Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

19.12.2002/1248

Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 28.6.2017/507, som gäller fr.o.m. 28.8.2017.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (18.12.2014/1291)
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fordon i kategorierna M, N och O (bilar och deras släpvagnar) och deras konstruktion, miljöegenskaper, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning. Förordningen tillämpas på militärfordon som hör till dessa kategorier, om inte något annat med stöd av fordonslagen föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet. Förordningen tillämpas också på fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om detta.

2 § (21.4.2009/256)
Definitioner

I denna förordning avses med

a) typgodkännande det förfarande genom vilket typgodkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

b) ramdirektivet för bilar och släpvagnar Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

c) särdirektivet med stöd av ramdirektivet för bilar och släpvagnar meddelat direktiv av Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen som gäller EG-typgodkännanden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

d) EG-typgodkännande typgodkännande enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar och typgodkännande enligt ett särdirektiv av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

e) Genéveöverenskommelsen den överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976),

f) E-reglementet ett reglemente som fogats till Genéveöverenskommelsen,

g) E-typgodkännande typgodkännande enligt E-reglementet av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; när det i del II i bilaga 1 till denna förordning hänvisas till E-reglementet avses reglementet i ursprunglig form eller ändrat vid den tidpunkt då fordonet eller utrustningen togs i bruk,

h) ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som motsvarar direktivet eller E-reglementet ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som inte har typgodkänts men som uppfyller de tekniska kraven i direktivet eller E-reglementet,

i) en komponent som motsvarar kraven i FMVSS-standarden en sådan komponent på fordon som uppfyller kraven i en av Förenta staterna fastställd säkerhetsstandard,

j) globalöverenskommelsen den överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (FördrS 54/2001),

k) globalt godkännande godkännande av ett fordons konstruktion, utrustning eller del enligt en bestämmelse som fogats till globalöverenskommelsen,

l) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

m) egenmassa i fordon i kategori M1 fordonets massa i körklart skick definierad enligt rådets direktiv 92/21/EG om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1 (bilaga 1 del I punkt 44) samt i andra fordon av kategori M som inte hör till kategori M1 och av kategori N och O fordonets massa i körklart skick definierad enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG (bilaga 1 del I punkt 48),

n) totalmassa största tekniskt tillåtna massa så som den definieras i de direktiv som avses i punkt m,

o) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

p punkten har upphävts genom F 18.12.2014/1291. (18.12.2014/1291)

3 §
Märkning av ett typgodkänt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet

1. Ett EG-typgodkännande anges genom ett intyg över överensstämmelse eller genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består av EES- eller EG-förordningens eller särdirektivets nummer och en rektangel som omger bokstaven e och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet.

2. E-typgodkännandet anges genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består en ring som omger bokstaven E och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet och, om reglementet förutsätter det, reglementets nummer.

4 §
Erkännande på förhand av kraven i direktivet och E-reglementet

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter anses vara godkända också ifall de uppfyller kraven enligt det relevanta särdirektivet eller E-reglementet eller enligt en senare ändring av särdirektivet eller E-reglementet innan den obligatoriska tillämpningen av dessa krav som villkor för ett typgodkännande eller som ett krav på överensstämmelse med direktivet eller E-reglementet.

2 kap

Grundläggande och närmare klassificering av fordon samt vissa axelkonstruktioner

5 § (21.4.2009/256)
Allmänna regler för klassificeringen

1. Om den grundläggande klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O och om den närmare klassificeringen av fordon för särskilda ändamål föreskrivs i fordonslagen.

2. På den närmare klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O samt på definitionerna av axelkonstruktioner, karosserityp, mått och massor tillämpas:

a) klassificeringar och definitioner enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar,

b) klassificeringar och definitioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG (bilaga 1 del I punkt 48) och

c) klassificeringar enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (bilaga 1 del I punkt 52) om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet och om ändring av direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG.

3. I 6, 11 och 12 § kompletteras de definitioner som motsvarar definitionerna i de i 2 mom. nämnda direktiven.

6 §
Terrängbilar

1. Ett fordon i kategori M1 och en bil i kategori N1 med en totalmassa av högst två ton anses som terrängbil i kategori M1G och N1G, om

a) det har minst en drivande fram- och bakaxel, i vilket fall driften till en av axlarna kan vara urkopplingsbar,

b) det har minst en differentialspärr eller är försett med en mekanism som har samma effekt,

c) dess beräknade backtagningsförmåga är minst 30 procent utan släpvagn, och

d) det uppfyller minst fem av följande sex villkor:

i) främre överhängsvinkeln är minst 25°,

ii) bakre överhängsvinkeln är minst 20°,

iii) rampvinkeln är minst 20°,

iv) markfrigången under framaxeln är minst 180 mm,

v) markfrigången under bakaxeln är minst 180 mm, och

vi) markfrigången mellan axlarna är minst 200 mm.

2. Ett fordon i kategori N1 med en totalmassa som är större än två ton och ett fordon i kategori M2, M3 och N2 med en totalmassa som är större än 12 ton anses som terrängbil i kategori N1G , M2G, M3G och N3G, om det är banddrivet eller allhjulsdrivet, i vilket fall en av axlarna kan vara urkopplingsbar, eller om det uppfyller följande villkor:

a) det har minst en drivande framaxel och bakaxel eller drift kan kopplas till en sådan axel,

b) minst en av fordonets axlar har differentialspärr eller är försedd med en mekanism som har likadan effekt, och

c) dess beräknade backtagningsförmåga är minst 25 procent utan släpvagn.

3. Ett fordon i kategori N3 och ett fordon i kategori M3 med en totalmassa som är större än 12 ton anses som terrängbil i kategori M3G och N3G, om det är banddrivet eller allhjulsdrivet, i vilket fall en av axlarna kan vara urkopplingsbar, eller om det uppfyller följande villkor:

a) minst hälften av hjulen är drivande,

b) minst en av fordonets axlar har differentialspärr eller är försedd med en mekanism som har likadan effekt,

c) dess beräknade backtagningsförmåga är minst 25 procent utan släpvagn, och

d) fordonet uppfyller minst fyra av följande sex villkor:

i) främre överhängsvinkeln är minst 25°,

ii) bakre överhängsvinkeln är minst 25°,

iii) rampvinkeln är minst 25°,

iv) markfrigången under framaxeln är minst 250 mm,

v) markfrigången under bakaxeln är minst 250 mm, och

vi) markfrigången mellan axlarna är minst 300 mm.

4. Mätningen och beräkningen av terrängbilars backtagningsförmåga, den främre överhängsvinkeln, den bakre överhängsvinkeln och rampvinkeln fastställs enligt bilaga II till typgodkännandedirektivet.

7 §
Bussars undergrupper

1. Fordon i kategorierna M2 och M3 som har platser för fler än 22 personer utöver föraren indelas i tre undergrupper enligt följande:

a) undergrupp I: fordon med möjlighet till frekventa av- och påstigningar och med utrymmen för ståplatspassagerare,

b) undergrupp II: fordon som huvudsakligen tillverkats för befordran av sittplatspassagerare och som är utformade för att medge befordran av ståplatspassagerare i mittgången och, om det är möjligt, i ett utrymme som inte är större än det utrymme som upptas för två dubbelsäten,

c) undergrupp III: fordon som uteslutande tillverkats för befordran av sittplatspassagerare.

2. Fordon i kategorierna M2 och M3 som har platser för högst 22 personer utöver föraren indelas i två undergrupper enligt följande:

a) undergrupp A: fordon som är tillverkade för befordran av ståplatspassagerare; ett fordon i denna klass är utrustat med säten och det kan vara utrustat för ståplatspassagerare,

b) undergrupp B: fordon som inte är tillverkade för befordran av ståplatspassagerare; ett fordon i denna klass är inte utrustat för ståplatspassagerare.

3. Med ledad buss avses ett fordon som består av två eller flera stela sektioner som är kopplade till varandra. Passagerarutrymmena i varje sektion skall stå i förbindelse med varandra så att passagerarna kan förflytta sig fritt mellan dem. De stela sektionerna i en ledad buss är permanent sammankopplade så att de kan tas isär endast med en utrustning som normalt bara finns i en verkstad.

4. Med låggolvsbuss avses ett fordon i undergrupp I, II eller A i vilket minst 35 procent av utrymmet för ståplatspassagerare eller den främre sektionen när det gäller ledade fordon eller den nedre våningen då det gäller tvåvåningsfordon utgör ett område utan trappsteg och ger möjlighet att nå minst en på- och avstigningsdörr.

5. Med tvåvåningsbuss avses ett fordon där passagerarutrymmena åtminstone delvis är uppdelade på två våningar och där den övre våningen inte har något utrymme för ståplatspassagerare.

6. Med ledad tvåvåningsbuss avses ett fordon som består av två eller flera stela sektioner som är kopplade till varandra. Passagerarutrymmena i varje sektion på minst ett däck står i förbindelse med varandra så att passagerarna kan förflytta sig fritt mellan dem.

7. En buss kan höra till fler än en undergrupp.

8 §
Paketbilars undergrupper

När bestämmelserna om avgasutsläpp tillämpas indelas paketbilar i följande undergrupper som bestäms enligt referensmassan, varvid referensmassan är fordonets egenmassa utom förarvikten (75 kg) och med ett tillägg på 100 kg:

a) undergrupp I, vars referensmassa är högst 1305 kg,

b) undergrupp II, vars referensmassa är över 1305 kg men högst 1760 kg,

c) undergrupp III, vars referensmassa är över 1760 kg,

9 § (21.4.2009/256)
Karosserityp och fordon i kategorierna M och N

1. Med fordon avsett för flera ändamål avses fordon i kategori M1, avsedda att frakta personer och deras bagage i samma utrymme och för vilka gäller att lastens andel av den högst tillåtna totalmassan är högst lika stor som antalet passagerarsittplatser multiplicerat med 68 kg eller att antalet sittplatser utöver förarplatsen är fler än 6. Fordonet hör dock till kategori N om lastens andel är större än personlastens och antalet sittplatser utöver förarplatsen är högst 6.

2. Ett fordon vars totalmassa överstiger 3,5 ton hör till kategori M2 eller M3 om lastens andel av fordonets högsta tillåtna totalmassa är högst lika stor som antalet passagerarsittplatser multiplicerat med 68 kg, eller det antingen i samma täckta utrymme finns lastutrymme och sittplatser utöver förarplatsen för fler än åtta passagerare eller det finns ett särskilt utrymme för last som inte är täckt och i det täckta utrymmet plats för fler än åtta passagerare. Fordonet hör till kategori N2, N3 eller M1 om lastens andel är större än personlastens och antalet sittplatser utöver förarplatsen är högst åtta.

10 §
Mobilkran

Med mobilkran avses ett specialfordon i kategori N3 som inte är utrustat för godstransporter och vars kran har ett lyftmoment som är minst 400 kNm.

10 a § (21.4.2009/256)
Husvagn

Med husvagn avses släpvagn enligt ISO-standarden 3833-77, term nr 3.2.1.3 som är konstruerad till användning i vägtrafiken och lämplig till turismanvändning.

10 b § (21.4.2009/256)
Rullstolsanpassade fordon

Med rullstolsanpassade fordon avses fordon i kategori M1 som särskilt tillverkats eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer som färdas sittande i sin rullstol eller sina rullstolar.

10 c § (21.4.2009/256)
Fordon avsedda för särskilda ändamål

Fordon avsedda för särskilda ändamål är sådana fordon som avses i bilaga II till ramdirektivet för bilar och släpvagnar som är avsedda att utföra uppgifter som kräver särskilda karosseriarrangemang eller särskild utrustning.

11 §
Släpvagnars undergrupper

Släpvagnar indelas efter konstruktion i följande undergrupper:

1) påhängsvagn är en släpvagn som är avsedd att kopplas till en dragbil för påhängsvagnar eller till en dollyaxel; en påhängsvagn påför en avsevärd vinkelrät belastning på dragbilen eller dollyaxeln,

2) egentlig släpvagn (släpvagn med dragstång) är en släpvagn med minst två axlar som har en draganordning som styr främre axeln eller axlarna och är rörlig vertikalt i förhållande till släpvagnen och som inte överför större vertikala belastningar till dragfordonet,

3) släpkärra är en släpvagn med oledad dragstång där axeln eller axlarna är placerade vid eller nära släpvagnens tyngdpunkt, så att endast en liten del av släpvagnens totalmassa överförs till kopplingspunkten; till denna undergrupp hör också en sådan dollyaxel som är avsedd för att koppla en påhängsvagn till ett fordon som hör till kategori N2 och N3.

12 §
Axelkonstruktioner

1. Med bilens styrande axel avses en axel eller axelgrupp som styrs mekaniskt, hydrauliskt eller elektriskt enligt rattens rörelser.

2. Med självstyrd axel avses en axel eller boggi som styrs av krafter eller moment som uppstår vid kontakten mellan däck och väg.

3. Med axellyftanordning avses en sådan i bilaga IV punkt 3 till det i bilaga 1 del I punkt 48 nämnda direktivet 97/27/EG avsedd eller annan anordning som är permanent monterad på ett fordon med vars hjälp axellasten kan minskas eller ökas beroende på fordonets lastförhållanden. Lyftanordningen fungerar antingen genom att hjulen lyfts upp från marken eller sänks till marken eller utan att hjulen lyfts från marken.

4. Med lyftbar axel avses en axel som kan lyftas och sänkas med en sådan axellyftanordning som avses i 3 mom.

5. Med belastningsbar axel avses en axel vars belastning kan varieras utan att axeln lyfts upp med hjälp av en sådan axellyftanordning som avses i 3 mom.

3 kap

Krav som baserar sig på EG-förordningar och direktiv och E-reglementen

13 §
Allmänna krav som gäller konstruktion och utrustning

1. I 25 och 26 § i fordonslagen föreskrivs om fordons anordningar och utrustning samt i 28 § om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen. Om undantag föreskrivs i denna förordning och dess bilagor. Om de befogenheter Trafiksäkerhetsverket enligt 27 § i fordonslagen har att bevilja enskilda undantag från de krav som gäller fordon föreskrivs i 5 kap. (17.6.2010/584)

2. En sådan symbol eller kontrollampa som enligt bestämmelserna om olika fordonskategorier är obligatorisk eller tillåten på ett visst fordon eller en viss fordonskategori får inte monteras på andra fordon.

3. Det får inte finnas någonting i fordonet som hindrar sikten från förarplatsen över vägen framåt och åt sidorna eller något annat som stör körandet.

14 § (21.4.2009/256)
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategorierna M, N och O samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter ska vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande och överensstämmelse med ett direktiv eller ett E-reglemente, om inte något annat bestäms i en EG-förordning.

