Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

19.9.2002/789

Statsrådets förordning om verkställighet av böter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002):

1 kap

Meddelanden om verkställighet

1 §
Meddelanden för verkställighet

För behandlingen vid Rättsregistercentralen, som sörjer för verkställigheten av de påföljder som nämns i 1 § lagen om verkställighet av böter (672/2002), skall

1) tingsrätten och hovrätten uppgöra ett sådant meddelande om avgörande som grundar sig på ett automatiskt databehandlingssystem och som följer ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär,

2) meddelande om avgöranden som gäller strafforder och ordningsbot samt meddelande om påförande av disciplinbot och den avgift som avses i 44 § 2 mom. och 45 b § militära disciplinlagen (331/1983) lämnas så som därom bestäms särskilt,

3) Statskontoret lämna meddelande om fordran som grundar sig på statens regressrätt enligt brottsskadelagen (935/1973),

4) andra domstolar och andra myndigheter som dömer ut nämnda påföljder föra bötesförteckning.

En domstol eller en annan myndighet skall för verkställigheten göra en kopia av sitt beslut, om en lägre domstol eller myndighet har uppgjort meddelande om avgörande i ärendet eller gjort anteckning i bötesförteckningen.

Meddelande om verkställighet behöver inte uppgöras om en statlig myndighet i enlighet med 3 § 2 mom. lagen om verkställighet av böter har åtagit sig att sörja för indrivningen.

Militär disciplinL 331/1983 har upphävts genom Lom militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014. BrottsskadeL 935/1973 har upphävts genom L 1204/2005. Se BrottsskadeL 1204/2005 5 kap.

2 §
Uppgifter i meddelanden om verkställighet

I meddelandet om verkställighet skall så som bestäms särskilt antecknas de uppgifter om påföljden och om den person som är föremål för påföljden vilka avses i 47 § 1 mom. 1, 2 och 6 punkten lagen om verkställighet av böter.

Om besvärstiden räknas från delfåendet av avgörandet, skall detta och delgivningsdagen antecknas i meddelandet.

3 §
Tingsrättens och hovrättens meddelanden om avgörande

Tingsrätten skall för varje månad till Rättsregistercentralen sända ett meddelande om avgörande enligt 1 § 1 mom. 1 punkten före den 15:e följande månad. Meddelandet får inte sändas före utgången av den tid som anges för anmälan av missnöje. När missnöje i ärendet har anmälts får inte meddelandet sändas förrän det har klarlagts om ändring söks. Meddelandet skall dock sändas inom 15 dagar efter utgången av besvärstiden.

Hovrätten skall inom en vecka efter det att ett avgörande meddelats eller avkunnats sända Rättsregistercentralen ett sådant meddelande om avgörande som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i fråga om de ärenden som den har behandlat som andra instans. Hovrätten skall, efter att det klarlagts om ändring söks i ärendet, sända meddelande om avgörande i de ärenden som den behandlat som första instans. Meddelandet skall dock sändas inom 15 dagar efter utgången av besvärstiden.

4 §
Statskontorets meddelande

För indrivning av statens regressfordringar enligt brottsskadelagen skall Statskontoret till Rättsregistercentralen sända ett beslut om betalning av ersättning när två månader har förflutit från utgången av den besvärstid som hänför sig till beslutet. När det gäller ersättningar som betalas i form av periodiska prestationer skall Statskontoret dessutom var sjätte månad tillställa Rättsregistercentralen en beräkning över de prestationer som betalts under denna tid.

5 §
Lämnande av utdrag ur bötesförteckningen samt kopior

Utdrag ur den bötesförteckning som avses i 1 § 1 mom. 4 punkten och kopior enligt 1 § 2 mom. skall för varje månad sändas till Rättsregistercentralen före den 15:e följande månad. Ett utdrag eller en kopia får dock inte sändas förrän det har klarlagts om avgörandet har vunnit laga kraft.

Något meddelande lämnas dock inte när det gäller ett avgörande av högsta domstolen genom vilket ansökan om besvärstillstånd har avslagits.

6 §
Meddelande om avgörande till Tullstyrelsen

I tullbrottmål skall i distributionsanvisningen för tingsrättens och hovrättens meddelande om avgörande eller i straffordern antecknas att en kopia sänts till Tullstyrelsen. Högsta domstolen skall i tullbrottmål sända Tullstyrelsen två kopior av sitt avgörande inom den tid som anges i 5 §.

