Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

28.12.2001/1502

Sparbankslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Se L om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar 375/2021 6 § 3 mom., som gäller temporärt 8.5.2021–30.6.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på sparbanker. Den tillämpas dessutom på sparbanksaktiebolag, enligt vad om föreskrivs i 6 kap.

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet. (8.8.2014/614)

2 §

En sparbank kan bildas av minst tio sammanslutningar eller stiftelser eller av minst tjugo fysiska personer. Den som är försatt i konkurs, har meddelats näringsförbud eller är omyndig får inte vara stiftare.

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över banken eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (30.7.2004/703)

3 §

I en sparbanks stiftelseurkund skall nämnas

1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort och postadress,

2) grundkapital,

3) den tid inom vilken grundkapitalet skall betalas in, samt

4) när och hur bankens konstituerande stämma skall hållas.

4 §

En sparbank skall ha stadgar med bestämmelser om

1) bankens firma,

2) den kommun i Finland som är bankens hemort,

3) grundkapitalets och en eventuell grundfonds storlek eller, om grundkapitalet eller grundfonden kan nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, dess minimi- och maximibelopp, varvid minimibeloppet skall utgöra minst en fjärdedel av maximibeloppet, samt det nominella beloppet av en grundfondsandel,

4) hur sparbanksstämma skall sammankallas och vilka ärenden som skall behandlas på den, om bankens principaler skall väljas av sparbanksstämman,

5) antalet principaler, deras mandattid och avgångsålder, förfarandet vid val av principaler och de villkor på vilka insättarna samt grundfondsandelsägarna har rätt att delta i valet, principalernas behörighet, tiden för principalernas ordinarie möten samt om vem som skall sammankalla mötet och hur detta skall ske,

6) förvaltningsrådets uppgifter, antalet eller minimi- och maximiantalet medlemmar och eventuella suppleanter i förvaltningsrådet samt deras mandattid och avgångsålder, ifall banken har ett förvaltningsråd,

7) antalet eller minimi- och maximiantalet styrelsemedlemmar och eventuella suppleanter samt deras mandattid och avgångsålder,

8) styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt verkställande direktörens och dennes ställföreträdares rätt att höra till förvaltningen för ett annat affärsföretag,

9) hur granskningen av bankens skötsel och förvaltning skall ordnas,

10) hur förvaltningen vid bankens driftställen skall ordnas,

11) vilka som har rätt att teckna bankens firma,

12) den tid inom vilken bokslutet skall överlämnas till revisorerna,

13) antalet revisorer och revisorssuppleanter och deras mandattid, samt om

14) användningen av överskott då banken upplöses.

5 §

När en sparbank ansöker om koncession skall det visas att grundkapitalet har tecknats. Grundkapitalet skall tecknas i stiftelseurkunden eller i en teckningslista som innehåller en kopia av stiftelseurkunden. Stiftarna beslutar om godkännande av teckningen.

6 §

Den konstituerande stämman skall fatta beslut om att bilda sparbanken.

Vid den konstituerande stämman skall

1) stiftarna lägga fram stiftelseurkunden i original, samt

2) beslutas när principalerna skall väljas, om detta inte bestäms i stiftelseurkunden.

7 §

Inom sex månader från beslutet om bildandet av sparbanken skall detta anmälas för registrering, enligt vad som föreskrivs särskilt. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar i sparbankens styrelse om att det föreskrivna grundkapitalet har inbetalts.

Om sparbanken inte har anmälts för registrering inom den i 1 mom. angivna tiden, förfaller bildandet. Bildandet förfaller också i det fall att registrering av banken har förvägrats. Styrelsemedlemmarna svarar solidariskt för återbetalningen av inbetalda belopp av det tecknade grundkapitalet och grundfonden jämte uppkommen avkastning, efter att kostnaderna för anskaffningen av koncessionen och för registreringen har dragits av.

8 §

Före registreringen kan sparbanken inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser och inte heller söka, kära eller svara vid domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i ärenden som gäller bildandet av sparbanken och sparbankens koncession samt annars vidta åtgärder för att få betalning för de tecknade beloppen av grundkapitalet och grundfonden.

Då en förpliktelse har uppkommit genom en åtgärd som har vidtagits på sparbankens vägnar innan denna registrerats, är de som deltagit i och beslutat om åtgärden solidariskt ansvariga för förpliktelsen. Ansvaret för en förpliktelse som följer av stiftelseurkunden eller har uppkommit efter den konstituerande stämman övergår dock på sparbanken efter att denna har registrerats.

9 §

Principalmötet beslutar på förslag av styrelsen om ändring av sparbankens stadgar. Förslaget har godkänts om minst två tredjedelar av principalerna är närvarande vid mötet och enhälligt omfattat förslaget utan ändringar. I annat fall skall frågan för slutligt avgörande hänskjutas till ett nytt principalmöte som hålls tidigast en månad därefter. En stadgeändring som omfattas av minst två tredjedelar av de vid detta möte närvarande principalerna anses ha blivit godkänd av principalerna.

Ett beslut om en stadgeändring som innebär begränsning av den rätt till sparbankens vinst som redan utgivna grundfondsandelar medför, kräver samtycke av samtliga grundfondsandelsägare.

En ändring av sparbankens stadgar träder i kraft då den har registrerats.

2 kap

Eget kapital

10 § (30.12.2015/1625)

Sparbankens bundna egna kapital består av grundkapitalet, reservfonden och fonden för verkligt värde och av en eventuell uppskrivningsfond och grundfond. Övriga fonder samt räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperioders vinst hänförs till det fria egna kapitalet.

11 §

Grundkapitalet återbetalas inte. Grundkapitalet får användas för täckande av bankens förluster till den del som det fria egna kapital som den fastställda balansräkningen utvisar, reservfonden och de övriga för ändamålet avsedda fonderna, avsättningarna eller reserverna inte förslår.

Reservfonden får användas för täckande av bankens förluster till den del som den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar samt de övriga för ändamålet avsedda fonderna, avsättningarna och reserverna inte förslår. Reservfonden får dessutom användas för ökning av grundkapitalet och grundfonden samt för sådan inlösning som avses i 71 § 1 mom.

Uppskrivningsfonden får användas endast för ökning av grundfonden.

12 §

Sparbanken kan genom beslut av principalerna öka grundkapitalet genom överföring av medel från reservfonden, högst till det belopp som styrelsen har föreslagit.

Ökningen av grundkapitalet skall anmälas för registrering utan dröjsmål, dock senast ett år efter beslutet.

Grundkapitalet anses ha blivit ökat då ökningen har registrerats.

13 §

Sparbanken kan genom beslut av principalerna inrätta en grundfond, om så föreskrivs i stadgarna och om bankens eget kapital uppgår till minst en miljon euro.

En stadgebestämmelse eller en stadgeändring som förutsätter att grundfonden registreras eller att den registrerade grundfonden ökas eller nedsätts skall anmälas för registrering och registreras först samtidigt som grundfonden registreras, ökas eller nedsätts.

Grundfonden uppdelas på grundfondsandelar som alla skall vara lika stora.

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om banken upplöses, eller om en grundfondsandelsägare med stöd av 74 eller 87 f § eller 89 § 3 mom. har rätt till inlösning av grundfondsandelen. (28.12.2007/1423)

14 §

Sparbankens samtliga grundfondsandelar medför lika rätt i banken. I stadgarna kan dock bestämmas att det finns grundfondsandelar av olika slag eller att sådana kan utges. Samtidigt skall anges skillnaderna mellan de olika slagen av grundfondsandelar samt antalet grundfondsandelar av varje slag.

I stadgarna kan bestämmas att vissa slag av grundfondsandelar i angiven ordning kan omvandlas till grundfondsandelar av något annat slag. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering. En grundfondsandel har omvandlats då registreringen har skett.

15 §

En grundfondsandelsägare har rätt

1) att delta i fondemission enligt 32 §,

2) till vinstutdelning enligt 41 §,

3) att delta i val av principaler enligt 43 § 3 mom., om så bestäms i sparbankens stadgar,

4) att kräva att grundfondsandelen löses in enligt 71 §,

5) till en andel av grundfonden vid upplösning av banken enligt 113 §,

6) att tillsammans med andra grundfondsandelsägare få principalmötet sammankallat enligt 44 b § 1 mom. eller att få ett ärende upptaget till behandling vid mötet enligt 44 b § 2 mom., om de innehar minst en tiondel av samtliga grundfondsandelar, (8.7.2022/664)

7) att klandra principalernas beslut i sådana fall som nämns i 59 §, samt

8) att klandra sparbankens slutredovisning i sådana fall som nämns i 115 §.

Egna grundfondsandelar som innehas av en sparbank medför inte några rättigheter i sparbanken. (1.12.2006/1066)

16 §

Den som har tecknat en grundfondsandel skall ges ett grundfondsbevis som är ställt till en namngiven person och kan avse flera grundfondsandelar. Ett grundfondsbevis kan endast ges en grundfondsandelsägare som har införts i grundfondsandelsboken. Grundfondsbevis får inte ges ut förrän grundfonden eller ökningen av den har registrerats och grundfondsandelen betalts i sin helhet.

I grundfondsbeviset skall anges sparbankens firma, slaget av grundfondsbevis och dess ordningsnummer samt grundfondsandelens nominella belopp. Beviset skall dateras och undertecknas av styrelsen eller av en person som styrelsen har bemyndigat. Namnteckningen får vara tryckt eller framställd på något annat jämförbart sätt.

På begäran av en grundfondsandelsägare skall styrelsen mot en skälig avgift dela upp eller sammanslå grundfondsbevis.

17 §

Innan ett grundfondsbevis ges ut kan sparbanken ge ut ett interimsbevis som är ställt till en namngiven person och avser en eller flera grundfondsandelar samt innehåller ett villkor om att grundfondsbeviset kan ges ut endast mot återlämnande av interimsbeviset. Beviset skall på begäran förses med en anteckning om betalningar som har erlagts för grundfondsandelen.

18 §

En grundfondsandel kan utan begränsningar överlåtas och förvärvas. Efter ett beslut om ökning av grundfonden kan rätten att teckna nya grundfondsandelar överlåtas separat.

En sparbank eller dess dotterföretag får inte mot vederlag förvärva en annan sparbanks grundfondsandelar eller moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt. (1.12.2006/1066)

Bestämmelser om en sparbanks rätt att förvärva och inlösa egna grundfondsandelar finns i 40 a–40 1 §. (1.12.2006/1066)

19 §

Då ett grundfondsbevis eller interimsbevis överlåts eller pantsätts skall de bestämmelser om löpande skuldebrev som ingår i 13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev (622/1947) tillämpas. Vid tillämpningen av dem skall den som innehar grundfondsbeviset eller interimsbeviset och som enligt vad sparbanken antecknat på handlingen är införd som ägare i grundfondsandelsboken jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. i lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrev gällande.

20 §

Sparbankens styrelse skall föra bok över bankens samtliga grundfondsandelar (grundfondsandelsbok). I boken antecknas grundfondsandelarna i nummerföljd, dagen för utgivandet samt ägarens fullständiga namn, yrke, medborgarskap och postadress.

Över grundfondsandelsägarna skall föras en alfabetisk förteckning (förteckning över grundfondsandelsägare) som skall innehålla de personuppgifter som nämns i 1 mom. samt uppgifter om det antal grundfondsandelar som var och en äger.

Om det finns olika slag av andelar i grundfonden skall av grundfondsandelsboken framgå till vilket slag varje grundfondsandel hör.

Grundfondsandelsboken och förteckningen över grundfondsandelsägare skall hållas framlagda för allmänheten på sparbankens huvudkontor. Var och en har rätt att mot ersättande av bankens kostnader få en kopia av hela eller en del av boken och förteckningen.

21 §

Om förvärvaren av ett grundfondsbevis har anmält sitt förvärv till sparbanken och på ett tillförlitligt sätt styrkt detta samt visat att föreskriven överlåtelseskatt har betalats, eller om banken har fått anmälan om någon annan förändring i de förhållanden som har antecknats i grundfondsandelsboken, skall dessa utan dröjsmål antecknas i grundfondsandelsboken och i förteckningen över grundfondsandelsägare. Anteckningen skall dateras.

