Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

6.6.2003/453

Religionsfrihetslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga utövandet av den religionsfrihet som föreskrivs i grundlagen. Dessutom finns i lagen bestämmelser om bildande av ett registrerat religionssamfund och om grunderna för dess verksamhet.

På evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet tillämpas detta kapitel och 3 kap.

2 §
Religionssamfund

I denna lag avses med ett religionssamfund evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och ett religionssamfund som registrerats så som föreskrivs i 2 kap.

3 §
Medlemskap i ett religionssamfund

Var och en har rätt att besluta om sin religiösa ställning genom att inträda i ett sådant religionssamfund som antar honom eller henne som medlem eller genom att utträda ur det.

Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning. Om det med stöd av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) genom ett av socialnämnden fastställt avtal avtalats eller genom ett beslut av domstol beslutats något annat om uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna, ska dock det av socialnämnden fastställda avtalet eller domstolens beslut följas. (8.2.2019/199)

Ett barn som fyllt femton år kan dock själv inträda i eller utträda ur ett religionssamfund med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke. Ett barn som fyllt tolv år kan anslutas till ett religionssamfund eller anmälas ha utträtt ur det endast med sitt eget skriftliga samtycke.

I lagstiftningen om evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet kan bestämmas och i samfundsordningen för ett registrerat religionssamfund föreskrivas om förutsättningarna för medlemskap i samfundet. Som en förutsättning för medlemskap kan då bestämmas eller föreskrivas att personen i fråga inte samtidigt är medlem av något annat religionssamfund.

4 § (29.11.2019/1182)
Förfarandet vid inträde i och utträde ur ett samfund

Den som önskar inträda som medlem i ett religionssamfund ska meddela samfundet detta.

Den som önskar utträda ur ett religionssamfund ska skriftligen anmäla sitt utträde till religionssamfundet eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utträdet anses ha skett den dag när samfundet eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tog emot anmälan om utträdet.

Religionssamfundet ska omedelbart till det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) anmäla dem som antagits som medlemmar av samfundet och dem som till samfundet lämnat en anmälan om utträde. Anmälan ska innehålla personens fullständiga namn, födelsetid eller personbeteckning samt dagen för inträdet eller utträdet. Anmälan till befolkningsdatasystemet kan göras skriftligt eller via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska utan dröjsmål registrera uppgiften om inträdet i eller utträdet ur religionssamfundet i befolkningsdatasystemet och lämna en bekräftelse på utträdet ur religionssamfundet till den som utträtt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska utan dröjsmål informera religionssamfundet om de personer som har lämnat en anmälan om utträde till myndigheten i fråga.

De uppgifter som i denna paragraf föreskrivs för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.

5 §
Ed och försäkran

Den som med stöd av lag eller förordning är skyldig att avlägga en ed eller avge en försäkran på heder och samvete kan oberoende av om han eller hon hör till ett religionssamfund enligt eget val antingen avlägga ed eller avge försäkran. Försäkran avges alltid om den föreskrivits som den enda formen av förpliktelse.

På det sätt som anges i 1 mom. skall förfaras också då ett vittne, en sakkunnig eller någon annan person kan höras eller förhöras under ed med stöd av lag eller förordning.

6 §
Religionsundervisning

I fråga om rätten att få religionsundervisning bestäms särskilt.

2 kap

Registrerade religionssamfund

7 §
Ett registrerat religionssamfunds syfte och verksamhetsformer

Ett registrerat religionssamfunds syfte är att ordna och stöda den individuella, gruppbaserade samt offentliga verksamhet som hör till bekännandet och utövandet av religion och som baserar sig på trosbekännelse, skrifter som betraktas som heliga eller på andra sådana särskilt angivna inarbetade grunder för verksamheten som betraktas som heliga.

Samfundet skall förverkliga sitt syfte med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Samfundets syfte är inte att sträva efter ekonomisk vinst eller att annars i huvudsak bedriva ekonomisk verksamhet. Samfundet får inte ordna sådan verksamhet som inte får ordnas av en förening som avses i föreningslagen (503/1989) eller för vilken en förening får grundas endast med tillstånd.