2 kap

Verkställighet av en fordran

7 §
Uppgifter som skall lämnas till den betalningsskyldige

Till den betalningsskyldige skall i det sammanhang som avses i 11 § lagen om verkställighet av böter för betalningen lämnas uppgifter om den myndighet som fastställt fordran, det avgörande som ligger till grund för fordran, det obetalda beloppet, indrivningsnumret och kontouppgifterna i fråga om den myndighet som tar emot betalningen. I strafforderförfarandet ges motsvarande uppgifter som behövs för betalningen i samband med straffyrkandet.

Om den betalningsskyldige inte är närvarande när uppgifterna ges, skall de tillställas honom eller henne per post eller lämnas till hans eller hennes närvarande ombud eller lagliga företrädare.

När två eller flera personer solidariskt ansvarar för betalningen av en fordran, skall fordrans totala belopp meddelas var och en av dem.

8 §
Meddelande till utmätningsmannen om betalning och om att verkställigheten slutförts

Om fordran skall indrivas i utsökningsväg, skall Rättsregistercentralen lämna utmätningsmannen meddelande om betalningar som den har fått på annat sätt än genom utsökning.

Rättsregistercentralen skall underrätta utmätningsmannen om att verkställigheten har slutförts även när detta sker av annan anledning än att fordran har betalts.

9 §
Avstående från verkställighet

Rättsregistercentralen får avstå från verkställigheten, om den fordran eller den obetalda del av fordran som skall verkställas enligt lagen om verkställighet av böter är mindre än 10 euro.

Avstående från verkställighet får också ske om fordran eller den obetalda delen därav är mindre än 350 euro, fem år har förflutit från det att den lagakraftvunna domen eller det slutliga myndighetsavgörandet beträffande fordran meddelades eller avkunnades och det utgående från indrivningsåtgärderna är sannolikt att den obetalda delen inte kan indrivas.

10 §
Penningbelopp som inte återbetalas

Återbetalning enligt 22 § lagen om verkställighet av böter av penningbelopp eller ränta därpå skall inte ske, om penningbeloppet eller räntan är mindre än 5 euro.

3 kap

Förvandlingsstraff

11 §
Åtgärder i anslutning till stämning

Till den betalningsskyldige skall i samband med att han eller hon stäms in till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff för betalningen lämnas uppgifter om den myndighet som fastställt fordran, det avgörande som ligger till grund för fordran, det obetalda beloppet, indrivningsnumret och kontouppgifterna i fråga om den myndighet som tar emot betalningen.

Den tjänsteman som verkställt stämningen skall informera om stämningen genom att tillställa allmänna åklagaren och Rättsregistercentralen var sitt exemplar av stämningsbeviset.

Den stämningsberättigade tjänstemannen skall informera Rättsregistercentralen om de lagbestämda hinder för stämning som tjänstemannen upptäckt.

12 §
Lämnande av uppgifter som behövs för bestämmande av förvandlingsstraff

När stämning till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff har verkställts lämnar utmätningsmannen ur sitt datasystem till allmänna åklagaren ut de uppgifter om böterna och betalningssituationen som behövs för bestämmande av förvandlingsstraffet. Om en annan stämningsberättigad tjänsteman har verkställt stämningen, lämnar Rättsregistercentralen uppgifterna till åklagaren.

Allmänna åklagaren anhängiggör ett ärende gällande bestämmande av förvandlingsstraff i tingsrätten genom att till tingsrätten lämna ett yrkande på förvandlingsstraff och de uppgifter som avses i 1 mom.

13 §
Meddelande om betalning som skett efter stämningen

Den som tar emot en betalning skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om betalningen till allmänna åklagaren, om böterna i anslutning till bestämmandet av förvandlingsstraff helt eller delvis har betalts efter det att stämningsbeviset har sänts till åklagaren, men innan tingsrätten avgjort ärendet.

14 §
Allmänna åklagarens upplysningsplikt

Allmänna åklagaren skall meddela Rättsregistercentralen, utmätningsmannen på stämningsorten och den instämda betalningsskyldige, om allmänna åklagaren före behandlingsdagen konstaterar att förvandlingsstraff inte enligt lagen får bestämmas i stället för böter, eller om allmänna åklagaren med stöd av 28 § lagen om verkställighet av böter beslutar att avstå från att yrka förvandlingsstraff.

