Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

14.6.2002/504

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda minderårigas personliga integritet och främja deras personliga säkerhet. I lagen föreskrivs om ett förfarande för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som väljs för arbete med minderåriga.

2 § (28.12.2012/926)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande och som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga.

På de villkor som anges i 1 mom. tillämpas lagen även på

1) arbetstjänst som fullgörs av civiltjänstgörare enligt 1 § i civiltjänstlagen (1446/2007),

2) arbete som en person som deltar i arbetsprövning enligt 54 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) utför på en arbetsplats, (23.3.2023/422)

2 punkten har ändrats genom L 422/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

2) arbete som en person som deltar i arbetsprövning enligt 4 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) utför på en arbetsplats,

3) familjevård som lämnas av familjevårdare enligt 3 § i familjevårdslagen (263/2015), (18.6.2021/547)

4) serviceproducenter enligt lagen om privat socialservice (922/2011),

5) serviceproducenter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), och

6) skaffande av tjänster för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Denna lag tillämpas dock inte på sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som sammanlagt varar högst tre månader under en ettårsperiod, om inte något annat följer av 5 b §. Vidare gäller att civiltjänstcentralerna inte kan förordna en person att utföra uppgifter som avses i denna lag, om personen i fråga inte vill ta emot sådana uppgifter. (18.6.2021/547)

3 §
Arbetsgivarens skyldighet att kräva uppvisande av straffregisterutdrag

Arbetsgivaren ska kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) när personen första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som avses i 2 § eller första gången tilldelas sådana uppgifter. Med arbetsgivare avses i denna lag även civiltjänstcentralen enligt 7 § i civiltjänstlagen och en arbetskraftsmyndighet som ingår avtal om arbetsprövning. (23.3.2023/422)

1 mom. har ändrats genom L 422/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Arbetsgivaren ska kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) när personen första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som avses i 2 § eller första gången tilldelas sådana uppgifter. Med arbetsgivare avses i denna lag även civiltjänstcentralen enligt 7 § i civiltjänstlagen och arbets- och näringsmyndigheter som ingår avtal om arbetsprövning. (28.12.2012/926)

Om ett straffregisterutdrag inte finns att tillgå när en kommun eller samkommun tillsätter en tjänst, skall valet vara villkorligt och bekräftas först när ett utdrag har visats upp. Den som villkorligt valts till tjänsten skall visa upp ett straffregisterutdrag senast inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet om valet eller inom en längre tidsfrist som den myndighet som tillsätter tjänsten beviljat av särskilda skäl. Om utdraget inte visas upp inom ovan avsedd tid, förfaller valet. Den myndighet som gjort det villkorliga valet fattar beslut om att valet skall bekräftas eller förfalla. En behörig lägre verkställande myndighet kan besluta om bekräftandet.

I de fall som avses i 2 § förutsätts för utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande enligt statstjänstemannalagen (750/1994) att personen i fråga på begäran har visat upp ett straffregisterutdrag för myndigheten.

4 § (22.7.2011/932)
Straffregisterutdrag beträffande dem som producerar privat socialservice eller privata hälso- och sjukvårdstjänster

Om verksamhetsområdet för den som producerar privat socialservice eller privata hälso- och sjukvårdstjänster omfattar tjänster för minderåriga, ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket innan dessa beviljar tillstånd kräva att en person som inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande och vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även en kommun som efter att ha mottagit en anmälan enligt 11 § i lagen om privat socialservice eller 28 § 1 mom. i lagen om barndagvård (36/1973) omedelbart ska kräva att personen i fråga visar upp ett straffregisterutdrag.

Ett i denna paragraf avsett utdrag ska krävas också innan någon annan än den som anges i ansökan om tillstånd eller i anmälan ges arbetsuppgifter som avses i 2 §. Serviceproducenten ska underrätta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket eller kommunen om saken.

Rubriken i L om barndagvård 36/1973 har ändrats genom L 580/2015 och L 36/1973 har upphävts genom L om småbarnspedagogik 540/2018.

