Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

28.2.2003/175

Lag om statsrådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Statsrådets organisation och indelning i ansvarsområden

1 §
Statsrådets organisation

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisnings- och kulturministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) arbets- och näringsministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) miljöministeriet.

(30.4.2010/305)

Vid statsrådet finns justitiekanslersämbetet, om vilket föreskrivs särskilt.

2 § (19.12.2014/1137)
Ministeriernas ansvarsområden och gemensamma uppgifter samt samarbete mellan ministerierna

Bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och om fördelningen av ärendena mellan dem utfärdas genom lag eller genom förordning av statsrådet.

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid beredningen av ärenden. Det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör svarar för ordnandet av samarbetet.

Statsrådets kansli svarar för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster. I fråga om informationshantering som hänför sig till statsrådets och ministeriernas gemensamma verksamhet och tillvägagångssätt samt gemensamma informationslager och informationssystem är statsrådets kansli i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) avsedd informationshanteringsenhet och svarar i fråga om detta för informationshanteringen och för i 13 § 2–5 mom., 14–18 § och 5 kap. i den lagen föreskrivna myndighetsuppgifter. Statsrådets kansli styr och samordnar tillvägagångssätten med avseende på de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna samt den gemensamma informationshanteringen (27.11.2020/894)

3 §
Statsministern

Bestämmelser om statsministerns uppgifter vid ledningen av statsrådet och statsministerns uppgift att företräda Finland i Europeiska unionen finns i grundlagen. (24.2.2012/88)

Statsministern övervakar genomförandet av regeringsprogrammet och är ordförande för de ministerutskott som avses i 23 § 1 mom.

Statsministern svarar för att beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samordnas i statsrådet.

4 §
Ministrarna

En minister är chef för ett ministerium eller behandlar ärenden som hör till ministeriernas ansvarsområden.

Statsrådet beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrarna i ett ministerium.

Varje minister har en titel som motsvarar uppgifterna. Titeln fastställs vid utnämningen till minister.

5 §
Ministrarnas ställföreträdare

Statsrådet förordnar någon annan minister till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. I övrigt gäller om statsministerns ställföreträdare vad som föreskrivs i grundlagen.

Statsrådet kan särskilt förordna ställföreträdare för ministrarna i ministerutskotten.

6 §
Statssekreterare

För statsministerns mandatperiod kan utnämnas en statssekreterare med uppgift att biträda statsministern. Statsministern kan förordna statssekreteraren till sin ställföreträdare när det gäller uppgifter som har samband med beredningen av ärenden.

För en annan ministers mandatperiod kan också utnämnas en statssekreterare med uppgift att biträda ministern. Ministern kan förordna statssekreteraren till sin ställföreträdare när det gäller nationella och internationella uppgifter som har samband med beredningen av ärenden. (21.12.2004/1187)

7 §
Ministeriernas organisation

Ett ministerium indelas i avdelningar och vid behov i andra verksamhetsenheter för att ministeriets uppgifter skall kunna skötas ändamålsenligt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om ministeriets organisationsform och det allmänna organiserandet av dess verksamhet. Närmare bestämmelser om saken kan utfärdas genom ministeriets arbetsordning, som utfärdas som en ministerieförordning.

8 §
Ansvarsområdena i internationella ärenden

Fördrag och andra internationella förpliktelser behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde fördraget eller förpliktelsen enligt sakinnehållet hör.

Utrikesministeriet behandlar dessutom fördrag och övriga internationella förpliktelser som är förenade med betydelsefulla utrikes- och säkerhetspolitiska synpunkter. Ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag behandlas av utrikesministeriet i samråd med statsrådets kansli.

Utrikesministeriet bistår vid samordningen av internationella ärenden som avses i 1 mom. Statsrådets kansli samordnar dock på det sätt som föreskrivs i 9 § 2 mom. ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag samt ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som skall behandlas inom Europeiska unionen.

9 §
Ansvarsområdena i ärenden som avgörs inom Europeiska unionen

Ärenden som avgörs inom Europeiska unionen behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet enligt sakinnehållet hör.

