Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

30.12.2002/1344

Statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och 9 kap. 2 § 3 mom. lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Verkställighet av arbetskraftsbyråns service

För uppnående av syftet med lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall arbetskraftsbyråns service utgående från såväl enskilda kunders som arbetsgivarkunders behov verkställas på det sätt som särskilt bestäms i nämnda lag, andra lagar samt i denna förordning och statsrådets förordningar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) avtalsslutande stat en stat vars medborgare på basis av de internationella avtal som binder Finland och gäller arbetskraftens fria rörlighet har rätt att utan arbetskraftsbyråns arbetskraftspolitiska prövning komma till Finland för att söka arbete och ta emot arbete, (30.4.2004/308)

2) högskola yrkeshögskolor och universitet,

3) läroavtalsutbildning ett sådant avtalsförhållande mellan arbetsgivare och läroavtalsstuderande som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998),

4 punkten har upphävts genom F 29.12.2005/1221. (31.12.2005/1221)

5) socialt företag en näringsidkare som avses i lagen om sociala företag (1351/2003). (30.12.2003/1354)

2 kap

Användning av arbets- och näringsbyråns service och serviceprocessen (6.5.2010/332)

3 § (6.5.2010/332)
Registrering som arbetssökande

När en enskild kund i enlighet med 3 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice begär registrering som arbetssökande ska han eller hon lämna de uppgifter som avses i ovan nämnda moment samt andra uppgifter om sin jobbsökning på en elektronisk anmälningsblankett. Vid behov kan uppgifterna lämnas på en pappersblankett.

Uppgifterna på blanketten förs in i det informationssystem som avses i 1 kap. 6 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice. På blanketten ska det anges att kunduppgifterna förs in i informationssystemet.

4 § (6.5.2010/332)
Sysselsättningsplan

En sysselsättningsplan och en plan som ersätter sysselsättningsplanen består av en kartläggning och en handlingsplan. Kartläggningen innehåller arbetssökandens uppskattade servicebehov och en sammanfattning av dennes situation. I handlingsplanen antecknas en sammanfattning av arbetssökandens mål samt specificerade överenskomna åtgärder och tjänster för att målet ska kunna nås. I handlingsplanen antecknas en tidtabell för de specificerade överenskomna åtgärderna och tjänsterna samt uppföljningssättet.

4 a § (6.5.2010/332)
Undertecknande och arkivering av sysselsättningsplanen

Parterna i planen undertecknar handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen, och handlingsplansdelen ges till den arbetssökande. Arbets- och näringsbyråns exemplar antecknas vara undertecknad och arkiveras elektroniskt i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning. Om en företrädare för kommunen eller en arbetsgivare har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen eller arbetsgivaren på begäran rätt att få en kopia av planen.

5 §
Arbetssökningsträning

En form av service för den enskilda kunden genomförs en sådan arbetssökningsträning som avses i 4 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten. Arbetssökningsträningen kan genomföras som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller som gruppservice.

I arbetssökningsträningen ingår

1) anvisningar till den enskilda kunden vid sökande av arbete,

2) stöd till den enskilda kunden vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar och möjligheter till sysselsättning, samt

3) hjälp med de praktiska arrangemangen vid sökande av ett lämpligt arbete.

3 kap

Arbetsförmedling från Finland till utlandet och från utlandet till Finland

6 §
Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls enskild kund

En enskild kund som söker arbete från utlandet tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om han eller hon söker arbete i en avtalsslutande stat. En person som ämnar arbeta i andra stater får allmänna råd och anvisningar om sökande av arbete och om anskaffning av behövliga tillstånd samt tillgängliga uppgifter om arbetsmarknaden och möjligheterna att få arbete i dessa länder.

En enskild kund som från utlandet söker arbete i Finland tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om det är fråga om en finsk medborgare, en medborgare i en avtalsslutande stat eller en medborgare i något annat land som en finländsk beskickning har beviljat uppehållstillstånd på grund av finländsk härkomst. Service tillhandahålls även dessa kunders familjemedlemmar. Personer som ämnar arbeta i Finland får allmänna råd och anvisningar om sökande av arbete och om anskaffning av behövliga tillstånd samt uppgifter om arbetsmarknaden och möjligheterna att få arbete.

