Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

11.4.2003/306

Lag om brandskyddsfonden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Brandskyddsavgift

1 §
Lagens syfte

I syfte att främja förebyggandet av eldsvådor samt räddningsverksamheten skall för brandförsäkrad fast och lös egendom i Finland årligen betalas en brandskyddsavgift.

2 §
Betalningsskyldiga

Var och en som bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala brandskyddsavgift.

Om försäkringspremien betalas till någon annan än en i 1 mom. avsedd försäkringsgivare, är försäkringstagaren och den försäkringsmäklare som har förmedlat försäkringen ansvariga för betalning av brandskyddsavgiften. Försäkringsmäklaren är skyldig att redovisa brandskyddsavgiften så som bestäms i 5 §.

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt bestäms om saken skall i Finland ha ett ombud för betalning av brandskyddsavgiften.

3 §
Brandskyddsavgiftens belopp

Brandskyddsavgiften är 3 procent av den andel av försäkringen som motsvarar brandrisken i fråga om det sammanlagda belopp försäkringspremier som året innan uppburits för försäkringar, ökat med 3 procent av den beräknade räntan på premieansvaret för brandförsäkringar för all framtid.

Beviljade återförsäkringar får inte beaktas som avdrag, och någon brandskyddsavgift betalas inte för återförsäkringar. Brandskyddsavgift uppbärs inte för brandfara i fråga om försäkringar som beviljats såsom bil-, transport- eller djurförsäkringar.

4 § (22.12.2009/1422)
Debitering av brandskyddsavgift

Debiteringen verkställs och betalningsdagen fastställs kalenderårsvis av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Finansinspektionen ska för fastställande av brandskyddsavgiften årligen senast den 15 juli tillställa regionförvaltningsverket uppgifter om de betalningsskyldiga samt andra behövliga uppgifter och utredningar. Regionförvaltningsverket ska före utgången av juli till de betalningsskyldiga sända en uppmaning att lämna de uppgifter som behövs för debiteringen. Försäkringsgivarna och ombudet för ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland ska skriftligen senast den 15 september varje år lämna regionförvaltningsverket de uppgifter som behövs för debiteringen.

Om uppgifterna inte lämnas inom föreskriven tid, har regionförvaltningsverket rätt att vid vite förplikta den som saken gäller att lämna uppgifterna inom en ny utsatt tid eller rätt att verkställa debiteringen med stöd av någon annan utredning som kan erhållas. I ett ärende som gäller vite tillämpas vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

De betalningsskyldiga ska betala brandskyddsavgiften på förfallodagen till det betalningsställe som regionförvaltningsverket angivit i sitt beslut. På det belopp av brandskyddsavgiften som förfallit till betalning ska betalas dröjsmålsränta enligt vad som bestäms i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Belopp som understiger 10 euro debiteras inte.

5 § (28.12.2018/1355)
Redovisning av brandskyddsavgifter

Regionförvaltningsverket ska betala in brandskyddsavgifterna till brandskyddsfonden före utgången av det kalenderår då debiteringen verkställdes. En försäkringsmäklare som avses i 2 § 2 mom. ska på eget initiativ senast den 15 september betala brandskyddsavgiften till det betalningsställe som inrikesministeriet bestämmer.

6 § (22.12.2009/1422)
Preskription

Skyldigheten att betala brandskyddsavgift preskriberas fem år från utgången av det kalenderår då regionförvaltningsverket borde ha verkställt debiteringen.

7 § (19.12.2019/1389)
Sökande av ändring i debiteringen av brandskyddsavgift

Omprövning får begäras av regionförvaltningsverkets beslut som gäller debitering av brandskyddsavgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

En brandskyddsavgift som debiterats ska trots ändringssökande betalas inom utsatt tid. Brandskyddsavgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften avlyfts eller sänks, ska regionförvaltningsverket eller brandskyddsfonden på grundval av ett lagakraftvunnet beslut som fattats till följd av ändringssökande återbetala det överbetalda beloppet. På det belopp som återbetalas ska betalas ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen.

8 §
Straff

Bestämmelser om straff för lagstridigt undvikande av brandskyddsavgift eller försök till sådant finns i 29 kap. 1–3 § strafflagen (39/1889).

