Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

3.12.2002/1023

Lag om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på lånevillkoren för bostads- och aravalån som beviljats sådana aravahyreshussamfund som avses i 2 § 1 mom. aravabegränsningslagen (1190/1993) och som vid ändring av lånevillkoren är underkastade begränsningar i fråga om användning och överlåtelse, om inte aravahyresbostaden eller aravahyreshuset är underkastade den förlängda begränsningstiden på tio år enligt 3 § i nämnda lag.

Lagen tillämpas också på lånevillkoren för bostads- och aravalån som beviljats sådana bostadsrättshussamfund som avses i 1 § 1 mom. lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), om lånen beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 8 punkten lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (651/1990) eller 21 § aravalagen (1189/1993).

2 § (18.1.2019/113)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att med ekonomiskt stöd förebygga ekonomiska svårigheter i aravahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt att förbättra situationen för aravahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med ekonomiska svårigheter. Syftet är också att minska statens risk för kreditförluster.

3 § (18.1.2019/113)
Definitioner

I denna lag avses med

1) lån med fasta villkor ett lån vars amorteringsplan baserar sig på en fast lånetid och på en ränta som kan ändras genom en förordning som med stöd av 45 § 3 mom. i aravalagen utfärdas av statsrådet,

2) annuitetslån ett lån vars ränta och amortering betalas av annuiteten på det sätt  som  föreskrivs i 11 a § i lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1185/1990) och i 17 §, 18 § 2 mom. och 23 § i aravalagen,

3) lån som till villkoren motsvarar annuitetslån ett lån vars ränta och amortering betalas av annuiteten på det sätt som föreskrivs i 2 § i lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån (1186/1990).

4 § (18.1.2019/113)
Förutsättningar för ändring av lånevillkor

Lånevillkoren för ett lån med fasta villkor, ett annuitetslån och ett lån som till villkoren motsvarar ett annuitetslån kan ändras, om det behövs för att sanera ekonomin eller förebygga ekonomiska svårigheter i ett aravahyreshussamfund eller bostadsrättshussamfund eller för att minska statens risk för kreditförluster. En ändring av lånevillkoren förutsätter också att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av att bostäder stått tomma, av bostadsmarknadssituationen i området eller av något annat godtagbart skäl som inte beror på ägaren, eller att sådana orsaker kan förutses leda till ekonomiska svårigheter.

En förutsättning för ändring av lånevillkoren är dessutom att Statskontoret har godkänt en saneringsplan för samfundet om hur samfundets ekonomi ska saneras eller hur det ska förhindras att samfundet hamnar i ekonomiska svårigheter.

5 § (14.6.2013/446)
Ändringar av lånevillkor

Lånetiden för ett lån med fasta villkor kan förlängas, räntan sänkas och amorteringsfria perioder beviljas.

Den årliga justeringen av annuiteten för ett annuitetslån och av annuiteten för ett lån som till villkoren motsvarar ett annuitetslån kan avbrytas för högst tio år och annuitetsräntan sänkas och ändras till en fast ränta.

Lånevillkoren kan ändras så att den maximala lånetiden för ett lån med fasta villkor, ett annuitetslån och ett lån som till villkoren motsvarar ett annuitetslån överskrids.

Annuitetslån och lån som till villkoren motsvarar annuitetslån kan ändras till lån med fasta villkor på så sätt att annuiteten ändras till en separat ränta och en separat amortering. De åtgärder som avses i 1 och 3 mom. kan vidtas vid ändring av lån.

6 § (18.1.2019/113)
Räntans storlek

Om räntan sänks med stöd av 5 § ska den årliga räntan trygga minst kreditkostnadernas värde vid tidpunkten för sänkningen.

7 §
Fastställande av annuitet

Då den justering som avbrutits enligt 5 § återupptas justeras annuiteten från den nivå den befinner sig på när åtgärden avslutas, på det sätt som föreskrivs i 11 d § lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1185/1990), 18 § 2 mom. aravalagen och 6 § 1 mom. lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån.

8 § (18.1.2019/113)
Åtgärder som ägaren förutsätts vidta

Ett villkor för ändring av lånevillkoren för ett lån med fasta villkor, ett annuitetslån och ett lån som till villkoren motsvarar ett annuitetslån är att aravahyreshussamfundets eller bostadsrättshussamfundets ägare

1) långsiktigt och till fullo handhar sitt eget ekonomiska ansvar och övriga ansvar för saneringen av samfundets ekonomi,

2) iakttar den av Statskontoret godkända saneringsplan som avses i 4 § 2 mom.,

3) under den tid för vilken lånevillkoren ändras inte uppbär ränta för de egna medel som ägaren placerat, och

4) uppfyller övriga krav som Statskontoret ställt i samband med ändringen av lånevillkoren.

9 §
Ansökan

Statskontoret beslutar på ansökan om ändring av lånevillkoren.

Statskontoret kan ge närmare anvisningar om ansökningsförfarandet samt om de utredningar som skall bifogas ansökan.

10 §
Tillsyn

Statskontoret övervakar att de villkor som nämns i 8 § uppfylls.

Statskontoret har rätt att av sökande få de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

11 § (7.8.2015/1046)
Sanktioner

Om en ägare handlar i strid med 8 § kan Statskontoret ålägga ägaren att för varje kalendermånad betala högst en halv procent av det enligt ändringen i byggnadskostnadsindex justerade anskaffningsvärdet för de hus eller bostäder vilkas lånevillkor omfattas av de åtgärder som avses i denna lag. Ersättningen kan dock påföras för högst två år. Statskontoret intäktsför ersättningen i Statens bostadsfond.

Om den ersättning som ägaren påförts blir uppenbart oskälig kan den sänkas i samband med att ersättningen påförs.

Om orsaken till att ersättning påförts avhjälps inom sex månader efter det att Statskontoret har meddelat ägaren att dennes verksamhet står i strid med 8 §, kan en i 1 mom. avsedd ersättning inte påföras.

12 § (19.12.2019/1437)
Ändringssökande

När det gäller Statskontorets beslut får sökanden begära omprövning på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

13 §
Delgivning av beslut

Ett beslut enligt denna lag får delges per post. Delfåendet anses därvid, om inte något annat visas, ha skett den sjunde dagen från det beslutet postades under uppgiven adress.

I övrigt iakttas vad som bestäms om delgivning i förvaltningsärenden.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 231/2002, MiUB 15/2002, RSv 152/2002

Ikraftträdelsestadganden:

14.6.2013/446:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

På ändringar som godkänts i lånevillkoren före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 42/2013, MiUB 3/2013, RSv 64/2013

7.8.2015/1046:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.1.2019/113:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 208/2018, MiUB 15/201, RSv 178/2018

19.12.2019/1437:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.