2. I bilagorna 1–8 finns de EG-förordningar som är direkt tillämpliga vid godkännandet och uppgifter om när de träder i kraft.

3. Då det gäller fordon i kategorierna M, N och O kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1 eller från kraven i en EG-förordning:

a) fordon som hör till kategori M1 och tillverkas i små serier samt ingår i förteckningen över kraven för EG-typgodkännande i tillägget till bilaga IV del I i ramdirektivet för bilar och släpvagnar de undantag som nämns i bilaga 2,

b) husbilar, ambulanser, likbilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar de undantag som nämns i bilaga 3,

c) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 4,

d) rullstolsanpassade fordon de undantag som nämns i bilaga 5,

e) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 6,

f) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 7,

g) vid nationellt typgodkännande som avses i 30 § i fordonslagen, enskilt godkännande och vid registreringsbesiktning av annat än EG-typgodkänt fordon de undantag som nämns i bilaga 8.

4. På de krav som finns i bilagorna 2–8 tillämpas de krav som nämns i de direktiv och EG-förordningar som ingår i bilagorna 2-8 sådana de lyder ändrade enligt bilaga 1 då ett fordon tas i bruk första gången. I stället för de krav som finns i direktiven och EG-förordningarna i bilagorna 2–8 kan de alternativa krav som nämns i bilaga 1 tillämpas.

15 §
Färdskrivare

1. Färdskrivare, som det föreskrivs om i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom förordningarna (EEG) nr 3314/90, 3572/90 och 3688/92 samt förordningarna (EG) nr 2479/95, 1056/97, 2135/98, 1360/2002 och 561/2006, krävs inte för sådana fordon på vilka nämnda EG-förordning inte behöver tillämpas enligt 7 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992). I fordon i kategorierna N2, N3, M2 och M3 som används för körundervisning skall det dock finnas färdskrivare. (25.3.2008/195)

2. Om övervakning av och tvångsmedel för iakttagande av viss social lagstiftning om vägtransporter föreskrivs i vägtrafiklagen (267/1981). Om installation och reparation av färdskrivare föreskrivs i fordonslagen och om kontroll av färdskirvare föreskrivs i förordningen om användning av fordon på väg.

16 § (21.4.2009/256)
Hastighetsbegränsare

1. Hastighetsbegränsare som avses i 25 § 1 mom. 12 punkten i fordonslagen ska hindra hastigheten för fordon i kategori M2 och M3 att överstiga 100 km/h. Hastighetsbegränsare ska hindra hastigheten för fordon i kategori N2 och N3 att överstiga 90 km/h.

2. I fordon av kategori M3 som har en egenmassa som överstiger 10 ton och som registrerats före den 1 januari 2005 får det användas hastighetsbegränsare som är inställda så att hastigheten begränsas till högst 100 km/h.

3. Hastighetsbegränsare krävs inte för:

a) militärfordon,

b) räddningsbil,

c) polisbil,

d) bil i kategori M2 och M3 som används enbart i tätortstrafik, eller

e) fordon vars hastighet på grund av dess konstruktion inte kan överskrida de värden som nämns i 1 mom.

4. Om montering och reparation av hastighetsbegränsare föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.

17 § (6.4.2006/273)
Taxameter

1. En taxameter skall uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument (mätinstrumentdirektivet) och vara försedd med CE-märkning.

2. En klimatmässig miljö som avses i mätinstrumentdirektivet som gäller taxametrar ska omfatta åtminstone de temperaturer där taxametrar används monterade på fordon. Det skydd mot förvanskning av uppgifterna som krävs i mätinstrumentdirektivet ska genomföras med en plombering av en av Trafiksäkerhetsverket auktoriserad installations- och reparationsfirma eller på något annat tillförlitligt sätt som uppfyller kraven i direktivet. Förseglingen ska vara sådan att mätarställningen inte kan ändras utan att förseglingen bryts, med undantag av fjärrinstallering av taxitaxor som genomförs elektroniskt med hjälp av datasystemen i taxibilar. En rapport om den senaste fjärrinstalleringen ska kunna matas ut ur en taxameter, vars taxor installeras som fjärrinstallering. (17.6.2010/584)

3. Om installation och reparation av taxametrar föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.

18 § (21.4.2009/256)
Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

1. Sådana fordon i kategori M och N som har införts till landet som flyttgods, som innehas eller innehafts av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på typgodkännande eller överensstämmelse som anges i bilaga 1, om fordonet uppfyller kraven i alla FMVSS- eller CMVSS-standarder gällande fordonets modellår eller japanska regler gällande fordonets säkerhet och kraven i Förenta staternas, Kanadas eller Japans bestämmelser om avgasutsläpp.

2. Fordon som avses i denna paragraf ska då det gäller halv- och helljusstrålkastare och ljuskällor till dessa med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk eller därefter. De främre positionslyktornas synbarhet samt färgen på ljuset från samtliga strålkastare och lyktor ska överensstämma med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt fordonet togs i bruk eller därefter. De bakre positionslyktorna får dock visa ett rött blinkande sken och främre lyktorna ett orangegult ljus, och halv- och helljusstrålkastarna får vara försedda med ljuskällor med märkningen DOT och ljuskällor av typ HB1–HB15, D1S, D1R, D2S eller D2R. Halvljusstrålkastare och fordons eventuella tillhörande anpassningsbara belysningssystem för främre lyktorna ska vara ämnade för högertrafik. (18.12.2014/1291)

3. Ett fordon anses uppfylla kraven i 1 mom., om fordonet uppfyller de krav som gäller för modellåret i fråga i det tidigare registreringslandet och i fråga om fordon från modellår 1992 eller nyare fordon utsläppen motsvarar åtminstone utsläppsnivån för lågemissionsbil.

18 a § (30.9.2011/1064)
Krav på eldrivna fordon

1. I fråga om ett fordon i kategori M och N som utrustats med ett elektriskt drivsystem och vars högsta konstruktiva hastighet är minst 25 kilometer i timmen och driftspänning minst 60 volt med likspänning eller minst 30 volt med växelspänning, ska det vid enskilt godkännande, ändringsbesiktning eller registreringsbesiktning av ett annat än ett EG-typgodkänt fordon vars drivsystem inte har ändrats anses som tillräckligt bevis på överensstämmelse med kraven för säkerheten hos det elektriska drivsystemet, om fordonet visas uppfylla minst de krav som motsvarar E-reglementet nr 100 eller de motsvarande tekniska krav på elsäkerheten som gäller i det tidigare registreringslandet. Om fordonet har tagits i bruk för första gången vid en tidpunkt då det med stöd av Europeiska unionens lagstiftning var obligatoriskt att tillämpa kraven i någon ändringsserie till E-reglementet nr 100 på nya fordon, ska fordonet vid enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning minst uppfylla kraven i den nämnda ändringsserien eller kraven i en senare ändringsserie.

2. Med ett elektriskt drivsystem avses i denna förordning ett system med en eller flera drivmotorer, laddningsbart energilagringssystem, styrsystem för drivelkraft, transformatorer för hjälpelsystem, tillhörande kablage och anslutningsdon, samt kopplingssystem som krävs för laddning av energilagringssystemet.

3. För brand- och räddningssituationer ska andra fordon än sådana EU-typgodkända fordon vars drivsystem inte har ändrats utrustas med en tillräckligt tydlig, från utsidan synlig märkning som visar att fordonet är eldrivet. Den här märkningen ersätter dock inte märkningarna enligt E-reglementet nr 100 om spänningsfara för delar med högspänning.

4. Med avvikelse från de krav som avses i 1 mom. kan mätning av isoleringsmotståndet hos ett fordon utföras i normala fuktighetsförhållanden utomhus utan stabilisering.

5. Som intyg på uppfyllelse av kraven i 1–3 mom. godkänns vid registrerings- och ändringsbesiktning samt vid enskilt godkännande en utredning av en testare som uppfyller minst kraven på utsedda tekniska tjänster eller godkända sakkunniga eller kraven på anmälda tekniska tjänster. Vid ändringsbesiktning godkänns som intyg på uppfyllelse av kraven även ett protokoll över ibruktagandet, upprättat av en person som har elbehörighet och som själv ansvarat för ändringarna av fordonet, eller ett utlåtande av ett besiktningsorgan eller en inspektör som Säkerhets- och kemikalieverket bemyndigat.

4 kap

Nationella krav som gäller bilar och släpvagnar

19 § (21.4.2009/256)
Kopplings- och draganordningar

1. Som varande i allmänt bruk anses koppling mellan dragfordon och släpfordon av elledningar och när det gäller tryckluftbromsförsedda fordon, kopplingar för tryckluftsbromsledningar som till dimensionering och placering uppfyller kraven i ISO- eller SFS-standarderna.

2. Draganordningen för en släpvagn ska fästas säkert vid de fästpunkter i dragfordon som tillverkaren har angivit. Om det inte är möjligt att fästa en draganordning i de fästpunkter som tillverkaren har angett, ska det företes en tillförlitlig utredning om de högsta tillåtna kopplingsmassorna. Draganordningar får fastsättas i godsflak endast vid lätta tillfälliga lokaltransporter av konstruktionsjärn eller motsvarande långa föremål.

20 § (5.4.2013/252)

20 § har upphävts genom F 5.4.2013/252.

21 § (21.4.2009/256)

21 § har upphävts genom F 21.4.2009/256.

22 § (21.4.2009/256)

22 § har upphävts genom F 21.4.2009/256.

23 § (21.4.2009/256)

23 § har upphävts genom F 21.4.2009/256.

24 § (21.4.2009/256)

24 § har upphävts genom F 21.4.2009/256.

25 §
Taxilykta

1. En taxilykta skall vara cirka 300 mm bred och 115 mm hög och den skall avge ett gult ljus i alla riktningar. Lyktans framsida eller framsida och baksida skall ha texten "TAKSI" eller "TAXI" skriven i svart. På lyktan får med svarta tecken anges taxibilens ordningsnummer, och en symbol som visar bilens gruppnummer och stationeringsort. Till lyktan får kopplas en anordning med vilken lyktan kan fås att blinka i en nödsituation.

2. Lyktan skall monteras på bilens tak på mitten av bilen eller på bilens vänstra sida på ett avstånd av minst 0,15 meter från bilens sida.

26 § (21.4.2009/256)
Skyltlyktor

1. En skylt på fordon i kategori M2 och M3 som visar linjens yttersta bestämmelseort, linjenumret och att fordonet är fullbelagt, samt en skylt på fordon i kategori N2 och N3 som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller fordonets ägare eller namnet på linjens yttersta bestämmelseort ska avge vitt eller ljusgult ljus, som inte får blinka. Skyltens ljusstyrka i referensaxelns riktning får vara högst 200 candela. (18.12.2014/1291)

2. På en skylt som visar linjens yttersta bestämmelseort, linjenumret och anger att fordonet är fullbelagt på ett fordon i kategori M2 ska textens höjd vara minst 100 mm, om texten har skrivits på en rad, och minst 50 mm, om texten skrivits på två rader. På en skylt som endast visar linjenumret ska höjden av siffrorna vara minst 150 mm. På ett fordon i kategori M3 är de motsvarande minimihöjderna 150 mm, 70 mm respektive 200 mm.

3. En skylt som avses i 1 och 2 mom. som i fråga om kraven avviker från kraven i 1 och 2 mom. ska godkännas om den är en originalutrustning på fordon i kategori M2 eller M3 som typgodkänts enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar och får användas i någon annan EES-stat.

27 § (18.12.2014/1291)

27 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

28 §
En dragbils igenkänningslyktor

Igenkänningslyktorna på en dragbil skall avge ett orangegult ljus. Lyktornas ljusstryka i referensaxelns riktning får vara högst 200 candela. Lyktorna skall placeras symmetriskt på bilens tak.

29 §
Igenkänningslykta för vägservicebilar och bilar som används för förstahjälpsverksamhet

1. En igenkänningslykta för en vägservicebil får vara högst 650 mm bred och 120 mm hög och den skall avge ett gult ljus i alla riktningar. Lyktans fram- och baksida skall vara försedd med svart text med något av orden "TIEPALVELU", "VÄGSERVICE" eller "ROAD SERVICE" eller en kombination av dessa och vid behov med vägserviceorganisationens namn och symbol. Lyktans ljusstryka i referensaxelns riktning får vara högst 200 candela.

2. Lyktan får användas på en för privat bruk registrerad bil som används i vägserviceverksamhet som anordnas av en registrerad förening som idkar vägservice inom ramen för den frivilliga räddningstjänsten och har minst 15 medlemmar som idkar vägservice. Ett sådant fordon skall vara försett med tillräcklig förstahjälps- och reparationsutrustning och rerservdelar samt kommunikationsapparatur.

3. På en bil, som används speciellt för förstahjälpsverksamhet får på de grunder som nämns i 2 mom., dock utan krav på reparationsutrustning och reservdelar, monteras en ljusskylt som avger vitt ljus och är försedd med svart text med något av orden "ENSIAPU", "FÖRSTA HJÄLP" eller "FIRST AID" eller en kombination av dessa och en symbol för förstahjälpsorganisationen.

4. Ett intyg över att fordonets förare innehar tillräcklig förstahjälps- och, om det är fråga om vägservice, reparationsfärdighet samt att fordonet används i denna verksamhet, vilket högst ett år tidigare har utfärdats av en organisation som idkar vägservice eller förstahjälpverksamhet, skall vid färd medföras och på begäran uppvisas för trafikövervakare. Igenkänningslyktan skall övertäckas eller avlägsnas då fordonet framförs på väg utan att det används i vägservice- eller förstahjälpsverksamhet.

30 § (19.6.2003/575)
Ljusanordning på bogserbil

I en bogserbil skall det finnas en löstagbar anordning för bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare, som placeras baktill på släpfordonet under bogsering om det bogserade fordonets lyktor inte kan användas enligt bestämmelserna. Alternativt får en bogserbil förses med dubbla bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare uppe bakom förarhytten.

31 § (18.12.2014/1291)
Backningsvarnare

En bil, dock inte ett fordon i kategori M1 får ha en backningsvarnare som avger ett periodiskt ljud vid backning eller då backväxeln är ilagd. Backningsvarnarens ljud får ha en volym på högst 75 dBA, mätt med användning av fasttidskonstanten på ett avstånd av sju meter bakom fordonet.

31 a § (18.12.2014/1291)
Förstahjälpsförnödenheter och brandsläckare i buss

1. Förstahjälpsförnödenheterna i bussar ska uppfylla kraven i 35 § i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990) eller de krav som motsvarar samma kravnivå och som någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för förstahjälpsförnödenheterna i busstypen i fråga.