8 §
Bildande av ett registrerat religionssamfund

Ett registrerat religionssamfund kan bildas av minst 20 personer. De som bildar ett samfund skall ha fyllt 18 år.

9 §
Stiftelseurkund

En stiftelseurkund skall uppgöras över bildandet av ett registrerat religionssamfund. Till urkunden skall fogas en samfundsordning för samfundet. Stiftelseurkunden skall dateras och undertecknas av de stiftare som avses i 8 §.

10 §
Samfundsordning

I samfundsordningen skall nämnas

1) samfundets namn och dess hemkommun i Finland,

2) samfundets syfte och verksamhetsformer enligt 7 §,

3) antagandet av medlemmar i samfundet,

4) utövandet av beslutanderätten i samfundet,

5) antalet styrelsemedlemmar och revisorer för samfundet eller minimi- och maximiantalet samt mandatperioden,

6) samfundets räkenskapsperiod, fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet,

7) skyldigheten att betala medlemsavgift och andra avgifter till samfundet,

8) förfarandet när samfundsordningen ändras och samfundet upplöses, samt

9) hur medlen skall användas när samfundet upplöses eller upphör.

Om beslutanderätten inom samfundet enligt samfundsordningen skall utövas av medlemmarna vid samfundsmöte, skall i samfundsordningen nämnas hur och inom vilken tid samfundsmötet skall sammankallas.

11 §
Medlemmar och medlemsregister

En enskild person kan vara medlem av ett registrerat religionssamfund. Samfundet skall föra register över sina medlemmar så som bestäms särskilt.

12 §
Styrelsen

Ett registrerat religionssamfund har en styrelse med en eller flera medlemmar. Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara styrelsemedlem. Styrelsen har en ordförande. Ordföranden och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar skall ha hemort i Finland, om inte undervisningsministeriet beviljar tillstånd att avvika från detta.

Styrelsen skall i enlighet med lag, samfundsordningen och samfundets beslut sköta samfundets ärenden på ett omsorgsfullt sätt. Styrelsen företräder samfundet.

I samfundsordningen kan bestämmas att ett organ med något annat namn utövar den behörighet som styrelsen har.

13 §
Lokalsamfund

I samfundsordningen kan intas bestämmelser om en indelning av samfundet i församlingar eller andra lokalsamfund.

Ett lokalsamfund kan införas i registret över religionssamfund i anslutning till samfundet i fråga. Vad som bestäms om registrerade religionssamfund i 11, 12, 14, 24–26 och 28 § gäller i tillämpliga delar registrerade lokalsamfund.

Samfundsordningen skall innehålla de bestämmelser om registrerade lokalsamfund som avses i 10 § 1 mom. 1 och 4–9 punkten samt vid behov 10 § 2 mom.

I samfundsordningen kan dock föreskrivas att varje lokalsamfund utfärdar de föreskrifter som avses i 3 mom. eller en del av dem i sina egna lokala stadgar. I samfundsordningen skall då föreskrivas hur de lokala stadgarna fastställs. De lokala stadgarna och ändringarna i dem skall underställas samfundet för godkännande enligt vad som föreskrivs i samfundsordningen.

14 §
Medlemmarnas betalningsskyldighet

Den som utträtt ur ett registrerat religionssamfund är skyldig att till samfundet betala en sådan avgift som baserar sig på samfundsordningen och som förfallit till betalning före utträdet. I samfundsordningen kan bestämmas att en medlem är skyldig att till samfundet betala en sådan avgift som baserar sig på samfundsordningen och som hänför sig till det kalenderår under vilket medlemmen har utträtt samt om vilken beslut har fattats före utträdet.

15 §
Registermyndigheten

Patent- och registerstyrelsen beslutar om registrering av ett religionssamfund och för registret över religionssamfund.