Om den senaste överlåtelsen av ett grundfondsbevis har tecknats på grundfondsbeviset eller interimsbeviset in blanco, skall den nya ägarens namn antecknas i beviset innan förvärvet antecknas i förteckningen och boken. På ett grundfondsbevis eller interimsbevis som har uppvisats för banken skall antecknas att det har blivit noterat samt datum då detta har skett.

Sparbankens utbetalning av vinstandelar och utgivning av nya grundfondsbevis är giltiga om mottagaren är en ägare eller rättsinnehavare som är införd i grundfondsandelsboken, utom i det fall att banken visste eller borde ha vetat att betalningen görs eller grundfondsbeviset utges till fel person.

22 §

Förvärvaren av ett grundfondsbevis har inte rätt att utöva de rättigheter i sparbanken som tillkommer en grundfondsandelsägare, förrän han eller hon har införts i grundfondsandelsboken eller hos banken anmält sitt förvärv och styrkt detta.

Sparbanken skall på begäran göra anteckning i grundfondsandelsboken om var och en som kan visa att han eller hon genom pantsättning, enligt uppdrag eller på grund av någon annan omständighet har rätt till vinst som sparbanken delar ut eller till nya grundfondsandelar då grundfonden ökas. Anteckningen skall strykas då det visas att rätten har upphört.

23 §

Om ägaren av en grundfondsandel med stöd av 113 § 2 mom. får betalning för den skiftesandel som grundfondsandelen berättigar till, skall detta utan dröjsmål antecknas på grundfondsbeviset. På beviset skall också antecknas om det har makulerats eller om dess nominella belopp har ökats eller minskats utan betalning.

På ett grundfondsbevis skall också antecknas om det ersätter ett annat grundfondsbevis som har dödats.

24 §

Om ett grundfondsbevis enligt denna lag skall förses med en anteckning eller om det enligt principalmötets beslut om grundfondsbevis skall bytas ut mot två eller flera bevis, kan sparbanken innehålla den vinstandel som faller ut på grundfondsbeviset tills det har visats upp i detta syfte.

25 §

Grundfonden kan ökas genom att grundfondsandelar tecknas mot betalning eller genom att deras nominella belopp ökas mot betalning (nyemission) eller genom utgivning av grundfondsandelar eller ökning av andelarnas nominella belopp utan betalning (fondemission).

26 §

Principalmötet beslutar om ökning av grundfonden på förslag av styrelsen. Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall tecknas, vederlagets minimi- och maximibelopp samt bemyndigandets giltighetstid, kan styrelsen bemyndigas att besluta om en ökning av grundfonden i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst fem år. (1.12.2006/1066)

I ett beslut om nyemission skall nämnas

1) det belopp med vilket grundfonden skall ökas eller det lägsta och det högsta beloppet för ökningen,

2) av vilka slag de nya grundfondsandelarna är, om det i banken finns eller kan finnas grundfondsandelar av olika slag,

3) vem som har rätt att teckna grundfondsandelar,

4) teckningstiden samt den kortare tid, minst en månad från teckningstidens början, inom vilken de som har rätt att teckna grundfondsandelar kan utöva sin rätt,

5) en grundfondsandels nominella belopp samt det belopp som skall betalas för andelen,

6) den tid inom vilken grundfondsandelarna skall betalas,

7) den grund enligt vilken de grundfondsandelar bjuds ut till teckning för vilka teckningsrätten inte har använts inom utsatt tid, samt den grund enligt vilken grundfondsandelarna vid överteckning skall fördelas, om inte sparbankens styrelse ges beslutanderätt i dessa frågor.

(1.12.2006/1066)

Om ökningsbeslutet till sitt innehåll avviker från vad som nämns i möteskallelsen, skall de som enligt beslutet har rätt att teckna grundfondsandelar utan dröjsmål underrättas om beslutet på det sätt som gäller kallelse till principalmöte. Samtidigt skall det meddelas hur de som vill utöva sin rätt skall förfara. Teckningstiden börjar inte löpa förrän detta har meddelats.

Styrelsens förslag till beslut om ökning av grundfonden skall hållas framlagt på sparbankens huvudkontor under minst en vecka före principalmötet samt läggas fram vid detta. I förslaget skall nämnas det belopp varmed grundfonden ökas.

Om något bokslut inte behandlas vid mötet skall följande handlingar fogas till förslaget:

1) kopior av handlingarna som gäller det senaste bokslutet, försedda med anteckning om det beslut om vinst eller förlust som fattats vid principalmötet,

2) styrelsens redogörelse för händelser som har väsentlig betydelse för bankens ställning och som har inträffat efter bokslutet, samt

3) ett utlåtande av revisorerna och av förvaltningsrådet, om banken har ett sådant, om redogörelsen.

Ökningen av grundfonden skall anmälas för registrering utan dröjsmål, dock senast ett år efter beslutet. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga styrelsemedlemmar om att det belopp som har betalts för den ökning som skall registreras innehas av banken, samt revisorernas intyg om saken.

En förutsättning för registreringen är att ökningen stämmer överens med ökningsbeslutet och att hela ökningsbeloppet har betalts till sparbanken.

Grundfonden anses ha blivit ökad då ökningen har registrerats.

27 §

Teckning av grundfondsandelar skall ske på en teckningslista som innehåller beslutet om ökning av grundfonden. Kopior av sparbankens stadgar samt av de handlingar som har lagts fram till påseende enligt 26 § skall fogas till teckningslistan eller hållas framlagda för tecknarna på en plats som nämns i listan.

28 §

Det belopp som skall betalas för en grundfondsandel får inte understiga andelens nominella belopp. Beloppet skall betalas i pengar.

Vid en ökning av grundfonden genom nyemission får de nya grundfondsandelarna tecknas till ett belopp som är lägre än det nominella beloppet under förutsättning att skillnaden mellan de nya andelarnas sammanlagda nominella belopp och det belopp som skall betalas för dem överförs till grundfonden från reservfonden eller från någon annan för ändamålet avsedd fond. Om skillnaden överstiger en fjärdedel av de nya grundfondsandelarnas nominella belopp, är beslutet giltigt endast om det har fattats i den ordning som föreskrivs i 9 §.

Om det belopp som har erhållits för grundfondsandelarna överstiger det nominella beloppet, skall det överskjutande beloppet överföras till reservfonden.

29 §

Om det belopp som skall betalas för en grundfondsandel inte betalas i tid, och senast inom en månad efter styrelsens betalningsuppmaning, kan styrelsen förklara andelen förverkad. Betalningsuppmaningen, varav skall framgå påföljden av försummelsen, skall sändas till den betalningsskyldige om sparbanken känner till dennes adress. I annat fall skall uppmaningen publiceras i en tidning med spridning på bankens hemort.

Styrelsen kan låta någon annan överta en förverkad grundfondsandel jämte betalningsskyldighet eller, om inrättandet eller ökningen av grundfonden inte har registrerats, makulera andelen.

Om en grundfondsandel förklaras förverkad eller om full betalning inte fås heller av den nya tecknaren, skall den som har tecknat den förverkade grundfondsandelen i ersättning till sparbanken betala en tiondedel av det fulla priset för grundfondsandelen.

30 §

Om inte grundfondsandelar till ett antal som motsvarar det i beslutet om ökning av grundfonden angivna lägsta antalet har blivit tecknade inom teckningstiden, har ökningsbeslutet förfallit. Likaså förfaller ett sådant beslut om ändring av sparbankens stadgar som har fattats under förutsättning att grundfonden ökas. Det belopp som har betalts för de tecknade andelarna skall härvid genast återbetalas.

31 §

Ifall en anmälan om ökning av grundfonden inte har gjorts inom den i 26 § angivna tiden eller om registrering har förvägrats, gäller 30 §.

Grundfondsandelarna medför rätt till vinstutdelning och till annan rätt i sparbanken räknat från den dag då ökningen registreras, om inte något annat bestäms i ökningsbeslutet. Denna rätt uppkommer dock senast ett år efter registreringen.

32 §

För en fondemission kan användas reservfonden, uppskrivningsfonden eller andra för ändamålet inrättade fonder.

I beslutet om fondemission skall nämnas det belopp som enligt 1 mom. skall avsättas till grundfonden, de nya grundfondsandelarnas antal och slag samt, om andelarnas nominella belopp höjs, det nya nominella beloppet.

33 § (14.12.2012/762)

Om den som på grund av en fondemission har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte inom fem år efter det att ökningsbeslutet registrerades har gjort anspråk på beviset, kan sparbanken uppmana honom eller henne att ta emot det vid äventyr att han eller hon mister det. Uppmaningen ska sändas till den som har rätt till grundfondsbeviset, om banken känner till hans eller hennes namn och adress, samt publiceras i en tidning med spridning på bankens hemort. Om den som har rätt till grundfondsbeviset inte anmäler sig inom ett år från uppmaningen, kan det nya grundfondsbeviset säljas för hans eller hennes räkning på offentlig auktion eller genom börsens förmedling. Efter försäljningen har den som har rätt till grundfondsbeviset endast rätt till de genom försäljningen influtna medlen, efter det att kostnaderna för uppmaningen och försäljningen har dragits av. Medel som inte har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller banken.

34 §

Principalmötet eller, med dettas bemyndigande, förvaltningsrådet kan besluta om upptagande av skuldebrevslån på villkor att långivarna har rätt att helt eller delvis byta ut sina skuldebrev mot sparbankens grundfondsandelar (konvertibla skuldebrev) eller att teckna nya grundfondsandelar mot betalning (optionslån). I det sistnämnda fallet kan det bestämmas att långivarna skall få ett särskilt bevis som är undertecknat i enlighet med 16 § 2 mom. och som innehåller teckningsvillkoren samt en uppmaning att överlämna beviset till sparbanken i samband med att andelarna tecknas (optionsbevis).

35 §

I beslutet om upptagande av lån skall nämnas lånets belopp eller maximibelopp, tiden och villkoren för utbyte av skuldebrev eller för teckning av grundfondsandelar samt den rätt som innehavarna av skuldebrev eller optionsbevis har i det fall att grundfondskapitalet ökas eller nedsätts innan skuldebreven byts ut eller grundfondsandelarna tecknas, ett nytt lån mot konvertibla skuldebrev eller nytt optionslån emitteras, eller sparbanken upplöses eller upphör genom fusion. Även övriga lånevillkor skall nämnas i beslutet om inte styrelsen får i uppdrag att bestämma dem.

Bestämmelserna i 26 och 27 § skall i tillämpliga delar iakttas vid framläggande av förslag till upptagande av lån och beslut av principalmötet.

Villkoren för utbyte av skuldebrev får inte bestämmas så att det belopp som skall betalas för skuldebreven understiger det sammanlagda nominella beloppet av grundfondsandelar mot vilka skuldebreven kan bytas ut, om inte skillnaden täcks genom betalning som skall erläggas i samband med utbytet.

36 §

Teckning av nya grundfondsandelar enligt villkoren för optionslån skall ske på en teckningslista som innehåller principalmötets beslut om upptagandet av lånet. Kopior av stadgarna och av bokslutshandlingarna för det senaste bokslutet jämte anteckning om principalernas beslut om vinst eller förlust skall fogas till teckningslistan eller hållas framlagda för tecknarna på en plats som nämns i listan.

Bestämmelserna i 28–30 § skall på motsvarande sätt tillämpas på betalningen av grundfondsandelar.

37 §

När tiden för teckning av lånet har gått ut skall sparbanken utan dröjsmål för registrering anmäla det belopp varmed grundfonden kan ökas genom utbyte av skuldebrev eller genom nyemission samt den tid inom vilken utbytet av skuldebrev eller teckningen av grundfondsandelar kan ske.

När tiden för utbytet eller för teckningen av grundfondsandelar har gått ut skall utan dröjsmål för registrering anmälas hur många grundfondsandelar som har givits i utbyte mot skuldebrev eller tecknats i enlighet med villkoren för optionslånet. Om tiden för utbyte eller för teckning av grundfondsandelar är längre än ett år skall anmälan utan dröjsmål göras efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken skuldebrev har bytts ut eller grundfondsandelar tecknats.