2. Brandsläckare i bussar ska uppfylla kraven i 34 § i det beslut som nämns i 1 mom. eller de krav som motsvarar samma kravnivå och som någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för brandsläckaren i busstypen i fråga.

31 b § (21.4.2009/256)
Sikten genom vindrutan och förarhyttens sidoglas

Vindrutan i en bil samt förarhyttens sidoglas eller sidoskydd ska till konstruktion och skick vara sådana att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför bilen får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar som kan störa sikten. En parkeringsskiva som uppfyller trafikministeriets bestämmelser får dock fästas vid vindrutans högra sida. Likaså får ett barnsäte fästas vid sätet bredvid föraren förutsatt att barnsätet inte oskäligt begränsar sikten.

32 § (18.12.2014/1291)

32 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

33 §
Konstruktion och utrustning av fordonschassier

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas också på sådana fordonschassier som ännu inte är försedda med karosseri. Reflektorer, backspeglar, stänkskärmar och -skydd krävs dock inte på dem även om chassiet skulle vara försett med förarhytt och inte heller kopplingsanordning, främre och bakre underkörningsskydd, sidoskydd, anordning som förhindrar obehörig användning eller färdskrivare.

5 kap

Särskilda bestämmelser

34 § (18.12.2014/1291)

34 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

35 § (18.12.2014/1291)

35 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

36 § (18.12.2014/1291)

36 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

37 § (18.12.2014/1291)

37 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

38 § (18.12.2014/1291)

38 § har upphävts genom F 18.12.2014/1291.

38 a § (17.6.2010/584)
Rapportering om tillämpning av typgodkännandeförfarandet

Trafiksäkerhetsverket ska senast den 29 april 2011 rapportera till kommissionen hur typgodkännandeförfarandet enligt det direktiv som ingår i 30 § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen har tillämpats.

39 § (12.5.2006/382)
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

3. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som år 1993 eller senare för första gången tagits eller skall tas i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla de krav som

a) gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

b) i enlighet med tabellerna i bilagorna tillämpas den dag då fordonet tas i bruk.

4. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som före 1993 för första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande; avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter i baksätet i fordon i kategori M1 och N1 skall dock uppfylla de krav som gäller fordon som för första gången tas i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i 2–4 mom. skall sådan skyddsanordning för barn som används i trafik den 10 maj 2008 eller senare vara typgodkänd i enlighet med E-reglementet nr 44/03, E-reglementet nr 129 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv. (18.12.2014/1291)

6. Om konstruktion eller utrustning hos ett fordon ändras efter att denna förordning trätt i kraft skall det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav. Sätena i det ändrade fordonet skall dock uppfylla kraven i 21–24 §.

7. Kravet enligt 16 § på användning av hastighetsbegränsare tillämpas:

a) på fordon i kategori M3 med en maximal massa på högst 10,0 ton och på fordon i kategorierna N2 och M2, vilka tas i bruk den 1 januari 2005 eller därefter,

b) mellan den 1 januari och den 31 december 2005 på fordon i kategori M2, vilka tas i bruk enbart för användning i nationell trafik samt på fordon i kategori N2, vilka tas i bruk under den nämnda tidsperioden enbart för användning i nationell trafik och har en maximal massa på högst 7,5 ton, från den 1 januari 2006,

c) på fordon som tas i bruk mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005 och som uppfyller de gränsvärden för utsläpp som föreskrivs i rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, vilket direktiv avses i del I punkt 41 i bilaga 1, sådana dessa gränsvärden lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2001/27/EG, från och med den 1 januari 2006 om fordonet används i internationell trafik och från och med den 1 januari 2007 om fordonet används enbart i nationell trafik.

Kommissionens direktiv 2001/116/EG (32001L0116); EGT nr L 18, 21.1.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (32001L0085); EGT nr L 42, 13.2.2002, s. 1, Kommissionens direktiv 2002/78/EG (32001L0078); EGT nr L 267, 4.10.2002, s. 23, Kommissionens direktiv 2002/80/EG (32002L0080); EGT nr L 291, 28.10.2002, s. 20, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG (32002L0085); EGT nr L 327, 4.12.2002, s. 8

KMf om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning(6.3.2014/219)

Ingressen till del I i bilaga 1 har ändrats genom F 219/2014, som träder i kraft 1.4.2014.

Bilaga 1

DEL I (5.4.2013/252)

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER

1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande och enskilt godkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning på fordon i kategorierna M, N och O som tagits i bruk 1993 eller därefter eller som skall tas i bruk. De nationella bestämmelser som i tabellen nämns som parallella krav tillämpas inte på EG-typgodkännandet. På EG-typgodkända fordon som har ändrats efter typgodkännandet tillämpas, då det gäller ändringarna, kraven i denna bilaga eller i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion (779/1998).

2. När datum för typgodkännande- eller överensstämmelsekravens ikraftträdande anges

a) i fråga om ett direktiv,

b) i fråga om en ändring av ett direktiv,

c) i fråga om ett direktiv och en eller flera ändringar av det, eller

d) i fråga om flera ändringar,

skall ifrågavarande direktiv med ändringar, ändringen eller ändringarna träda i kraft och tillämpas från och med detta datum på fordon som skall typgodkännas eller enskilt godkännas eller registrerings- eller ändringsbesiktigas i Finland.

3. De E-reglementen som nämns i förteckningen över bilagor i FN/ECE-föreskriften i del II i bilaga IV till ramdirektivet för bilar och släpvagnar motsvarar särdirektiv eller särförordningar i tabellen.

Europeiska kommissionen informerar om tillämpningen av de direktiv som markerats med (A) efter de datum som anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 661/2009.

4. I denna tabell och i fotnoterna till tabellen avses med fordonets massa och fordonets maximimassa fordonets tekniskt högsta tillåtna massa med last.

5. EG-rättsakterna markerade med asterisk i tabellen är EG-förordningar som ska tillämpas direkt utan nationell reglering.

6. Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen anses följande direktiv kompletterade av direktiv 2006/96/EG som gäller fri rörlighet för varor genom de ändringar till dessa som det innehåller: 70/156/EEG, 2000/40/EG, 2001/56/EG, 2001/85/EG, 2005/66/EG, 70/157/EEG, 70/220/EEG, 70/221/EEG, 70/388/EEG, 71/127/EEG, 2003/97/EG, 71/320/EEG, 72/245/EEG, 74/61/EEG, 74/408/EEG, 74/483/EEG, 76/114/EEG, 76/757/EEG, 76/758/EEG, 76/759/EEG, 76/760/EEG, 76/761/EEG, 76/762/EEG, 77/538/EEG, 77/539/EEG, 77/540/EEG, 77/541/EEG, 2000/3/EG, 78/318/EEG, 78/932/EEG, 91/226/EEG och 95/28/EG.