2 kap

Brandskyddsfonden

9 §
Brandskyddsfonden

Brandskyddsavgifterna intäktsförs till en brandskyddsfond utanför statsbudgeten. Brandskyddsfonden har dessutom rätt att ta emot medel som gåva eller genom testamente.

Brandskyddsfondens medel utgörs av de inkomster som inflyter av brandskyddsavgifterna, överskottet från tidigare räkenskapsperioder, medel som fås som gåva och genom testamenten samt som återbetalning av understöd och annan finansiering som betalts ur fonden jämte därtill hörande ränteposter och andra poster.

10 § (28.12.2018/1355)
Brandskyddsfondens förvaltning

Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står under dess tillsyn. Allmän styrning och övervakning av brandskyddsfonden hör till inrikesministeriets uppgifter. Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om ordnandet av fondens förvaltning och skötseln av fondens ekonomi. Inrikesministeriet har i uppgift att särskilt övervaka fondens ekonomi och verksamhet samt att fondens bokföring sköts på ett ändamålsenligt sätt. Inrikesministeriet har rätt att få alla behövliga uppgifter och utredningar av fonden.

Inrikesministeriet godkänner fondens resultatmål på framställning av fondens styrelse.

Brandskyddsfonden kan inom ramen för fondens medel ha personal i inrikesministeriets tjänst.

Fondens styrelse sköter brandskyddsfondens förvaltning samt ser till att fondens ekonomi och verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har i uppgift att besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att se till att tillsynen över bokföringen och finansförvaltningen sköts på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har särskilt i uppgift att

1) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan,

2) besluta om fondens budget och om dispositionsplanen för fondens medel,

3) besluta om understöd och annan finansiering som beviljas ur fonden inom ramarna för resultatmålen,

4) sköta fondens likviditet,

5) godkänna och underteckna fondens bokslut och sända det till inrikesministeriet, samt att

6) till inrikesministeriet framställa förslag om användning av fondens överskott eller om täckande av underskott med medel ur fonden.

Brandskyddsfondens styrelse består av en ordförande samt sju medlemmar, som var och en har en personlig suppleant. Inrikesministeriet utser ordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för en mandatperiod på tre år. Inrikesministeriet befriar styrelsen eller dess ordförande, en medlem eller en suppleant från sitt uppdrag.

Lönerna till styrelsen och fondens personal samt de övriga förvaltningsutgifter som föranleds av verksamheten betalas med medel ur brandskyddsfonden.

11 §
Tjänsteansvar och bestämmelser om den allmänna förvaltningen

Ordföranden samt en medlem och suppleant i brandskyddsfondens styrelse betraktas som en sådan person som avses i 40 kap. 11 § 2 punkten strafflagen när de sköter sina uppgifter enligt denna lag.

På brandskyddsfondens och dess styrelses verksamhet tillämpas vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (1.12.2006/1057)

12 § (28.12.2018/1355)
Bokföring, betalningsrörelse och bokslut

I fråga om brandskyddsfondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Inrikesministeriet beslutar om fastställande av fondens bokslut, användning av fondens överskott och täckande av underskott med medel ur fonden samt om övriga åtgärder som fondens bokslut ger anledning till. Utöver ett utlåtande av fondens revisorer inhämtar inrikesministeriet de uppgifter och utredningar om fondens ekonomi och verksamhet som ministeriet behöver som grund för sitt beslut.

13 §
Revision

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av brandskyddsfonden.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, samt om

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen förslagit; när revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om förvaltningen och ekonomin i brandskyddsfonden, ska fondens styrelse och inrikesministeriet omedelbart underrättas om saken. (28.12.2018/1355)

Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.

Bestämmelser om statens revisionsverks granskningsrätt finns i lagen om statens revisionsverk (676/2000).

3 kap

Understöd och annat offentligt stöd

14 §
Understöd och annan finansiering

För att lagens syfte skall nås kan ur brandskyddsfonden inom ramen för fondens medel och den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd. På understöd som beviljas ur brandskyddsfonden tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001), och i fråga om dessa understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.

Ur brandskyddsfonden kan beviljas allmänt understöd och specialunderstöd till organisationer inom räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar samt specialunderstöd till kommuner, välfärdsområden och avtalsbrandkårer. (8.7.2022/617)

Ur brandskyddsfonden kan även andra beviljas specialunderstöd för

1) produktion och anskaffning av läromedel,

2) utveckling av informationsbehandling och anskaffning av apparatur,

3) försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet,

4) upplysning och rådgivning, samt för

5) standardisering.