En förutsättning för registreringen är vid utbyte av skuldebrev att sparbanken har fått minst ett belopp som motsvarar det sammanlagda nominella beloppet av de anmälda grundfondsandelarna, samt vid nyemission att de nya grundfondsandelarna har blivit helt betalda. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga styrelsemedlemmar att sparbanken innehar det belopp som betalts för den ökning som skall registreras. Till anmälan skall även fogas ett intyg av sparbankens revisorer över att bestämmelserna ovan om betalning har iakttagits.

Grundfonden har blivit ökad med det sammanlagda nominella beloppet av de anmälda grundfondsandelarna när ökningen har registrerats.

38 §

Grundfondsbevis får inte ges ut förrän ökningen har registrerats enligt 37 § 4 mom.

De nya grundfondsandelarna medför rätt till vinst och andra rättigheter i sparbanken från den dag då ökningen registreras enligt 37 § 4 mom., om inte något annat bestäms i lånevillkoren. Dessa rättigheter uppkommer dock senast ett år efter utbytet eller efter att grundfondsandelarna har blivit helt betalda.

39 § (1.12.2006/1066)

Grundkapitalet och grundfonden kan nedsättas i syfte att täcka förluster enligt fastställd balansräkning till den del som avsättningarna och reserverna, det fria egna kapitalet och reservfonderna inte förslår. Grundfonden kan dessutom nedsättas i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna.

Vid nedsättning av grundkapitalet och grundfonden iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 26 §. Vid nedsättning av grundfonden i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna, iakttas i tillämpliga delar dessutom vad som föreskrivs i 73–76 §.

Grundfonden nedsätts genom sänkning av grundfondsandelarnas nominella belopp eller genom ogiltigförklaring av grundfondsandelar. Då grundfondsandelarnas nominella belopp sänks skall stadgarna ändras på motsvarande sätt.

40 § (1.12.2006/1066)

Beslut om nedsättning av grundkapitalet, reservfonden och grundfonden förfaller, om det inte anmäls för registrering inom en månad.

Vid nedsättning av grundkapitalet, reservfonden eller grundfonden får beslut om vinstutdelning fattas under de tre år som följer efter registreringen av nedsättningen endast med tillstånd av registermyndigheten, om inte de ovan nämnda posterna av det egna kapitalet sammanlagt har ökats med minst nedsättningsbeloppet. I fråga om registermyndighetens tillstånd gäller i tillämpliga delar 73 § 3 mom. och 74 §. Vad som i de nämnda lagrummen föreskrivs om borgenärer skall vid tillämpningen av detta moment inte tillämpas på insättare.

40 a § (1.12.2006/1066)

En sparbank kan i enlighet med denna lag besluta

1) att förvärva egna grundfondsandelar (förvärv),

2) att en grundfondsandelsägare skall överlåta sina grundfondsandelar till sparbanken vederlagsfritt eller mot vederlag (inlösen).

I sparbankens stadgar kan i enlighet med 40 g § bestämmas om sparbankens rätt eller skyldighet att förvärva eller lösa in grundfondsandelar.

Om förvärv eller inlösen genomförs så att grundfonden nedsätts, iakttas dessutom vad som föreskrivs i 39 §. De förvärvade eller inlösta grundfondsandelarna skall samtidigt ogiltigförklaras.

Då grundfondsandelar förvärvas eller löses in med fritt eget kapital, kan för förvärv eller inlösen användas endast sådant fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden.

40 b § (1.12.2006/1066)

Vad som i 40 d–40 g § föreskrivs om förvärv och inlösen skall inte tillämpas då sparbanken

1) i enlighet med 60 § 3 mom. övertar ett aktiebolag i sin ägo och på grundval av fusionen får en egen grundfondsandel som tillhör aktiebolaget i sin ägo,

2) löser in en grundfondsandel i enlighet med 71 § 1 mom.,

3) på auktion köper en egen grundfondsandel som utmätts för sparbankens fordran,

4) får en egen grundfondsandel vederlagsfritt.

40 c § (1.12.2006/1066)

Sparbanken kan behålla, avyttra eller ogiltigförklara egna grundfondsandelar som den har förvärvat, löst in eller fått på annat sätt.

I 40 j § föreskrivs om avyttring och i 40 k § om ogiltförklaring. I 40 l § föreskrivs om skyldigheten att avyttra eller ogiltigförklara egna grundfondsandelar som har förvärvats eller lösts in i strid med denna lag.

40 d § (1.12.2006/1066)

Beslut om förvärv och inlösen av sparbankens egna grundfondsandelar fattas av principalmötet på förslag av styrelsen. I fråga om möteshandlingar samt framläggande och sändande av dem gällar i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 26 §.

Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall förvärvas, vederlagets minimi- och maximibelopp samt bemyndigandets giltighetstid, kan styrelsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst 18 månader. Egna grundfondsandelar kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

40 e § (1.12.2006/1066)

Om det från sparbankens synpunkt finns vägande ekonomiska skäl, kan egna grundfondsandelar förvärvas och lösas in i något annat förhållande än grundfondsandelsägarnas andelsinnehav (riktat förvärv och riktad inlösen). Vid bedömningen av godtagbarheten i fråga om riktat förvärv och riktad inlösen skall särskilt avseende fästas vid förhållandet mellan det vederlag som erbjuds och andelens gängse pris. Principalmötets beslut skall fattas med sådan kvalificerad majoritet som avses i 9 §. Detsamma gäller ett bemyndigande som innebär att styrelsen får förvärva och lösa in andelar och som inte utesluter styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv eller riktad inlösen.

Egna andelar kan lösas in i något annat förhållande än grundfondsandelsägarnas andelsinnehav endast med samtliga grundfondsandelsägares samtycke. Dessutom kan i stadgarna tas in ett sådant inlösenvillkor som avses i 40 h §.

Om styrelsen föreslår att principalmötet skall besluta om riktat förvärv eller riktad inlösen eller att principalmötet skall bemyndiga styrelsen att förvärva andelar utan att utesluta styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv, skall detta nämnas i möteskallelsen.

40 f § (1.12.2006/1066)

I förvärvs- och inlösenbeslutet skall nämnas

1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,

2) det antal eller maximiantal andelar av olika slag som beslutet avser,

3) hos vem andelarna förvärvas eller löses in och vid behov i vilken ordning samt, när det är fråga om ett riktat förvärv, motiveringen till att det finns vägande ekonomiska skäl enligt 40 e § för det riktade förvärvet,

4) den tid inom vilken de andelar som förvärvet avser skall erbjudas banken eller den dag då inlösen sker,

5) det vederlag som skall betalas för andelarna och motiveringen till bestämmande av vederlaget samt, om vederlaget består av annan egendom än pengar, en utredning om egendomens värde,

6) betalningstiden för vederlaget,

7) hur förfarandet påverkar sparbankens eget kapital.

40 g § (14.12.2012/762)

Grundfondsandelsägare som enligt ett förvärvsbeslut har rätt att sälja sin andel till sparbanken ska innan den tid som utsatts för erbjudande av andelen till banken börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt ska det ges information om hur och inom vilken tid grundfondsandelsägarna kan utnyttja sin rätt.

Sådan information som avses i 1 mom. behöver inte ges om

1) motsvarande information ingår i kallelsen till det principalmöte som ska besluta om förvärvet eller finns tillgänglig på ett principalmöte som grundfondsandelsägaren deltagit i och som beslutar om förvärvet, eller

2) motsvarande information offentliggörs på det sätt som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012).

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 5 mom. avsedda handlingarna om sparbankens finansiella ställning ska hållas tillgängliga för grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. i denna paragraf under den tid inom vilken andelarna ska erbjudas banken. Denna skyldighet finns dock inte, om banken har offentliggjort en i 11 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen avsedd anbudshandling av vilken motsvarande information framgår.

40 h § (1.12.2006/1066)

I sparbankens stadgar kan det bestämmas att sparbanken har rätt att förvärva eller lösa in egna grundfondsandelar. (8.8.2014/614)

I stadgarna ska då anges

1) huruvida det är fråga om förvärv eller inlösen,

2) huruvida sparbanken har rätt att förvärva eller lösa in andelar,

3) vilka andelar bestämmelsen gäller och, vid behov, i vilken ordning andelarna ska förvärvas eller lösas in,

4) vilket förfarande som ska iakttas,

5) vilket vederlag som ska betalas för andelarna eller på vilka grunder vederlaget ska räknas ut,

6) vilka medel som kan användas för betalning av vederlaget.

(8.8.2014/614)

Inlösenvillkoret kan gälla sådana grundfondsandelar som givits ut innan villkoret tagits in i stadgarna endast med dessa grundfondsandelsägares samtycke.

Beslutet om förvärv eller inlösen av egna grundfondsandelar på det sätt som avses i denna paragraf fattas av sparbankens styrelse. Om förvärv eller inlösen av andelar sker genom nedsättning av grundfonden, fattas beslutet dock av sparbankens principalmöte.

40 i § (8.8.2014/614)

Beslut om förvärv eller inlösen av egna grundfondsandelar får inte leda till att det sammanlagda antalet egna grundfondsandelar som innehas av banken eller som utgör pant i enlighet med 5 kap. 6 § i kreditinstitutslagen, och de grundfondsandelar i moderbanken som innehas av sparbankens dottersammanslutning kommer att överstiga en tiondel av samtliga andelar.

40 j § (1.12.2006/1066)

Principalmötet beslutar med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 26 § om avyttring av egna grundfondsandelar som innehas av sparbanken.

Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall avyttras, bemyndigandets giltighetstid samt vederlagets minimi- och maximibelopp, kan styrelsen bemyndigas att besluta om avyttrande i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst fem år.

40 k § (1.12.2006/1066)

Styrelsen kan besluta att ogiltigförklara egna grundfondsandelar som innehas av sparbanken. Ogiltigförklaringen skall utan dröjsmål anmälas för registrering. Andelarna är ogiltiga när anmälan har registrerats.

Grundfonden skall nedsättas med det belopp som motsvarar de ogiltigförklarade andelarnas nominella belopp, dock så att grundfondens belopp skall vara minst lika stort som det sammanlagda beloppet av grundfondsandelarnas nominella belopp. Det belopp som motsvarar nedsättningen av grundfonden överförs från grundfonden till reservfonden.

40 l § (1.12.2006/1066)

Egna grundfondsandelar som har förvärvats eller lösts in i strid med denna lag skall avyttras utan obefogat dröjsmål, dock senast ett år efter förvärvet.

Om den sammanlagda andelen egna grundfondsandelar som innehas av en sparbank och dess dottersammanslutningar överstiger en tiondel av samtliga andelar till följd av att andelarna har förvärvats på ett sådant sätt som avses i 40 b §, skall de andelar som överstiger den nämnda andelen avyttras inom tre år från förvärvet.

Om grundfondsandelarna inte har avyttrats inom den tid som anges i 2 mom., skall de förklaras ogiltiga. Grundfondsandelar som innehas av sparbanken skall förklaras ogiltiga före sådana grundfondsandelar i moderbanken som innehas av en dottersammanslutning.

41 § (8.8.2014/614)

Som sparbankens vinst får, om inte något annat följer av 40 § 2 mom. eller 41 a § i denna lag eller av 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen föreslaget belopp som inte överstiger det sammanlagda beloppet av den vinst som framgår av den för den senaste räkenskapsperioden fastställda balansräkningen och sparbankens övriga fria egna kapital, med avdrag för förlust som balansräkningen utvisar, andra poster som enligt 2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsättningarna och reserverna samt skillnaden mellan de gjorda och planenliga avskrivningarna i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapitalet, samt med det belopp som enligt lag eller stadgarna ska avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan som vinstandel delas ut endast vinst och annat fritt eget kapital som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden. På kapitallån som avses i detta moment ska tillämpas vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden eller för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller kapitallån eller inte läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål. Vinstmedel får dock inte utan Finansinspektionens samtycke användas för sådana sparfrämjande eller allmännyttiga ändamål som avses i detta moment förrän understödslån som sparbanken erhållit ur den säkerhetsfond som avses i 13 kap. 1 § i kreditinstitutslagen har återbetalats jämte ränta.