Krav på fordon, system, komponent eller separat teknisk enhetEU-rättsaktE-reglementeFordonskategorier som kravet gällerDatum för ikraftträdande
- ändringsrättsakterKrav på typgodkännande förKrav på överensstämmelse med direktiv, EU-förordning eller E-reglemente för
ny fordonstypfordon som tas i bruk för första gångenny fordonstypfordon som tas i bruk för första gången
0. Typgodkännande av bil och dess släpvagn (fordonstyper i kategorierna M, N och O)70/156/EEG1 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009)M, N, Okategori M1: 1.1.19962kategori M1: 1.1.199821993
-78/315/EEG3
-78/547/EEG4
-80/1267/EEG5
-87/358/EEG6
-87/403/EEG7
-92/53/EEG8
-93/81/EEG9 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009)1.10.1993
-95/54/EG1010M, N,kategori M1: 1.1.1998kategori M1: 1.10.20021.1.19981.10.2002
-96/27/EG11 (A)95M1, N1 (R-punktens höjd ≤ 700 mm)1.10.19981.10.2003
-96/79/EG12 (A)94M1≤ 2500 kg1.10.19981.10.2003
-97/27/EG13 (A) M2, M3, N, O1.8.1997
-98/14/EG14 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009)M, N, Okategori M1: 1.10.1998gäller inte; tidigare intyg över överensstämmelse kan användas t.o.m. 30.9.19991.10.1998gäller inte; tidigare intyg över överensstämmelse kan användas t.o.m. 30.9.1999
-98/91/EG15 (A)105N, O1.12.1999
-2000/40/EG16 (A)93N2, N310.8.2003
-2001/56/EG17 (A)122M, N, Okategori M1: 9.5.2004kategori M1: 9.5.20059.5.2004gäller inte
-2001/85/EG18 (A)36, 52, 66, 107M2, M313.2.2004 (gäller EG-typgodkännande för fordonstyp eller karosserityp som separat teknisk enhet)gäller inte13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning; upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a)13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning; upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
-2001/92/EG1943M, N, Okategori M1: 1.10.2002kategori M1: 1.7.200319a1.10.2002gäller inte
-2001/116/EG20 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009)M, N, Okategori M1: 1.7.2002kategori M1: 1.7.2003 (gäller mallar för intyg om överensstämmelse)övriga fordonskategorier: 1.7.2002övriga fordonskategorier : 1.7.2003 (gäller mallar för intyg om överensstämmelse)
-2003/102/EG20aM1, N11.10.2005/ 1.9.201031.12.2012/ 1.9.2015
-2003/97/EG20b (A)46M, N26.1.2006/ 26.1.200726.1.2007/ 26.1.2010
-2004/3/EG20c (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)M1, N1kategori M1: 19.2.2005;kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori N1, undergrupp I: 1.1.2005;kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2008
kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
-2004/78/EG20dM, N, O1.1.20061.1.2007
-2004/104/EG20e10M, N, Okategori M1: 1.7.2006kategori M1: 1.1.2009övriga fordonskategor ier: 1.7.2006övriga fordonskategorier : 1.1.2009
-2005/49/EG20e10M, N, Okategori M1: 1.7.2006kategori M1: 1.8.2006övriga fordonskategor ier: 1.7.2006övriga fordonskategorier : 1.8.2006
-2005/64/EG20fM1, N1kategorierna M1 och N1: 15.12.2008kategorierna M1 och N1: 15.7.2010
-2005/66/EG20gM1, N1kategori M1 ≤ 3500 kg och kategori N1: 25.11.2006kategori M1 ≤ 3500 kg och kategori N1: 25.5.2007
-2006/28/EG20e10M, N, Okategori M1: 1.7.2006övriga fordonskategor ier: 1.7.2006
-2006/40/EG20hM1, N18121.6.2008/ 1.1.2011/ 21.6.200821.6.2009/ 1.1.2017/ 21.6.2009
-2007/37/EGM1, N18121.6.200821.6.2009
-EG nr 715/200720i*M1, M2, N1, N226b1.9.20091.1.2011
2007/46/EG1aM, N, O29.04.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 1060/2008*29.04.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 78/200920a*M1,N124.11.200924.2.2011
-EG nr 79/200920n*M, N24.11.201124.2.2012
-EG nr 385/2009*M, N, O29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 595/200920j*M, N31.12.201231.12.2013
-EG nr 661/2009*M, N, O1.11.20121.11.2014
-EU nr 371/2010*M, N29.4.2010
-2010/19/EU20kN, O9.4.2011
-EU nr 183/2011*M1, N126.2.2012
-EU nr 582/201120j*M, N, O31.12.201231.12.2013
-EU nr 678/2011*M, N, O29.10.201220l
-EU nr 65/201220m*M11.11.20121.11.2014
-EU nr 1229/2012*M, N, OM1, N1 små serier: 1.11.2016
-EU nr 1230/201213*M2, M3, N, O
-EU nr 143/201320i*M1, N1
-EU nr 171/2013* (upphävt)M1, N1
-EU nr 195/201320i*M1, N1
1. Tillåten ljudnivå och avgassystemet70/157/EEG51, 59 (reservdelslj uddämpare)M, N1993
-73/350/EEG
-77/212/EEG
-81/334/EEG
-84/372/EEG
-84/424/EEG
-89/491/EEG
-92/97/EEG (reservdelsljudd ämpare m.m.)211.10.19951.10.1996
-96/20/EG1.1.1997gäller inte
-1999/101/EG1.10.2000gäller inte
-2007/34/EG21a6.7.2008gäller inte
2. Avgaser/Information70/220/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)49, 83, 103 (reservdelskatalysator)M1, N1På fordon med förbränningsmotor som hör till kategori M1 tillämpas fr.o.m. 1.1.1992 Förenta staternas federala krav i fråga om personbilar som tagits i bruk 1985 eller senare (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) eller motsvarande krav som tillämpas i Schweiz, Österrike, Sverige, Norge eller Tyskland. Kravet gällande personbilar med dieselmotor som hör till kategori M1 och paketbilar som tas i bruk för första gången tillämpas fr.o.m. 1.1.1993 som alternativ till kraven i direktiv 91/441/EEG.
-74/290/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-77/102/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)I fråga om personbilar som tagits i bruk 1992 och vilkas bärförmåga överstiger 760 kg, terrängpersonbilar, personbilar som skall exportregistreras, som är förtullade som flyttgods eller som innehas av en främmande stats representation eller en medlem av diplomatkåren, personbilar som skall användas i hastighetstävlingar, då bilarna används i tävling samt under färd till och från tävlingen, bilar som erhållits som arv eller genom testamente och bilar som skaffats på en tullaktion eller någon annan av staten ordnad auktion tillämpas dock kraven i direktiv 83/351/EEG eller krav på motsvarande nivå.
-78/665/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-83/351/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-88/76/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-88/436/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-89/458/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-89/491/EEG (bilaga II upphävd fr.o.m. 2.1.2013)
-91/441/EEG22 (EURO 1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.1995
-93/59/EEG (kategori N1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.1995
-94/12/EG23 (EURO 2) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.1996;1.1.1997;
avvikelser för dieselmotorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999avvikelser för dieselmotorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999
-96/44/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.1997gäller inte
-96/69/EG24 (kategori N1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)kategori N1, undergrupp I: 1.10.1997;Kategori N1, undergrupp I 1.10.1998;
undergrupperna II och III: 1.10.1998undergrupperna II och III 1.10.1999,
avvikelser för diesel motorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999avvikelser för diesel motorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999
-98/69/EG25 (EURO 3 och 4) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.2000/01/05/061.1.2001/02/06/07
-98/77/EG (reservdelskatalysator) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.10.1999
-1999/102/EG26 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.2000/01/03/05/061.1.2001/02/04/06/07
-2001/1/EG26 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.2003/061.1.2004/07
-2001/100/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.1.2002/0327gäller inte
-2002/80/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.7.200328kategori M1 ≤ 2500 kg, kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori M1 > 2500 kg, kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
-2003/76/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)4.9.2004
EG nr 715/200726a*83M1, M2 N1, N226bEuro 5: 1.9.2009/2010;Euro 5: 1.1.2011/2012
-EG nr 595/2009* (tillämpning 31.12.2012)Euro 6: 1.9.2014/2015Euro 6: 1.9.2015/2016
-EG nr 692/200826c*
-EU nr 566/2011*
-EU nr 459/2012*Euro 6c: 1.9.2017/2019
-EU nr 630/201226d*
-EU nr 143/201326e*Färdigbyggda fordon:
-EU nr 171/2013* (upphävt)1.1.2014
-EU nr 195/2013* (miljöinnovationer)
3. Tankar för flytande gränsle och bakre underkörningsskydd29,29a70/221/EEG (A)34, 58M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-79/490/EEG30 (underkörningsskydd) (A)
-81/333/EEG (underkörningsskydd) (A)
-97/19/EG (bränsletankar) (A)kategori M1: 1.10.1997gäller inte1.10.1997gäller inte
-2000/8/EG (bränsletankar av plast) (A)kategori M1: 3.5.2002kategori M1: 3.5.20033.5.2002gäller inte
-2006/20/EG (underkörningsskydd) (A)kategori M1: 11.9.2007kategori M1: 11.3.201011.9.200711.3.2010
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
4. Monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar70/222/EEG (upphävt)M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998Kategorierna N och O, övriga fordon i kategori M: 1.1.1999
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.2012
-EU nr 1003/2010*
5. Styrinrättningar3170/311/EEG (A)79M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998dragfordon för påhängsvagn: 1993
-92/62/EEG (A)annat fordon i kategori M: 1.1.2000dragfordon för påhängsvagn: 1.1.1998;
fordon i kategori O: 1.1.2000
-1999/7/EG (A)kategori M1: 1.10.2000gäller inte1.10.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
6. Dörrar70/387/EEG32 (A)11M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-98/90/EG (A)M1, Nkategori M1: 1.10.2000gäller inte1.10.2000gäller inte
-2001/31/EG (A)kategori M1: 1.12.2001gäller inte1.12.2001gäller inte
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU nr 130/2012*M, N1.11.20121.11.2014
7. Ljudsignalanordningar70/388/EEG (A)28M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
8. Anordningar för indirektsikt3371/127/EEG34 (A)46M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-79/795/EEG34 (A)
-85/205/EEG34 (A)
-86/562/EEG34 (A)
-88/321/EEG34 (A)
2003/97/EG34a (A)46M, N26.1.2006/26.1.200734b, 34ckategorierna M2, M3, N2, N3: 26.1.2007;kategorierna M2, M3, N2, N3: 26.1.200734d;kategorierna M2, M3: 26.1.2007;
-2005/27/EG (A)kategorierna M1, N1: 26.1.2010kategori N1: 26.1.2007kategorierna N2, N3: 26.1.2007, 1.1.200034e;
kategori N1: 26.1.2010
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
9. Bromsutrustning3571/320/EEG (A)13, 13-H, 90 (ersättningsb romsbelägg)M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-74/132/EEG (A)
-75/524/EEG (A)
-79/489/EEG (A)
-85/647/EEG36(A)
-88/194/EEG (A)
-91/422/EEG (A) (innehåller krav på låsningsfria bromsar)Kategori N3 > 16 t, dragfordon för släpvagn i kategori O4, kategori M3 > 12 t, TFÄ -fordon (tankbil i kategori N3, tankbilssläp > 6 t och dess dragfordon): 1.12.1994
-98/12/EG (A) (innehåller krav på ersättningsbromsbel ägg)kategori M1: 1.10.1999kategori M1: 31.3.2001 (gäller även bromsbelägg som skall tas i bruk)1.10.199931.3.2001
-2002/78/EG (A) (bromsbeläggs märkning och förpackning)Bromsbelägg och förpackningar som uppfyller kraven i direktivet erkänns från och med 1.1.2003
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
10. Radiostörningar för orsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet72/245/EEG (A)10M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998med ottomotor: 1993
-89/491/EEG (A)
-95/54/EG37 (A)kategori M1: 1.1.1998kategori M1: 1.10.20021.1.19981.10.2002
-2004/104/EG (A)kategori M1: 1.7.2006kategori M1: 1.1.2009övriga fordonskategorier: 1.7.2006övriga fordonskategorier: 1.1.2009
-2005/49/EG37b (A)kategori M1: 1.7.2006kategori M1: 1.8.2006övriga fordonskategorier: 1.7.2006övriga fordonskategorier: 1.8.2006
-2005/83/EG (A)kategori M1: 1.10.2006övriga fordonskategorier: 1.10.2006
-2006/28/EY37b (A)kategori M1: 1.7.2006övriga fordonskategorier: 1.7.2006
-2009/19/EG (A)kategori M1: 2.10.2009övriga fordonskategorier: 2.10.2009
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
11. Dieselmotorns röktäthet72/306/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)24M, N1993
-89/491/EEG38 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013 när det gäller ändringarna i direktivet 72/306/EEG)1.1.1997
-97/20/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)1.10.1997gäller inte
-2005/21/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)9.3.2006gäller inte
12. Passagerarutrymmets inre delar frånsett backspeglar, manöverorganens utformning, taket, taklucka, ryggstöd och sätenas baksida74/60/EEG39 (A)21M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-78/632/EEG (A)
-2000/4/EG (A) (elstyrda fönster, takluckor och skiljeväggar)8.4.20028.4.2003
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
13. Anordningar för att förhindra olovligt nyttjande74/61/EEG40 (A)18, 97 (anordning som förhindrar körning och alarmanordning)M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-95/56/EG40 (A) inkl. anordning som förhindrar körning och alarmanordning116M1, N1anordning som förhindrar körning i fordon i kategori M1: 1.1.1997anordning som förhindrar körning i fordon i kategori M1: 1.10.1998kategori N1: 1.10.1998
M, N29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
14. Styranordningens uppförande i händelse av en sammanstötning74/297/EEG41 (A)12M1, N1 < 1500 kg1993
-91/662/EEG42 (A)1.10.19961.10.1997
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
15. Hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa43a74/408/EEG4417, 80 (kategorierna M2 och M3)M, N < 1500 kg1993
14 (om säkerhetsbältet är fäst i sätet)
-81/577/EEGkategori M1: 1.1.1993
-96/37/EGM, Nkategori M1: 1.10.1997kategori M1: 1.10.1999kategori N och i kategorierna M2 och M3 andra fordon än M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1997;kategori N och i kategorierna M2 och M3 andra fordon än M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1999kategori M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.2001
-2005/39/EG43bkategori M1: 20.10.2006kategori M1: 20.10.2007kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
16. Utskjutande delar74/483/EEG (A)26M11.1.19961.1.1998
-79/488/EEG (A)1.1.1999gäller inte
-2007/15/EG (A)4.4.2009gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
17. Hastighetsmäta rutrustningar och backväxeln4575/443/EEG39M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-97/39/EGkategori M1: 1.10.1998Övriga fordon: 1.10.1998
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.2012
-EG nr 130/2012*
18. Föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt4676/114/EEG (A)-M, N, Okategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-78/507/EEGmärkningar angående massor på tillverkningsskylten dock i kategori N1: 21.5.1998
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EG nr 19/2011*
-EG nr 249/2012*
19. Fästpunkter för bilbälten76/115/EEG14M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998kategori M1 och N1 samt kategori M2 ≤ 3500 kg: 1993
-81/575/EEG
-82/318/EEGkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998kategori M1: 1993
-90/629/EEGkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.7.1997kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1993kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1.7.1997
-96/38/EGkategori M1: 1.10.199747kategori M1: 1.10.199947kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1997;kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.1999kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2005/41/EG47akategori M1: 20.10.2006kategori M1: 20.10.2007kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
20. Montering av ljus och ljussignalanordningar4876/756/EEG (A)48M, N, Okategori M1: 1.10.1998kategori M1: 1.10.20001993
-83/276/EEG (A)
-80/233/EEG (A)
-82/244/EEG (A)
-84/8/EEG (A)
-89/278/EEG (A)1.10.1994
-91/663/EEG (A)
-97/28/EG (A)1.10.19981.10.2000
-2007/35/EG48a (A)kategori M1: 10.7.2011kategori M1: 10.7.201110.7.2011
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-2008/89/EG (A)kategorierna M1 och N1: 7.2.2011;kategori N1: 7.2.2011;
kategorierna M2, M3, N och O: 7.8.201248bkategorierna M2, M3, N och O: 7.8.201248b
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
21. Reflexanordningar76/757/EEG3M, N, O1993
-97/29/EEG1.10.19981.10.1999
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
22. Fram-, bak-, broms-, sido-, kontur- och varsellyktor4976/758/EEG7, 87, 91M, N, O1993
-89/516/EEG1.10.1995
-97/30/EG1.10.19981.10.1999
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
23. Körrikt ningsvisare76/759/EEG6M, N, O1993
-89/277/EEG1.10.1995
-1999/15/EG1.4.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
24. Lykta för registreringsskylt76/760/EEG4M, N, O1993
-97/31/EG1.10.19981.10.1999
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
25. Huvudstrålkastare, inkl. glödlampa76/761/EEG1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 123M, N, O1993
-89/517/EEG14.6.1995
-1999/17/EG1.4.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
26. Främre dimljus76/762/EEG19M, N1993
-1999/18/EG1.4.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
27. Bogseringsanor dningar77/389/EEG (kumottu)-M, Nkategori M1: 1.10.19971.1.1997
-96/64/EGkategori M1: 1.10.1997gäller inte1.10.1997gäller inte
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU nr 1005/2010*1.11.2012
28. Bakre dimljus77/538/EEG38M, N, O1993
-89/518/EEG
-1999/14/EG1.4.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
29. Backningsstrålkastare77/539/EEG23M, N,O1993
-97/32/EG1.10.19981.10.1999
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
30. Parkeringsljus77/540/EEG77M, N1993
-1999/16/EG1.4.2000gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
31. Bilbälten50a(18.12.2014/1291)77/541/EEG16, 44, 129 (i fråga om bilbältet i säkerhetsanordningen för barn)M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998kategorierna M1, N1 och M2 ≤ 3500 kg:1993
-81/576/EEG
-82/319/EEGkategori M1: 1993
-90/628/EEGkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.7.1997kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1993kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N:1.7.1997
-96/36/EGkategori M1: 1.10.1997kategori M1: 1.10.1999kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1997; kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.1999kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1999; kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EG51kategori M1: 1.10.2001kategori M1: 1.10.2002kategorierna N1 och M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2002; övriga fordonskategorier se 96/36/EG
-2005/40/EG50bkategori M1: 20.10.2006kategori M1: 20.10.2007kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009– 29.10.20121a29.10.2010– 29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
32. Sikt framåt5277/649/EEG (A)125M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1997
-81/643/EEG (A)
-88/366/EEG (A)
-90/630/EEG (A)
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
33. Märkning av manöverorganen78/316/EEG121M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981.1.1997
-93/91/EEG
-94/53/EG
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
34. Avfrostnings och avimningsanordningar78/317/EEG53 (upphävt fr.o.m. 1.11.2012)M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993, anordningen skall finnas, inga specialkrav
-EG nr 661/2009*kategori M1: 1.11.2012
EU nr 672/2010*
35. Vindrutespolare och torkare78/318/EEG54 (upphävt fr.o.m. 1.1.2012)M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993, anordningen skall finnas, inga specialkrav
-94/68/EG
24.9.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*kategori M1: 1.11.2012
EU nr 1008/2010*
36. Värmesystem78/548/EEG (upphävt fr.o.m. 9.5.2004)122M11.1.19961.1.1998
2001/56/EG55 (A)M, N, O9.5.20049.5.2005
-2004/78/EG (A)1.1.20061.1.2007
-2006/119/EG (A)1.4.2008gäller inte
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
37. Stänkskärmar78/549/EEG (upphävt)M1kategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.1998kategori M1: 1993;
-94/78/EGövriga fordon i kategorierna M, N och O: se 20 § i förordningen (upphävt fr.o.m. 1.11.2012)
-EG nr 661/2009*1.11.2012
EU nr 1009/2010*
38. Huvudstöd78/932/EEG5617, 25, 80M11.10.19961.10.199819931993
(-96/37/EG, se punkt 15, när huvudstödet är integrerat i sätet)M, Nkategori M1: 1.10.1997kategori M1: 1.10.1999kategori N och i kategori M2 och M3 övriga än M2 ≤ 3,5 t: 1.10.1997;kategori N och i kategori M2 och M3 övriga än M2 ≤ 3,5 t: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3,5 tons: 1.10.1999kategori M2 ≤ 3,5 tons: 1.10.2001
M1kategori M1: 29.4.2009-29.4.20111akategori M1: 29.4.20121a
-EG nr 661/2009*M, N1.11.20121.11.2014
39. Mätning av bränsleförbrukningen5780/1268/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)101 (alternativ)M11.1.19961.1.1997
-89/491/EEG (bilaga V upphävd fr.o.m. 2.1.2013)
-93/116/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-1999/100/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)kategori M1 ≤ 2500 kg: 1.1.2000;kategori M1 ≤ 2500 kg: 1.1.2001;
kategori M1 > 2500 kg: 1.1.2001kategori M1 > 2500 kg: 1.1.2002
-2004/3/EG57a (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)-M1, N1kategori M1: 19.2.2005;kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori N1, undergrupp I: 1.1.2005;kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2008
kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
40. Mätning av motoreffekten5880/1269/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)85 (alternativ)M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19971.1.1997
-88/195/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)
-89/491/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)
-97/21/EG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)1.10.1997gäller inte1.10.1997gäller inte
-1999/99/EG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)1.6.2000gäller inte1.6.2000gäller inte
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 595/2009*31.12.2012/31.12.2013
-EU nr 64/2012*
41. Avgaser av tunga fordon88/77/EEG59 (upphävt fr.o.m. 9.11.2006)49 (alternativ)M2, M3, N2, N31993
-89/491/EEG (bilagorna II och V upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-91/542/EEG60, tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I (upphävt fr.o.m. 9.11.2006)rad A (EURO I): 19931.10.1993
rad B (EURO II): 1.10.19951.10.1996
-96/1/EG (upphävt fr.o.m. 9.11.2006)1.7.1996
-1999/96/EG (EURO III, IV och V) 60, 61, tabellen i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktivet (upphävt fr.o.m. 9.11.2006)se fotnot 60, 61se fotnot 60, 61
-2001/27/EG61 (upphävt fr.o.m. 9.11.2006)1.10.2001dieselmotorer: 1.10.2001;
gasmotorer: 1.10.2003
2005/55/EG61a, 61b (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)-M1 > 3500 kg, M2, M3, N1, N2, N31.10.2005/20081.10.2006/2009
-2005/78/EG61a (upphävt fr.o.m. 31.12.2012)1.10.2005/20081.10.2006/2009
-2006/51/EG61a (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)1.10.2005/20081.10.2006/2009
-EG nr 715/2007*3.1.2009
-2008/74/EG 61c (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)M, N61d3.1.2009
41 a. Utsläpp från tunga fordon (EURO VI)/tillgång till informationEG nr 595/2009*M, N61a31.12.201231.12.2013
-EU nr 64/2012*
42. Sidoskydd89/297/EEG62 (A)73N2, N3, O3, O41993
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
43. Stänkskyddsanordningar6391/226/EEG63 (upphävt)-N2, N3, O3, O41993
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-2010/19/EG63aN, O9.4.2011
-EG nr 661/2009*1.11.2012
-EU nr 109/2011*
-2011/415/EU63b
44. Massa och dimensioner för fordon i kategori M192/21/EEGM11.1.19961.1.1998
-95/48/EG1.8.1997gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU nr 1230/2012*
45. Säkerhetsglas92/22/EEG64 (A)43M, Nkategori M1: 1.1.1996kategori M1: 1.1.19981993
-2001/92/EG (A)M, N, Okategori M1: 1.10.2002kategori M1: 1.7.2003651.10.2002gäller inte
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
46. Däck92/23/EEG66 (upphävt fr.o.m. 1.11.2017)30, 54, 64, 108, 109 (regummeradedäck)M, N, O1993
-2001/43/EG (vägbanebuller)67 (upphävt fr.o.m. 1.11.2017)117M, N, Onya däcktyper: 4.8.2003; nya fordonstyper: 4.2.2004 (se dessutom fotnot 66)nya fordon: 4.2.2005 (se dessutom fotnot 66)
-2005/11/EG (upphävt fr.o.m. 1.11.2017)1.1.2006gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.2013/1.11.20171.11.2014/1.11.2015/1.11.2016/1.11.2018/1.11.2020
-EU nr 458/2011*
-EU nr 523/2012* (övervakning av däcktryck)64M1, N11.11.20121.11.2014
47. Hastighetsbegränsande anordningar92/24/EG (A)89M2, M3, N2, N3M3 > 10 t, N3: 1.1.1994 nya;
gamla fordon som tas i bruk efter 1.1.1988: 1.1.1995 i fordon som används i internationell trafik och 1.1.1996 i fordon som används i nationell trafik; kategorierna M2, M3 ≤ 10 t, N2: se 16 §
-2004/11/EG (A)1.1.2005
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
48. Massa och dimensioner (övriga kategorier än M1)97/27/EGM2, M3, N, O1.8.1997; krav som gäller förhållandet motoreffekt/massa, manövreringsförmåga och det bakre hörnets förskjutning i sidled dock för nya typer 22.7.1999 och krav som gäller manövreringsförmåga och det bakre hörnets förskjutning för nya fordon i kategori M3 som är högst 14,5 meter långa 1.1.2004
-2001/85/EG (bussarnas karosseristomme)36, 52, 66, 107M2, M313.2.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosserityper som separat teknisk enhet)gäller inte13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a)13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
-2003/19/EGM2, M3, N, O1.10.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosserityper som separat teknisk enhet)gäller inte1.10.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a)1.10.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
-EU nr 1230/2012*
49. Utskjutande delar på förarhytter92/114/EEG (A)61N1.1.1997
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
50. Kopplingsanordningar för släpvagnar94/20/EG68 (A)55, 102 (kortkopplings anordning)M, N, Okategori M1: 1.1.2005kategori M1: 1.1.20051.8.1997, kravet på kortkopplingsanordning dock 1.1.1999
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
51. Brandsäkerhet95/28/EG (A)118M3 (fordon i kategori M3 som är avsedda för transport av fler än 22 personer)1.10.1999
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
52. Karosseristommen på bussar692001/85/EG36, 52, 66 (karosseristommens hållbarhet), 107M2, M313.2.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosseri typer som separat teknisk enhet)gäller inte13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009–29.10.2012, se fotnot 1a)13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010–29.10.2014, se fotnot 1a)
29.4.2009–29.10.20121a29.10.2010–29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
53. Frontalkollision96/79/EG7094M1 ≤ 2500 kg1.10.19981.10.2003
-1999/98/EG1.4.2001gäller inte
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
54. Sidokollision96/27/EG7195M1, N1 (R-punktens höjd ≤ 700 mm)1.10.19981.10.2003
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
56. Fordon avsedda för transport av farligt gods7398/91/EG105N, Ogodkänns fr.o.m. 1.12.1999
29.4.2009-29.10.20121a29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
57. Främre underkörnings skydd2000/40/EG (A)93N2, N37410.8.2003
29.4.2009-29.10.20121a29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009*1.11.20121.11.2014
58. Skydd för fotgängare2003/102/EG75(upphävt fr.o.m. 24.11.2009)-M1, N1761.10.2005/1.9.201031.12.2012/1.9.2015
EG nr 78/2009*-M1, N124.11.200924.02.2011
-EG nr 631/2009*
59. Materialåtervinning2005/64/EG77M1, N115.12.200815.7.2010
-2009/1/EG1.1.2012
60. Frontskydd2005/66/EG (upphävt fr.o.m. 24.11.2009)M1 ≤ 3500 kg, N125.11.200625.5.2007
EG nr 78/2009*
61. Luftkonditioneringssystem2006/40/EGM1, N17821.6.2008/1.1.20117921.6.2009/1.1.201779
-2007/37/EG21.6.200821.6.2009
-EG nr 706/2007*21.6.200821.6.2009
62. VätgassystemEG nr 79/2009*M, N24.2.201124.2.2012
-EU nr 406/2010*
63. Allmän säkerhet80aEG N:o 661/2009*M, N, O1.11.20121.11.2014
-EU N:o 407/2011* (Bilaga IV80b)
-EU N:o 523/2012* (Bilaga IV80b)
64. VäxlingsindikatorerEG nr 661/2009*M1811.11.20121.11.2014
-EU nr 65/2012*
65. Avancerade nödbromssystemEG nr 661/2009*M2, M3, N2, N382
-EU nr 347/2012*1.11.201383/1.11.2016841.11.201583/1.11.201884
66. Varningssystem vid avvikelse ur körfältEG nr 661/2009*M2, M3, N2, N3851.11.20131.11.2015
-EU nr 351/2012*
67. Specifik utrustning för användning av motorgaser och installering av sådan utrustning i motorfordonEG nr 661/2009*67M, N1.11.20121.11.2014
68. FordonslarmsystemEG nr 661/2009*97M1, N11.11.20121.11.2014
69. ElsäkerhetEG nr 661/2009*100M, N1.11.20121.11.2014
-EU nr 407/2011*1.5.201186 /4.12.2012871.1.201286
70. Specifika komponenter för komprimerad naturgas (CNG) och installation av sådana komponenter i motorfordonEG nr 661/2009*110M, N1.11.20121.11.2014