16 §
Registrering av ett religionssamfund

Ett religionssamfund skall registreras om samfundet har bildats enligt denna lag, samt om samfundets samfundsordning och förvaltning motsvarar bestämmelserna i denna lag och samfundets namn klart skiljer sig från namnen på de samfund som tidigare antecknats i registret och namnet inte är missvisande.

När samfundet har införts i registret över religionssamfund meddelar Patent- och registerstyrelsen detta till Befolkningsregistercentralen, som i befolkningsdatasystemet registrerar uppgiften om att samfundets stiftare har inträtt i samfundet. Till meddelandet fogas de i 4 § 3 mom. avsedda uppgifterna om stiftarna.

17 §
Registreringens rättsverkningar

Ett registrerat religionssamfund och dess registrerade lokalsamfund kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part vid domstol och hos andra myndigheter.

Religionssamfundets medlemmar svarar inte personligen för samfundets förpliktelser.

18 §
Anmälan om bildande av ett samfund

Anmälan om registrering av ett religionssamfund ska på det sätt som föreskrivs i 10 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) göras på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål. (28.6.2017/463)

Till anmälan ska fogas den stiftelseurkund som avses i 9 § samt samfundsordningen. I anmälan ska ingå fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning för styrelseordföranden och namntecknarna, eventuella begränsningar av namnteckningsrätten enligt 36 § 3 mom. i föreningslagen samt de uppgifter om samfundets stiftare som avses i 4 § 3 mom. i denna lag. Om en person inte har någon finländsk personbeteckning anges födelsetiden. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i anmälan. (29.6.2016/499)

Styrelseordföranden eller någon annan myndig styrelsemedlem som anmälts till registret ska underteckna anmälan och försäkra att samfundet har bildats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag. (29.6.2016/499)

19 §
Anmälan om bildande av ett lokalsamfund

Anmälan om registrering av ett lokalsamfund ska på det sätt som föreskrivs i 10 § i företags- och organisationsdatalagen göras på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål. (28.6.2017/463)

Till anmälan ska fogas eventuella lokala stadgar. I anmälan ska ingå fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning för lokalsamfundets styrelseordförande och namntecknare samt eventuella begränsningar av namnteckningsrätten enligt 36 § 3 mom. i föreningslagen. Om en person inte har någon finländsk personbeteckning anges födelsetiden. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i anmälan. (29.6.2016/499)

Samfundets styrelseordförande eller någon annan myndig styrelsemedlem som anmälts till registret ska underteckna anmälan och ge en försäkran enligt 18 § 3 mom. (29.6.2016/499)

I fråga om registreringen av ett lokalsamfund gäller i tillämpliga delar vad som i 16 § 1 mom. bestäms om registrering av ett religionssamfund.

20 §
Anmälan om ändring och upplösning

En ändring av samfundsordningen för ett registrerat religionssamfund och av de lokala stadgarna för ett registrerat lokalsamfund samt byte av styrelseordförande, någon annan i registret antecknad styrelsemedlem och namntecknare för samfundet och det registrerade lokalsamfundet ska anmälas till registret (ändringsanmälan) så som föreskrivs i 11 § i företags- och organisationsdatalagen. (28.6.2017/463)

Till en anmälan om ändring av samfundsordningen eller de lokala stadgarna skall fogas den ändrade samfundsordningen eller de ändrade lokala stadgarna. En ändring av samfundsordningen eller de lokala stadgarna träder i kraft när ändringen antecknas i registret över registrerade religionssamfund.

Ett byte av dem som tecknar samfundets namn anses ha kommit till en utomståendes kännedom när Patent- och registerstyrelsen har antecknat ändringen i registret över religionssamfund, utom i det fall att det framgår att den utomstående inte har haft kännedom om och inte har varit skyldig att ha kännedom om ändringen. Innan ändringen antecknas i registret kan den åberopas endast mot den som visas ha haft kännedom om ändringen.

Styrelseordföranden eller en likvidator för samfundet skall göra en anmälan om upplösning av samfundet eller ett registrerat lokalsamfund (upplösningsanmälan), av vilken skall framgå vem som har varit likvidator samt att likvidationsförfarandet har slutförts.

