Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

3.4.2003/262

Reglemente för statsrådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Reglementets tillämpningsområde

I reglementet finns gemensamma bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och beslutanderätt och om delegering av beslutanderätt till tjänstemän, förbehållande av beslutanderätt, föredragning i ministerierna och ministeriernas föredragande samt om behörighetsvillkoren för tjänstemännen och om deras uppgifter.

2 kap

Avgörande av ärenden i statsrådet

2 §
Behörighetsfördelningen mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna

Grundlagen och lagen om statsrådet (175/2003) innehåller allmänna bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) regeringens propositioner, berättelser och skrivelser samt statsrådets meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen, (24.2.2012/92)

2) riksdagens svar och skrivelser, om ärendet inte hör till republikens presidents uppgifter eller behörighet, (28.6.2012/387)

3) statsrådets förordningar och statsrådets förslag till republikens presidents avgöranden,

4) arbetsfördelningen mellan ministrarna samt sådana övriga på statsrådet ankommande ärenden som gäller regeringens konstituerande åtgärder och arbete,

5) beslut om deltagandet i Europeiska rådets möte för en minister som bistår statsministern samt om medverkan av någon annan än statsministern som företrädare för Finland i annan verksamhet inom Europeiska unionen, som kräver att den högsta statsledningen är företrädd, än i Europeiska rådet, (24.2.2012/92)

6) utseende av Finlands nationella kandidater till Europeiska kommissionen, domstolen och tribunalen vid Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté, förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan, utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén samt utnämnande av ledamöterna och suppleanterna i rådet för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM-rådet), (28.6.2012/387)

7) tillsättning av en delegation för förhandlingar om fördrag och om andra internationella förpliktelser eller för internationella möten, när ärendet gäller flera än ett ministerium och beslutanderätten inte ankommer på republikens president,

8) förordnande av representanter till förvaltningsorganen i sådana organisationer som avses i internationella fördrag samt till dessa organisationers nationella beredningsorgan, om beslutanderätten inte tillkommer republikens president, liksom förordnande av ledamöter till Permanenta skiljedomstolen och utseende av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar, om de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internationella domstolen (FördrS 1/1956), (24.2.2012/92)

9) åtgärder i anslutning till ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen och ärenden som i fråga om sitt innehåll och sina verkningar kan jämställas med dem, om åtgärderna förutsätter beslut av statsrådet, (22.4.2004/284)

10) förslag till Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt de årliga stabilitetsprogrammen, (24.2.2012/92)

11) princip- och planeringsbeslut som gäller styrning och organisering av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet,

12) allmänna föreskrifter om handläggningen och beredningen av ärenden inom statsförvaltningen,

13) lagstadgade riksomfattande planer samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen,

14) landskapens antal, områden och namn, landskapsförbundens samarbetsområden, områdena för samkommuner som sköter en uppgift som kommuner enligt bestämmelserna ska sköta gemensamt samt räddningsområdena, (20.11.2009/905)

15) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas antal, verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen, övriga verksamhetsområden för statens regionförvaltning, Nödcentralsverkets samarbetsområden och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen, (28.12.2012/1028)

16) förordnande till föredragande i statsrådet samt till föredragande för ärenden som gäller Ålands självstyrelse,

17) förordnande av de ledamöter och suppleanter i Ålandsdelegationen som skall väljas av statsrådet,

18) förordnande av ledamöter och ersättare i sametinget, beviljande av avsked på egen begäran samt konstaterande av att deras förtroendeuppdrag har upphört,

19) inledande av utredningar av exceptionella händelser enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) samt tillsättning av utredningskommissioner för sådana utredningar, (25.8.2011/970)

20) tillsättning av rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium, (29.3.2007/325)

21) tillsättning av kommittéer, och andra beredningsorgan på bred bas, för viss tid för beredning av samhällspolitiskt betydande ärenden, (5.4.2018/200)

21 a) tillsättning av beredningsorgan eller beredningsprojekt för viss tid på framställning av statsministern, (5.4.2018/200)