Statsrådets kansli samordnar beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen, om inte något annat föreskrivs om en viss ärendegrupp genom förordning av statsrådet.

9 a § (17.1.2014/16)
Regeringens årsberättelse

Statsrådet ska lämna regeringens årsberättelse, som gäller regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna, till riksdagen varje kalenderår.

Bestämmelser om regeringens årsberättelse finns dessutom i lagen om statsbudgeten (423/1988).

10 §
Avgörande av behörighetsfrågor

Statsrådet avgör på framställning av statsministern meningsskiljaktigheter om vilket ministerium som skall behandla ett visst ärende.

Statsrådet kan också besluta vilket ministerium som skall behandla ett sådant vittsyftande eller principiellt viktigt ärende som berör flera än ett ministeriums ansvarsområden.

11 §
Verkningar av förändringar i ansvarsområdena

När indelningen av ministeriernas ansvarsområden ändras överförs ämbetsverken, inrättningarna, organen och bolagen inom ett ministeriums förvaltningsområde till det ministeriums förvaltningsområde som de hör till enligt den nya indelningen. Också anhängiga ärenden, av ministeriet ingångna avtal och övriga förbindelser samt rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till det ministerium som de hör till enligt den nya indelningen.

Statsrådet kan i överensstämmelse med en ändring i indelningen av ministeriernas ansvarsområden överföra en tjänst som har inrättats vid ett ministerium till ett annat ministerium. Likaså kan en i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd tjänsteman som utnämnts för viss tid förflyttas till ett annat ministerium till utgången av den tid för vilken tjänstemannen har utnämnts. En tjänst kan överföras och en tjänsteman förflyttas utan tjänstemannens samtycke endast om överföringen eller förflyttningen inte inverkar på tjänstemannens frihet att välja bostadsort.

I lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs om överföring av anslag när ett ministeriums ansvarsområde ändras.

2 kap

Avgörande av ärenden i statsrådet

12 §
Statsrådets beslutsfattande

De ärenden som ankommer på statsrådet avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde eller i ett ministerium.

Vid allmänt sammanträde avgörs de förslag till avgörande som föreläggs republikens president. Vid allmänt sammanträde avgörs också regeringens propositioner, berättelser och skrivelser samt statsrådets meddelanden, redogörelser och skrivelser till riksdagen, förordningar av statsrådet liksom sådana ärenden som behandlas inom Europeiska unionen och övriga ärenden vars samhällspolitiska eller ekonomiska betydelse förutsätter det. Bestämmelser om ärenden som ska avgöras vid allmänt sammanträde finns dessutom i grundlagen, i annan lag eller i statsrådsförordning. (24.2.2012/88)

Andra på statsrådet ankommande ärenden än de som avses i 2 mom. avgörs i ett ministerium.

13 §
Utnämningsrätt

Statsrådet utnämner ministeriernas kanslichefer och övriga tjänstemän vid ministerierna med undantag för officerare som tjänstgör vid försvarsministeriet, vilka enligt grundlagen ska utnämnas av republikens president. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om fördelningen av utnämningsrätten mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna. (24.2.2012/88)

Om det någon annanstans i lag eller i förordning föreskrivs att tillsättningen eller överföringen av en tjänst eller förordnande till en uppgift ankommer på statsrådet, skall ärendet avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om behörigheten att utnämna till ett tjänsteförhållande för viss tid i fall där det föreskrivs att utnämningen till motsvarande tjänst ska avgöras av statsrådet. (1.12.2017/837)

14 §
Överföring av ärenden till allmänt sammanträde

Ärenden som ankommer på ett ministerium kan i enskilda fall överföras till allmänt sammanträde, om de anses vara så vittsyftande eller principiellt viktiga att de skall avgöras vid allmänt sammanträde. Beslutet om överföring fattas vid allmänt sammanträde på framställning av statsministern eller ministern i fråga.

Besvärs- eller underställningsärenden får dock inte överföras till allmänt sammanträde.

15 §
Avgörande av ärenden i ministerierna

Den minister till vars ansvarsområde ett ärende hör avgör det samt leder ministeriets verksamhet enligt arbetsfördelningen.

Andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden som ankommer på ett ministerium kan delegeras till ministeriets föredragande tjänstemän för avgörande. Ministern beslutar om utfärdande av ministerieförordningar. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om grunderna för delegering av beslutanderätt. Närmare bestämmelser om saken kan utfärdas genom ministeriets arbetsordning.

16 §
Förbehållande av beslutanderätt i ministerierna

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande.

Om en tjänsteman anser att ett ärende som ankommer på honom eller henne i ett enskilt fall är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt, skall ministern underrättas om ärendet innan det avgörs.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om en ministerietjänstemans rätt att förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle avgöras av någon underlydande.

3 kap

Beslutsordning

17 §
Beslutsordningen vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs ärendena på föredragning av en föredragande vid statsrådet.

Vid sammanträdet skall den minister vars ansvarsområde ett ärende hör till först säga sin mening om det. Vid meningsskiljaktighet avgörs ärendet genom omröstning, varvid samma förfarande iakttas som vid en kollegial domstol.

Om föredragandens mening avviker från beslutet, skall den på föredragandens begäran antecknas i protokollet över statsrådets allmänna sammanträde.

17 a § (24.2.2012/88)
Jäv för en minister

En minister som är jävig får inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande när ärendet behandlas.

På ministrar tillämpas de jävsgrunder som anges i 28 § i förvaltningslagen (434/2003).

En minister ska informera om sitt jäv och jävsgrunderna i samband med behandlingen av ett ärende. Vid behov deltar ministerns ställföreträdare i stället för den jäviga ministern. Ministern får dock behandla ett brådskande ärende, om jävet inte kan inverka på avgörandet.

18 §
Uppskjutande av behandlingen

Statsrådet kan skjuta upp behandlingen av ett ärende vid allmänt sammanträde.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om statsrådsmedlemmarnas rätt att få ett avgörande uppskjutet för att kunna sätta sig in i ärendet.

19 §
Föredragning för republikens president

Ärenden som skall avgöras av republikens president föredras för presidenten i statsrådet. Vid presidentföredragningen skall minst fem ministrar delta i behandlingen. Vid presidentföredragningen för presidenten ordet.

Presidenten fattar sina beslut i statsrådet på föredragning av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Ett ärende som presidenten avgör utifrån statsrådets förslag till avgörande skall av den behöriga ministern föredras för presidenten i enlighet med statsrådets förslag till avgörande.

Presidenten beslutar om militära kommandomål och militära utnämningsärenden samt om ärenden som gäller republikens presidents kansli enligt vad som föreskrivs särskilt om dessa mål och ärenden.

I grundlagen föreskrivs om återgång av ärenden till statsrådet för beredning.

20 §
Presidentens beslut utan förberedande behandling vid statsrådets allmänna sammanträde

Ett ärende tas inte upp till förberedande behandling vid statsrådets allmänna sammanträde, om republikens president enligt grundlagen eller någon annan lag avgör det utan statsrådets förslag till avgörande.

21 §
Föredragande vid statsrådet

Vid statsrådets allmänna sammanträde föredras ärendena av de ministerietjänstemän som republikens president och statsrådets allmänna sammanträde har utnämnt samt av de föredragande som statsrådet har förordnat.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för de föredragande som statsrådet förordnar kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Föredragningar

Statsministern bestämmer dagarna för föredragning vid statsrådets allmänna sammanträde samt föredragningsordningen.

Statsministern kan bestämma när ett ärende som skall behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde senast skall föredras.

Statsrådets kansli fastställer i samverkan med republikens presidents kansli tidpunkterna för presidentföredragningarna i statsrådet.

Statsministern kan utfärda allmänna bestämmelser om tjänstemännens närvaro vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragning för republikens president.

23 §
Ministerutskott

I statsrådet finns ministerutskott för beredning av utrikes- och säkerhetspolitiken, ärenden som gäller Europeiska unionen, finansiella ärenden och finanspolitiken. Ledamöterna i dessa ministerutskott skall vara medlemmar av statsrådet. Närmare bestämmelser om utskottens uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet kan vid behov tillsätta också andra ministerutskott.

