Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

22.5.2003/405

Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 § (15.10.2015/1266)
Ministeriets uppgifter

Till kommunikationsministeriets uppgifter hör

1) planeringen och utvecklingen av trafiksystem,

2) underhållet och utvecklingen av trafiknäten,

3) vägtrafiken samt ärenden som gäller fordon som används i vägtrafik,

4) järnvägstrafiken,

5) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnarna,

6) den civila luftfarten och flygplatserna,

7) persontrafiktjänsterna samt ärenden som gäller efterfrågan och utbudet på dem,

8) logistiken och transporttelematiken,

9) säkerhets- och miljöfrågorna inom trafiken samt transporten av farliga ämnen,

10) forskningen kring och observationen av atmosfären, vädertjänsterna samt observationen av havens fysikaliska tillstånd,

11) de allmänna förutsättningarna för informationssamhällsutvecklingen,

12) de allmänna verksamhetsförutsättningarna för kommunikationsnäten, kommunikationstjänsterna och kommunikationsmarknaderna,

13) styrningen av postverksamheten,

14) ärenden som gäller Rundradion Abp,

15) de allmänna förutsättningarna för elektronisk handel och annan elektronisk affärsverksamhet,

16) integritetsskyddet vid telekommunikation och telekommunikationens informationssäkerhet,

17) utvecklingen av elektroniska signaturer samt krypteringsprodukterna för kommunikation och datateknik,

18) frågor som gäller sommartid.

Utöver det som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs det i ministeriets arbetsordning om uppgifterna för de olika avdelningarna och andra verksamhetsenheterna vid kommunikationsministeriet .

2 § (22.9.2022/832)
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Meteorologiska institutet,

2) Transport- och kommunikationsverket,

3) Trafikledsverket,

4) Cinia Ab,

5) Östbanan Ab,

6) Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab,

7) Finlandsbanan Ab,

8) Entimmeståget till Åbo Ab och

9) Trafikskyddet.

3 § (22.9.2022/832)
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns

1) avdelningen för koncernstyrning,

2) avdelningen för tjänsteproduktion,

3) avdelningen för information och säkerhet och

4) nätavdelningen.

Vid ministeriet finns dessutom ministeriets kommunikation och enheten för internationella ärenden som lyder direkt under kanslichefen.

4 § (16.12.2010/1139)
Tjänstemännen vid ministeriet

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer samt andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen har titeln överdirektör.

5 § (22.9.2022/832)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Bestämmelser om den behörighet som gäller regeringsråd och regeringssekreterare finns i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Behörighetsvillkor är

1) för råd, överingenjörer och konsultativa tjänstemän, när dessa inte är enhetsdirektörer, högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde; i fråga om överingenjörer ska den högre högskoleexamen vara diplomingenjörsexamen.

2) för cybersäkerhetsdirektörer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 § (22.9.2022/832)
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet.

Överingenjörer utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

7 §
Utövande av beslutanderätt

De ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och avdelningscheferna samt cheferna för enskilda enheter i ärenden som skall avgöras av underlydande tjänsteman.

8 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i 1 och 7 §, om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ministeriets ledning och ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens ställning och uppgifter, om ställföreträdare samt om beredningen av ärenden i ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 10 augusti 2000 om kommunikationsministeriet (732/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.9.2005/765:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

24.8.2006/736:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

26.4.2007/497:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

3.5.2007/513:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

30.12.2008/1093:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

22.12.2009/1372:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

16.12.2010/1139:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

17.11.2011/1139:

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2011.

16.2.2012/69:

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

24.2.2012/82:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

11.6.2015/717:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

15.10.2015/1266:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

22.6.2016/494:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

12.1.2017/22:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

30.3.2017/180:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

31.8.2017/595:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

19.12.2018/1178:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

11.4.2019/479:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

6.2.2020/65:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

25.2.2021/158:

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2021.

22.9.2022/832:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.