Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

18.6.2003/577

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §
Tillämpning

De krav för säkerhet och hälsa som föreskrivs i denna förordning skall iakttas i sådant arbete som arbetarskyddslagen (738/ 2002) tillämpas på. Denna förordning tillämpas inte på

1) fordon, arbetsplatser inne i transportmedel eller transportmedel som används utanför arbetsplatsen,

2) byggnadsarbete,

3) gruvdrift och dagbrottsbrytning,

4) jord- och skogsbruksarbeten som utförs någon annanstans än i byggnader.

I fråga om skeppsarbete iakttas 9 § 1 mom. och 16 § 3 mom. i denna förordning endast i tillämpliga delar. Om säkerheten vid byggnadsarbeten bestäms särskilt.

I fråga om planering, uppförande och säkerhet vid användningen av byggnader som används eller är avsedda att användas som arbetsplats samt i fråga om arrangemangen för förebyggande av olycksfall och begräsning av skador samt räddningsverksamhet på arbetsplatsen gäller dessutom vad som särskilt bestäms om dem.

2 §
Arbetsgivarens allmänna skyldigheter

Arbetsgivaren skall se till att arbetsplatsen uppfyller kraven i denna förordning och att arbetsplatsen och de säkerhetsanordningar och andra anordningar som används där underhålls, rengörs och kontrolleras regelbundet och på ändamålsenligt sätt. Fel som konstateras på arbetsplatsen och som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall rättas till så fort som möjligt.

Bestämmelserna i 3–17 § i denna förordning skall iakttas då de särdrag som utmärker arbetsplatsen, verksamheten, förhållandena eller riskerna kräver det.

3 §
Sittplatser

På arbetsplatsen skall arbetstagarna ha tillgång till ändamålsenliga sittplatser, då arbetet utan men kan utföras sittande, samt i övrigt för användning vid vila, då tillfälle därtill finns.

4 §
Mat- och vilrum

De mat- och vilrum som är avsedda för arbetstagarna skall vara lämpliga för ändamålet och tillräckligt rymliga. I ett för detta ändamål reserverat utrymme eller rum skall det finnas tillräckligt många bord samt sittplatser med ryggstöd i förhållande till antalet arbetstagare. Vid behov skall det finnas ändamålsenliga anordningar för förvaring och uppvärmning av medhavd mat och dryck.

5 §
Omklädningsrum

Omklädningsrummen skall vara lätt tillgängliga och tillräckligt rymliga i förhållande till arbetets art och antalet arbetstagare. I dem skall det finnas sittplatser.

Arbetstagarna skall ha möjlighet att låsa in sina kläder. Det skall finnas separata förvaringsutrymmen för arbetskläder och för andra kläder, om de farliga ämnen som används i arbetet, fukt, smuts och andra motsvarande omständigheter förutsätter det. Vid behov skall det finnas ett utrymme för torkning av kläderna.

6 §
Tvättrum och toaletter

Tvättrummen skall vid behov vara uppvärmbara och i dem skall det finnas tillgång till varmt tvättvatten. I dem skall också finnas behövligt antal tvättanordningar och vid behov bad- eller duschanordningar eller bastu. Om tvättrummen är skilda från omklädningsrummen skall det vara möjligt att lätt röra sig mellan dem. Det skall vid behov finnas skilda tvätt-, omklädnings- och vilrum samt toaletter för män och kvinnor.

7 §
Bostadsutrymmen

Om de sanitära kraven på bostadsutrymmen som arbetsgivaren eventuellt reserverar för arbetstagarna på arbetsplatsen eller i dess närhet bestäms särskilt.

8 §
Rum för första hjälpen

Arbetsplatsens rum för första hjälpen eller annat för första hjälpen avsett utrymme skall vara beläget och dimensionerat så att det vid behov är lättillgängligt för bårtransporter. Med tanke på olycks- eller sjukdomsfall skall det en gång i månaden kontrolleras att utrustningen för första hjälpen är tillräcklig och ändamålsenlig samt att förvaringsplatsen för den är ändamålsenlig.