På antecknande av en ändrings- och upplösningsanmälan i registret tillämpas vad som i 16 § 1 mom. föreskrivs om registrering av ett religionssamfund. På uppgörande och undertecknande av en ändringsanmälan tillämpas vad som i 18 § föreskrivs om uppgörande och undertecknande av en anmälan om bildande av ett samfund. En ändringsanmälan får undertecknas också av en person som är bemyndigad av den som är ansvarig för att anmälningarna görs. Dessutom får den som har avgått från sin i registret över religionssamfund antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört själv göra anmälan om detta. (29.6.2016/499)

21 §
Förhandsgranskning

Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av ett samfund eller dess stiftare på förhand granska samfundsordningen eller en ändring av den, om det finns skäl till det med hänsyn till samfundets storlek, betydelsen av ändringen av samfundsordningen eller någon annan sådan omständighet. Ett beslut som har meddelats vid förhandsgranskningen är bindande om inte samfundet har ändrat den förhandsgranskade samfundsordningen. Beslutet gäller i två år från att det meddelades.

I en anmälan om bildande av ett samfund eller i en ändringsanmälan skall förhandsgranskningsbeslutet och de ändringar som har gjorts i samfundsordningen efter förhandsgranskningen nämnas.

Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut om att inte utföra förhandsgranskning.

22 §
Uppgifter som införs i registret över religionssamfund

Registret över religionssamfund omfattar de i denna lag avsedda anmälningarna med bilagor samt en förteckning som förs över religionssamfund och registrerade lokalsamfund.

I förteckningen antecknas

1) samfundets namn och hemkommun,

2) dagen för anmälans mottagande samt vilket slag av anmälan det är, registreringsdagen och registernumret,

3) samfundsordningens bestämmelse om tecknandet av samfundets namn samt det fullständiga namnet, adressen, hemkommunen och personbeteckningen eller födelsetiden i fråga om styrelseordföranden och andra personer som har rätt att teckna samfundets namn ensam eller tillsammans med någon annan,

4) förhandsgranskning av samfundsordningen eller en ändring av den,

5) överlämnande av samfundets egendom till konkurs och avslutande av konkursförfarandet, varning och ett tillfälligt verksamhetsförbud som har getts samfundet, likvidatorer eller gode män som har valts eller förordnats för samfundet,

6) de uppgifter som avses i 1–3 och 5 punkten för samfundets registrerade lokalsamfund, samt

7) övriga uppgifter som är nödvändiga för registerföringen.

23 §
Sakkunnignämnd

Undervisningsministeriet tillsätter i anslutning till ministeriet en sakkunnignämnd för en mandatperiod om fyra år med uppgift att ge Patent- och registerstyrelsen utlåtanden om huruvida syftet och verksamhetsformerna för ett religionssamfund motsvarar kraven i 7 §. Patent- och registerstyrelsen skall före registreringen begära ett ovan avsett utlåtande om ett religionssamfunds anmälan om bildande av ett samfund, en anmälan om ändring av samfundets syfte och verksamhetsformer samt om motsvarande ansökningar om förhandsgranskning.

Nämnden har tre medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda sakkunskap i fråga om religioner samt en samhällelig och en juridisk sakkunskap. Sekreterare för och föredragande i nämnden är en tjänsteman som undervisningsministeriet förordnar. Nämnden kan höra utomstående sakkunniga och begära av samfundet i fråga sådan utredning som behövs för att utreda ärendet.

I fråga om de arvoden och ersättningar som betalas till nämndens ordförande, medlemmar och sekreterare gäller vad som därom bestäms i fråga om statliga kommittéer.

24 §
Avregistrering

Patent- och registerstyrelsen avregistrerar ett sådant samfund i registret över religionssamfund om vilket ingen anmälan har inkommit till registret under de senaste tio åren, om det inte visas att samfundet alltjämt bedriver verksamhet.

Innan samfundet avregistreras skall det ges tillfälle att höras.