Finansiering för projekt som avses i detta moment kan även beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar. Ur brandskyddsfonden kan även beviljas stipendier för en sökandes personliga bruk eller för projekt, varvid stipendiet kan uppgå till ett belopp som motsvarar de totala kostnaderna.

15 §
Ansökan om understöd

Vid beviljandet av allmänna understöd beaktas prestationerna och de förvaltningsutgifter som direkt hänför sig till dem.

Vid ansökan om allmänt understöd skall verksamhetsplanen och budgeten samt andra behövliga planer läggas fram. Om understöd söks för en del av en verksamhet, skall i planen särskilt anges för vilken verksamhet understödet skall användas.

Vid ansökan om specialunderstöd eller finansiering enligt 14 § 3 mom. skall läggas fram en tillräcklig utredning om projektets verksamhetsplan eller tekniska plan och om dess totalfinansieringsplan. Vid ansökan om specialunderstöd skall en utredning över sökandens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel framläggas och, om ansökan om specialunderstöd gäller anskaffning eller uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad, skall även byggnads- eller anskaffningsplanerna till behövliga delar läggas fram. Dessutom skall annat stöd och annan finansiering som sökanden fått för projektet utredas.

16 § (1.12.2006/1057)
Beloppet av allmänt understöd

Beloppet av allmänt understöd kan uppgå till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte brandskyddsfondens styrelse av särskilt vägande skäl beslutar något annat för att målen för beviljandet av understödet skall kunna uppnås. Det allmänna understödet får dock inte tillsammans med andra understöd som beviljats för samma ändamål och inkomsterna från verksamheten överstiga de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader som berättigar till allmänt understöd betraktas inte utgifter för affärsverksamhet, låneamorteringar eller andra förvaltningsutgifter än sådana som direkt föranleds av den verksamhet som skall stödas. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller avskrivningar, värdeminskningar, reserveringar eller andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader som redan har uppstått.

17 § (1.12.2006/1057)
Beloppet av specialunderstöd

Beloppet av specialunderstöd kan uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte brandskyddsfondens styrelse av särskilt vägande skäl beslutar något annat för att målen för beviljandet av understödet skall kunna uppnås. Specialunderstödet får dock inte tillsammans med andra understöd som beviljats för samma ändamål och inkomsterna från verksamheten överstiga de godtagbara kostnaderna.

Specialunderstöd får användas till särskilda kostnader för det projekt som understöds, med avdrag av inkomsterna av projektet.

Som godtagbara kostnader som berättigar till specialunderstöd betraktas inte utgifter för affärsverksamhet, låneamorteringar eller andra förvaltningsutgifter än sådana som direkt föranleds av den verksamhet som skall stödas. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller avskrivningar, värdeminskningar, reserveringar eller andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader som redan har uppstått.

4 kap

Särskilda bestämmelser

18 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om

1) debitering av brandskyddsavgift och om förfarandet vid lämnande av uppgifter,

2) den närmare sammansättningen av brandskyddsfondens styrelse och om dess beslutförhet och arvoden, samt om

3) brandskyddsfondens personal.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om brandskyddsfondens arbetsordning.

Brandskyddsfondens styrelse kan utfärda anvisningar om definieringen av de prestationer som ligger till grund för allmänt understöd.

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juli 1946 om brandskyddsavgift (586/1946) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

20 §
Övergångsbestämmelser

I fråga om understöd och andra medel som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljandet och de villkor som anges i beslutet. På ansökningar som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft och som inte ännu har avgjorts vid tidpunkten för ikraftträdandet skall denna lag tillämpas.

RP 194/2002, FvUB 23/2002, RSv 279/2002

Ikraftträdelsestadganden:

1.12.2006/1057:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 101/2006, FvUB 18/2006, RSv 124/2006

22.12.2009/1422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

7.8.2015/921:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

28.12.2018/1355:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 18/2018, RP 138/2018, MiUU 11/2018, FvUB 19/2018, RsV 180/2018

19.12.2019/1389:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 59/2019, FvUB 9/2019, RSv 45/2019

8.7.2022/617:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.