9 §
Arbetsplatsens rymlighet och ventilation

I arbetsrummet skall det finnas luft minst tio kubikmeter för varje arbetstagare. Vid beräkningen av detta beaktas högst tre och en halv meter av arbetsrummets höjd.

Om maskinell ventilation används på arbetsplatsen, skall den hållas i funktionsdugligt skick. Sådan smuts och andra föroreningar i anordningen som kan medföra akuta men för arbetstagarnas hälsa skall avlägsnas. Ventilationen skall fungera så att den inte medför men eller fara för arbetstagarnas hälsa.

När det är nödvändigt för arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall ventilationsanordningen förses med ett kontrollsystem som visar eventuella funktionsstörningar.

10 §
Arbetsplatsens belysning

Belysningen på arbetsplatsen skall monteras i arbetsutrymmen, gångar och på andra ställen på arbetsplatsen så, att den inte medför ytterligare fara för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. På arbetsplatsen skall finnas tillräcklig utomhusbelysning om dagsljuset inte räcker.

Underjordiska utrymmen, fönsterlösa byggnader eller delar av byggnader, vilka används som arbetsplats, eller andra sådana arbetsplatser där arbetstagarna är speciellt utsatta för fara om den artificiella belysningen råkar i olag skall vara försedda med tillräcklig reservbelysning.

Kan för arbete under jord eller för annat därmed jämförbart arbete annan belysning inte ordnas eller det inte skäligen kan krävas att sådan belysning ordnas, kan av arbetstagaren medförd belysningsanordning användas där.

11 §
Golv, trappor och gångar

Arbetsplatsens golv, trappor och gångar skall hållas i sådant skick att risken för att arbetstagarna skall halka, snava eller falla är så liten som möjligt.

På ställen, där arbetstagarna medan de utför arbete eller rör sig på arbetsplatsen löper fara att falla eller att skadas av fallande eller vältande föremål, skall med hänsyn till arbetets art finnas ändamålsenliga skyddsräck, inhägnader, skyddstak eller andra säkerhetsanordningar. För arbetstagarna skall säkert tillträde ordnas till de platser där arbetet utförs.

12 §
Fönster

Arbetstagarna skall kunna öppna, stänga, reglera eller fästa fönster, takfönster eller fläktar på ett säkert sätt. Öppna fönster eller fläktar får inte medföra fara för arbetstagarna.

Fönster och glasväggar i arbetsrum skall med beaktande av arbetets art vara av sådant material eller så skyddade att arbetstagarna i sitt arbete inte blir utsatta för solvärme som är skadlig för hälsan. Öppna fönster får inte medföra fara för arbetstagarna.

Fönster och takfönster skall i planeringsskedet utformas för eller på annat sätt förses med sådan utrustning som gör det möjligt att rengöra dem utan fara för de arbetstagare som utför detta arbete eller för de arbetstagare som finns i byggnaden eller i dess närhet.

13 §
Dörrar och portar

Genomskinliga dörrar skall vara försedda med ändamålsenlig märkning som gör det lättare att upptäcka dem. Svängdörrar och svängportar skall vara genomskinliga eller försedda med en genomskinlig sektion. Skjutdörrar skall vara försedda med en säkerhetsanordning som hindrar dem från att spåra ur och välta. Lyftdörrar och lyftportar skall vara försedda med en mekanism som hindrar dem från att falla ned.

Mekaniska dörrar och portar skall fungera så att arbetstagarna inte utsätts för någon olycksrisk. De skall vara försedda med nödstoppsanordningar som är lätta att känna igen och som är placerade på ett lätt tillgängligt ställe. Om dörrarna och portarna inte öppnas automatiskt vid strömavbrott, skall de också kunna öppnas manuellt.