22) konstaterande av att undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen (1552/2011) råder och lämnande av sådana meddelanden med anledning av undantagsförhållandena som gäller uppfyllande av internationella människorättsförpliktelser. (1.6.2017/333)

4 §
Ekonomiska ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:

1) de statsekonomiska ramarna och därtill anslutna ställningstaganden samt allmänna föreskrifter om tillämpning av statsbudgeten,

2) befrielse från återbetalning av lån som grundar sig på riksdagens samtycke och ombildande av lån till understöd, beviljande av statsborgen och garantier som grundar sig på riksdagens samtycke samt avgivande av ansvarsförbindelser som kan jämställas med dem och avstående från regressrätt liksom även befrielse från borgensavgift,

3) fördelning av samhällspolitiskt betydande anslag eller principerna för fördelningen samt fördelning av anslag regionalt, om fördelningsgrunderna inte ingår i författningar eller föreskrifter eller i motiveringen till statsbudgeten och det inte är fråga om anslag som är avsedda för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader,

4) fastställande av ett genomsnittligt eurobelopp för kommunernas allmänna statsandelar och fastställande av genomsnittliga enhetspriser som utgör grund för statsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet samt de kalkylerade kostnader och fjärrortskoefficienter som utgör grund för bestämmande av statsandelen för social- och hälsovården, finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när kommunerna inte når avtal sinsemellan,

5) överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet och utarrendering av statlig jordegendom, överföring av beslutanderätten från ministerier till ämbetsverk och inrättningar i fråga om överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet inom de gränser som anges i lag samt överlåtelse av statlig lös egendom och fattande av beslut om användningen av egendom som tillfallit staten genom arv inom de gränser som bestäms genom förordning,

6 punkten har upphävts genom F 12.12.2013/882

7) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande tillstånd och koncessioner.

5 §
Tjänstemannaärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:

1) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådets allmänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde utnämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden för detta,

2) dispens för en tjänst beträffande vilken republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde är utnämnande instans,

3) beviljande av tjänstledighet för längre tid än två år för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller vid statsrådets allmänna sammanträde, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst,

4) beviljande av rätt för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller vid statsrådets allmänna sammanträde att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder,

5) uppsägning av avtal om anställningsvillkoren för tjänstemän som avses i 26 § statstjänstemannalagen (750/1994) samt grunderna för justering av avtal,

6) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter statsrådets godkännande för att träda i kraft, bestämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justering av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal,

7) överföring av en tjänst till ett annat ministerium i samband med ändring av ministeriernas ansvarsområden samt överföring av ett anslag som i budgeten anvisats för ministeriums verksamhet för att användas av ett annat ministerium.

6 §
Ärenden som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet

Utöver vad som föreskrivs i 3-5 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet, handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) tjänsteutnämningar samt förflyttning till en tjänst och förordnade till en uppgift,

2) förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar,

3) förordnade av medlemmar och sakkunniga i nämnder, råd och andra därmed jämförbara organ som har andra än beredningsuppgifter,

4) ärenden som gäller statens affärsverk och statliga bolag samt utövande av statens delägarrätt i andra bolag,

5) ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten,

6) ärenden som gäller statliga val,

7) beslut som hänför sig till återinförande av kontrollerna vid de inre gränserna och till temporärt stängande av gränsövergångsställen, (29.3.2007/325)

8) ärenden som gäller Finlands Bank, Statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och Folkpensionsanstalten,

9) ärenden som gäller avgifter och avgiftsgrunder,

10) tillstånd som gäller expropriation och inlösning,

11) ärenden som gäller kärnenergi, med undantag för sådana godkännanden som avses i 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen (990/1987),

12) ärenden som gäller ändring i kommunindelningen,

13) ärenden som gäller underställning, (20.11.2009/905)

14) publicering av författningar på samiska i författningssamlingen och publicering av fördrag på samiska i författningssamlingens fördragsserie, (19.5.2011/520)

15) ställande av sådan försäkringsgaranti för undantagsförhållanden som avses i 1 § i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden (408/2007). (19.5.2011/520)

7 §
Övriga ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Utöver de ärenden som nämns i 3–6 § skall följande övriga ärenden handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) ärenden som enligt lagen om statsrådet eller någon annan lag skall avgöras av vid statsrådets allmänna sammanträde samt överföring av ett ärende till allmänt sammanträde,

2) förlängning av sekretesstiden för handlingar,

3) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande regerings- och förvaltningsärenden som inte föreskrivs höra till någon annan myndighets befogenhet.