41 a § (8.8.2014/614)

Medel i sparbanken får inte betalas ut om det då beslut fattades var känt eller borde ha varit känt att sparbanken var insolvent eller att utbetalningen skulle leda till insolvens eller om utdelningen leder till att kapitalbasen sjunker under minimibeloppet enligt i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

41 b § (29.3.2019/409)

En sparbank är inte skyldig att lösa in grundfondsandelen i fall som avses i 74, 87 f eller 89 §.

3 kap

Förvaltning

42 §

Sparbankens förvaltning sköts av principaler, som företräder insättarna och eventuella grundfondsandelsägare, samt av en styrelse och en verkställande direktör. Sparbanken kan dessutom ha ett förvaltningsråd.

Principalerna utser styrelsen och denna utser verkställande direktören. Om sparbanken har ett förvaltningsråd utses detta av principalerna. Förvaltningsrådet utser styrelsen samt dess ordförande och vice ordförande samt, om så bestäms i stadgarna, verkställande direktören.

Minst en styrelsemedlem och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över banken eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara principal, medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet och inte heller verkställande direktör. (30.7.2004/703)

Vad som i denna lag bestäms om styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på styrelsens suppleanter och på ställföreträdaren för verkställande direktören.

43 §

Sparbankens principaler väljs enligt vad som bestäms i bankens stadgar av sparbanksstämman, av principalmötet eller genom poströstning.

Insättare som uppfyller de villkor som enligt 4 § 5 punkten bestäms i stadgarna har alltid rösträtt vid val av principaler. Varje insättare har en röst.

I bankens stadgar kan grundfondsandelsägarna ges rätt att delta i valet av principaler. Varje grundfondsandelsägare har i så fall en röst, om inte stadgarna ger rätt att rösta med fler än en röst.

Principalerna skall vara minst tolv. En principals mandattid kan bestämmas till högst sex år och ordnas så att högst hälften av principalerna är i tur att avgå samtidigt. En principal får inte vara medlem i bankens förvaltningsråd eller styrelse och inte heller verkställande direktör.

Flertalet av principalerna skall då de väljs vara röstberättigade insättare i banken.

En principal som är i tur att avgå kvarstår i sitt uppdrag tills en ny principal lagligen har utsetts i hans eller hennes ställe. Om en principal avgår eller avlider eller om han eller hon förlorar sin behörighet innan mandattiden har gått ut, skall vid första val av principaler som förrättas därefter utses en ny principal i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

44 § (8.7.2022/664)

Sparbankens principaler ska inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande. Principalerna ska minst en gång varje år sammanträda till ordinarie möte inom sparbankens verksamhetsområde, om inte något annat bestäms i bankens stadgar.

Styrelsen kan besluta att deltagande i ett principalmöte som avses i 1 mom. också får ske så att sparbankens principal fullt ut utövar sina rättigheter genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel under mötet, om inte ordnandet av ett sådant möte begränsas eller förbjuds i bankens stadgar.

Styrelsen kan även besluta att principalmötet ordnas utan mötesplats på så sätt att principalerna under mötet utövar sin beslutanderätt fullt ut och i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att ordnande av ett sådant möte inte begränsas eller förbjuds i bankens stadgar.

Styrelsen kan besluta att deltagande i ett principalmöte som avses i 1–3 mom. dessutom får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under principalmötet, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i bankens stadgar. Styrelsen kan besluta att endast en del av principalernas rättigheter kan utövas på det sätt som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen beslutar, om inte något annat bestäms i bankens stadgar.

En ytterligare förutsättning för att ett möte som avses i 2 och 3 mom. och en metod för deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta, mötets beslutförhet och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid ett principalmöte som avses i 1 mom. Endast de som har utövat sin rösträtt före mötet eller som kan utöva sin rösträtt under mötet betraktas som deltagare i mötet. Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning ska utan ändringar läggas fram för beslut på principalmötet.

44 a § (8.7.2022/664)

Kallelse till principalmötet ska sändas tidigast fyra veckor och, om inte längre tid fastställs i stadgarna, senast en vecka före mötet. Möteskallelsen ska innehålla uppgift om möjligheten att delta i mötet på ett i 44 § 2–4 mom. avsett sätt, om villkoren för användningen av dessa sätt, om det tekniska genomförandet av deltagandet, om eventuella begränsningar enligt 44 § 4 mom. i principalernas yttranderätt och om vilket förfarande som ska iakttas.

Om beslutsfattandet i en fråga som ska behandlas vid principalmötet hänskjuts till fortsatt möte, ska en särskild kallelse till detta sändas om mötet hålls mer än fyra veckor senare. Om en förutsättning för ett besluts giltighet enligt stadgarna är att beslutet fattas vid två principalmöten, får kallelsen till det senare mötet inte sändas förrän det tidigare mötet har hållits. I kallelsen ska nämnas det beslut som fattades vid det tidigare mötet.

Om en funktionsstörning i den datakommunikation som avses i 44 § 2–4 mom. eller i något annat tekniskt hjälpmedel som använts för ordnandet av principalmötet kan inverka på giltigheten av mötets beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer mötet, kan principalmötets ordförande besluta att mötet ska avbrytas och fortsätta vid ett fortsatt möte inom fyra veckor från mötets begynnelsetidpunkt enligt möteskallelsen. En förutsättning är att de principaler som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i mötet i god tid innan mötet fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för ett fortsatt möte samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet.

44 b § (8.7.2022/664)

Extra principalmöte ska hållas om principalernas ordförande eller vice ordförande eller bankens förvaltningsråd eller styrelse anser att det behövs eller om någon av bankens revisorer eller en tredjedel av principalerna eller ett sådant antal vid val av principaler röstberättigade insättare som motsvarar minst en tredjedel av antalet principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondel av samtliga grundfondsandelar, hos styrelsen skriftligen yrkar detta för behandlingen av ett uppgivet ärende. Kallelse till mötet ska sändas inom 14 dagar från det att insättarna eller grundfondsandelsägarna har framställt sitt yrkande. Om kallelse inte har sänts inom den angivna tiden ska regionförvaltningsverket på ansökan av en insättare eller grundfondsandelsägare ge sökanden rätt att sammankalla mötet på bankens bekostnad.

Insättare eller grundfondsandelsägare har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid principalmötet, om ett skriftligt krav lämnas till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen.

45 §

Principalmötet är beslutfört då minst en tredjedel av principalerna och åtminstone sex principaler är närvarande.

Som beslut vid principalmötet gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande biträder eller om rösterna faller lika den åsikt som ordföranden omfattar, om inte kvalificerad majoritet krävs enligt denna lag eller enligt stadgarna. Vid val anses den som får flest röster ha blivit vald. Principalmötet kan dock före valet besluta att den som får mera än hälften av de avgivna rösterna blir vald. Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.

En principal får endast personligen utöva sin yttrande- och rösträtt vid principalmötet.

Om en principal med stöd av 44 § 4 mom. utövar sin yttranderätt på något annat sätt än muntligt under principalmötet, kan sådana frågor och andra anföranden sammanslås och redigeras på principalmötet innan de och svaret görs synliga för eller kan höras av dem som deltar i principalmötet. En förutsättning är att förfarandet behövs för att på ett skäligt sätt begränsa principalmötets längd, att förfarandet gör det lättare att följa mötet, att förfarandet bidrar till att säkerställa mötets gång och att förfarandet inte väsentligt ändrar innehållet i anförandena. Beslut om principerna för förfarandet ska fattas i början av principalmötet. De ursprungliga anföranden som hållits på något annat sätt än muntligt under mötet ska bevaras minst ett år efter principalmötet. (8.7.2022/664)

46 §

Principalerna skall se till att banken sköts med sakkunskap och omsorg enligt lag och stadgarna.

Principalerna skall, om saken inte enligt 48 § hör till förvaltningsrådet

1) utse medlemmarna i förvaltningsrådet eller styrelsen och skilja dem från sitt uppdrag,

2) årligen välja revisorer,

3) fastställa principalernas, förvaltningsrådsmedlemmarnas och styrelsemedlemmarnas samt revisorernas arvoden,

4) fastställa allmänna anvisningar för bankens verksamhet i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga,

5) fastställa anvisningar för hur förvaltningsrådets och styrelsens beslut skall antecknas,

6) på styrelsens framställning besluta om inrättande av en grundfond,

7) på styrelsens framställning besluta om utdelning av vinst på grundfondsandelarna,

8) på styrelsens framställning besluta om grundfondsemission,

9) behandla bankens verksamhetsberättelse, fastställa bankens resultaträkning och balansräkning samt eventuellt koncernbokslut ävensom besluta om de åtgärder som vinsten eller förlusten enligt fastställd balansräkning eller, i en moderbank, koncernbalansräkningen ger anledning till,

10) besluta om ansvarsfrihet för förvaltningsrådet och styrelsens medlemmar och för verkställande direktören, samt

11) behandla de övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

47 §

I sparbankens stadgar kan bestämmas att ett förvaltningsråd skall tillsättas. Förvaltningsrådet skall bestå av minst fem medlemmar. Det skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och minst en vice ordförande.

Innan medlemmar och suppleanter utses till förvaltningsrådet skall de ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

48 §

Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av sparbanken och ge principalmötet sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen samt om styrelsens förslag som avser inrättande, ökning eller nedsättning av grundfonden och förvärv, inlösen eller avyttring av sparbankens egna grundfondsandelar. Styrelsen och verkställande direktören skall ge förvaltningsrådet och dess medlemmar de upplysningar som dessa anser vara nödvändiga för skötseln av sitt uppdrag. En medlem av förvaltningsrådet skall begära upplysningarna vid förvaltningsrådets sammanträde. I stadgarna kan bestämmas att förvaltningsrådet beslutar om ärenden som avser en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller en väsentlig ändring av sparbankens organisation. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga. (1.12.2006/1066)

Förvaltningsrådet ska välja styrelsen och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, om inte något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan också bestämmas att förvaltningsrådet anställer verkställande direktören och övriga till den högsta ledningen hörande personer samt beslutar om deras löneförmåner. Bestämmelser om förvaltningsrådets rätt att kräva sammankallande av principalmötet samt att sammankalla principalmötet finns i 44 b §. Förvaltningsrådet får inte ges andra uppgifter än de som avses i denna lag. (8.7.2022/664)

Principalerna, styrelsemedlemmarna och verkställande direktören får inte höra till förvaltningsrådet. I fråga om förvaltningsrådet samt dess medlemmar och suppleanter gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 49 § 2–4 mom., 52 § 2 och 3 mom. samt 53 § föreskrivs om styrelsen samt dess medlemmar och suppleanter.

49 §

Sparbankens styrelse skall bestå av minst tre medlemmar. Mandattiden för en styrelsemedlem skall fastställas i stadgarna. Mandattiden kan antingen vara tidsbestämd eller fortgå tillsvidare. Mandattiden upphör vid utgången av det möte eller sammanträde där nyval förrättas, om inte något annat bestäms i stadgarna eller beslutas då den nya medlemmen väljs. Innan en styrelsemedlem och suppleant utses skall denne ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Sparbankens styrelse skall inom sig för ett år i sänder utse en ordförande och en vice ordförande, om inte något annat bestäms i stadgarna eller något annat har beslutats vid valet av styrelse. Vid lika röstetal inom styrelsen väljs ordföranden genom lottning. Sparbankens verkställande direktör får vara styrelseordförande endast om banken har ett förvaltningsråd.

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är medlem av styrelsen, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden om inte styrelsen för ett visst fall bestämmer något annat.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande och av minst en av styrelsen därtill utsedd medlem. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

50 §

En styrelsemedlem kan avgå före mandattidens slut. Anmälan om förtida avgång skall göras till styrelsen och, om den avgående medlemmen inte har valts av principalmötet, även till förvaltningsrådet. Avgångsanmälan skall dateras och undertecknas. En styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som har utsett medlemmen.