I omedelbar närhet av portar som huvudsakligen är avsedda för fordonstrafik skall finnas särskilda dörrar för gående, om det inte är riskfritt för gående att passera via de portar som är avsedda för fordonstrafik. De särskilda dörrarna för gående skall vara tydligt markerade och får inte blockeras.

14 §
Förbindelseleder och riskområden

Förbindelseleder, inklusive portar, fasta stegar samt lastningsplattformar och lastningsramper, skall placeras och dimensioneras så att gående eller fordon lätt kan använda dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt utan att de arbetstagare som arbetar i närheten av dessa förbindelseleder utsätts för fara.

Förbindelseleder som är avsedda för gående och för godstrafik skall dimensioneras efter antalet möjliga användare och verksamhetens art på arbetsplatsen. Om transportmedel används på förbindelselederna skall ett tillräckligt och säkert gångutrymme reserveras för gående. Förbindelseleder som är avsedda för fordonstrafik skall placeras så att sikten är tillräcklig och så att det finns tillräckligt med utrymme för att öppna dörrar och portar samt för gångvägar, gångar och trappor.

Kan den fara som flyttningar av gods eller transportanordningarna medför annars inte undvikas, skall skyddsutrymmen ordnas för arbetstagarna och upprätthållandet av säkerheten tryggas med hjälp av signalanordningar samt lämpliga skyddsanordningar och skyddsmedel.

15 §
Särskilda åtgärder för rulltrappor och rullramper

Rulltrappor och rullramper skall fungera på ett säkert sätt. De skall vara försedda med behövliga säkerhetsanordningar och med nödstoppsanordningar som är lätta att känna igen. Nödstoppsanordningarna skall placeras på ett lätt tillgängligt ställe.

16 §
Arbetsplatsens brandsäkerhet och räddning i nödsituationer

Arbetsplatsen och arbetet skall ordnas så, att risken för brand eller annan olycka är så liten som möjligt. Avfall och andra för arbetet onödiga ämnen som kan antändas skall avlägsnas.

Förfarandet för att varna arbetstagare om brand skall vara ordnat så, att alarmet och vem alarmet åsyftar tydligt kan uppfattas överallt på arbetsplatsen och så att det samtidigt kan konstateras vem alarmet gäller. Primärsläckningsredskapen skall vara lätta att komma åt.

Vid eldsvåda och i andra motsvarande risksituationer skall arbetstagarna snabbt och så säkert som möjligt kunna avlägsna sig från alla de platser där arbetet utförs. Byggnaders utgångar och vägen till utgångarna skall leda ut från arbetsplatsen eller till ett säkert område så direkt som möjligt och de får inte vara försedda med skjut- eller svängdörrar. Dörrarna skall under den tid arbete utförs eller människor annars vistas på arbetsplatsen vid behov kunna öppnas från vartdera hållet. Vid behov skall utgångarna och vägen till dem förses med ändamålsenlig reservbelysning.

17 §
Skydds- och räddningsanvisningar till arbetstagarna

Arbetstagarna skall meddelas behövliga skyddsanvisningar angående hanteringen av eld, utförande av brandfarligt arbete, hanteringen och förvaringen av eldfarliga eller explosiva ämnen, ändamålsenligt begagnande av ventilationsanordningar vid brand, brandalarm, alarmering av brandkåren, stängning av branddörrar och snabbt utrymmande vid behov samt angående andra åtgärder, som med tanke på brand eller då brand inträffar skall beaktas med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen.

18 §
Samarbete

Om samarbete och information mellan arbetsgivare och arbetstagare bestäms särskilt.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 10 juni 1999 om krav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (728/1999).

Arbetsplatser som redan tagits i bruk då denna förordning träder i kraft och som då uppfyller kraven i det statsrådsbeslut som avses i 1 mom. anses uppfylla kraven också i denna förordning. Arbetsplatser som tas i bruk första gången eller som ändras eller utvidgas efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla kraven i denna förordning.

Rådets direktiv 89/654/EEG; EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.