8 §
Ärenden som gäller samarbete och meningsskiljaktigheter mellan myndigheterna och som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs följande ärenden som gäller samarbete mellan myndigheter:

1) frågan om vilket ministerium som skall behandla ett ärende samt vid behov beslut om att ett ärende skall beredas gemensamt vid två eller flera ministerier,

2) ärenden i vilka statsrådets finansutskott inte förordar det avgörande som ett ministerium föreslagit och ministern inte avstår från det,

3) andra till två eller flera ministeriers ansvarsområde hörande ärenden i vilka ministerierna inte når enighet sinsemellan.

9 §
Ärenden som skall avgöras i ministerierna

Ärenden som ankommer på statsrådet och ministerierna och som enligt 3–8 § inte skall handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs i ett ministerium enligt vad som föreskrivs i 12 § lagen om statsrådet.

3 kap

Ministerierna och deras ansvarsområden

10 §
Behörigt ministerium

Ärendena fördelar sig på ministeriernas ansvarsområden så som föreskrivs i detta kapitel. Ett ärende behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör (behörigt ministerium).

Fördrag och andra internationella förpliktelser fördelar sig på ministerierna enligt vad som föreskrivs i 8 § lagen om statsrådet, och ärenden som avgörs inom Europeiska unionen fördelar sig enligt 9 § i nämnda lag.

Bestämmelser om samarbete mellan ministerierna finns i 2 § i lagen om statsrådet. Permanenta samarbetsorgan är kanslichefsmötet och beredskapschefsmötet. Kanslichefsmötet verkar som stöd för ledningen av statsrådet. I störningssituationer verkar dessutom beredskapschefsmötet som stöd för ledningen. (12.6.2014/451)

11 § (22.12.2021/1280)
Ärenden som ankommer på alla ministerier

Ministerierna ska behandla till det egna ansvarsområdet hörande ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, lagberedning, informationssamhället, förvaltning, kommunikation, dataadministration, forskning, utveckling och övervakning, internationella frågor och ägarfrågor som gäller sådan statlig egendom som är i det egna ansvarsområdets besittning samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna ansvarsområdet. Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör dock statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster, om vilka det föreskrivs i 12 §.

För att säkerställa interoperabiliteten hos statsrådets och ministeriernas informationssystem och informationsresurser ska varje ministerium underrätta statsrådets kansli om sådana projekt eller andra utvecklingsåtgärder som kan ha betydande funktionella konsekvenser för statsrådets och ministeriernas gemensamma verksamhet, informationssystem eller informationsresurser. Meningsskiljaktigheter om interoperabiliteten avgörs efter föredragning från statsrådets kansli. Bestämmelser om avgörande av meningsskiljaktigheter finns i 8 §.

Varje ministerium behandlar ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fonder utanför budgeten, samfund, bolag och andra organ som hör till det ministeriets ansvarsområde. Likaså ska varje ministerium behandla ärenden som gäller övriga organ med uppgifter som hör till det ministeriets ansvarsområde samt styra regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till det ministeriets ansvarsområde.