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör under mandattiden eller om en styrelsemedlem förlorar sin i 42 § angivna behörighet för uppdraget och det inte finns någon suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar se till att en ny medlem väljs för den återstående mandattiden. Om valet ankommer på principalmötet och styrelsen är beslutför med sina återstående medlemmar och suppleanter, kan valet uppskjutas till följande principalmöte vid vilket styrelsemedlemmarna också annars skall väljas.

51 §

När en styrelsemedlem och verkställande direktören tillträder sitt uppdrag skall dessa till styrelsen, för införande i en särskild förteckning, anmäla det antal aktier och andelar som de äger i bolag som hör till samma koncern som banken. Förändringar i innehav av aktier och andelar skall likaså anmälas inom en månad. Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller även aktier och andelar som ägs av minderåriga barn i den anmälningsskyldiges vårdnad, ävensom förändringar i sådana innehav. Förteckningen skall hållas framlagd på sparbankens huvudkontor. Var och en har rätt att mot ersättande av bankens kostnader få en kopia av hela eller en del av förteckningen.

52 §

Sparbankens styrelse skall leda bankens verksamhet enligt lag och bankens stadgar.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande, om det inte i stadgarna krävs ett större antal.

Som styrelsens beslut gäller, om det inte enligt stadgarna krävs kvalificerad majoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, vid lika röstetal, som ordföranden omfattar.

53 §

En principal, en styrelsemedlem och verkställande direktören får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan honom eller henne och sparbanken. De får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan sparbanken och tredje man, om de av detta kan förmodas ha en väsentlig fördel som kan stå i strid med sparbankens intresse. Vad som här sägs om avtal skall på motsvarande sätt gälla rättegång eller annat förande av talan.

54 §

Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

I stadgarna kan bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören har rätt att teckna firman eller att styrelsen kan ge någon av sina medlemmar, verkställande direktören eller någon annan person sådan rätt. Vad som i 42 § 3 mom. och 53 § föreskrivs om verkställande direktören gäller en firmatecknare som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.

Rätten att teckna firman kan begränsas så att två eller flera personer endast tillsammans har sådan rätt. Någon annan begränsning får inte antecknas i handelsregistret.

Styrelsen kan när som helst återkalla rätten att teckna firman.

55 §

Principalmötet får inte fatta beslut som är ägnade att bereda en grundfondsandelsägare eller någon annan person otillbörlig fördel på bankens, en insättares eller en annan grundfondsandelsägares bekostnad.

Styrelsen, verkställande direktören och andra sådana företrädare för sparbanken som avses i 54 § får inte företa rättshandlingar som är ägnade att bereda en grundfondsandelsägare eller någon annan person otillbörlig fördel på bankens, en insättares eller en annan grundfondsandelsägares bekostnad.

En företrädare för sparbanken får inte iaktta ett av principalmötet eller av något annat av bankens organ fattat beslut som är ogiltigt såsom stridande mot denna lag eller mot stadgarna.

56 §

Sparbankens verkställande direktör skall sköta bankens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bankens verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen har bemyndigat honom eller henne därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bankens verksamhet orsakas väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Verkställande direktören har rätt att företräda banken i ärenden som enligt 1 mom. hör till hans eller hennes uppgifter.

Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på hans eller hennes ställföreträdare.

57 §

En stämning anses ha tillställts sparbanken då den har delgivits en styrelsemedlem, verkställande direktören eller någon annan som har rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan.

58 §

En rättshandling som på sparbankens vägnar har företagits av en sådan företrädare för sparbanken som avses i 54 § är inte bindande för banken, om

1) företrädaren har handlat i strid med en i denna lag angiven begränsning av sin behörighet,

2) företrädaren har handlat i strid med en begränsning som grundar sig på 54 § 3 mom., eller om

3) företrädaren har överskridit sin befogenhet och motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan som tillräckligt bevis för att motparten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds inte anses enbart den omständigheten att befogenhetsbegränsningarna har registrerats och kungjorts.

59 §

Om ett beslut av principalerna inte har kommit till i behörig ordning eller om det annars strider mot denna lag eller mot bankens stadgar, kan en grundfondsandelsägare, styrelsen, en styrelsemedlem eller verkställande direktören väcka talan mot banken för att få beslutet förklarat ogiltigt eller ändrat.

Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Om en grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. har haft godtagbar anledning till dröjsmålet och det vore uppenbart oskäligt mot honom eller henne om beslutet blev gällande, får talan väckas inom ett år efter att beslutet fattades. Om talan inte väcks inom föreskriven tid skall beslutet anses giltigt.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller dock inte, om

1) beslutet är sådant att inte ens ett enigt principalmöte enligt lag kan fatta ett sådant,

2) beslutet enligt lag eller sparbankens stadgar kräver samtycke av samtliga grundfondsandelsägare och något sådant samtycke inte har givits, eller om

3) kallelse till mötet inte har sänts eller om gällande bestämmelser eller föreskrifter om möteskallelse väsentligen har överträtts.

Talan som avses i 3 mom. och som gäller ett fusions- eller delningsbeslut får dock inte väckas när över sex månader har förflutit från det att fusionen eller delningen registrerats. (28.12.2007/1423)

Ett domstolsavgörande varmed principalmötets beslut har förklarats ogiltigt eller ändrats gäller även i förhållande till de grundfondsandelsägare som inte har förenat sig med talan.

Domstolen kan ändra principalmötets beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet borde ha haft.

4 kap

Fusion

Definitioner och olika sätt att verkställa en fusion (28.12.2007/1423)
60 § (28.12.2007/1423)

En sparbank (överlåtande sparbank) kan fusioneras med en annan sparbank (övertagande sparbank), varvid den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till den övertagande sparbanken.

Om den överlåtande sparbanken har en grundfond, får grundfondsandelsägarna grundfondsandelar i den övertagande sparbanken som fusionsvederlag. Fusionsvederlaget får också bestå av pengar, annan egendom och åtaganden. Bestämmelser om grundfondsandelsägarnas rätt att kräva inlösen av sina grundfondsandelar i stället för fusionsvederlag finns i 74 §.

61 § (28.12.2007/1423)

En fusion kan verkställas så att

1) en eller flera överlåtande sparbanker fusioneras med en övertagande sparbank (absorptionsfusion), eller

2) minst två överlåtande sparbanker fusioneras och tillsammans bildar en övertagande sparbank (kombinationsfusion).

Med dotterbolagsfusion avses en absorptionsfusion där de i fusionen deltagande sparbankerna och aktiebolagen äger samtliga aktier samt eventuella optionsrätter och andra till aktier berättigande särskilda rättigheter i det överlåtande aktiebolaget.

Med i fusionen deltagande sparbanker avses i detta kapitel en överlåtande sparbank och en övertagande sparbank.

Vid dotteraktiebolagsfusion genom dotterbolagsfusion gäller det som i fråga om överlåtande dotterbolag föreskrivs om dotterbolagsfusion i 16 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

62 § (8.8.2014/614)

För en sparbank som bildas genom kombinationsfusion ska koncession sökas enligt 4 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras, om inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder sammanlagt uppgår till ett mindre belopp än vad som föreskrivs i 10 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, ska den sparbank som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder.

Fusionsplan och revisorsyttrande (28.12.2007/1423)
63 § (28.12.2007/1423)

De i fusionen deltagande sparbankernas styrelser ska upprätta en skriftlig fusionsplan som dateras och undertecknas.

Fusionsplanen ska uppta

1) firmor, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemorter för de i fusionen deltagande sparbankerna,

2) en utredning om orsakerna till fusionen,

3) vid absorptionsfusion, förslag till eventuella ändringar i den övertagande sparbankens stadgar samt, vid kombinationsfusion, förslag till stadgar för den sparbank som ska bildas och till förfarandet vid val av dess verksamhetsorgan,

4) vid absorptionsfusion, förslag till det antal grundfondsandelar av olika slag som eventuellt ska ges som fusionsvederlag och till huruvida de andelar som ges ska vara nya eller egna grundfondsandelar som innehas av sparbanken samt, vid kombinationsfusion, förslag till antalet grundfondsandelar av olika slag i den övertagande sparbanken,

5) förslag till eventuellt annat fusionsvederlag och, om vederlaget består av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar, de villkor som enligt 35 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av fusionsvederlaget, tidpunkten för överlämnande av vederlaget och andra villkor för givande av vederlag samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättigheter som vid fusionen tillkommer den som i den överlåtande sparbanken innehar optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar,

8) vid absorptionsfusion, förslag till en eventuell ökning av den övertagande sparbankens grundkapital och grundfond samt, vid kombinationsfusion, förslag till den övertagande sparbankens grundkapital och grundfond,

9) utredning om den överlåtande sparbankens tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den inverkan som fusionen planeras få på den övertagande sparbankens balansräkning och om de bokföringsmetoder som ska tillämpas på fusionen,

10) förslag som avser de i fusionen deltagande sparbankernas rätt att besluta om sådana arrangemang utöver sedvanlig affärsverksamhet som påverkar deras eget kapital eller antal grundfondsandelar,

11) utredning om de kapitallån, de med kapitallån enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen jämställbara åtaganden och de i 46 § 3 och 4 mom. och 47 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden beträffande vilka borgenärerna i enlighet med 67 § kan motsätta sig fusionen,

12) utredning om det antal grundfondsandelar som den överlåtande sparbanken och dess dottersammanslutningar äger i den övertagande sparbanken samt om det antal grundfondsandelar som de i fusionen deltagande sparbankerna äger i den överlåtande sparbanken,

13) utredning om sådana företagsinteckningar i de i fusionen deltagande sparbankernas egendom som avses i företagsinteckningslagen (634/1984),

14) utredning om eller förslag till särskilda förmåner och rättigheter för de i fusionen deltagande sparbankernas förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktörer och revisorer samt de revisorer som lämnar yttrande om fusionsplanen,

15) utredning om den ställning som den överlåtande sparbankens insättare har i den övertagande sparbanken efter fusionen,

16) förslag till den planerade tidpunkten för registrering av verkställandet av fusionen, och

17) förslag till eventuella andra fusionsvillkor.

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte 2 mom. 4–8 och 10 punkten.

64 § (28.12.2007/1423)

De i fusionen deltagande sparbankernas styrelser ska utse en eller flera CGR-revisorer med uppgift att avge ett yttrande om fusionsplanen till varje i fusionen deltagande sparbank. I yttrandet ska bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grunderna för bestämmande av fusionsvederlaget samt om fördelningen av vederlaget. I yttrandet till den övertagande sparbanken ska dessutom nämnas om fusionen kan äventyra betalningen av sparbankens skulder. (18.9.2015/1199)

Om samtliga i fusionen deltagande sparbankers principaler och grundfondsandelsägare ger sitt samtycke eller om det är fråga om en dotterbolagsfusion, räcker det med ett yttrande om huruvida fusionen kan äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder.

Registrering av fusionsplanen och anmälan till Finansinspektionen samt kallelse på borgenärerna (28.12.2007/1423)
65 § (28.12.2007/1423)

Fusionsplanen ska anmälas för registrering inom en månad från undertecknandet av planen. Till anmälan ska fogas ett sådant yttrande som avses i 64 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de sparbanker som deltar i fusionen. Anmälan om en dotterbolagsfusion ska göras av den övertagande sparbanken.

Fusionen förfaller om anmälan inte görs inom föreskriven tid eller om registrering vägras.

66 § (28.12.2007/1423)

De sparbanker som deltar i fusionen eller, om det är fråga om en dotterbolagsfusion, den övertagande sparbanken ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och ett sådant yttrande som avses i 64 §, ska tillställas Finansinspektionen inom den i 65 § 1 mom. föreskrivna tiden. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion motsätta sig fusionen senast den dag som avses i 67 § 2 mom. genom att underrätta registermyndigheten om detta, i det fall att fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för den övertagande sparbankens fortsatta koncession. Sparbanken ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen.

Besvär över Finansinspektionens beslut som avses i denna paragraf ska behandlas i brådskande ordning.