25 §
Upplösning av ett samfund samt varning

Underrätten på ett registrerat religionssamfunds hemort kan på talan av undervisningsministeriet, allmän åklagare eller en medlem av samfundet förklara samfundet upplöst, om samfundet på ett väsentligt sätt verkar i strid med lag eller det syfte som anges i samfundsordningen.

Om allmänt intresse inte kräver att samfundet skall upplösas kan samfundet i stället för att upplösas tilldelas en varning.

26 §
Tillfälligt verksamhetsförbud

När ett ärende som gäller upplösning av ett registrerat religionssamfund genom ett domstolsbeslut har blivit anhängigt, kan domstolen vid behandlingen av ärendet på yrkande av en part tillfälligt förbjuda samfundets verksamhet om det är sannolikt att samfundet verkar på det sätt som avses i 25 § 1 mom.

Om domstolen har meddelat ett tillfälligt verksamhetsförbud skall den varje gång den behandlar ärendet besluta om förbudets giltighet. I ett beslut om verksamhetsförbud får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

27 §
Tillämpning av föreningslagen

Förutom vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om ett registrerat religionssamfund i tillämpliga delar följande bestämmelser om registrerade föreningar i föreningslagen:

1) bestämmelserna om ekonomisk verksamhet i 5 §,

2) bestämmelserna om tvåspråkighet i 9 §,

3) bestämmelserna om uteslutning ur en förening och förfarandet vid uteslutning i 14 och 15 §,

4) bestämmelserna om klanderbara föreningsbeslut, ogiltiga beslut och verkställighetsförbud i 32–34 §,

5) bestämmelserna om dem som får teckna föreningens namn i 36 §,

6) bestämmelserna om jäv i 37 §,

7) bestämmelserna om revision i 38 §,

8) bestämmelserna om skadeståndsskyldighet i 39 §,

9) bestämmelserna om upplösning av en förening i 40, 41 och 42 §, (29.6.2016/499)

10) bestämmelserna om avslutande av verksamheten och om likvidatorer i 45 §,

11) bestämmelserna om laga forum i 46 §,

12) bestämmelserna om ansvar för förpliktelser i 58 §,

13) bestämmelserna om anmälningsplikt för domstolarna i 60 §, samt

14) bestämmelserna om överlämnande av egendom till konkurs i 61 §.

Om beslutanderätten i ett registrerat religionssamfund utövas av medlemmarna vid samfundsmötet, vid särskilda omröstningstillfällen eller med anlitande av post, eller av samfundets fullmäktige, gäller om beslutanderätten och beslutsfattandet dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 20 § 1 och 2 mom., 21 § samt 23–31 § föreningslagen, om inte något annat föreskrivs i samfundsordningen.

Om styrelsen inte har sammankallat samfundsmötet inom den i samfundsordningen föreskrivna tiden eller ordnat något annat beslutsfattande som föreskrivs i samfundsordningen, iakttas 20 § 3 mom. och 22 § föreningslagen i tillämpliga delar på rätten för en medlem av samfundet att kräva att beslutsfattandet ordnas.

I fråga om samfundsordningen gäller vad som i fråga om en registrerad förenings stadgar föreskrivs i de bestämmelser som nämns i 1 och 2 mom. I fråga om registret över registrerade religionssamfund gäller vad som i fråga om föreningsregistret föreskrivs i de bestämmelser som nämns i 1 och 2 mom.

3 kap

Särskilda bestämmelser

28 §
Tillämpning av lagen om sammankomster vid offentligt religionsutövande

I fråga om tillställningar där det förekommer offentlig religionsutövning gäller vad som i lagen om sammankomster (530/1999) bestäms om allmänna sammankomster, om inte tillställningen ingår i en verksamhet som är typisk för religionssamfundet och den ordnas i samfundets egna utrymmen eller med dem jämförbara lokaler.

29 §
Olagligt fortsättande av verksamheten inom ett religionssamfund

Den som i strid med denna lag fortsätter verksamheten inom ett registrerat religionssamfund eller ett registrerat lokalsamfund som har förklarats upplöst eller har meddelats ett tillfälligt verksamhetsförbud, genom att företräda samfundet eller handla på dess vägnar eller anta nya medlemmar av samfundet eller ordna samfundsmöte eller på något annat sådant sätt fortsätter verksamheten skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för olagligt bedrivande av verksamhet inom ett religionssamfund dömas till böter.