1 Fordonet anses uppfylla kraven i denna förordning med de undantag gällande kraven i fråga om avgasutsläpp som avses i punkt 2 och 41, om det är en typ som typgodkänts i enlighet med direktiv 70/156/EEG.

2 Direktiv 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 92/53/EEG, gäller dock fordon i kategori M1 som typgodkänns i flera etapper samt fordon som i en EES-stat godkänt som fordon i kategori N och som ändras till fordon i kategori M1 i typgodkännandet från och med 1.1.1998 och ibruktagandet från och med 1.1.2000.

3 Möjlighet till typgodkännande av en separat teknisk enhet.

4 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats värmeanordning i passagerarutrymmet och stänkskärmar.

5 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats effekt, vridmoment och bränsleförbrukning.

6 Ändringar av definitionerna, det tekniska underlaget och av intyget samt sändandet av det.

7 Definitioner av terrängfordon har lagts till.

8 Reform av typgodkännandet och dess nödvändighet för fordon i kategori M1.

9 Undantaget för de sista fordonen i en serie utvidgas till att gälla alla fordonsklasser.

10 Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet, se punkt 10.

11 Sidokollision, se punkt 54.

12 Frontalkollision, se punkt 53.

13 Massa och dimensioner, övriga kategorier än M1, se punkt 48.

14 Utvecklande av typgodkännande för farandet.

15 Godkännande av fordon transport avsedda för av farligt gods, se punkt 56.

16 Främre underkörningsskydd, se punkt 57.

17 Revidering av direktivet om värmeanordningar, se punkt 36.

18 Särskilda bestämmelser för bussar, se punkter 48 och 52.

19 Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45.

19a På säkerhetsglas som säljs enbart i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk får säkerhetsglas som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG fortsättningsvis tillverkas, importeras, säljas och tas i bruk.

20 Det första skedet i total revideringen av typgodkännande direktivet: revidering av bilagorna till direktivet.

20a Skydd för fotgängare, se punkt 58.

20b Sikt bakåt, se punkt 8.

20c Mätning av bränsleförbrukningen, se punkt 39.

20d Värmesystem, se punkt 36.

20e Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet, se punkt 10.

20f Materialåtervinning, se punkt 59.

20g Frontskydd, se punkt 60.

20hLuftkonditioneringssystem, se punkt 61.

20i Utsläpp/Tillgång till information, se punkt 2.

1a

Tidpunkten för ikraftträdandet
FordonskategorierValbarNya fordonstyperFordonstyper som finns
Kategori M1-29.4.2009-X
Fordon i kategori M1 som är avsedda för särskilt ändamål29.4.200929.4.201129.4.2012
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori N129.4.200929.10.201029.10.2011
Färdiga fordon i kategori N129.4.200929.10.201129.4.2013
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori N2-3- och O1-429.4.200929.10.201029.10.2012
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori M2-329.4.200929.4.2009 XX29.10.2010
Fordon i kategori N1-3,M2-3 och O1-4 som är avsedda för särskilda ändamål29.4.200929.10.201229.10.2014
Färdiga fordon i kategori N2 och N329.4.200929.10.201229.10.2014
Färdiga fordon i kategori M2 och M329.4.200929.4.2010 XX29.10.2011
Färdiga fordon i kategori O1-429.4.200929.10.201129.10.2013
X) Fordon i kategori M1 som hör till en fordonstyp som EG-typgodkänts före 29.4.2009 godkänns i trafik efter 29.4.2009 utan krav på typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG.
XX) På tillverkarens begäran som alternativ till EG-typgodkännande av hela fordonet nationellt typgodkännande av fordonet under en tid av 12 månader efter ikraftträdandet, om fordonstypen, dess system, komponenter och separata tekniska enheter är typgodkända enligt rättsakterna i bilaga IV del I i direktiv 2007/46/EG.

20j Utsläpp från tunga fordon (Euro VI)/tillgång till information, se punkt 41a

20k Stänkskyddsanordningar, se punkt 43.

20l Kraven i bilaga II och i punkt 1 och 2 i bilaga IV tillämpas från och med 9.4.2011.

20m Fordon i kategori M1 med en manuell växellåda och med en referensvikt på högst 2 610 kg eller för vilka typgodkännandet har utsträckts att gälla i enlighet med artikel 2.2. i förordning (EG) nr 715/2007.

21 Reservdelsljuddämpare som tillverkats i EES-stater och som uppfyller de lagstadgade kraven i dessa anses motsvara de krav som ställts upp, trots att de inte har försetts med en märkning om godkännande.

21a Trafiksäkerhetsverket överlämnar i enlighet med artikel 2 i direktivet till kommissionen resultaten av provningen av fordon som ska typgodkändas från tiden fr.o.m. den 6 juli 2008 t.o.m. den 6 juli 2010.

22 a) Alternativ fram till 31.12.1995 US-nivå, se punkterna ovan

b) fordon kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 91/441/EEG om fordonets motor har EG-godkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49.

23 a) Gäller dock inte fordon som konstruerats för fler än sex passagerare föraren inberäknad och vars största massa överstiger 2500 kg. På dessa fordon tillämpas kraven i direktiv 91/441/EEG

b) fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla kraven i direktiv 94/12/EEG, om fordonets motor är EG- typgodkänd enligt i 41 punkten nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG, eller E -typgodkänd enligt E- reglementet nr 49.

24 a) Gäller även fordon som konstruerats för fler än sex passagerare föraren inberäknad och vars största massa överstiger 2500 kg.

b) fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla kraven i direktiv 96/69/EG, om fordonets motor är EG-typgodkänd enligt i 41 punkten nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller E- typgodkänd enligt E-reglementet nr 49.

25 Kraven enligt direktiv 98/69/EG tillämpas som följer:

a) de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på nya fordonstyper i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M1 vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt alla sådana fordon som första gången tas i bruk för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2001, från och med 1.1.2002,

b) de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på nya typer av fordon i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2005, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M, vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006, samt alla fordon som första gången tas i bruk och för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2006, från och med 1.1.2007,

c) de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på sådana fordon i kategorierna M1 och N1, klass I, som första gången tas i bruk och som avses i direktiv 96/69/EG, utom fordon som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt fordon i kategori N1, klasserna II och III, som första gången tas i bruk och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren samt vars största massa överstiger 2500 kg, från och med den 1.1.2002,

d) med dieselmotor försedda fordon i kategori M1 vars totala massa överstiger 2000 kg och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren eller som är terrängfordon jämställs vid tillämpningen av a-punkten med fordon i kategori N1,

e) Typ VI-prov (kontroll av genomsnittliga utsläpp av kolmonoxid och kolväten från avgasrör efter kallstart vid låg temperatur) enligt punkt 5.3.5 i bilaga I till direktivet fr.o.m. 1.1.2002 på nya fordonstyper i kategorierna M1 och N1, klass I, med motor med styrd tändning, med undantag av fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2500 kg, samt fr.o.m. 1.1.2003 på nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, nya fordonstyper i kategori M1 som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och nya fordonstyper i kategori M1 vars största vikt är minst 2500 kg men högst 3500 kg,

f) fordon i kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 98/69/EG om fordonets motor har EG-typgodkänts i enlighet med i punkt 41 nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller direktiv 2005/55/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 2005/78/EG och 2006/51/EG, eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49.