24 § (24.2.2012/88)
Gemensamma möten mellan ministerutskottet för utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden och republikens president

Ministerutskottet för utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden kan hålla möten tillsammans med republikens president. Republikens president eller statsministern kan ta initiativ till ett gemensamt möte.

25 §
Beslutsordningen i ministerierna

I ministerierna avgörs ärendena på föredragning, om inte något annat av särskilda skäl föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Om föredragandens mening avviker från beslutet, skall den på föredragandens begäran antecknas i arkivexemplaret av expeditionen.

26 §
Förhinder för republikens president

Förhinder för republikens president konstateras vid statsrådets allmänna sammanträde. I grundlagen föreskrivs om skötseln av presidentens uppgifter då presidenten har förhinder. Ärenden som gäller förhinder för presidenten skall vid allmänt sammanträde föredras från justitieministeriet.

Om presidenten har bestående förhinder skall detta tillkännages genom ett meddelande av statsrådet som publiceras i Finlands författningssamling.

4 kap

Särskilda bestämmelser

27 §
Reglemente för statsrådet

I reglementet för statsrådet, som utfärdas som en statsrådsförordning, meddelas närmare bestämmelser om statsrådets verksamhet och organisationsform samt om behörighetsvillkoren för tjänstemän vid ministerierna.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003. Lagens 5 § tillämpas dock först från och med den dag då statsrådet första gången utnämnts efter att lagen har trätt i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

RP 270/2002, GrUB 13/2002, RSv 287/2002

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 142/2004, GrUB 5/2004, RSv 208/2004

9.11.2007/970:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande som i handels- och industriministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet sköter uppgifter som överförs till det nya arbets- och näringsministeriet samt motsvarande tjänster överförs till det nya arbets- och näringsministeriet när denna lag träder i kraft.

Den personal som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till anställningsvillkoren. Om tjänsteuppgifterna ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig. En i 4 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd ny tjänst ska dock förklaras ledig.

Ärenden som i handels- och industriministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet är anhängiga inom de ansvarsområden som överförs till det nya arbets- och näringsministeriet överförs, i likhet med ingångna avtal och övriga förbindelser samt rättigheter och skyldigheter som följer av dem, till det nya ministeriet, liksom även de ämbetsverk, inrättningar, organ och bolag som hör till det nya ministeriets ansvarsområde.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 54/2007, GrUB 3/2007, RSv 47/2007

30.4.2010/305:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Det som föreskrivs om undervisningsministeriet någon annanstans gäller efter att denna lag trätt i kraft undervisnings- och kulturministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 11/2010, KuUB 2/2010, RSv 44/2010

24.2.2012/88:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2011, GrUB 1/2012, RSv 1/2012

8.11.2013/767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 77/2013, FvUB 14/2013, RSv 104/2013

17.1.2014/16:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

RP 62/2013, GrUB 5/2013, RSv 211/2013

19.12.2014/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Om uppgifterna inom en tjänst förändras väsentligt i samband med den ändring av ministeriernas indelning i ansvarsområden som hör samman med att statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster samlas och om det i stället för den tjänsten inrättas en ny tjänst, får den nya tjänsten när den tillsätts första gången tillsättas utan att ha ledigförklarats, om en tjänsteman vid ett ministerium utnämns till tjänsten.

Den personal i arbetsavtalsförhållande som vid ministerierna och vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori sköter de gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster som överförs till statsrådets kansli förflyttas när denna lag träder i kraft till tjänster vid statsrådets kansli. Personal i anställningsförhållande för viss tid som arbetar med dessa uppgifter förflyttas till tjänsteförhållanden för viss tid vid statsrådets kansli.

RP 187/2014, FvUB 32/2014, RSv 204/2014

1.12.2017/837:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 131/2017, FvUB 21/2017, RSv 123/2017

27.11.2020/894:

Denna lag träder i kraft den 7 december 2020.

RP 127/2020, FvUB 17/2020, RSv 129/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.