30 §
Försummelse av skyldighet att anmäla ett religionssamfunds medlemsuppgifter

Den som försummar den anmälningsskyldighet som avses i 4 § 3 mom. skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för försummelse av skyldighet att anmäla ett religionssamfunds medlemsuppgifter dömas till böter.

För försummelse av skyldighet att anmäla ett religionssamfunds medlemsuppgifter behöver anmälan inte göras, åtal inte väckas eller straff inte dömas ut, om den anmälningsskyldiga efter uppmaning har fullgjort sin skyldighet eller om förseelsen i övrigt är ringa.

4 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/1922) jämte ändringar,

2) lagen den 10 juni 1921 om finsk medborgares rätt att, utan avseende å sin trosbekännelse, nyttjas i landets tjänst (173/1921), jämte ändringar,

3) lagen den 31 december 1986 om tillämpning av stadgandena om ed (1051/1986),

4) förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/1922) jämte ändringar.

Det förbud mot att höra till flera än ett trossamfund vilket föreskrivs i 5 § 5 mom. i den upphävda religionsfrihetslagen skall tillämpas under tre år från det att denna lag träder i kraft.

Den upphävda religionsfrihetslagens 10 § och 7–9 § i den upphävda förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen tillämpas under fem månader från det att denna lag träder i kraft.

Vad som bestäms om trossamfund annanstans i lag gäller religionssamfund efter att denna lag trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §
Lagstridiga bestämmelser

Om det i samfundsordningen för ett religionssamfund som registrerats innan denna lag träder i kraft finns bestämmelser som strider mot denna lag skall i stället för dem bestämmelserna i denna lag iakttas.

33 §
Ändring av samfundsordningen

Ett religionssamfund, som registrerats innan denna lag träder i kraft, skall i sin samfundsordning införa de bestämmelser om revisorer som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten och om räkenskapsperiod, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet som avses i 6 punkten i nämnda paragraf samt göra en ändringsanmälan om dessa inom tre år från lagens ikraftträdande, om sådana bestämmelser inte redan finns i samfundsordningen.

34 §
Behandling av ett ärende som är anhängigt när lagen träder i kraft

De anmälningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft och som gäller registrering av ett religionssamfund och ändring av samfundsordningen, trosbekännelsen eller formen för religionsutövning behandlas av undervisningsministeriet enligt tidigare lag. Undervisningsministeriet meddelar dock besluten till Patent- och registerstyrelsen i stället för till Befolkningsregistercentralen.

Utan hinder av 1 mom. kan ett samfund efter att denna lag stadfästs ändra sin samfundsordning med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och lämna en ändringsanmälan om det till Patent- och registerstyrelsen innan lagen trätt i kraft. En sådan ändring i samfundsordningen införs i registret efter att lagen har trätt i kraft.

RP 170/2002, GrUB 10/2002, RSv 280/2002

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1450:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

8.4.2016/253:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 65/2015, LaUB 7/2015, RSv 1/2016

29.6.2016/499:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. Bestämmelserna i 18 § 2 mom. och 19 § 2 mom. om anmälan av andra styrelsemedlemmar än ordföranden eller namntecknaren för registrering samt i 18 § 3 mom. och 19 § 3 mom. om skyldigheten för andra styrelsemedlemmar som anmäls till registret att underteckna registeranmälan träder dock i kraft först vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

18 § 2 och 3 mom. samt 19 § 2 och 3 mom. trädde i kraft 1.4.2023 enligt F 475/2023.

RP 33/2016, LaUB 6/2016, RSv 70/2016

28.6.2017/463:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

L 463/2017 trädde i kraft 16.9.2019 enligt F 977/2019.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

8.2.2019/199:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.

RP 88/2018, LaUB 12/2018, RSv 175/2018

29.11.2019/1182:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.