12 § (12.2.2015/160)
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,

2) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,

3) statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation,

4) statsrådets organisation, regeringens verksamhet och tillhandahållande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för statsrådet,

5) statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik,

6) samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet,

7) statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet, den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer samt den allmänna samordningen av konstaterande av att undantagsförhållanden råder och av utfärdande av ibruktagningsförordningar enligt 6 § i beredskapslagen, (1.6.2017/333)

8) statsrådets och ministeriernas gemensamma styrning, utvecklande och samordning av verksamhets- och ekonomiplanering, upphandling, ekonomi- och personalförvaltning, personalutveckling och reseförvaltning,

9) statsrådets och ministeriernas gemensamma dataadministration, inklusive grundläggande tjänster inom informations- och kommunikationsteknik vid utrikesförvaltningens beskickningar i utlandet, och dokumenthantering samt styrning, utvecklande och samordning av god informationshantering och interoperabilitet i anknytning till dessa och uppgifter som arkivbildare,

10) utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma nättjänst och interna nätkommunikation,

11) statsrådets och ministeriernas ärenden i fråga om lokaler,

12) statsrådets och ministeriernas gemensamma interna tjänster.

13 §
Utrikesministeriets ansvarsområde

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) utrikes- och säkerhetspolitiken, utrikespolitiskt betydelsefulla internationella ärenden samt de internationella relationerna i allmänhet,

2) biträdande vid samordningen av fördrag och andra internationella förpliktelser,

3) handelspolitiken och de handelsekonomiska relationerna,

4) biståndspolitik och utvecklingssamarbetet,

5) tillvaratagande av finländska intressen och rättigheter samt konsulära tjänster och motsvarande myndighetstjänster utomlands,

6) internationella rättskipnings- och undersökningsorgan,

7) företrädande av Finland i Europeiska unionens domstol och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen, (24.2.2012/92)

8) Finlands utrikesrepresentation,

9) främmande staters och internationella organisationers representation i Finland.

14 §
Justitieministeriets ansvarsområde

Till justitieministeriets ansvarsområde hör:

1) lagberedning inom statsförfattningsrättens, den allmänna förvaltningsrättens, privaträttens samt straff- och processrättens område,

2) utvecklandet av statsrådets lagberedning samt EU-rättslig rådgivning,

3) domstolsväsendet, åklagarväsendet, utsökningsväsendet, rättshjälpsverksamheten och övrig rättsvård,

4) kriminalpolitik, brottsbekämpning och brottspåföljder,

5) val, folkomröstningar och partierna,

6) landskapet Ålands självstyrelse, med undantag för ärenden som gäller landskapets ekonomi, samt samernas kulturella autonomi, (19.12.2019/1467)

7) jämlikhet och främjande av goda etniska relationer. (30.12.2014/1445)

15 § (30.12.2014/1445)
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,

2) de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen, med undantag för arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring, samt internationellt skydd och återvandring, (19.12.2019/1467)

3) finskt medborgarskap,

4) räddningsväsendet,

5) nödcentralsverksamheten,

6) gränssäkerhet och sjöräddningstjänst,

7) nationell beredskap inom civil krishantering,

8) gemensam beredskap inom regionförvaltningen vid undantagsförhållanden och störningssituationer.

16 §
Försvarsministeriets ansvarsområde

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör:

1) försvarspolitik,

2) landets militära försvar,

3) samordningen av totalförsvaret,

4) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet.

17 § (15.11.2007/1021)
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) statsfinanserna, statsbudgeten och skötseln av statsfinanserna, statens medel och egendom samt de allmänna grunderna för avgiftspolitiken och avgifterna,

3) skattepolitik, beskattning och allmän tullpolitik,

4) statens upplåning, statsskulden samt statens borgensförbindelser och statsgarantier,

5) finansmarknadens verksamhet,

6) de internationella finansinstituten och organisationerna,

7) statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik, personalens rättsliga ställning och övriga anställningsvillkor, (29.12.2011/1575)

8) statens allmänna statistikväsende,

9) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen och utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

10) indelningen i verksamhetsområden inom regionförvaltningen, med undantag av landskapsförbundens samarbetsområden, och inom statens lokalförvaltning och samordning av dem, (20.11.2009/905)

11) de allmänna grunderna för den offentliga förvaltningens informationspolitik, informationshantering och elektroniska tjänster, (19.12.2019/1467)

12) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken, (19.12.2019/1467)