26 Det system för omborddiagnos (OBD) som kontrollerar utsläpp och som avses i direktiv 1999/102/EG skall monteras på:

a) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000,

b) alla fordon avsedda i a-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2001,

c) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder bensin som bränsle samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001,

d) alla fordon med ottomotor avsedda i c-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2002,

e) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1 klass I, från och med 1.1.2003,

f) alla fordon med ottomotor avsedda i e-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004,

g) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006,

h) alla fordon med ottomotor avsedda i g-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2007,

i) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, utom

- fordonstyper som har konstruerats för flera än sex personer föraren inberäknad,

- fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2003,

j) alla fordon med dieselmotor avsedda i i-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004,

k) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, som i-punkten inte gäller, utom fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2500 kg, samt fordonstyper i kategori N1, klass I, med dieselmotor, från och med 1.1.2005,

l) alla fordon med dieselmotor avsedda i k-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2006,

m) nya fordonstyper i kategorierna N1, klasserna II och III, och M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006,

och

n) alla fordon med dieselmotor avsedda i m-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2007.

26a I EG-förordningen föreskrivs att förordningen tillämpas från och med den 3 januari 2009, utom artikel 10.1 och artikel 12 som ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.

26b Fordon med en referensvikt på högst 2610 kg. I EG-förordningen föreskrivs att förordningen på tillverkarens begäran kan tillämpas på fordon med en referensvikt på högst 2840 kg.

26c Gränsvärdet på 4,5 mg/km för partikelmassa och gränsvärdet för antal partiklar tillämpas fr.o.m. 1.9.2011 på nya fordonstyper och fr.o.m. 1.1.2013 på alla nya fordon som tas i bruk för första gången.

26d Utsläpp för motorfordon som drivs av vätgas.

26e Fastställandet av koldioxidutsläpp från fordon med etappvis typgodkännande (se också EU N:o 510/2011).

27 Provet för utsläpp vid låga temperaturer tillämpas fr.o.m. 1.1.2002 på nya typer av fordon i kategori M1 och N1 klass I med undantag av fordon som konstruerats för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2500 kg, och fr.o.m. 1.1.2003 på nya typer av fordon i kategori N1 klasserna II och III, och på nya typer av fordon i kategori M1 som konstruerats för fler än sex passagerare samt på nya typer av fordon i kategori M1 vars största vikt är minst 2500 kg men högst 3500 kg.

28 Nya typgodkännanden får beviljas och nya fordon godkännas då det gäller typgodkännande av små serien, sista fordon i serien eller tillämpning av ny teknologi. Se även direktivets 4 artikel. Reservdelskatalysatorer gäller enbart typgodkännandekrav, tidigare typgodkänd får fortfarande tas i bruk. Typgodkännandemyndigheten underrättar kommission uppgifter som avses i direktivets bilaga I, 4 tillägg 3 punkten, första fotnot.

29 Fordon som använder flytgas eller naturgas och som godkänts enligt E-reglementen nr 67 eller 110 godkänns.

29a I väntan på en relevant ändring i direktiv 70/221/EEG ska antas så att även LPG- och CNG- tankar omfattas, krävs för LPG- eller CNG-fordon fordonsgodkännande i enlighet med ECE-föreskrifter nr 67, ändringsserie 01, eller ECE-föreskrifter nr 110.

30 Utöver de fordon som enligt direktiv 70/221/EEG är befriade från skyldigheten att förses med underkörningsskyd:

a) en dolly avsedd för koppling av en påhängsvagn,

b) ett fordon i kategori N som är avsett för ett särskilt syfte och som får framföras på väg endast då det flyttas från en arbetsplats till en annan,

c) ett fordon i kategori N2G eller N3G eller en släpvagn som kopplas till detta, eller

d) ett fordon utrustat med annan växelflakanordning än stödbensflak.

31 Finns det en kulkrans under vändskivan till en dolly, skall den kunna låsas i mittläget. Kulkransens vridrörelse skall begränsas åt båda hållen så att den är högst 30°.

32 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 206.

33 a) Kraven angående sikt i direktiv 71/127/EEG eller E-reglementet nr. 46 gäller inte extra backspeglar på fordon i kategorierna M1 och N1 som är avsedda för att dra släpvagnar eller de speglar för läraren som krävs på en skolbil.

b) Om sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av fordonets konstruktion eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall fordonet förses med behövliga tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se längs fordonets sidor och ge akt på den övriga trafiken.

34 a) Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 111 eller SFS 4418.

b) Vid bakrutor på en bil i kategori M1 får inte hängas eller fästas märken eller anordningar som kan hindra sikten bakåt genom den inre backspegeln mera än vad som tillåts i direktiv 71/127/EEG och E-reglementet nr 46.

34a a) Direktivet tillämpas inte på delar och separata tekniska enheter som är avsedda att vara reservdelar till fordonstyper som före den 26 januari 2007 typgodkänts enligt direktiv 71/127/EEG.

b) Direktivet tillämpas inte på kraven på förarens siktfält i 5 punkten i bilaga III till direktivet utom när det gäller nya typer av ledade fordon i undergrupp I i kategori M2 och M3 med minst tre ledade delar.

34b Det senare datumet gäller frontspeglar av klass VI.

34c I fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3 gäller kraven på typgodkännande för system, komponenter och separata tekniska enheter.

34d Överensstämmelsekravet gäller installation av system, komponenter och separata tekniska enheter.

34e Fordon i kategorierna N2 och N3 som tagits i bruk för första gången den 1.1.2000 eller senare och som inte är EG-typgodkända enligt direktiv 2003/97/EG eller inte motsvarar kraven i direktivet skall senast den 31.3.2009 på passagerarsidan utrustas med en vidvinkelspegel av klass IV och med en närzonsspegel av klass V, vilka fyller kraven för indirekt sikt enligt direktiv 2007/38/EG.

35 Släpfordon i kategori O1 behöver inte vara försedda med färdbromssystem. Men om ett släpfordon i denna kategori är försett med ett färdbromssystem skall detta uppfylla samma krav som gäller för kategori O2.

36 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 105.

37 Kravet gäller inte fordon som före 1.1.1996 typgodkänts i enlighet med det i punkt 11 avsedda direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24.

37b För fordon i vilka kortdistansradarutrustning som sänder på frekvensbandet 24 GHz eller 79 GHz inte har installerats behöver typgodkännandet inte förnyas enligt bestämmelserna i detta direktiv. Fr.o.m. 1.7.2013 är det förbjudet att ta i bruk nya fordon försedda med kortdistansradarutrustning som sänder på frekvensbandet 24 GHz.

38 Kravet gäller inte fordon som typgodkänts enligt ändringsdirektiv 88/436/EEG jämte senare ändringar till i punkt 2 avsedda direktiv 70/220/EEG, eller ändringsdirektiv 91/542/EEG jämte senare ändringar till det i punkt 41 avsedda direktivet 88/77/EEG, eller motsvarande E-reglemente.

39 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 201.

40 a) Alternativ för nya typer till utgången av 1995 och för nya bilar till utgången av 1997: FMVSS 114.

b) I andra fordon än fordon i kategorierna M1 och N1 godkänns strömlås som anordning som förhindrar olovligt nyttjande.

c) Om ett annat fordon än ett fordon i kategori M1 förses med en anordning som förhindrar körning eller en alarmanordning, skall anordningen uppfylla kraven i direktiv 95/56/EG eller E-reglementet nr 97.

41 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 203 och 204, fordon utrustade med krockkuddar FMVSS 204 och 208.

42 Ett fordon som typgodkänts i enlighet med direktiv 96/79/EG, som avses i punkt 53, anses uppfylla kraven i direktiv 74/297/EEG.

43a Gäller inte hopfällbara säten eller säten som är vända åt sidan eller bakåt i nya fordonstyper t.o.m. 19.10.2006 och i fordon som tas i bruk för första gången t.o.m. 19.10.2007.

43b Gäller inte säten som är vända bakåt. Montering av säten som är vända åt sidan är inte tillåten i fordon i kategorierna M1, N1, M2 (undergrupp III eller B) och M3 (undergrupp III eller B). Förbudet tillämpas inte på ambulanser eller på fordon som är avsedda att användas av försvaret, civilförsvaret, brandförsvaret eller av enheter som sköter upprätthållandet av den allmänna ordningen. Förbudet tillämpas inte heller på fordon i kategori M3 (undergrupp III eller B) med en högsta tekniskt tillåten massa på över 10 ton, i vilka säten vända åt sidan är placerade i fordonets bakre del och bildar en integrerad avdelning med högst tio säten. Sådana säten som är vända åt sidan skall utrustas med åtminstone huvudstöd och ett sådant tvåpunktsbälte med upprullningsmekanism som är typgodkänt i enlighet med direktiv 77/541/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 2000/3/EG. Fästpunkterna för bilbältena för dessa säten skall uppfylla kraven i direktiv 76/115/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 96/38/EG. Undantaget i fråga om säten vända åt sidan i fordon i kategori M3 gäller t.o.m. 19.10.2010 för såväl nya fordonstyper som fordon som tas i bruk för första gången.

44 Alternativ för nya typer till utgången av 1995 och för nya bilar till utgången av 1997: FMVSS 207.

45 Hastighetsmätare krävs inte i bilar som försetts med färdskrivare.

46 a) Om fordonet ändras så att de uppgifter som anges på skylten ändras, skall bredvid den obligatoriska skylten fästas en skylt av vilken framgår de ändrade uppgifterna och att den till denna del ersätter originalskylten. De upplysningar som förutsätts på skylten får vara märkta på någon annan än fordonstillverkarens skylt, som avses i direktiv 76/411/EEG.

b) Utöver eller i stället för tillverkarskylten skall fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 samt släpvagnar i kategorierna O3 och O4 vara försedda med:

i) en skylt om dimensionerna fäst så nära tillverkarskylten enligt direktiv 76/114/EEG som möjligt.

ii) en skylt som har utformats och fästs i enlighet med direktivet och som innehåller samma uppgifter som de två skyltarna som avses i i-punkten, eller

iii) ett intyg av förrättaren av besiktningen, vilket har samma rubriker och samma uppgifter som de skyltar som nämns i ipunkten; dokumentet skall förvaras på en plats där det är lättåtkomligt för kontroll och det skall skyddas på lämpligt sätt.

c) Skylten eller intyget om dimensioner skall innehålla följande:

i) tillverkarens namn,

ii) fordonets tillverkningsnummer,

iii) längd på motorfordonet eller släpvagnen,

iv) bredd på motorfordonet eller släpvagnen,

v) uppgifter för mätning av fordonskombinationens längd.

d) De uppgifter som avses i c-punkten underpunkt v skall uppges som följer:

i) avståndet mellan dragbilens framkant och draganordningens kopplingspunkt (kopplingstapp eller vändskiva); för vändskiva med flera kopplingspunkter skall det minsta och det högsta värdet anges, samt

ii) avståndet mellan mittpunkten på draganordningens kopplingspunkt för släpvagnen (dragögla) eller påhängsvagnen (kopplingstapp) och bakkanten på släpvagnen eller påhängsvagnen; för en släpvagn eller påhängsvagn med justerbar längd, flera kopplingspunkter, flyttbar draganordning eller dragstång med justerbar längd skall det minsta och det högsta värdet anges; för en dolly avsedd att dra en påhängsvagn skall på motsvarande sätt anges avståndet från dragögla till vändskiva samt för en påhängsvagn avsedd att dra en släpvagn avståndet från kopplingstapp till draganordningens kopplingspunkt i bakre delen av släpvagnen.

47 Om fästpunkterna för bilbältena, förutom fästpunkterna i framsätena, i ett fordon som ändrats från fordon i kategori N1 till fordon i kategori M1 inte har typgodkänts, skall fästpunkterna motsvara kraven i direktiv 76/115/EEG eller E-reglementet nr 14.

47a Fästpunkter för bilbälten krävs inte för säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående eller för säten i sådana fordon i kategori M2 och M3 som är anpassade både för tätortstrafik och för stående passagerare. Om de fordonssäten som avses ovan är utrustade med fästpunkter för bilbälten skall fästpunkterna uppfylla kraven i direktivet. Fästpunkter som endast är avsedda att användas tillsammans med en funktionshindrad persons bälte eller andra fasthållningsanordningar i enlighet med artikel 2 i direktiv 77/541/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 2000/3/EG, behöver dock inte uppfylla kraven i direktivet.

48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/756/EEG och E-reglementet nr 48 är obligatoriska krävs:

i) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som används i taxitrafik (krav: se 25 §),

ii) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i tillståndspliktig persontrafik (krav: se 26 §); när det är fråga om en bil som används i lokal trafik och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

v) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

b) Utöver vad som tillåts i direktivet får ett fordon ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

i) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som används för snöplogning,

iv) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil och ett fordon som används i förstahjälpverksamhet (användningsrätt och krav: se 29 §),

vi) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transport idkaren, transport köparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbelagt (krav: se 26 §),

vii) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar som syns från sidan och bakifrån när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1 och O2 samt reflekterande reklam när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N, O2, O3 och O4 (krav: se del II punkt 8),

viii) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil eller på en släpvagn som används för specialtransport eller på dess last,

ix) högst tre igenkänningslyktor på ett fordon i kategori N2 och N3 som används för att dra en släpvagn och som är i internationell trafik i Ryssland (krav: se 28 §),

x) fordon i kategori M1 som går i trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s trafikavtalsförordning) får ha en belyst skylt som visar bestämmelseorten och som inte äventyrar trafiksäkerheten.

c) På bestämningen av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i a- och b-punkten tillämpas bestämmelserna i det direktiv och E-reglemente som avses här.

d) När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, extra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhållandena, men halvljusstrålkastarna ska dock vara riktade så att de inte i onödan stör mötande förare. Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna ska ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna eller tvärtom.

48a Enhetlig konturmarkering på fordonets bakre del är obligatorisk för fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som är över 2 100 mm breda. Partiell konturmarkering på sidorna är obligatorisk för fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som är över 6 000 mm långa. I fråga om släpvagnar räknas dragstången in i längden. I stället för partiell konturmarkering får det finnas enhetlig konturmarkering. På fordon i kategori N2 är konturmarkeringen obligatorisk endast när fordonets totala massa är minst 7,5 ton. Konturmarkeringen är inte obligatorisk för följande fordon i kategorierna N2 och N3: Fordon utan karosseri- eller flakkonstruktioner, icke-färdigbyggda fordon och dragfordon för påhängsvagn. På fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som inte omfattas av obligatorisk konturmarkering är bandliknande markeringar eller konturmarkeringar tillåtna. Om det i dragfordon för påhängsvagn monteras valfria reflekterande markeringar, ska de placeras åtminstone i förarhytten på fordonet. Om fordonets form, kon truktion, design eller krav som gäller fordonets funktion utgör hinder för den obligatoriska konturmarkeringen, ska bandliknande markering användas. Vita reflekterande bakåtriktade markeringar får inte användas på fordonet.