67 § (28.12.2007/1423)

De borgenärer vilkas fordran på den överlåtande sparbanken har uppkommit före registreringen av fusionsplanen har rätt att motsätta sig fusionen. Sådan rätt har även de borgenärer vilkas fordran får indrivas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och vilkas fordran har uppkommit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av den överlåtande sparbanken utfärda en kallelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i vilken nämns deras rätt att motsätta sig fusionen med ett skriftligt meddelande till registermyndigheten senast den dag som nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen, annars förfaller fusionen. Registermyndigheten ska publicera kallelsen i den officiella tidningen senast tre månader före den föreskrivna dagen och registrera kallelsen på tjänstens vägnar.

På ansökan av den övertagande sparbanken ska kallelse utfärdas också på den övertagande sparbankens borgenärer, om fusionen enligt ett sådant revisorsyttrande som avses i 64 § kan äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder. På den övertagande sparbankens borgenärer tillämpas i så fall vad som i detta kapitel föreskrivs om den överlåtande sparbankens borgenärer.

68 § (28.12.2007/1423)

Sparbanken ska senast en månad före den föreskrivna dagen sända ett skriftligt meddelande om kallelsen till de av sina kända borgenärer som avses i 67 § 1 mom. och vilkas fordringar har uppkommit före registreringen av fusionsplanen. Om en grundfondsandelsägare i den överlåtande sparbanken eller en innehavare av optionsbevis eller andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar har krävt inlösen i enlighet med 74 §, ska borgenärerna underrättas om det antal grundfondsandelar och rättigheter som kravet avser. Meddelandet kan sändas först efter det principalmöte som beslutat om fusionen. Om sparbankens samtliga grundfondsandelsägare och innehavarna av de nämnda rättigheterna har meddelat att de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte annars har rätt till inlösen, kan meddelandet dock sändas tidigare.

69 § (28.12.2007/1423)

Vad som i 67 och 68 § föreskrivs om borgenärer ska inte tillämpas på insättare. Den överlåtande sparbanken ska emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheten sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 67 §. I meddelandet ska uppges den övertagande sparbankens firma och adress.

Av det meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att bestämmelserna i 5 kap. 13 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) tillämpas på insättningsgarantin, om en insättares sammanlagda inlåning i de sparbanker som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i den lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas, om de överlåtande sparbankerna på det sätt som avses i 5 mom. i den paragrafen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns på insättningsgarantin som avses i 1 mom. i den paragrafen. (26.3.2021/238)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare ska på motsvarande sätt tillämpas på den övertagande sparbankens insättare, om borgenärerna ska höras enligt 67 § 3 mom.

Fusionsbeslut (28.12.2007/1423)
70 § (28.12.2007/1423)

I den överlåtande sparbanken beslutar principalmötet om fusionen. Vid dotterbolagsfusion tillämpas aktiebolagslagen på beslutsfattandet i det överlåtande aktiebolaget.

I den övertagande sparbanken beslutar principalmötet om fusionen. Beslut om dotterbolagsfusion kan dock fattas av sparbankens styrelse.

Det principalmöte som beslutar om fusionen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut fattas inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusionen. Principalmötet ska dock hållas senast en månad före den i 67 § angivna dagen, om inte sparbankens samtliga grundfondsandelsägare samt eventuella innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar har avstått från sin rätt att kräva inlösen.

Principalmötets fusionsbeslut fattas i den ordning som anges i 9 §, om inte något annat följer av stadgarna. I stadgarna kan emellertid inte tas in en bestämmelse som lindrar det majoritetskrav som anges i detta moment.

71 § (28.12.2007/1423)

Kallelse till det principalmöte som ska besluta om fusionen får inte utfärdas förrän fusionsplanen har registrerats. Kallelsen ska utfärdas tidigast två månader och, om inte längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar, senast en månad före principalmötet.

I den överlåtande sparbanken ska kallelsen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs om kallelse till principalmöte, sändas skriftligen till varje principal vars adress är känd för sparbanken. Den överlåtande sparbanken ska inom den tid som avses i 1 mom. ge information om lösningsrätt enligt 74 § till de ägare av grundfondsandelar samt de innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar vilka har rätt att kräva inlösen och vilkas adress är känd för sparbanken. Om sparbanken inte känner till alla lösningsberättigades adress, ska rättigheten inom samma tid också kungöras i den officiella tidningen.

72 § (28.12.2007/1423)

Följande handlingar ska under minst en månad före det principalmöte som beslutar om fusionen hållas tillgängliga för principalerna och grundfondsandelsägarna på de i fusionen deltagande sparbankernas huvudkontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas till de principaler och grundfondsandelsägare som ber om dem samt läggas fram på principalmötet:

1) fusionsplanen,

2) varje i fusionen deltagande sparbanks bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för de tre senast avslutade räkenskapsperioderna,

3) de beslut om utbetalningar av medel som varje i fusionen deltagande sparbank eventuellt har fattat efter bankens senaste räkenskapsperiod,

4) varje i fusionen deltagande sparbanks delårsrapporter som har upprättats efter sparbankens senaste räkenskapsperiod,

5) styrelsens redogörelse för händelser som efter det senaste bokslutet eller den senaste delårsrapporten väsentligt har påverkat sparbankens ställning, och

6) ett sådant yttrande om fusionsplanen som avses i 64 §.

73 § (28.12.2007/1423)

Den överlåtande sparbankens fusionsbeslut ersätter sådan teckning som gäller fusionsvederlag till den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare och innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar samt sådana andra åtgärder som ger rätt till fusionsvederlag. Vid en kombinationsfusion ersätter fusionsplanen också den övertagande sparbankens stiftelseurkund.

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fusionen deltagande sparbanker godkänner den i enlighet med den ursprungliga fusionsplanen. Registeranmälan ska omedelbart göras om ett beslut som innebär att fusionen förkastas eller om att fusionen förfallit.

Inlösen av grundfondsandelar samt optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar (28.12.2007/1423)
74 § (28.12.2007/1423)

Grundfondsandelsägarna och innehavarna av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar i den överlåtande sparbanken kan kräva inlösen av dessa genom att bevisligen före det principalmöte som beslutar om fusionen framställa sitt lösningsanspråk till den överlåtande sparbanken. Endast de grundfondsandelar kan inlösas som har anmälts för registrering i grundfondsandelsboken före principalmötet. Före fusionsbeslutet ska principalmötet underrättas om hur många grundfondsandelar och till grundfondsandelar berättigande rättigheter som krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösningsrätten eller inlösenvillkoren inte nås med den övertagande sparbanken, ska ärendet med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 18 kap. 3–5 och 8–10 § i aktiebolagslagen föreskrivs om behandlingen av inlösentvister överlämnas till skiljemän för avgörande. En grundfondsandelsägare eller rättsinnehavare ska inleda ärendet senast en månad efter principalmötet. Efter att ärendet inletts har grundfondsandelsägaren och rättsinnehavaren rätt endast till lösenbeloppet. Om det senare under inlösenförfarandet fastställs att de inte har rätt till inlösen, har de rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. Om fusionen förfaller leder detta till att också inlösenförfarandet förfaller.

Lösenbeloppet är det gängse pris som grundfondsandelen, optionsbeviset eller en annan särskild rättighet som berättigar till grundfondsandelar betingar omedelbart före fusionsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs beaktas inte den negativa effekt som fusionen eventuellt har på värdet av den överlåtande sparbankens grundfondsandelar, optionsbevis eller andra särskilda rätttigheter som berättigar till grundfondsandelar. På lösenbeloppet ska betalas en årlig ränta för tiden från fusionsbeslutet till betalningen av lösenbeloppet. Räntan ska svara mot den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från det att domen vunnit laga kraft, dock inte förrän verkställandet av fusionen har registrerats. Lösenbeloppet kan deponeras enligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 3 mom. i aktiebolagslagen.

Den övertagande sparbanken svarar för betalningen av lösenbeloppet. Den överlåtande sparbanken ska utan dröjsmål underrätta den övertagande sparbanken om lösningsanspråk.

Verkställande av fusion samt fusionens rättsverkningar (28.12.2007/1423)
75 § (28.12.2007/1423)

De sparbanker som deltar i fusionen ska inom sex månader från fusionsbeslutet till registermyndigheten göra anmälan om verkställande av fusionen. I annat fall förfaller fusionen. Till anmälan ska fogas

1) de i fusionen deltagande sparbankernas styrelsemedlemmars och verkställande direktörers försäkran om att denna lag har iakttagits vid fusionen,

2) en revisors intyg om att den övertagande sparbanken får fullt vederlag för det belopp som tagits upp i dess eget kapital samt revisorns yttrande om den utredning som ska ingå i fusionsplanen enligt 63 § 2 mom. 9 punkten,

3) en styrelsemedlems eller verkställande direktörens intyg om att sådana meddelanden som avses i 68 och 69 § har sänts,

4) de i fusionen deltagande sparbankernas fusionsbeslut.

Vid en dotterbolagsfusion svarar den övertagande sparbanken för att anmälan görs. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. räcker det att till anmälan fogas försäkran av en styrelsemedlem eller verkställande direktören i sparbanken om att denna lag har iakttagits vid fusionen samt ett intyg om att sådana meddelanden som avses i 68 och 69 § har sänts och fusionsbesluten.

76 § (28.12.2007/1423)

Registermyndigheten ska registrera fusionen, om ingen borgenär har motsatt sig den eller om borgenärerna enligt en domstols dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Fusionen får dock inte registreras om Finansinspektionen har motsatt sig den på det sätt som avses i 66 § 2 mom.

Om en borgenär har motsatt sig fusionen, ska registermyndigheten utan dröjsmål informera sparbanken om detta efter den utsatta dagen samt begära Finansinspektionens utlåtande om huruvida fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten och om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning.

När en borgenär har motsatt sig fusionen förfaller den en månad efter den utsatta dagen. Registermyndigheten ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, om sparbanken inom en månad från den utsatta dagen visar att den har väckt talan för fastställelse av att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om sparbanken och borgenären tillsammans begär att behandlingen av ärendet ska skjutas upp. Domstolen ska behandla saken utan dröjsmål. Fusionen ska dock registreras trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att av fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten och att den inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning.

Fusionen kan verkställas trots att den överlåtande sparbanken har försatts i likvidation, under förutsättning att sparbankens tillgångar inte har börjat skiftas så som avses i 113 §.

Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen har fastställts i flera än en av de i fusionen deltagande sparbankernas tillgångar, får fusionen inte registreras, om inte sparbankernas och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan.

En kombinationsfusion får inte registreras om inte den genom fusionen bildade sparbankens koncession registreras samtidigt.

77 § (28.12.2007/1423)

Den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till den övertagande sparbanken utan likvidationsförfarande när verkställandet av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande sparbanken, och vid en kombinationsfusion uppkommer den övertagande sparbanken.

Den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder får inte tas upp i den övertagande sparbankens balansräkning till ett högre värde än de har för den övertagande sparbanken. I samband med en fusion får ett åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av fusionen registreras får den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare samt innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen. De nya grundfondsandelar som ges som fusionsvederlag medför ägarrättigheter från och med registreringen, om inte en senare tidpunkt bestäms i fusionsplanen. Grundfondsandelarna medför dock ägarrättigheter senast ett år efter registreringen. Sådana grundfondsandelar i den överlåtande sparbanken som ägs av den övertagande eller den överlåtande sparbanken medför inte rätt till fusionsvederlag.

Om en förutsättning för att få fusionsvederlag är att mottagaren vidtar särskilda åtgärder, såsom att visa upp ett grundfondsbevis, och om vederlaget inte har krävts på detta sätt inom tio år från registreringen av verkställandet av fusionen, kan den övertagande sparbankens principalmöte besluta att rätten till fusionsvederlag och de på detta baserade rättigheterna är förverkade. Det förverkade vederlaget tillfaller den övertagande sparbanken.

78 § (28.12.2007/1423)

Den överlåtande sparbankens styrelse och verkställande direktör ska så snart som möjligt efter det att fusionen verkställts upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse över den tid för vilken något bokslut inte har lagts fram på principalmötet (slutredovisning). Slutredovisningen ska överlämnas till sparbankens revisorer, som inom en månad ska ge en revisionsberättelse om den.

