckningen över anmälda skulder skall lämnas till domstolen i enlighet med domstolens anvisningar.

Domstolen kan bestämma att en person som avses i 1 mom. skall sköta den uppgift som nämns i 4 § 3 mom.

6 §
Borgenärens anmälan

I borgenärens anmälan skall det finnas en sådan utredning om skuldens grund och belopp som skäligen kan krävas. Borgenärens namn och uppgifter om hur denne kan kontaktas skall ingå i anmälan.

Om uppgifterna om en skuld inte avviker från vad som nämnts i ansökan, behöver borgenären inte anmäla skulden.

Bestämmelserna om sändande av handlingar eller elektroniska meddelanden till domstolarna skall iakttas vid anmälan, även om anmälan på domstolens förordnande tillställs sökanden eller någon annan mottagare av anmälningar.

7 §
När en offentlig stämning förfaller

En offentlig stämning förfaller, om gäldenären försätts i konkurs eller skuldsanering för privatpersoner eller företagssanering inleds för gäldenärens del före den dag som utsatts i den offentliga stämningen.

Uppgift om att en offentlig stämning förfallit skall publiceras på samma sätt som uppgift om offentlig stämning.

Verkningarna av utebliven anmälan
8 §
Okända skulder upphör

En skuld som förblivit okänd upphör efter utgången av den dag som utsatts i den offentliga stämningen.

En skuld anses vara känd, om den nämns i ansökan eller borgenärens anmälan eller om borgenären visar att gäldenären, en delägare i gäldenärens dödsbo eller gäldenärens lagliga företrädare eller den som enligt lag har personligt ansvar för gäldenärens skulder eller som förordnats att utreda eller förvalta gäldenärens egendom har känt till skulden innan den utsatta tiden löpte ut. Detsamma gäller om borgenären före den utsatta dagen har krävt prestation på det sätt som anges i 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003).

9 §
Verkningarna av att en skuld upphör

På en skuld som upphört till följd av offentlig stämning tillämpas 14–19 § lagen om preskription av skulder.

Särskilda bestämmelser
10 §
Kungörelseregistret

Kungörelseregistret är ett riksomfattande register som rättsregistercentralen för över offentliga stämningar för tillkännagivande av dem och för övervakningen av borgenärernas intressen. I registret får också föras in uppgifter om andra kungörelser som publiceras med stöd av en domstols eller myndighets beslut och som riktar sig allmänt till borgenärer och andra rättsinnehavare. I registret får föras in uppgifter om identifiering och kontaktande av gäldenären och den som tar emot anmälningar. Uppgifterna utplånas ur registret när den tid som utsatts i kungörelsen har löpt ut.

Uppgifterna i registret är offentliga. Uppgifter ur registret kan lämnas ut i elektronisk form utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter ur registret fås gratis via rättsregistercentralens allmänna datanät.

Bestämmelser om hur registret tas i bruk och vilka av en domstol eller myndighet beslutade kungörelser som skall tas in i registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter lagens ikraftträdande.

RP 187/2002, EkUB 28/2002, RSv 278/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.