5 §
Straffregisterutdrag beträffande familjevårdare

Om ett uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen gäller familjevård av minderåriga, skall kommunen eller samkommunen innan uppdragsavtalet ingås kräva att personen i fråga visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

FamiljevårdarL 312/1992 har upphävts genom L 263/2015, se FamiljevårdsL 263/2015 3 och 10 §.

5 a § (19.12.2003/1138)
Straffregisterutdrag vid morgon- och eftermiddagsverksamhet

Om en kommun eller samkommun skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning av en offentlig eller privat serviceproducent, skall kommunen eller samkommunen kräva att en person vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § 1 mom. utan dröjsmål visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen, om inte personen i fråga sköter dessa uppgifter inom ett tjänste- eller anställningsförhållande till serviceproducenten. Ett straffregisterutdrag skall visas upp också innan någon annan person än den som anges i avtalet anställs för uppgifter enligt 2 §. Serviceproducenten skall anmäla saken till kommunen eller samkommunen.

5 b § (18.6.2021/547)
Rätt att kräva uppvisande av straffregisterutdrag

Utöver vad som föreskrivs i 3–5 och 5 a § har arbetsgivare och med arbetsgivare jämförbara aktörer, sådana myndigheter och kommuner som avses i 4 § och sådana kommuner och samkommuner som avses i 5 och 5 a §, i fråga om arbetsuppgifter som varar högst tre månader rätt att kräva att ett straffregisterutdrag uppvisas innan en person anställs, ett tillstånd beviljas, ett beslut fattas eller ett uppdragsavtal ingås eller efter att en anmälan mottagits.

6 §
Straffregisterutdragets giltighetstid

Ett straffregisterutdrag som med stöd av denna lag har visats upp för kontroll av brottslig bakgrund får inte vara äldre än sex månader.

7 § (18.6.2021/547)
Anteckning om uppvisat straffregisterutdrag och återlämnande av utdraget

I personuppgifterna om den som visat upp ett straffregisterutdrag får endast antecknas att utdraget har visats upp samt datum för utdraget. Arbetsgivaren eller någon annan som enligt denna lag har fått se straffregisterutdraget får inte kopiera det. Straffregisterutdraget ska utan dröjsmål återlämnas till den som visat upp det.

8 §
Tystnadsplikt

Uppgifter i straffregisterutdraget får inte röjas för andra än de som nödvändigtvis behöver dem för att besluta om en person skall tilldelas arbetsuppgifter som ingår i tillämpningsområdet för denna lag. Uppgifter som är skyddade av tystnadsplikten får inte röjas för utomstående ens efter det att personen inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen.

9 §
Platsannons

När arbetsuppgifter som avses i denna lag utannonseras skall det i platsannonsen nämnas att den som anställs skall visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

10 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot skyldigheten enligt 3, 4 eller 5 § att kräva uppvisande av ett i 6 § 2 mom. straffregisterlagen avsett straffregisterutdrag,

2) bryter mot skyldigheten enligt 4 § 3 mom. att underrätta regionförvaltningsverket eller kommunen om att någon annan än den som anges i ansökan om tillstånd eller i anmälan ges arbetsuppgifter som avses i lagen, eller (22.12.2009/1525)

3) bryter mot skyldigheten enligt 7 § att utan dröjsmål återlämna ett straffregisterutdrag till den som visat upp det,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om kontroll av brottslig bakgrund dömas till böter. Ansvaret för arbetsgivaren eller dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § strafflagen (39/1889).

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 8 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen. (15.3.2019/348)

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 3/2002, ApUB 1/2002, RSv 61/2002

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2003/1138:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

RP 57/2003, KuUB 2/2003, RSv 88/2003

28.12.2007/1449:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

22.12.2009/1525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.7.2011/932:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010, ShUB 56/2010, RSv 342/2010

28.12.2012/926:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

15.3.2019/348:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 97/2018, AjUB 12/2018, RSv 236/2018

18.6.2021/547:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 4/2021, AjUB 6/2021, RSv 78/2021

23.3.2023/422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.