13) kommunindelningen, kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommunerna, (29.12.2011/1575)

13 a) indelningen i välfärdsområden, styrningen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi samt finansieringen av välfärdsområdena, (17.2.2022/130)

14) tillsynen över och finansieringen av kommunernas, välfärdsområdenas och statens pensionssystem, (17.2.2022/130)

15) ärenden som gäller landskapet Ålands ekonomi, (19.12.2019/1467)

16) folkbokföringen. (19.12.2019/1467)

18 § (30.4.2010/309)
Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör:

1) vetenskap, utbildning och småbarnspedagogik, (30.12.2015/1736)

2) konst, kultur, kulturarv, idrott och ungdomsarbete, (30.12.2015/1736)

3) arkivväsendet och det allmänna biblioteksväsendet, (30.12.2015/1736)

4) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

5) studiestöd,

6) upphovsrätt.

19 § (15.11.2007/1021)
Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör:

1) jordbruk,

2) utveckling av landsbygden,

3) skogsbruk,

4) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

5) livsmedlen,

6) säkerhet och kvalitet i fråga om produktionsförnödenheterna inom jordbruket, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa,

7) lantmäteri, samanvändning av geografisk information och inskrivningsärenden som gäller fastigheter, (20.11.2009/905)

8) vattenhushållningen.

20 § (30.12.2008/1143)
Kommunikationsministeriets ansvarsområde

Till kommunikationsministeriets ansvarsområde hör:

1) väg- och järnvägstrafik, civil luftfart och sjötrafik,

2) trafikleder, hamnar och flygplatser,

3) atmosfärforskning och övervakning av atmosfären, vädertjänster samt forskning i och observation av havens fysik,

4) elektronisk kommunikation och postverksamhet, (30.12.2015/1736)

5) kommunikationsservicens datasäkerhet.

21 § (15.11.2007/1021)
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör:

1) sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice,

2) arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister, (12.2.2015/160)

3) regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden, (20.11.2009/905)

4) näringspolitiken,

5) energipolitiken och sammanjämkningen av den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken,

6) innovations- och teknologipolitiken, företagens internationalisering samt teknisk säkerhet,

7) marknadens funktion, främjande av konkurrens och konsumentpolitik,

8) civiltjänst, (20.11.2009/905)

9) den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna, (29.12.2011/1575)

10) arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring samt främjandet av integrationen av invandrare. (19.12.2019/1467)

22 §
Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör:

1) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

2) socialservice och hälsovårdsservice,

3) läkemedelsförsörjning,

4) hälsoskydd och övervakning av strålskador och kemikalier samt genteknologisk kontroll,

5) utkomstskydd,

6) verksamheten på försäkringsmarknaden,

7) arbetarskydd,

8) jämställdhet mellan kvinnor och män.

23 § (15.11.2007/1021)

23 § har upphävts genom F 15.11.2007/1021.

24 §
Miljöministeriets ansvarsområde

Till miljöministeriets ansvarsområde hör:

1) miljövård och bekämpning av miljöskador,

2) områdesanvändning,

3) naturvård,

4) byggande,

5) boende.

4 kap

Statsrådets ministerutskott och beredning av ärenden

25 § (26.4.2007/494)
Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och övriga ledamöter är utrikesministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats att behandla ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, försvarsministern och högst fyra andra ministrar som statsrådet förordnar. (7.6.2007/654)

Inrikesministern deltar i behandlingen av ärenden i utskottet när frågor som har samband med ministerns ansvarsområde behandlas. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende, om det har samband med frågor som hör till ministerns ansvarsområde.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis behandlas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och viktiga ärenden av annat slag vilka gäller Finlands relationer till främmande makter, viktiga ärenden gällande den inre säkerheten i anslutning därtill samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet behandlar också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde.

26 §
EU-ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utskottet för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) och de övriga ledamöterna är följande: som av statsrådet förordnad ledamot den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, utrikesministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, justitieministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern och näringsministern samt vid behov andra ministrar som statsrådet förordnar. Ledamot i utskottet är dessutom den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende. (1.6.2017/333)

Utskottet skall förberedelsevis behandla de ärenden som avgörs inom Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall behandlas i utskottet eller som den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör, tar upp till behandling i utskottet eller som det annars anses befogat att behandla i utskottet.