15 §
Meddelande om hinder för avgörande

Tingsrätten skall meddela allmänna åklagaren om den upptäcker att det föreligger hinder för avgörande av ärendet. I samband med meddelandet skall de handlingar som avses i 12 § 2 mom. återlämnas till åklagaren.

16 §
Meddelande om domstolens avgörande

Tingsrätten skall, när den avgjort ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, inom den tid som föreskrivs i 3 § 1 mom. sända Rättsregistercentralen ett meddelande enligt fastställt formular.

En högre domstol skall inom den tid som anges i 5 § till Rättsregistercentralen sända en kopia av sitt avgörande i ett ärende som avses i 1 mom.

Meddelande om avgörande skall sändas även om en rättelse enligt 33 § lagen om verkställighet av böter. Meddelandet om rättelse görs i det meddelande om avgörande som avses i 1 och 2 mom., om det ännu inte har hunnit sändas. I fråga om rättelser som gjorts efter detta skall en kopia av avgörandet beträffande rättelsen utan dröjsmål sändas till Rättsregistercentralen.

17 §
Meddelande om betalning som skett efter bestämmande av förvandlingsstraff

Den som tar emot en betalning skall utan dröjsmål underrätta Rättsregistercentralen om betalningen, om den som har dömts till förvandlingsstraff betalar hela det belopp som avses i 35 § lagen om verkställighet av böter innan han eller hon anländer till straffanstalten. Rättsregistercentralen skall sedan utan dröjsmål underrätta utmätningsmannen om betalningen, om verkställighet av förvandlingsstraffet redan har sökts och om beloppet inte har betalts till utmätningsmannen.

18 §
Meddelande om uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff

När utmätningsmannen beviljar uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff skall utmätningsmannen meddela Rättsregistercentralen om uppskovet samt om tidpunkten när det upphör.

Om ett uppskov beviljas av Brottspåföljdsmyndigheten, ska den underrätta utmätningsmannen och Rättsregistercentralen om de omständigheter som nämns i 1 mom. (17.12.2009/1106)

19 §
Straffanstaltens upplysningsplikt

Den tjänsteman i straffanstalten som ansvarar för verkställigheten skall underrätta Rättsregistercentralen om att den som dömts till förvandlingsstraff tagits emot vid straffanstalten och om betalningar som denne gjort där.

4 kap

Förverkandepåföljd

20 § (23.5.2013/368)
Ansökan om verkställighet av förverkandepåföljd och av vissa förelägganden

Rättsregistercentralen ska hos den polisinrättning som anges i 41 § i lagen om verkställighet av böter ansöka om verkställighet av förverkandepåföljd som avser egendom och penningbelopp som polismyndigheten innehar samt av ett sådant föreläggande om att avliva djur som avses i 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen (39/1889). Av ansökan, som baserar sig på de uppgifter som införts i bötesregistret, ska framgå var den egendom som dömts förverkad finns, om egendomen inte innehas av polismyndigheten och om Rättsregistercentralen har uppgifter om platsen, samt de uppgifter som behövs för redovisningen av pengarna.

Rättsregistercentralen ska ansöka om verkställighet av ett sådant föreläggande om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas som avses i 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) hos den myndighet som avses i 3 kap. 1 § i utsökningsbalken (705/2007).

21 §
Förvarande vid värdering av egendom som dömts förverkad

Den värdering som föreskrivs i 43 § lagen om verkställighet av böter görs i enlighet med Polisstyrelsens anvisningar av en person som tillsatts av den polisinrättning som verkställer förverkandepåföljden. (17.12.2009/1106)

Tiden och platsen för värderingsförrättningen skall i god tid meddelas den som äger egendomen och som är anträffbar samt en sådan tredje person som har en rätt som avser egendomen.

Värderingsmannen skall upprätta ett protokoll över förrättningen och underteckna det. Av protokollet skall framgå grunderna för värderingen, värderingspris och huruvida de i 2 mom. nämnda personerna blivit underrättade om tiden och platsen för förrättningen och varit närvarande vid denna.

En polisman på den ort där egendomen förvaras skall närvara vid värderingsförrättningen och i protokollet intyga att värderingen förrättats på behörigt sätt. Kostnaderna för värderingen betalas av statsmedel.

22 § (17.12.2009/1106)
Meddelande om verkställighet av en förverkandepåföljd

Polisinrättningen ska på det sätt som föreskrivs i 25 § underrätta Rättsregistercentralen om vidtagandet av eller hinder för den verkställighetsåtgärd som avses i 38 § 1 mom. i lagen om verkställighet av böter.