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsberättelsen utan dröjsmål kalla samman principalerna för att fastställa slutredovisningen. På mötet tillämpas vad som föreskrivs om principalmöte.

Slutredovisningen ska anmälas för registrering i enlighet med 12 kap. 11 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/614)

79 § (28.12.2007/1423)

Fusionen återgår trots att den har registrerats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats genom en domstols dom som vunnit laga kraft. Den överlåtande sparbanken och den övertagande sparbanken ansvarar solidariskt för de av den övertagande sparbankens förpliktelser som har uppkommit efter registreringen av fusionen men före registreringen av domen.

Gränsöverskridande fusion (28.12.2007/1423)
79 a § (28.12.2007/1423)

En sparbank kan också delta i en sådan fusion enligt 60 och 61 § där ett i 2 mom. avsett utländskt kreditinstitut eller ett i 16 kap. 19 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett utländskt aktiebolag vars alla aktier ägs av den övertagande sparbanken fusioneras med en finsk sparbank, eller där en finsk sparbank fusioneras med ett i 2 mom. avsett utländskt kreditinstitut (gränsöverskridande fusion).

En gränsöverskridande fusion kan verkställas enligt 1 mom. endast om det utländska kreditinstitutet är ett sådant kreditinstitut som kan jämställas med en sparbank och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (utländsk sparbank) och som

1) har ett kapital som motsvarar en sparbanks grundkapital, är en juridisk person och har egendom som ensam svarar för sparbankens skulder och omfattas av de villkor enligt den nationella lagstiftningen som motsvarar de skyddsåtgärder som föreskrivs för delägare, medlemmar och utomstående i rådets första direktiv 68/151/EEG om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, och

2) är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och omfattas av lagstiftningen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till följd av var dess stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudkontor finns.

Vid en gränsöverskridande kombinationsfusion kan den övertagande sparbanken registreras i en sådan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagstiftning inte tillämpas på den överlåtande sparbanken.

Med sparbanker som deltar i en gränsöverskridande fusion avses nedan i detta kapitel överlåtande och övertagande sparbanker och utländska sparbanker.

Vad som nedan i detta kapitel sägs om grundfondsandelar tillämpas på motsvarande sätt på sådana motsvarande kapitalandelar i utländska sparbanker som kan överlåtas särskilt.

79 b § (28.12.2007/1423)

På gränsöverskridande fusioner tillämpas 60–79 §, om inte annat föreskrivs i 79 a–79 h §.

Om den övertagande sparbanken vid fusionen är registrerad eller registreras i någon annan stat, tillämpas dock inte 66 § 2 och 3 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 79 g § 5 mom., om Finansinspektionen före beviljandet av ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. i nämnda paragraf har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 67 § 2 mom. endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen.

Om en övertagande sparbank som registreras i någon annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.

79 c § (28.12.2007/1423)

Sparbanker som deltar i en gränsöverskridande fusion ska upprätta en fusionsplan enligt 63 § och denna paragraf. För en utländsk sparbank ska fusionsplanen upprättas och undertecknas av sparbankens behöriga organ.

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i 63 § 2 mom. innehålla

1) utredning om associationsformen för de i fusionen deltagande sparbankerna samt för den utländska sparbank som bildas genom kombinationsfusion,

2) uppgift om de register som de i fusionen deltagande utländska sparbankerna har registrerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid absorptionsfusion den övertagande sparbankens stadgar sådana de träder i kraft i den ändrade lydelsen enligt 63 § 2 mom. 3 punkten,

4) förslag till datum från vilket transaktionerna i de i fusionen deltagande sparbankerna bokföringsmässigt anses utförda för den övertagande sparbankens räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsättningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas deltagande i fastställandet av de rättigheter som gäller deras medverkan i den övertagande sparbanken,

7) utredning om vilka bokslut i de i fusionen deltagande sparbankerna som har använts för att fastställa villkoren för fusionen.

Styrelsen i varje sparbank som deltar i fusionen ska för grundfondsandelsägarna, de röstberättigade insättare som avses i 4 § 5 punkten, borgenärerna och arbetstagarna redogöra för dess sannolika konsekvenser, om de inte framgår av fusionsplanen.

Varje sparbank som deltar i fusionen ska se till att principalerna, grundfondsandelsägarna, borgenärerna och företrädarna för personalen eller, om företrädare inte finns, personalen kan ta del av redogörelsen i 3 mom. samt sända redogörelsen till grunfondsandelsägarna i enlighet med 72 §.

Om sparbanken får ett yttrande av företrädarna för personalen om den i 3 mom. avsedda redogörelsen, ska det fogas till redogörelsen och hållas tillgängligt för principalerna, de röstberättigade insättarna och grundfondsandelsägarna och sändas till dem i enlighet med 72 §.

79 d § (28.12.2007/1423)

På den rapport av en oberoende sakkunnig som gäller en plan för gränsöverskridande fusion och som avser en finsk sparbank tillämpas bestämmelserna om revisorsyttrande i 64 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga organ i de sparbanker som deltar i en gränsöverskridande fusion får dock gemensamt utse en eller flera oberoende sakkunniga för att lämna en gemensam rapport om planen för den gränsöverskridande fusionen till alla de sparbanker som deltar i fusionen. Som sådan rapportör kan också en oberoende sakkunnig utses enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars lagstiftning tillämpas på den i fusionen deltagande utländska sparbanken.

79 e § (28.12.2007/1423)

De finska sparbanker som deltar i en gränsöverskridande fusion ska anmäla fusionsplanen för registrering på det sätt som föreskrivs i 65 §. En rapport enligt 79 d § ska vid behov fogas till anmälan. Bestämmelser om borgenärsskyddet i finska sparbanker finns i 67–69 §.

Vad som i 69 § föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt gäller på motsvarande sätt sådana fusioner där den övertagande sparbanken registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. Insättarens rätt att säga upp inlåningen i enlighet med denna paragraf ska nämnas i meddelandet till insättaren. Sparbanken ska underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att tiden för uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.

I de fall som avses i 1 mom. ska sparbanken sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken sparbanken ska redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Sparbanken ska inhämta Finansinspektionens yttrande om utredningen. Till begäran om yttrande ska fogas de tilläggsupplysningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en kopia av Finansinspektionens yttrande ska fogas till det meddelande som ges till insättaren.

79 f § (28.12.2007/1423)

Om en finsk sparbank är övertagande sparbank vid en gränsöverskridande fusion, ska de i fusionen deltagande sparbankerna anmäla fusionen för registrering på det sätt som föreskrivs i 75 § inom sex månader från det att de finska sparbanker som deltar i fusionen beslutat om fusionen och de övriga i fusionen deltagande sparbankerna har fått ett intyg om att de åtgärder och formaliteter som fusionen förutsätter har vidtagits. Intyget ska utfärdas av registermyndigheten eller en annan behörig myndighet i den stat vars lagstiftning tillämpas på den utländska sparbank som deltar i fusionen.

I fråga om fusioner som avses i denna paragraf tillämpas 76 § på förutsättningarna för registrering av fusioner. Dessutom förutsätts det att de utländska sparbanker som deltar i fusionen godkänner lösningsrätten enligt 74 §, att reglerna om personalens representation har fastställts enligt 5 a kap. i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt om arbetsgivarförpliktelser och arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande omstruktureringar (758/2004), att samtliga fusionerande sparbanker har godkänt fusionsplanen på lika villkor och att de intyg som avses i 1 mom. lämnas till registermyndigheten. (19.1.2023/95)

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på tjänstens vägnar anmäla registreringen av fusionen till den utländska registermyndighet i vars register den överlåtande utländska sparbanken är registrerad.

79 g § (28.12.2007/1423)

Om en finsk sparbank fusioneras med en övertagande utländsk sparbank, ska i fusionen deltagande finska sparbanker hos registermyndigheten inom fyra månader från fusionsbeslutet ansöka om tillstånd att verkställa fusionen. I annat fall förfaller fusionen.

Till ansökan ska fogas fusionsbesluten och intyg av en styrelsemedlem eller verkställande direktören om att meddelandena enligt 68 och 69 § har sänts. Om inlösenförfarande enligt 74 § har inletts, ska detta anmälas till registermyndigheten i samband med att verkställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillståndet ska kunna beviljas tillämpas 76 § vid fusioner enligt denna paragraf, och dessutom förutsätts det att de utländska sparbanker som deltar i fusionen godkänner lösningsrätten enligt 74 § och att registermyndigheten ges en utredning om att personalens medverkan i den övertagande sparbanken ordnas på ett sätt som motsvarar artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar. Registermyndighetens beslut om tillståndet ska registreras på tjänstens vägnar.

Om egendom som tillhör en finsk sparbank som deltar i en fusion enligt denna paragraf omfattas av företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984), får tillstånd beviljas under förutsättning att en registreringsduglig ansökan samtidigt är anhängig om överföring av inteckningen på en filial som inrättas i Finland eller att inteckningen har dödats.

För de finska sparbanker som deltar i en gränsöverskridande fusion utfärdar registermyndigheten ett intyg om att ett i 1 mom. avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräftar registermyndigheten att de i fusionen deltagande finska sparbankerna har vidtagit alla åtgärder som fusionen förutsätter och alla formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska anges att ett till registermyndigheten anmält inlösenförfarande enligt 74 § har inletts. Intyget ska inom sex månader från utfärdandet lämnas till den behöriga myndigheten i den stat vars lagstiftning tillämpas på den övertagande utländska sparbanken, annars förfaller intyget.

Efter anmälan från den utländska myndighet som har registrerat fusionen ska registermyndigheten utan dröjsmål och på tjänstens vägnar avregistrera den fusionerade finska sparbanken.

79 h § (28.12.2007/1423)

Bestämmelser om rättsverkningarna av en gränsöverskridande fusion vid fusion enligt 79 f § finns i 77 §.

Den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till den övertagande sparbanken utan likvidationsförfarande vid fusion enligt 79 g § när fusionen träder i kraft enligt lagstiftningen i den stat vars lagstiftning gäller för den övertagande sparbanken. Samtidigt upplöses den överlåtande sparbanken och den överlåtande sparbankens grundfondsandelsägare och innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar får rätt till fusionsvederlag i enlighet med fusionsplanen.

De grundfondsandelar i den överlåtande sparbanken som den överlåtande sparbanken äger medför inte rätt till fusionsvederlag.

79 i § (28.12.2007/1423)

En gränsöverskridande fusion kan inte förklaras ogiltig eller ändras efter det att den har trätt i kraft enligt 79 h §.

5 kap

Delning

Definitioner och olika sätt att verkställa en delning (28.12.2007/1423)
80 § (28.12.2007/1423)

En sparbank (ursprunglig sparbank) kan delas så att dess tillgångar och skulder helt eller delvis övergår till en eller flera sparbanker (övertagande sparbank).

Om den ursprungliga sparbanken har en grundfond, får grundfondsandelsägarna som delningsvederlag grundfondsandelar i den övertagande sparbanken. Delningsvederlaget får också bestå av pengar, annan egendom och åtaganden. Bestämmelser om grundfondsandelsägarnas rätt att kräva inlösen av sina grundfondsandelar i stället för delningsvederlag finns i 87 f §.

81 § (28.12.2007/1423)

En delning kan verkställas så att

1) den ursprungliga sparbankens alla tillgångar och skulder övergår till två eller flera övertagande sparbanker och den ursprungliga sparbanken upplöses (total delning), eller

2) en del av den ursprungliga sparbankens tillgångar och skulder övergår till en eller flera sparbanker (partiell delning).

Med delning genom överlåtelse till en verksam sparbank avses en delning där den övertagande sparbanken har bildats innan delningen verkställs, och med delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas avses en delning där den övertagande sparbanken bildas i samband med delningen. En sparbank kan samtidigt delas genom överlåtelse till såväl en verksam sparbank som en sparbank som ska bildas.

Med i delningen deltagande sparbanker avses i detta kapitel ursprungliga sparbanker och övertagande sparbanker.