7 §
Arbetsförmedlingsservice som tillhandahålls arbetsgivarkunder

Arbetsgivarkunder vars verksamhetsställe är förlagt utomlands och som söker arbetstagare i Finland tillhandahålls arbetskraftsservice, om arbetsgivarens verksamhetsställe är förlagt i en avtalsslutande stat. Arbetssökande kan efter behov informeras om lediga arbetsplatser hos arbetsgivare i andra stater.

En arbetsgivarkund som söker arbetstagare utomlands tillhandahålls arbetsförmedlingsservice, om denne söker arbetstagare i avtalsslutande stater. Den som söker arbetstagare i andra stater skall informeras om de villkor som gäller i fråga om av tillstånd beroende användning av utländsk arbetskraft samt om tillståndsförfarandet och ges tillgängliga uppgifter om arbetssökande i dessa länder. (30.4.2004/308)

8 §
Praktikanters internationella rörlighet

Arbetsförmedlingsservicen från utlandet till Finland och från Finland till utlandet kompletteras av internationell praktik, i vilken det ges information om praktikantprogram och i vilken kunderna får hjälp med att söka till dessa program, i vilken det skaffas praktikantplatser för utländska praktikanter och i vilken praktikanter förmedlas till arbetsgivarkunderna.

4 kap

Avgiftsbelagd särskild service för arbetsgivarkunder

9 § (6.5.2010/332)
Särskild service som hänför sig till rekrytering eller minskning av personal eller utveckling av arbetsgemenskapen

Med sådan särskild service i enlighet med 4 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice som kompletterar arbetsförmedlingen, svarar mot arbetsgivarens behov och som hänför sig till rekrytering eller minskning av personal eller utveckling av arbetsgemenskapen avses

1) i anslutning till personalrekrytering sök- och intervjutjänst för sökande och lämplighetsbedömningar, vilka är mera ingående och till sin metod grundligare än arbetsgivarens rekryteringsservice enligt 4 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag,

2) i anslutning till minskning av personalen omplaceringsträning med stöd av en uppgjord plan för att öka personalens möjligheter att få arbete,

3) i anslutning till utveckling av arbetsgemenskapen resurskartläggningar av företagens personal, utvecklande av metoder för att analysera arbetsgemenskapens interna funktionsduglighet samt i anslutning till utveckling av personalen och arbetsgemenskapen utbildning och konsultation.

10 § (6.5.2010/332)

10 § har upphävts genom F 6.5.2010/332.

11 § (6.5.2010/332)
Uthyrning av arbetstagare och parterna i förfarandet

Med uthyrning av arbetstagare enligt 4 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice avses att tillfälligt arbete ordnas som arbets- och näringsbyråns service så att arbets- och näringsbyrån i egenskap av arbetsgivare mot ersättning kommer överens om att en arbetssökande som anmält sig för personaluthyrning ska utföra tillfälligt arbete under ledning och övervakning av en annan arbetsgivare (användarföretag).

Arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande ska ingå ett arbetsavtal. Arbets- och näringsbyrån och användarföretaget ingår ett hyresavtal. Avtalen görs skriftligt enligt en modell som arbets- och näringsministeriet har godkänt. I hyresavtalet får det inte avtalas om att användarföretaget är skyldigt att betala en arbetsförmedlingsavgift eller någon annan avgift till arbets- och näringsbyrån, om användarföretaget omedelbart efter det tillfälliga arbetet ingår ett arbetsavtal och anställer arbetstagaren.

12 §
Registrering för personaluthyrning

En enskild kund som söker uthyrningsarbete kan på basis av en intervju och enligt lämplighet på begäran registreras som sökande av uthyrningsarbete i ett särskilt kundregister för personaluthyrning, vilket är ett kundregister inom en enskild serviceform i enlighet med 3 kap. 5 § 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftservice.

13 §
Rätt kollektivavtal

Den arbetskraftsbyrå som ordnar personaluthyrning skall säkerställa att det rätta kollektivavtalet iakttas i den uthyrda personalens arbetsförhållanden med beaktande av bestämmelserna i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001).

