Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

1.11.2002/878

Handelskammarlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagen beslut föreskrivs:

1 §
Handelskamrarna och Centralhandelskammaren

En handelskammare är en medlemssammanslutning i Centralhandelskammaren, och dess verksamhetsområde är det distrikt som Centralhandelskammaren har fastställt för den. Handelskammaren skall utveckla verksamhetsförutsättningarna för näringslivet inom sitt verksamhetsområde samt sköta de offentliga uppgifter som har föreskrivits för den eller ålagts den.

Centralhandelskammaren är en sammanslutning som består av handelskamrarna och som verkar som handelskamrarnas gemensamma organ och stöder handelskamrarna vid skötseln av de uppgifter som ankommer på dem. Centralhandelskammaren utvecklar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i hela landet, beviljar förtjänsttecken som Finlands näringslivs erkänsla och sköter de offentliga uppgifter som ålagts den.

Om inte annat bestäms i denna lag, tillämpas föreningslagen (503/1989) på handelskamrarna och Centralhandelskammaren.

2 § (13.4.2007/475)
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

En handelskammare har till uppgift att bestyrka handlingar i utrikeshandeln då en sådan uppgift har ålagts den i eller med stöd av någon annan lag. (4.12.2015/1390)

2 mom. har upphävts genom L 18.9.2015/1143. (18.9.2015/1143)

Centralhandelskammaren har till uppgift att

1 punkten har upphävts genom L 18.9.2015/1143. (18.9.2015/1143)

2) välja skiljemännen och ansöka om förordnande av en god man för skiljeförfarande i de inlösensituationer om vilka föreskrivs särskilt i aktiebolagslagen (624/2006),

3) sköta de uppgifter som den har ålagts i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000), samt

4) sköta de uppgifter som den har ålagts i denna lag och i lagen om fastighetsfonder (1173/1997). (14.12.2012/779)

3 § (27.1.2017/66)
Tillstånd att grunda en handelskammare

Tillstånd att grunda en handelskammare beviljas av arbets- och näringsministeriet på framställning av Centralhandelskammaren. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning som har ekonomiska och funktionella förutsättningar att sköta de offentliga uppgifter som en handelskammare har ålagts.

Till Centralhandelskammarens framställning ska fogas sammanslutningens stadgar och den fastställelse av verksamhetsområdet som avses i 1 § 1 mom. samt en utredning om att sammanslutningen uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 1 mom. i denna paragraf.

Arbets- och näringsministeriet kan återkalla det tillstånd som avses i 1 mom., om de väsentliga förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls.

4 §
Centralhandelskammarens delegation

Vid Centralhandelskammaren utövas den beslutanderätt som tillkommer föreningsmöten av en delegation bestående av representanter som har valts av handelskamrarna.

Centralhandelskammarens stadgar innehåller bestämmelser om hur antalet representanter som en handelskammare väljer till Centralhandelskammarens delegation bestäms i proportion till antalet medlemmar i handelskammaren samt om hur delegationen fattar beslut om handelskamrarnas och Centralhandelskammarens inbördes betalningsandelar och om ändring av dem.

5 § (21.7.2006/638)
Inlösningsnämnd

Centralhandelskammarens delegation tillsätter för tre år i sänder en inlösningsnämnd som har till uppgift att välja skiljemän och ansöka om förordnande av en god man enligt vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 2 punkten.

Inlösningsnämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem men högst sju andra medlemmar, som ska åtnjuta allmänt förtroende och ha kännedom om näringslivet. Ordföranden, vice ordföranden samt två av de övriga medlemmarna ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik och två av dem ska ha behörighet för domartjänst. Minst en medlem ska utses på förslag av registrerade föreningar som huvudsakligen företräder andra än professionella investerare. (25.10.2013/727)

Inlösningsnämnden är beslutför när utom ordföranden eller vice ordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade eller jäviga, är inlösningsnämnden beslutför när närvarande är minst fyra andra medlemmar, som bland sig utser en medlem med juris kandidatexamen till ordförande. Beslut vid inlösningsnämndens sammanträden fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