48b Övergång från överensstämmelsekrav till typgodkännandekrav enligt tiderna för ikraftträdande för fordonskategorierna 1a.

49 Alternativ för kraven gällande extra bromsljus t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 108.

50a Krav som gäller nya fordonstyper t.o.m. 19.10.2006 och fordon som tas i bruk för första gången t.o.m. 19.10.2007:

a) I ett fordon i kategori M eller N skall alla framåt- eller bakåtriktade säten vara försedda med bilbälten.

Bilbälten krävs dock inte för

i) hopfällbara säten,

ii) säten som är avsedda att användas endast då fordonet står stilla,

iii) säten i ett sådant fordon i kategori M2 eller M3 som avsett för användning i stadstrafik och som har plats för stående passagerare.

b) Som säkerhetsstol eller säkerhetsanordning godkänns också en säkerhetsanordning som utformats och utrustats individuellt på det sätt som en persons sjukdom eller handikapp förutsätter och som tillverkats som enskilt exemplar, liksom även en säkerhetsanordning som utformats och utrustats så att två eller flera personer samtidigt kan sitta på den.

50b Alla säten i fordon i kategori M1, M2 (undergrupp III eller B), M3 (undergrupp III eller B) och N skall vara utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning. Säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående behöver inte vara utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning. Om säten i fordon i undergrupp I, II eller A i kategorierna M2 eller M3 är utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning skall bältet och/eller anordningen uppfylla kraven i direktivet. Bilbälten och/eller fasthållningsanordningar som är avsedda för funktionshindrade behöver inte uppfylla kraven i direktivet. Kraven i direktivet tillämpas inte på de fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i bilaga VII i direktiv 2001/85/EG.

51 a) Typgodkännandekravet gäller skyddsanordningar för barn i fordon i kategori M1 och montering av bilbälten på samtliga sittplatser i fordon i kategori M1, inbegripet inbyggda skyddsanordningar för barn, om sådana har monterats. Kravet i fråga om trepunktsbälte på samtliga sittplatser i ett fordon i kategori M1 gäller dock fr.o.m. 1.4.2002. Fram till detta datum är monteringskraven för bilbälten i fordon i kategori M1 de krav som föreskrivs i bilaga XV till direktiv 77/541/EEG.

b) Kraven gällande trepunktsbälten på samtliga sittplatser i ett fordon i kategori M1 i fråga om fordon som tas i bruk för första gången skall gälla fr.o.m. 1.10.2004. Fram till detta datum är monteringskraven för bilbälten i fordon i kategori M1 de krav som föreskrivs i bilaga XV till direktiv 77/541/EEG.

c) Kraven i fråga om sådana inbyggda skyddsanordningar för barn som monterats i ett fordon som en del av fordonets standardutrustning skall gälla fr.o.m. 1.1.2001.

52 Vindrutan i en bil samt förarhyttens sidoglas eller sidoskydd skall till konstruktion och skick vara sådana att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför bilen får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar som kan störa sikten. En parkeringsskiva som uppfyller Trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva (924/1990) får dock fästas vid vindrutans högra sida. Likaså får ett barnsäte fästas vid sätet bredvid föraren förutsatt att barnsätet inte oskäligt begränsar sikten (fr.o.m. 29.4.2009 gällande alla bilkategorier se 31 b §).

53 Avfrostnings- och avimningsanordningen i fordon i kategori M1 skall ha testats i en temperatur på -18±3 °C.

54 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 104. Spolvätskebehållaren i bilar i kategorierna M2 och M3 skall rymma minst fem liter.

55 a) Typgodkännande krävs hos förbränningsvärmare fr.o.m. 9.5.2005,

b) Värmeanordning är obligatorisk endast i passagerarutrymmet i fordon i kategorierna M och N,

c) Om ett fordon i kategori O är försett med värmeanordning, skall värmeanordningen vara godkänd enligt direktivet.

56 Om huvudstödet är integrerat i sätet skall det motsvara kraven i det i punkt 15 nämnda direktivet 74/408/EEG eller E-reglementet nr 17, eller om det är fråga om fordon i kategori M2 eller M3, kraven i reglementet nr 80/01.

57 Se även statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar (938/2000), genom vilken direktiv 1999/94/EG genomförts.

57a a) Kraven i direktiv 2004/3/EG tillämpas på fordon byggda i flera etapper i kategori N1 som följer:

i) nya fordonstyper i undergrupp I i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2006, nya fordonstyper i undergrupperna II och III i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2008,

ii) fordon som tas i bruk för första gången i undergrupp I i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2007 samt fordon som tas i bruk för första gången i undergrupperna II och III i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2009.

b) Direktiv 2004/3/EG tillämpas dock inte på fordon i kategori N1 som är typgodkända enligt direktiv 88/77/EEG, om det antal fordon i kategori N1 som tillverkaren framställer årligen understiger 2000 st.

58 I reklam eller liknande som gäller bilar med förbränningsmotor och som riktar sig till konsumenter eller i tekniska uppgifter om bilarna skall motorns nettoeffekt uttryckas uppmätt i enlighet med direktiv 80/1269/EEG.

59 Alternativ fram till 31.12.1995: US-nivå (Code of Federal Regulations § 86.085-11).

60 a) Alternativ för fordon i kategori N2 och M2: godkännande enligt direktiv 70/220/EEG, som avses i punkt 2.

b) Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte har typgodkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG, skall motorn vara EG-typgodkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2001/63/EG och parlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG. Kraven i direktiv 2002/88/EG tillämpas från och med den 10 augusti 2004.

61 Kraven i direktiv 1999/96/EG och 2001/27/EG tillämpas på:

a) de gränsvärden som anges i rad A (EURO III) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer samt fordonstyper som är försedda med sådana, från och med den 1 oktober 2000, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2001,

b) de krav i direktiv 2001/27/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt alla fordon som första gången tas i bruk och som avses ovan, från och med 1.10.2001, och alla fordon med gasmotor som första gången tas i bruk, från och med 1.10.2003, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift; på fordon som första gången tas i bruk dessa krav tillämpas dock från och med 1.4.2002 om motorn eller fordonet har typgodkänts enligt direktiv 1999/96/EG,

c) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med 1.10.2005, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2006,

d) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med 1.10.2008, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2009,

e) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp, från och med 1.10.2005, och fordon som första gången tas i bruk, från och med 1.10.2006.

61a Kraven i direktiv 2005/55/EG och 2005/78/EG tillämpas enligt följande:

a) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2005 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2006 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon i drift,

b) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2008 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2009 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon i drift,

c) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp vilket uppfyller kraven i punkt 3.2 i bilaga IV till direktiv 2005/78/EG, från och med 1.10.2005, och fordon som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2006, samt kraven i punkt 3.3 i bilaga IV, från och med 1.10.2008 och fordon som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2009. Kraven i punkterna 6.5.3, 6.5.4 och 6.5.5 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG gällande NOx-rening tillämpas från och med 9.11.2006 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2007 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon drift.

61bSom alternativ för kategori M2 och N2 är EG-typgodkännandet enligt direktiv 70/220/EEG.

61c För fordon med en referensvikt under 2610 kg får typgodkännanden beviljas enligt direktiv 2005/55/EG för kategori N1 viktklass I och kategori M2 fram till 1.9.2009, för kategori N1 viktklass II och III samt kategori N2 fram till 1.9.2010, för utvidgningar av typgodkännanden i kategori N1 viktklass I och kategori M2 fram till 1.1.2011 och för kategori N1 viktklass II och III samt kategori N2 fram till 1.1.2012.

61d Fordon med en referensvikt som överstiger 2610 kg.

61a Fordon med en referensvikt som överstiger 2610 kg och som inte är typgodkända (på tillverkarens begäran och förutsatt att deras referensvikt är ögst 2840 kg) enligt förordning EG nr 715/2007.

62 Utöver de fordon som i direktiv 89/297/EEG befriats från skyldigheten att förses med sidoskydd krävs inget sidoskydd på

a) en bil i kategori N2G eller N3G eller en släpvagn som kopplats till en sådan,

b) en dolly som är avsedd för koppling av en påhängsvagn.

63 På ett fordon i kategori N2, N3, O3 eller O4 skall bakhjulens stänkskärmar alternativt vara försedda med stänkskydd som har samma bredd som stänkskärmarna och som är placerade på ett avstånd som inte är större än 1,2 meter från hjulaxeln. Avståndet från stänkskyddens nedre kant till marken då bilen är olastad får vara högst en fjärdedel av avståndet mellan stänkskyddet och hjulaxeln eller 200 mm, om fjärdedelen är mindre än detta, om inte bilens och fjädringens konstruktion förutsätter annat. De ovan nämnda tillåtna kraven på stänkskydden vilka är alternativa till direktiven 91/226/EEG och 2010/19/EU får tillämpas på nya fordonstyper och fordon som tas i bruk första gången tills att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier. Stänkskydd krävs inte på terrängfordon eller i andra fordon som tillverkats för särskilda ändamål där stänkskydd på ett väsentligt sätt försvårar användningen av fordonet.

63a Alternativt kan på fordon i kategori N1 och N2 vars maximimassa är högst 7500 kg tillämpas kraven i direktiv 78/549/EES. Stänkskyddsanordning krävs inte på terrängfordon, fordon i kategori N, O1 och O2 vars maximimassa är högst 7500 kg, och inte på fordon som tillverkats för särskilda ändamål där användningen av stänkskyddsanordningar väsentligt försvårar användningen av fordonet. Vid ansökan om EG-typgodkännande av hela fordon enligt direktiv 2007/46/EG ska fordonstyper som beviljats nationellt typgodkännande eller EG-typgodkännande med avseende på stänkskydd inte behöva uppfylla kraven på stänkskydd i direktiv 91/226/EEG.

63b Kommissionens beslut att utgå artikel 2 i direktivet 2010/19/EU.

64 Som alternativ till säkerhetsglas enligt direktiv 92/22/EEG eller E-reglementet nr. 43 i andra fordon än fordon i kategori M1 godkänns på lämpligt sätt märkt säkerhetsglas som motsvarar Förenta staternas standard ANSI Z. 26.1-1983 eller en senare version av den.

65 På säkerhetsglas som säljs i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk får säkerhetsglas som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG fortsättningsvis tillverkas, importeras, säljas och tas i bruk.

66 a) Som däck för andra än EG-typgodkända fordon i kategori M1 godkänns även DOT-märkta däck som överensstämmer med FMVSS 109. Sådana får godkännas för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 254 mm men högst 635 mm, dock högst fram till de datum som anges i artikel 10a och tabellerna i punkt 4.2 i bilaga V till direktiv 2001/43/EG.

b) På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu - Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

c) På slitbanan på en personbils däck som används på en bil eller en släpvagn får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

d) På dubbade däck tillämpas dessutom kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).

67 Direktiv 2001/43/EG gäller däcktyper som är avsedda för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 254 mm men högst 635 mm. Kraven i direktivet tillämpas enligt tidtabellerna för ikraftträdande i artikel 10 a i direktivet och 4.2 i bilaga V.

68 Kraven i direktiv 94/20/EG tillämpas endast på fordon utrustade med kopplingsanordning.

69 En buss i kategori M3, vars bredd är större än 2,55 meter eller längd är större än 12,00 meter i fråga om en annan buss än en ledbuss, skall fr.o.m. 1993 motsvara kraven i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990). På små bussar, och fr.o.m. 4.4.2002 (då 15,0 m långa bussar tilläts) på alla bussar, tillämpas antingen nämnda beslut av trafikministeriet eller E-reglementena nr 36, 52 eller 107, eller kraven i det i punkt 52 nämna direktivet 2001/85/EG. Om kraven i nämnda ministeriebeslut inte tillämpas vid typgodkännande av bussar skall karosserikonstruktionens hållfasthet motsvara kraven i E-reglementet nr 66. En tvåvåningsbuss skall fr.o.m. 1.10.1998 uppfylla kraven i E-reglementet nr 107 eller direktiv 2001/85/EG, som avses i punkt 52.

70 Kravet gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG, eller fordon som före 1.10.1998 har typgodkänts enligt i punkt 14 nämnda direktiv 74/297/EEG.

71 Kravet gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG, eller fordon som före 1.10.1998 har typgodkänts enligt två av direktiven 70/387/EEG, 74/483/EEG och 76/115/EEG, vilka avses i punkt 6, 16 och 19.

73 Kraven i direktiv 98/91/EG tillämpas endast när en tillverkare ansöker om godkännande för ett fordon som är avsett för transport av farligt gods.

74 Utöver de fordon som i direktiv 2000/4/EG befriats från skyldigheten att förses med främre underkörningsskydd krävs inte främre underkörningsskydd på ett fordon vars karosseri, chassi eller fasta del eller anordning till sin konstruktion och placering uppfyller kraven på främre underkörningsskydd. Fordon i kategori N2 vars största vikt är högst 7,5 ton skall uppfylla kravet på en frihöjd på 400 mm, vilket föreskrivs endast i detta direktiv.

75 Kraven enligt direktiv 2003/102/EG tillämpas som följer:

a) kraven på nya typer av fordon i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I från och med den 1.10.2005, tillämpas dock inte på fordon som, med avseende på väsentliga aspekter av karosseriets konstruktion och utformning framför vindrutestolparna, inte skiljer sig från fordonstyper som har beviljats EG-typgodkännande före den 1.10.2005, från och med den 31.12.2012 på alla fordon som tas i bruk för första gången,

b) kraven i punkt 3.2 i bilaga I från och med den 1 september 2010 för nya typer av fordon, från och med den 1 september 2015 på alla ovan avsedda fordon som tas i bruk för första gången.

76 Gäller bara fordon i kategori M1 med en högsta vikt på 2500 kg. Gäller fordon i kategori N1 som bygger på fordon i kategori M1.

77 Kraven gällande återanvändning av komponenter i artikel 7 i direktiv 2005/64/EG tillämpas från och med 15.12.2006.

78 Gäller endast fordon i kategori N1 klass I.

79 Gäller även luftkonditioneringssystem som monterats i efterhand och fyllande av luftkonditioneringssystem med fluorerade växthusgaser.

80a På tillverkarens begäran får typgodkännande beviljas enligt denna punkt som ett alternativ till typgodkännande enligt punkterna 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A samt 64–70 I förordningen 661/2009.