Ordföranden för Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ärendet hör till landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

27 §
Finansutskottet

Statsministern är ordförande för finansutskottet och övriga ledamöter är finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsrådet och den andra är den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare högst sex ministrar till ledamöter i utskottet. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet. (30.6.2011/777)

Finansutskottet är beslutfört med tre ledamöter. En av de närvarande ledamöterna skall vara minister i finansministeriet.

Statsrådet bestämmer vilka ärenden som på grund av sin ekonomiska eller övriga betydelse skall behandlas i statsrådets finansutskott innan de avgörs.

28 §
Finanspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för finanspolitiska ministerutskottet och ledamöter är finansministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, näringsministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar. (15.11.2007/1021)

Finanspolitiska ministerutskottet skall förberedelsevis behandla ärenden som gäller:

1) den samhällsekonomiska utvecklingen samt allmänna finanspolitiska åtgärder;

2) huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling;

3) andra finanspolitiska åtgärder i den omfattning som statsministern bestämmer.

29 §
Statsrådets kanslis utlåtande

Statsrådets kanslis utlåtande skall inhämtas när bestämmelser om ett ministeriums uppgifter ändras i statsrådets förordning om ministeriet.

29 a § (30.12.2015/1736)
Lämnande av uppgifter om och utkast till regeringens propositioner

Ministerierna ska lämna uppgifter om regeringens propositioner som är under beredning till statsrådets kansli för regeringens lagstiftningsplan.

Utkast till regeringens propositioner ska lämnas till statsrådets kansli.

Statsrådets kansli kan meddela närmare föreskrifter om de i denna paragraf avsedda uppgifterna och deras form och om de förfaranden som ska iakttas när uppgifterna lämnas.

30 §
Laggranskningen

Ett förslag till lag eller förordning skall sändas till justitieministeriet för granskning, om inte något annat oundvikligen följer av att ärendet är brådskande. Ett förslag till förordning behöver dock inte sändas för granskning, om ärendet är av ringa allmän betydelse.

31 §
Finansministeriets utlåtande

Finansministeriets utlåtande skall inhämtas när ett ärende som bereds i något annat ministerium har en avsevärd samhällsekonomisk eller statsfinansiell betydelse.

Finansministeriets utlåtande skall inhämtas också när det är nödvändigt att utanför budgetbehandlingen till finansutskottet föra ett ärende som gäller upptagande av anslag i budgetpropositionen eller ändring av användningsgrunderna för ett anslag som redan finns i budgeten.

Innan ett ärende av avsevärd samhällsekonomisk eller statsfinansiell betydelse föredras för beslutsfattande eller för förberedande behandling i finansutskottet eller finanspolitiska ministerutskottet skall ministeriet i fråga ge finansministeriet de uppgifter som behövs för bedömningen av de samhällsekonomiska och statsfinansiella omständigheterna. Ministeriet skall vid behov rådgöra i ärendet med finansministeriet.

32 §
Föredragningstillstånd från ett annat ministerium

När ett ärende som behandlas i ett ministerium hör till ett annat ministeriums ansvarsområde skall föredragningstillstånd begäras från det behöriga ministeriet.

5 kap

Behandling av ärenden i statsrådet och ministerierna

33 §
Uppskjutande av behandlingen

En statsrådsmedlem kan få behandlingen av ett ärende vid det allmänna sammanträdet uppskjuten till följande sammanträde för att kunna sätta sig in i ärendet.

Varje statsrådsmedlem får i samma ärende utnyttja rätten enligt 1 mom. endast en gång. (3.7.2003/662)

Behandlingen av ett ärende får skjutas upp högst tre gånger.

34 §
Föredragande vid statsrådet

I lagen om statsrådet föreskrivs om föredragande vid statsrådet. Statsrådet kan dessutom till föredragande förordna ministerietjänstemän som har avlagt högskoleexamen och kan anses lämpliga för uppgiften.