14 §
Arbetarskyddskrav i uthyrningsarbete

För att säkerställa att arbetarskyddet för uthyrda arbetstagare är i enlighet med lag och på samma nivå som för övriga arbetstagare på en arbetsplats är arbetskraftsbyrån skyldig att iaktta vad som bestäms i statsrådets beslut om vissa arbetarskyddskrav i uthyrningsarbete (782/1997).

15 § (6.5.2010/332)
Kostnadsmotsvarighet

Vid ordnandet av avgiftsbelagd särskild service för arbetsgivarkunder ska arbets- och näringsbyrån se till att kostnaderna för ordnandet av service kan täckas med inkomsterna av de avgiftsbelagda särskilda tjänsterna (kostnadsmotsvarighet).

Kostnadsmotsvarigheten för avgiftsbelagda särskilda tjänster ska uppnås så att den serviceverksamhet som nätverket av de arbets- och näringsbyråer som tillhandahåller avgiftsbelagd särskild service inbringar åtminstone ränta enligt det krav på avkastning som statskontoret har fastställt för kapital som har bundits vid den avgiftsbelagda verksamheten. Kostnadsmotsvarighet ska uppnås på riksomfattande nivå.

I arbets- och näringsbyråer som avses i 4 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice ska det finnas ett särskilt kostnadsställe där kostnadsmotsvarigheten kan kontrolleras. Över den verksamhet som hör till den avgiftsbelagda servicen ska det årligen göras en kostnadsmotsvarighetskalkyl.

5 kap

Anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

16 §
Resultatkrav

Anskaffningarna av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning skall uppfylla de mål och krav som uppställs i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt med stöd av den och de skall vara totalekonomiskt förmånliga i enlighet med vad som särskilt bestäms om offentlig upphandling.

17 § (29.12.2009/1635)
Arbetskraftsmyndighet som anskaffar utbildning

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter utbildningsanskaffningarna. Arbets- och näringsbyråerna kan göra utbildningsanskaffningar inom de gränser som närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna kan även sköta utbildningsanskaffningarna gemensamt.

18 § (29.12.2009/1635)

18 § har upphävts genom F 29.12.2009/1635.

19 § (29.12.2009/1635)

19 § har upphävts genom F 29.12.2009/1635.

20 §
Innehållet i anbudsbegäran

Utöver vad som bestäms i statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007) ska i anbudsbegäran ingå (6.5.2010/332)

1) en begäran om en specifikation som behövs för bedömningen av förhållandet mellan utbildningens pris och kvalitet, samt

2) en utredning om arbetsgivarens deltagande i utbildningsanskaffningen, om avsikten är att utbildningen anskaffas som en gemensam anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Med avvikelse från upphandlingsförordningen för staten skall det i anbudsbegäran anges att på anskaffningen tillämpas av arbetsministeriet fastställda allmänna villkor för utbildningsanskaffningar.

I anbudsbegäran skall anges att av anbudet skall framgå grunderna för studerandens rättsliga ställning. I anbudsbegäran skall dessutom anges att studiematerial och läromedel som används under utbildningstiden ingår i anskaffningspriset. I anskaffningspriset inkluderas dock inte sådana kostnader som omedelbart hänför sig till erhållande eller inlösning av handlingar eller som föranleds av avgifter till myndigheterna för handlingar, när det är fråga om tillstånd, licenser och motsvarande handlingar som krävs för utövande av det yrke som är målet för utbildningen. (30.12.2003/1354)

21 §
Beslut och avtal om anskaffning

Den arbetskraftsmyndighet som har begärt anbud beslutar om ett anbud skall antas eller avslås. Om utbildningen anskaffas som gemensam anskaffning, skall arbetskraftsmyndigheten och arbetsgivaren gemensamt fatta beslut om antagande av ett anbud.

Efter att ett anbud har antagits skall den som antagit anbudet och utbildningsproducenten ingå ett skriftligt avtal om anskaffning av utbildning. Avtal om anskaffning av utbildning kan vid behov uppgöras i flera delar.

6 kap

Lönesubvention (29.12.2005/1221)

22 § (29.12.2005/1221)
Villkor för beviljande av lönesubvention

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice kan lönesubvention beviljas företag som anställer en långtidsarbetslös som en sådan vikarie som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002).