80b I bilagan IV anges de FN/ECE-föreskrifter vars tillämpning är obligatorisk.

81 Fordon i kategori M1 med en manuell växellåda och med en referensvikt på högst 2 610 kg eller för vilka typgodkännandet har utsträckts att gälla i enlighet med artikel 2.2. i förordning (EG) nr 715/2007.

82 Med undantag av följande:

1) dragfordon med påhängsvagn av kategori N2 med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 8 ton,

2) fordon av kategorierna M2 och M3 av klass A, klass I och klass II,

3) ledade bussar av kategori M3 av klass A, klass I och klass II,

4) terrängfordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

5) fordon avsedda för särskilda ändamål av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

6) fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar.

83 Med undantag av de provningskrav för godkännandenivå 2 som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 347/2012 och de värden för godkänt/underkänt som fastställs i tillägget till samma förordning, och med undantag av fordon vars fjädringssystem för bakaxeln inte är pneumatisk.

84 Inklusive de provningskrav för godkännandenivå 2 som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 347/2012 och de värden för godkänt/underkänt som fastställs i tillägget till samma förordning.

85 Med undantag av följande:

1) dragfordon med påhängsvagn av kategori N2 med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 8 ton,

2) fordon av kategorierna M2 och M3 av klass A, klass I och klass II,

3) ledade bussar av kategori M3 av klass A, klass I och klass II,

4) terrängfordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

5) fordon avsedda för särskilda ändamål av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

6) fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar.

86 E-reglemente 100 ändringsserie 00

87 E-reglemente 100 ändringsserie 01

DEL II (18.12.2014/1291)

Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som motsvarar E-reglementen samt krav på godkännande

I följande tabell finns sådana E-reglementen för fordons system, komponenter och separata tekniska enheter, för vilka det inte utfärdats motsvarande särdirektiv. System, komponenter och separata tekniska enheter som motsvarar kraven i de E-reglementen som nämns i tabellen godkänns. Om det i kolumnerna för ikraftträdande anges datum, skall systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten vara typgodkänd enligt den version som gäller när ifrågavarande E-reglemente träder i kraft eller motsvara kraven i det, beroende av i vilken kolumn anteckningen om datum finns.

Krav, system, komponent eller separat teknisk enhetE-regle-menteFordonskategorier som kravet gällerDatum för ikraftträdande
Krav på typgodkännandeKrav på överensstämmelse med E-reglemente
för ny fordonstypför fordon som tas i bruk för första gångenför ny fordonstypför fordon som tas i bruk för första gången
1. Varningstriangel27M, N, O1993
2. Skyddsanordningar för barn44 129M, N M, N1993 9.7.2013
3. Strålkastarrengörare45M, N
5. Flytgasanordningar för fordon67 115M, N M, N1.1.20041a, 1b1.6.20061a
6. Identifieringsskylt på tunga fordon och långa fordonskombinationer70N2, N3, O19932
7. Egenskaper hos eldrivna fordon med bilbatteri4100M, N
8. Reflekterande konturmarkeringar och reklam1043M2, M3, N, O2, O3, O4
Krav, system, komponent eller separat teknisk enhetE-regle-menteFordonskategorier som kravet gällerDatum för ikraftträdande
Krav på typgodkännandeKrav på överensstämmelse med E-reglemente
för ny fordonstypför fordon som tas i bruk för första gångenför ny fordonstypför fordon som tas i bruk för första gången
9. Naturgasanordningar för fordon110 115M, N M, N1.6.20061a, 1b 1.6.2006 1a
10. Vältstabilitet hos tankbilar och deras släp111N, O
11. Eftermonterbara luftkuddar114M, N
12. Kurvljus119M, N
13. Fälgar till personbilar och derass släpvagnar124M1, O1, O2
14. Avskiljningsanordningar som i efterhand monteras mellan passagerar- och bagage-utrymmet126M1

1a Kravet på typgodkännande tillämpas inte på fordon som är avsedda för export till tredje länder.

1b Kravet gäller inte EG-typgodkända nya fordon eller fordon som tas i bruk för första gången.

2 För över 15,5 meter långa kombinationer krävs identifieringsskylt. Alternativt får fordonet förses med en skylt på minst 0,30 x 0,80 meter försedd med kanter i röd fluorescerande färg eller med reflekterande kanter samt med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får finnas en markering för fordonskombinationens längd.

3 a) Den reflekterande bandliknande markeringen eller konturmarkeringen ska vara 50–60 mm bred.

b) Reflekterande reklam ska placeras på fordonets sidor inom en enhetlig konturmarkering, och reklamen får inte försvaga den enhetliga konturmarkeringen eller lyktornas eller reflektorernas funktion. Reklam ska göras med användning av sådana reflexmaterial i kategori D eller E som avses i E-reglementet nr 104. I reklamen får ingå högst 15 bokstäver eller siffror. Bokstäverna och siffrorna ska vara mellan 0,30 och 1,00 meter höga. En reklam som görs med användning av reflexmaterial i kategori D får ha en yta på högst 2,0 m2. Inom en enhetlig konturmarkering på sidorna på fordon i kategori N1 och O2 får placeras reklam, om fordonet är minst 6 000 mm långt. Reflekterande reklam på fordon i kategori N1 och O2 ska göras med användning av reflexmaterial i kategori E.

4 Se även 18 a §.

Fotnoten 48 och 31 punkten i del I och del II i bilaga 1 har ändrats genom F 1291/2014, som träder i kraft 1.1.2015.

Bilaga 8

NATIONELLA UNDANTAG FRÅN KRAVEN I BILAGA 1–7 FÖR FORDON

PunktOmrådeDirektiv/EGförordningE-reglementeSätt att påvisa överensstämmelse
M1M2,3N1N2,3O1,2O3,4
31 (18.12.2014/1291)Bilbälten77/541/EEG16, 44, 129X/I24 E13X24 E13X/I24 E13X/I14, 24 E13

31 punkten i bilaga 8 har ändrats genom F 1291/2014, som träder i kraft 1.1.2015.

KMf om ändring av bilaga 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning(6.3.2014/219)

HUSBILARS, AMBULANSERS, LIKBILARS, INVALIDTAXIBILARS, RÄDDNINGSBILARS, POLISBILARS OCH GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS BILARS KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING

Denna tabell kan tillämpas vid EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av husbilar, ambulanser och likbilar samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av nämnda fordon samt invalidtaxibilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar.

- - - - - - - - - - - - - - -

Förklaringarna I och P till bilagorna 2-5 har upphävts genom F 6.9.2004/840, som träder i kraft den 30.9.2004.

Ikraftträdelsestadganden:

19.6.2003/575:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Punkt 5 i II delen i bilaga 1 träder dock i kraft den 1 januari 2004.

25.9.2003/829:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2003.

Kommissionens direktiv 2003/19/EG (32003L0019); EGT nr L 79, 26.3.2003, s. 6

30.1.2004/74:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG (32003L0102); EGT nr L 321, 6.12.2003, s. 15

4.5.2004/334:

1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2004.

2. Punkt 2 i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 4 september 2004 och punkt 50 i del I den 1 januari 2005.

Kommissionens direktiv 2003/76/EG (32003L0076); EGT nr L 206, 15.8.2003, s. 29

6.9.2004/840:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG (32004L0003); EGT nr L 49, 19.2.2004, s. 36, europaparlamentets och rådets direktiv 2004/11/EG (32004L0011); EGT nr L 44, 14.2.2004, s. 19, europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG (32003L0097); EGT nr L 25, 29.1.2004, s. 1, kommissionens direktiv 2004/78/EG (32004L0078); EGT nr L 231, 30.6.2004, s. 69

8.12.2004/1100:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG, (32002L0085); EGT nr L 327, 4.12.2002, s. 8

5.4.2005/234:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna i punkt 0 i del I i bilaga 1 med anknytning till direktiv 2001/92/EG träder dock i kraft den 1 maj 2005.

Kommissionens direktiv 2004/104/EG (32004L0104); EGT nr L 337, 13.11.2004, s. 13

11.5.2005/309:

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2005. Punkt 46 i tabellen i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 1 januari 2006 och punkt 11 den 8 mars 2006.

Kommissionens direktiv 2005/11/EG (32005L0011); EGT nr L 46, 17.2.2005, s. 42, Kommissionens direktiv 2005/21/EG (32005L0021); EGT nr L 61, 8.3.2005, s. 25

8.11.2005/869:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2005.

Kommissionens direktiv 2005/27/EG (32005L0027); EGT nr L 81, 30.3.2005, s. 44

6.4.2006/273:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Till utgången av oktober 2006 kan taxametrar godkännas i enlighet med de föreskrifter som gäller när denna förordning träder i kraft. Taxametrar som är EG-typgodkända eller godkända av Fordonsförvaltningscentralen får tillverkas, säljas och tas i bruk för första gången till dess godkännandet för taxametern upphör att gälla, dock högst till utgången av oktober 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG (32004L0022); EGT nr L 135; 30.4.2004, s. 1

9.5.2006/354:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

10.5.2006/356:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

12.5.2006/382:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Fotnoten (382/2006) har tillfogats som rättelse.

Europarlamentets och rådets direktiv 2005/39/EG (32005L0039); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 143, Europarlamentets och rådets direktiv 2005/40/EG (32005L0040); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 146, Europarlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG (32005L0041); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 149

20.7.2006/622:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. Punkt 41 i tabellen i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 9 november 2006.

Kommissionens direktiv 2005/49/EG (32005L0049); EGT nr L 194; 26.7.2005, s. 12, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (32005L0055); EGT nr L 275; 20.10.2005, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG (32005L0064); EGT nr L 310; 25.11.2005, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG (32005L0066); EGT nr L 309; 25.11.2005, s. 37, Kommissionens direktiv 2005/78/EG (32005L0078); EGT nr L 313; 29.11.2005, s. 1, Kommissionens direktiv 2005/83/EG (32005L0083); EGT nr L 305; 24.11.2005, s. 32, Kommissionens direktiv 2006/28/EG (32006L0028); EGT nr L 65; 7.3.2006, s. 27, Kommissionens direktiv 2006/51/EG (32006L0051); EGT nr L 152; 7.6.2006, s.11

31.8.2006/768:

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2006.

16.1.2007/42:

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2007.

1.3.2007/244:

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2007.

Kommissionens direktiv 2006/20/EG (32006L0020); EGT nr L 48, 18.2.2006, s. 16

29.8.2007/833:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2007.

Kommissionens direktiv 2006/119/EG (32006L0119); EGT nr L 330, 28.11.2006, s. 12, Kommissionens direktiv 2007/15/EG (32007L0015); EGT nr L 75, 15.3.2007, s. 21

11.10.2007/897:

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

11.12.2007/1211:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG, (32007L0038); EGT nr L 184, 14.7.2007, s. 25

14.12.2007/1268:

Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG (32006L0040); EGT nr L 161; 14.6.2006, s. 12, Kommissionens direktiv 2007/37/EG (32007L0037); EGT nr L 161; 22.6.2007, s. 60, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (32007R0715); EGT nr L 171; 29.6.2007, s. 1

10.1.2008/22:

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2008.

25.3.2008/195:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2008.

18.6.2008/430:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Kommissionens direktiv 2007/35/EG (32007L0035); EGT nr L 157, 19.6.2007, s. 14

27.11.2008/757:

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2009.

Kommissionens direktiv 2008/74/EG (32008L0074); EGT nr L 192; 19.7.2008, s. 51

21.4.2009/256:

1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

2. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

3. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som år 1993 eller senare för första gången tagits eller ska tas i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft ska uppfylla de krav som

a) gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

b) i enlighet med tabellerna i bilagorna tillämpas vid den tidpunkt då fordonet tas i bruk.

4. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som före 1993 för första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande; avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter i baksätet i fordon i kategori M1 och N1 ska dock uppfylla de krav som gäller fordon som för första gången tas i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i 2–4 mom. ska sådan skyddsanordning för barn som används i trafik vara typgodkänd i enlighet med E-reglementet nr 44/03 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv.

6. Om konstruktion eller utrustning hos ett fordon ändras efter att denna förordning trätt i kraft ska det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav. Ett fordon som tagits i bruk för första gången före den 29 april 2009 och vars säten ändras efter förordningens ikraftträdande ska dock då det gäller de ändrade sätena uppfylla de krav som gäller då förordningen trädde i kraft.

7. Vid ikraftträdandet av förordningen får de gällande 21–24 § och bilaga 3 tillämpas på nya fordonstyper av kategori M och N och fordon som tas i bruk för första gången till dess att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier.

8. Vid ikraftträdandet av förordningen får den gällande bilagan 2 tillämpas på en invalidtaxi som är av en ny fordonstyp till den 28 april 2011 och på en invalidtaxi som tas i bruk första gången till den 28 april 2012.

9. Vid ikraftträdandet av förordningen får den gällande fotnot 69 i punkt 0, 48 och 52 i del I av bilaga 1 samt bilagan 4 tillämpas på nya fordonstyper av kategori M2 och M3 och fordon som tas i bruk för första gången till dess att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier.

10. Vid påvisande av överensstämmelse vid registrerings- och ändringsbesiktning samt enskilt godkännande kan de förfaranden för registreringsbesiktning som gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr 263, 9.10.2007, s. 1

8.9.2009/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Kommissionens direktiv 2008/89/EG (32008L0089); EGT nr L 257; 25.9.2008, s. 14, Kommissionens direktiv 2009/1/EG (32009L0001); EGT nr L 9; 14.1.2009, s. 31, Kommissionens direktiv 2009/19/EG (32009L0019); EGT nr L 70; 14.3.2009, s. 17

17.6.2010/584:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Kommissionens direktiv 2010/19/EU (32010L0019); EUT nr L 72; 20.3.2010, s. 17

30.9.2011/1064:

Denna förordning träder i kraft den 29 october 2011.

5.4.2013/252:

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2013.

Förordningens 20 § tillämpas dock till den 31 oktober 2014 på fordon på vilket kraven enligt punkt 43 i del I i bilaga 1 inte tillämpas och vilket tas i bruk för första gången senast den 31 oktober 2014.

6.6.2013/408:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

6.3.2014/219:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Rådets direktiv 2013/15/EU (32013L0015); EUT L 158, 10.6.2013, s. 172

18.12.2014/1291:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser och föreskrifter som gällde när denna förordning trädde i kraft eller därefter.

Sådana varningslyktor med orangegult blinkande ljus som avses i 21 § i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon (786/2012) ska uppfylla de tekniska kraven i bilaga 1 i del II punkt 4 som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Komissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU (32014L0037) EGT nr L 59, 28.2.2014, s. 32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.