35 §
Föredragande i ministerierna

I ministerierna föredras ärendena av de ministerietjänstemän som är föredragande vid statsrådet och av de tjänstemän som enligt lag eller förordning skall sköta sådana uppgifter samt av de övriga ministerietjänstemän som ministeriet har förordnat till uppgiften.

36 §
Delegering av beslutanderätt till tjänstemän

I lagen om statsrådet föreskrivs om ministrarnas beslutanderätt.

Till ministeriernas föredragande tjänstemän kan delegeras ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla och som gäller:

1) fördelning av anslag, beviljande av tillstånd och understöd samt annat därmed jämförbart beslutsfattande,

2) uppställande av resultatmål, ministeriernas verksamhetsanslag och personalförvaltning samt övriga interna förvaltnings- och ordningsärenden,

3) ministeriernas utlåtanden,

4) anvisningar och föreskrifter för förvaltningsområden.

37 § (30.12.2004/1401)
Förbehållande av beslutanderätt

Den för statsministerns mandatperiod utnämnda statssekreteraren, en statssekreterare såsom kanslichef, en kanslichef samt en understatssekreterare och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

38 §
Avgörande utan föredragning

Ett ärende avgörs i ett ministerium på föredragning av en tjänsteman, om ärendet inte enbart gäller registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Med undantag för anställningsärenden behövs emellertid ingen föredragning i ärenden som gäller ministeriets interna personal- eller ekonomiförvaltning.

39 §
Protokoll

Över presidentföredragningarna, statsrådets allmänna sammanträden samt statsrådets utskott förs protokoll.

Statsrådets protokoll granskas och bestyrks av föredraganden varefter det tillställs ministern för justering. Protokollsutdrag bestyrks av protokollföraren.

Utskottsprotokollen bestyrks av utskottets sekreterare.

40 §
Justitiekanslerns granskning

Protokollen över presidentföredragningarna och statsrådets allmänna sammanträden skall för varje månad tillställas justitiekanslern för granskning inom de två följande månaderna.

41 §
Expedition

En expedition över ett beslut vid statsrådets allmänna sammanträdet eller ett skriftligt meddelande angående beslutet undertecknas av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör och kontrasigneras av föredraganden.

En expedition eller ett skriftligt meddelande i ett ärende som har avgjorts av en minister eller tjänsteman skall undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Om en tjänsteman har avgjort ett ärende utan föredragning skall han eller hon ensam underteckna expeditionen.

Den som har kontrasignerat expeditionen eller meddelandet ansvarar för att handlingen stämmer överens med beslutet.

41 a § (15.12.2016/1208)
Undertecknande av vissa handlingar

Regeringens berättelser och skrivelser till riksdagen undertecknas av den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde och kontrasigneras av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Om ärendet hör till ansvarsområdet för den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde när beslut i ärendet fattades, kontrasigneras handlingen dock av föredraganden. Den gemensamma beslutshandling som görs upp över statsrådets allmänna sammanträde och som gäller regeringens propositioner samt statsrådets skrivelser, redogörelser och meddelanden undertecknas av den minister som varit ordförande för sammanträdet och kontrasigneras av protokollföraren.

6 kap

Bestämmelser som gäller ministeriernas tjänstemän

42 § (24.2.2012/92)
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Statsrådet utnämner följande ministerietjänstemän: statssekreterarna, statssekreterarna såsom kanslichef, kanslicheferna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, överdirektörerna och de övriga direktörerna, de biträdande avdelningscheferna, byråcheferna, regeringsråden, lagstiftningsråden, finansråden, budgetråden och de övriga råden samt de konsultativa tjänstemännen och regeringssekreterarna.