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice kan arbetsgivaren beviljas

1) lönesubvention, även om arbetsgivaren får utbildningsersättning med stöd av läroavtal,

2) lönesubvention såsom högsta förhöjda lönesubvention även om arbetsgivaren för anställningskostnaderna för en person som anställs med lönesubvention eller för främjande av sysselsättningen får understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel.

23 § (6.5.2010/332)
Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention

Kommuner, föreningar, stiftelser, tillhandahållare av privat arbetskraftsservice och sociala företag kan i arbete hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en enskild person placera en handikappad, långtidsarbetslös eller en svårsysselsatt person som de anställt med lönesubvention. Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention förutsätter att den som får lönesubvention underrättar arbets- och näringsbyrån om detta innan placeringen börjar och bifogar en försäkran av den som ordnar arbetet om att denne inte under de tolv månaderna närmast innan försäkran lämnades av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter eller förkortat deras arbetstid.

I fråga om privat arbetskraftsservice krävs för vidareplacering dessutom att anställningsförhållandet för den som ska anställas med subventionen är i kraft minst en månad och att arbetstiden för den som ska anställas med subventionen under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är minst 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

24 § (6.5.2010/332)
Högsta förhöjda lönesubventionen

Till en registrerad förening eller stiftelse, som inte betraktas som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet i enlighet med 7 kap. 1 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, kan högst lönekostnaderna för den som anställts med lönesubvention betalas såsom högsta förhöjda lönesubvention. Till andra arbetsgivare, med undantag av arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, kan som högsta förhöjda lönesubvention betalas högst den lön som betalas till den som anställts med lönesubvention före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter.

Den högsta förhöjda lönesubventionen får inte tillsammans med utbildningsersättning för läroavtalsutbildning, understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalats av tipsmedel överstiga maximibeloppet enligt 1 mom.

Vid betalningen av den högsta förhöjda lönesubventionen görs avdrag i första hand från stödets tilläggsdel, om det beviljade stödet överstiger det maximibelopp som avses i 1 och 2 mom.

25 § (31.12.2005/1221)

25 § har upphävts genom F 29.12.2005/1221.

26 § (31.12.2005/1221)

26 § har upphävts genom F 29.12.2005/1221.

27 § (31.12.2005/1221)

27 § har upphävts genom F 29.12.2005/1221.

7 kap

Särskilda bestämmelser

28 §
Arbetsförmedlingstjänster som har direkt sysselsättande verkan

Såsom arbetsförmedlingstjänster som avses i 4 kap. 2 § 1 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice och som har direkt sysselsättande verkan betraktas

1) rådgivning som anknyter till ansökan om arbete och som gäller en befintlig ledig arbetsplats,

2) registrering såsom arbetssökande, registrering och upprätthållande av uppgifter om arbetssökande,

3) presentation för arbetssökande av lediga arbetsplatser som står till buds,

4) information om lediga arbetsplatser eller sådan information om arbetssökande som ges i servicetelefoner eller i övrigt på elektronisk väg,

5) presentation och uppställande av arbetssökande för arbetsgivaren,

6) en av arbetsgivaren förutsatt utredning av arbetssökandens lämplighet som görs för en annan arbetssökande än den som arbetsgivaren anställer.

Såsom arbetsförmedlingstjänster som har direkt sysselsättande verkan betraktas inte verksamhet i vilken finländska ungdomar utomlands och utländska ungdomar i Finland erbjuds en möjlighet till utlandsvistelse i utbyte mot hemarbete i familjer (förmedling av au pair-arbete).

29 § (6.5.2010/332)
Samarbete och utbyte av information i anslutning till uthyrning av arbetstagare

Ärenden som gäller utvecklande och ordnande av sådan uthyrning av arbetstagare som ordnas i form av offentlig arbetskraftsservice behandlas på trepartsbasis.

För planeringen av samarbetet mellan offentlig och privat arbetskraftsservice ska de arbets- och näringsbyråer som ordnar uthyrning av arbetstagare lämna uppgifter om genomförandet av uthyrningen med iakttagande av det som i förordningen om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice (1349/2002) föreskrivs om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice.

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2003/1354:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.4.2004/308:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

29.12.2005/1221:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 23 § tillämpas också om en kommun, en verkstad eller ett socialt företag har beviljats sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd med stöd av de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.12.2006/1397:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.5.2008/369:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

29.12.2009/1635:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

6.5.2010/332:

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.