5 kap

Särskilda bestämmelser

23 §
Deponering och redovisning av betalningar

I fråga om deponering och redovisning av betalningarna skall de bestämmelser som förpliktar de myndigheter och tjänstemän som deltar i verkställigheten iakttas.

Om något annat inte bestäms skall en i 12 § 1 mom. lagen om verkställighet av böter avsedd tjänsteman som tagit emot en betalning deponera medlen på kontot för tjänstemedel eller på något annat tillförlitligt sätt, om medlen inte har betalats in på det nämnda kontot eller genast redovisas. Redovisningen till Rättsregistercentralen skall om möjligt göras utan omotiverat dröjsmål. Av redovisningen skall framgå den betalningsskyldige, fordran, indrivningsnumret, betalningens belopp och dagen för inbetalningen.

24 §
Registrering av verkställighetsåtgärder

Utmätningsmannen och en annan tjänsteman som vidtar verkställighetsåtgärder skall så som det bestäms särskilt registrera de verkställighetsåtgärder som de har vidtagit med stöd av lagen om verkställighet av böter.

25 §
Meddelanden om verkställighetsåtgärder

Den upplysningsplikt som hänför sig till åtgärder för verkställighet av påföljder enligt lagen om verkställighet av böter skall uppfyllas med hjälp av teknisk anslutning, om en sådan förbindelse finns mellan den som sänder och den som tar emot ett meddelande. I annat fall sänds ett exemplar eller en kopia av den handling som sätts upp i samband med verkställighetsåtgärden eller en annan tillräcklig skriftlig utredning.

26 §
Utredning av fel, oklarheter och brister

Om de uppgifter som tillställts Rättsregistercentralen är oriktiga, oklara eller bristfälliga eller om uppgifterna inte har lämnats inom utsatt tid, skall Rättsregistercentralen uppmärksamma myndigheten på detta för att en rättelse skall göras eller uppgifterna erhållas.

En tjänsteman som vidtar verkställighetsåtgärder enligt lagen om verkställighet av böter och som upptäcker ett fel, en oklarhet eller en bristfällighet i uppgifterna i ett verkställighetsärende, skall underrätta Rättsregistercentralen om detta eller, om uppgifterna kommer från något annat ställe, underrätta den myndighet som lämnat uppgifterna.

27 § (17.12.2009/1106)
Meddelande om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten

Fullföljdsdomstolen ska utan dröjsmål underrätta Rättsregistercentralen eller den statliga myndighet som sköter självindrivningen om beslut om förbud mot eller avbrytande av verkställighet som gäller en påföljd enligt lagen om verkställighet av böter. Om beslutet ska Rättsregistercentralen eller den nämnda myndigheten utan dröjsmål underrätta den utmätningsman eller den polisinrättning som ska verkställa påföljden.

28 §
Meddelanden till justitiekanslern i statsrådet

Rättsregistercentralen skall, i enlighet med de anvisningar som justitiekanslern i statsrådet utfärdat, varje månad tillställa justitiekanslern kopior av de meddelanden om avgöranden som behövs för övervakningen av utdömandet och verkställigheten av straff. Uppgifter om böter som dömts ut genom strafforder skall i enlighet med riksåklagarens anvisningar sändas till Riksåklagarämbetet.

29 §
Meddelande om benådning

Den tjänsteman som har berett ett benådningsärende skall lämna meddelande om benådningen till Rättsregistercentralen eller till den statliga myndigheten som skött självindrivningen, om personen helt eller delvis benådats beträffande en straffrättslig påföljd som avses i lagen om verkställighet av böter.

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelser

Statskontoret skall inom ett år efter ikraftträdandet av denna förordning för verkställigheten tillställa Rättsregistercentralen ett i 4 § avsett beslut om betalning av ersättning i alla de ärenden där beslut har fattats före ikraftträdandet av denna förordning. Samtidigt skall Statskontoret tillställa Rättsregistercentralet en beräkning av prestationer som gäller ersättningar som betalas i form av periodiska prestationer och som Statskontoret betalat fram till dess.

Rättsregistercentralen skall på det sätt som bestäms i 41 § lagen om verkställighet av böter söka verkställighet i de ärenden som med stöd av 56 § 4 mom. i nämnda lag upphör att vara anhängiga hos utmätningsmyndigheterna.

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2009/1106:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

23.5.2013/368:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.