6 § (21.7.2006/638)
Förfarandet i inlösningsnämnden samt kostnaderna

På medlemmarna och de anställda i den inlösningsnämnd som avses i 5 § tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de sköter sina uppgifter i nämnden. På behandlingen av ärenden i inlösningsnämnden tillämpas förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Centralhandelskammaren svarar för inlösningsnämndens kostnader och fastställer grunderna för arvodena till nämndens ordförande och övriga medlemmar. Centralhandelskammaren har rätt att hos inlösaren ta ut en avgift för kostnaderna för valet av skiljemän och för ansökan om förordnande av en god man. (25.10.2013/727)

7 §
Registeranmälningar

När tillståndet att grunda en handelskammare har beviljats skall handelskammaren utan dröjsmål anmälas för registrering i föreningsregistret. I registret görs då en särskild anteckning om att föreningen är verksam som handelskammare.

För registrering skall också anmälas namnen på ordförandena, de övriga medlemmarna och suppleanterna i de organ som en handelskammare eller Centralhandelskammaren har tillsatt för att sköta de offentliga uppgifter som avses i 2 §. För registrering skall också ges in kopior av handelskamrarnas och Centralhandelskammarens bokslut och revisionsberättelser. Bokslutet skall ges in för registrering inom två månader efter att det har godkänts.

Om handels- och industriministeriet återkallar tillståndet att grunda en handelskammare, gör ministeriet en anmälan om detta till Patent- och registerstyrelsen, som ur föreningsregistret skall stryka anteckningen om att föreningen är verksam som handelskammare. Föreningen skall inom tre månader från det att anteckningen ströks ur registret göra en anmälan om ändring av stadgar och namn till Patent- och registerstyrelsen, som skall behandla ändringsanmälan skyndsamt.

8 §
Bokföring och revision

Handelskamrarna och Centralhandelskammaren är bokföringsskyldiga. I fråga om deras bokföring tillämpas bestämmelserna i bokföringslagen (1336/1997).

Av Centralhandelskammarens bokslut ska det framgå att bestämmelsen om avgifter i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler har iakttagits. (18.9.2015/1143)

En handelskammare och Centralhandelskammaren skall ha minst två revisorer och två revisorssuppleanter, som skall vara revisorer godkända av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare. I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna i revisionslagen.

9 §
Rätt att använda benämningen handelskammare

Endast en förening om vilken i föreningsregistret har antecknats att den är verksam som handelskammare får använda benämningen "handelskammare" eller en motsvarande benämning på främmande språk samt endast ett gemensamt organ för handelskamrarna benämningen "Centralhandelskammare" eller motsvarande benämning på främmande språk.

10 § (27.1.2017/66)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

I andra beslut och beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs handelskammarförordningen (337/1988) av den 15 april 1988 jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

12 §
Övergångsbestämmelse

Centralhandelskammaren kan fortsätta med sin verksamhet som en sammanslutning som avses i 1 § genom att registrera sig inom tre månader från denna lags ikraftträdande med iakttagande av vad som i 7 § bestäms om registrering av en handelskammare i föreningsregistret.

En handelskammare som vid denna lags ikraftträdande har giltigt tillstånd för sin verksamhet kan fortsätta med sin verksamhet som en sammanslutning som avses i 1 § genom att inom tre månader från det att denna lag har trätt i kraft registrera sig med iakttagande av vad som i 7 § bestäms om registreringen av handelskammare.

RP 106/2002, EkUB 19/2002, RSv 121/2002

Ikraftträdelsestadganden:

8.6.2006/443:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 6/2006, EkUB 6/2006, RSv 52/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (32004L0025); nr EUT L 142, 30.4.2004, s. 12

21.7.2006/638:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

13.4.2007/475:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

30.11.2007/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007, KuUB 5/2007, RSv 52/2007

21.8.2009/652:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008, EkUB 4/2009, RSv 46/2009

14.12.2012/779:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

25.10.2013/727:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 71/2013, EkUB 22/2013, RSv 109/2013

7.8.2015/1006:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

4.12.2015/1390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 22/2015, KuUB 6/2015, RSv 50/2015

27.1.2017/66:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.