43 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:

1) för statssekreteraren högre högskoleexamen eller på annat sätt förvärvad kompetens samt sådan erfarenhet som uppgiften förutsätter,

2 punkten har upphävts genom F 23.4.2015/527. (23.4.2015/527)

3) för biträdande avdelningschefer, byråchefer och för andra tjänstemän som är enhetschefer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för regeringsråd och regeringssekreterare en annan högre högskoleexamen i juridik än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. (12.6.2014/451)

Beträffande tilläggskrav föreskrivs i statsrådets förordning om ministeriet i fråga.

I fråga om behörighetsvillkoren för andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. och för tjänster inom utrikesförvaltningen föreskrivs särskilt.

44 §
Statssekreterarnas uppgifter (30.12.2004/1401)

En statssekreterare son har utnämnts för statsministerns mandatperiod skall som statsministerns närmaste medhjälpare (30.12.2004/1401)

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet,

2) biträda statsministern med att leda beredningen av ärenden,

3) ombesörja samarbetet med ministerierna,

4) handlägga de ärenden som statsministern tilldelar statssekreteraren.

En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod skall som ministerns medhjälpare och företrädare

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde,

2) biträda ministern med att leda beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde,

3) tillsammans med kanslichefen sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger,

6) sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

(30.12.2004/1401)
44 a § (30.12.2004/1401)
Utnämningen av statssekreterare och statssekreterarnas ansvarsområde (23.4.2015/527)

Utnämningen av statssekreterare föredras från statsrådets kansli. En statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod förordnas att vara verksam i de ministerier där ministern har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde. (23.4.2015/527)

Förordnandet ges i ett utnämningsbrev.

Statssekreterarens ansvarsområde motsvarar ministerns ansvarsområde.

45 § (30.12.2004/1401)
Kanslichefernas uppgifter

Kanslichefen skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen vid ministeriet och för anordnandet av tjänstemannasamarbetet tillsammans med övriga ministerier, (24.2.2012/92)

4) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

5) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering,

6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den, (29.3.2007/325)

7) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde. (29.3.2007/325)

Dessutom har kanslichefen till uppgift att samordna verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde med verksamheten inom andra ministerier och deras förvaltningsområden. (5.4.2018/200)

45 a § (30.12.2004/1401)
Ministrarnas specialmedarbetare

Specialmedarbetarna utnämns av statsministern på framställning av ministern.

Specialmedarbetarna fullgör de uppgifter som ministern tilldelat dem, utan att vara föredragande vid ministeriet.

Specialmedarbetarna skall ges den information som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Specialmedarbetarna skall ge tjänstemännen den information som dessa behöver när de sköter sina uppgifter.

En specialmedarbetare har rätt att delta i ministeriets ledningsgrupps möten och i andra planerings- och beredningsmöten.

7 kap

Särskilda bestämmelser

46 §
Publicering av öppet brev

Republikens presidents öppna brev om utnämning av statsrådsmedlemmar publiceras i Finlands författningssamling.

47 § (12.2.2015/160)

47 § har upphävts genom F 12.2.2015/160.

48 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2003.

Genom denna förordning upphävs reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

3.7.2003/662:

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2003.

22.4.2004/284:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

30.12.2004/1401:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

29.12.2005/1235:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

29.3.2007/325:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

26.4.2007/494:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

7.6.2007/654:

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2007.

15.11.2007/1021:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

30.12.2008/1143:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

20.11.2009/905:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

30.4.2010/309:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

19.5.2011/520:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På tjänstetillsättningsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

30.6.2011/777:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25.8.2011/970:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

29.12.2011/1575:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

24.2.2012/92:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.6.2012/387:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.12.2012/1028:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12.12.2013/882:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

12.6.2014/451:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

30.12.2014/1445:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

12.2.2015/160:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

23.4.2015/527:

Denna förordningträder i kraft den 1 maj 2015.

De i 43 § 1 mom. 2 punkten avsedda tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som har ledigförklarats före ikraftträdandet av denna förordning tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet förordningen.

30.12.2015/1736:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

15.12.2016/1208:

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2017.

1.6.2017/333:

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2017.

19.12.2017/964:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

5.4.2018/200:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

19.12.2019/1467:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

22.12.2021/1280:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

17.2.2022/130:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.