82 § (8.8.2014/614)

För en sparbank som bildas vid delning ska ansökas om koncession enligt 2 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. En delning som avses i denna paragraf får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

Delningsplan och revisorsyttrande (28.12.2007/1423)
83 § (28.12.2007/1423)

De i delningen deltagande sparbankernas styrelser ska upprätta en skriftlig delningsplan som ska dateras och undertecknas.

Delningsplanen ska uppta

1) firmor, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemorter för de i delningen deltagande sparbankerna,

2) en utredning om orsakerna till delningen,

3) vid delning genom överlåtelse till en verksam sparbank, förslag till eventuella ändringar i den övertagande sparbankens stadgar och, vid delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas, förslag till stadgar för denna sparbank och till förfarandet vid val av dess verksamhetsorgan,

4) vid delning genom överlåtelse till en verksam sparbank, förslag till det antal grundfondsandelar av olika slag som eventuellt ska ges som delningsvederlag och till huruvida de andelar som ges ska vara nya eller egna fondandelar som innehas av sparbanken och, vid delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas, förslag till antalet grundfondsandelar av olika slag i den övertagande sparbanken,

5) förslag till eventuellt annat delningsvederlag och, om vederlaget består av optionsbevis eller andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar, de villkor som enligt 35 § 4 mom. är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av delningsvederlag, tidpunkten för överlämnande av vederlaget och andra villkor för givande av vederlag samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättigheter som vid delningen tillkommer den som i den överlåtande sparbanken innehar optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar,

8) vid delning genom överlåtelse till en verksam sparbank, förslag till eventuell ökning av den övertagande sparbankens grundkapital eller grundfond och, vid delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas, förslag till den övertagande sparbankens grundkapital och eventuella grundfond,

9) utredning om den ursprungliga sparbankens tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, förslag till fördelning av den ursprungliga sparbankens tillgångar och skulder mellan de i delningen deltagande sparbankerna samt förslag om den inverkan som delningen planeras få på den övertagande sparbankens balansräkning och om de bokföringsmetoder som ska tillämpas på delningen,

10) förslag till minskning av grundfonden så att medel kan betalas ut till den övertagande sparbankens grundfondsandelsägare eller överföras till en fond som hänförs till det fria egna kapitalet eller användas till omedelbar täckning av förlust som inte kan täckas med fritt eget kapital,

11) förslag som avser de i delningen deltagande sparbankernas rätt att besluta om sådana arrangemang utöver sedvanlig affärsverksamhet som påverkar deras eget kapital eller antal grundfondsandelar,

12) utredning om de kapitallån, de med kapitallån enligt 49 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen jämställbara åtaganden och de i 46 § 3 och 4 mom. och 47 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden beträffande vilka borgenärerna i enlighet med 87 § kan motsätta sig delningen,

13) utredning om det antal grundfondsandelar som den ursprungliga sparbanken och dess dottersammanslutningar äger i den övertagande sparbanken samt om det antal grundfondsandelar som de i delningen deltagande sparbankerna äger i den ursprungliga sparbanken,

14) utredning om sådana företagsinteckningar i de i delningen deltagande sparbankernas egendom som avses i företagsinteckningslagen,

15) utredning om eller förslag till särskilda förmåner och rättigheter för de i delningen deltagande sparbankernas förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktörer och revisorer samt de revisorer som ger yttrande om delningsplanen,

16) förslag till den planerade tidpunkten för registrering av verkställandet av delningen, och

17) förslag till eventuella andra delningsvillkor.

84 § (28.12.2007/1423)

De i delningen deltagande sparbankernas styrelser ska utse en eller flera CGR-revisorer med uppgift att avge ett yttrande om delningsplanen till varje i delningen deltagande sparbank. I yttrandet ska bedömas om delningsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grunderna för bestämmande av delningsvederlaget samt om fördelningen av vederlaget. I yttrandet till den övertagande sparbanken ska dessutom nämnas om delningen kan äventyra betalningen av sparbankens skulder. (18.9.2015/1199)

Om samtliga i delningen deltagande sparbankers principaler och grundfondsandelsägare ger sitt samtycke, räcker det med ett yttrande om huruvida delningen kan äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder.

Registrering av delningsplanen och anmälan till Finansinspektionen samt kallelse på borgenärerna (28.12.2007/1423)
85 § (28.12.2007/1423)

Delningsplanen ska anmälas för registrering inom en månad från undertecknandet av planen. Till anmälan ska fogas ett sådant yttrande som avses i 84 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de sparbanker som deltar i delningen.

Delningen förfaller om anmälan inte görs inom föreskriven tid eller om registrering vägras.

86 § (28.12.2007/1423)

De sparbanker som deltar i delningen ska göra anmälan om delningen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken delningsplanen och ett sådant yttrande som avses i 84 § ska fogas, ska tillställas Finansinspektionen inom den i 85 § 1 mom. föreskrivna tiden. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Finansinspektionen kan motsätta sig delningen senast den dag som avses i 87 § 2 mom. genom att underrätta registermyndigheten om detta, i det fall att delningen sannolikt äventyrar förutsättningarna för den i delningen deltagande sparbankens fortsatta koncession. Sparbanken ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig delningen.

Besvär över Finansinspektionens beslut som avses i denna paragraf ska behandlas i brådskande ordning.

87 § (28.12.2007/1423)

De borgenärer vilkas fordran på den ursprungliga sparbanken har uppkommit före registreringen av delningsplanen har rätt att motsätta sig delningen. Sådan rätt har även de borgenärer vilkas fordran får indrivas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och vilkas fordran har uppkommit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av den ursprungliga sparbanken utfärda en kallelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i vilken nämns deras rätt att motsätta sig delningen med ett skriftligt meddelande till registermyndigheten senast den dag som nämns i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras inom fyra månader från registreringen av delningsplanen, annars förfaller delningen. Registermyndigheten ska publicera kallelsen i den officiella tidningen senast tre månader före den föreskrivna dagen och registrera kallelsen på tjänstens vägnar.

På ansökan av den övertagande sparbanken ska kallelse utfärdas också på den övertagande sparbankens borgenärer, om delningen enligt det revisorsyttrande som avses i 84 § kan äventyra betalningen av den övertagande sparbankens skulder. På den övertagande sparbankens borgenärer tillämpas i så fall vad som i detta kapitel föreskrivs om den ursprungliga sparbankens borgenärer.

87 a § (28.12.2007/1423)

Sparbanken ska senast en månad före den föreskrivna dagen sända ett skriftligt meddelande om kallelsen till de av sina kända borgenärer som avses i 87 § 1 mom. och vilkas fordran har uppkommit före registreringen av delningsplanen. Om en grundfondsandelsägare i den ursprungliga sparbanken eller en innehavare av optionsbevis eller andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar har krävt inlösen i enlighet med 87 f §, ska borgenärerna underrättas om det antal grundfondsandelar och rättigheter som kravet avser. Meddelandet kan sändas först efter det principalmöte som beslutat om delningen. Om sparbankens samtliga grundfondsandelsägare och innehavarna av de nämnda rättigheterna har meddelat att de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte annars har rätt till inlösen, kan meddelandet dock sändas tidigare.

Vad som i 69 § föreskrivs om den ursprungliga och den övertagande sparbankens insättare tillämpas på den ursprungliga och den övertagande sparbankens insättare.

Delningsbeslut (28.12.2007/1423)
87 b § (28.12.2007/1423)

I den ursprungliga sparbanken beslutar principalmötet om delningen. I en övertagande verksam sparbank beslutar principalmötet om delningen.

Om inte något annat följer av stadgarna ska delningsbeslutet fattas av principalmötet i den ordning som anges i 9 §. I stadgarna kan emellertid inte tas in en bestämmelse som lindrar det majoritetskrav som anges i detta moment.

Det principalmöte som beslutar om delningen ska hållas inom fyra månader från registreringen av delningsplanen. I annat fall förfaller delningen. Principalmötet ska dock hållas senast en månad före den i 87 § angivna dagen, om inte sparbankens samtliga grundfondsandelsägare samt eventuella innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar har avstått från sin rätt att kräva inlösen.

87 c § (28.12.2007/1423)

Kallelse till det principalmöte som ska besluta om delningen får inte utfärdas förrän delningsplanen har registrerats. Kallelsen ska utfärdas tidigast två månader och, om inte längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar, senast en månad före principalmötet.

I den ursprungliga sparbanken ska kallelsen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs om kallelse till principalmötet, sändas skriftligen till varje principal vars adress är känd för sparbanken. Den ursprungliga sparbanken ska inom den tid som avses i 1 mom. ge information om lösningsrätt enligt 87 f § till de grundfondsandelsägare och de innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar vilka har rätt att kräva inlösen och vilkas adress är känd för sparbanken. Om sparbanken inte känner till alla lösningsberättigades adress ska rättigheten inom samma tid också kungöras i den officiella tidningen.

87 d § (28.12.2007/1423)

Följande handlingar ska under minst en månad före det principalmöte som beslutar om delningen hållas tillgängliga för principalerna och grundfondsandelsägarna på de i delningen deltagande sparbankernas huvudkontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas till de principaler och grundfondsandelsägare som ber om dem samt läggas fram på principalmötet:

1) delningsplanen,

2) varje i delningen deltagande sparbanks bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för de tre senast avslutade räkenskapsperioderna,

3) de beslut om utbetalningar av medel som varje i delningen deltagande sparbank eventuellt har fattat efter sparbankens senaste räkenskapsperiod,

4) varje i delningen deltagande sparbanks delårsrapporter som har upprättats efter sparbankens senaste räkenskapsperiod,

5) styrelsens redogörelse för händelser som efter det senaste bokslutet eller den senaste delårsrapporten väsentligt har påverkat sparbankens ställning,

6) ett sådant yttrande om delningsplanen som avses i 84 §.

87 e § (28.12.2007/1423)

Den ursprungliga sparbankens delningsbeslut ersätter sådan teckning som gäller delningsvederlag till den ursprungliga sparbankens principaler och innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar samt sådana andra åtgärder som ger rätt till delningsvederlag. Vid en delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas ersätter delningsplanen också den övertagande sparbankens stiftelseurkund.

Delningen förfaller om inte samtliga i delningen deltagande sparbanker godkänner den i enlighet med den ursprungliga delningsplanen. Registeranmälan ska omedelbart göras om ett beslut som innebär att delningen förkastas eller om att delningen förfallit.

Inlösen av grundfondsandelar samt optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar (28.12.2007/1423)
87 f § (28.12.2007/1423)

Vid delning genom överlåtelse till en verksam sparbank kan grundfondsandelsägarna och innehavarna av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar i den ursprungliga sparbanken kräva inlösen av dessa genom att bevisligen före det principalmöte som beslutar om delningen framställa sitt lösningsanspråk till den ursprungliga sparbanken. Endast de grundfondsandelar kan inlösas som har anmälts för registrering i grundfondsandelsboken före principalmötet eller den sista anmälningsdagen. Före delningsbeslutet ska principalmötet underrättas om hur många grundfondsandelar och till grundfondsandelar berättigande rättigheter som krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösningsrätten eller inlösenvillkoren inte nås med den övertagande sparbanken, ska ärendet med iakttagande av vad som i 18 kap. 3–5 och 8–10 § i aktiebolagslagen föreskrivs om behandlingen av inlösentvister överlämnas till skiljemän för avgörande. En grundfondsandelsägare eller rättsinnehavare ska inleda ärendet senast en månad efter principalmötet. Efter att ärendet inletts har grundfondsandelsägaren rätt till lösenbeloppet i stället för delningsvederlaget. En innehavare av ett optionsbevis eller någon annan särskild rätttighet som berättigar till grundfondsandel har efter att ärendet inletts rätt endast till lösenbeloppet. Om det senare under inlösenförfarandet fastställs att en grundfondsandelsägare eller en innehavare av ett optionsbevis eller någon annan särskild rättighet som berättigar till grundfondsandelar inte har rätt till inlösen, har denne rätt till delningsvederlag i enlighet med delningsplanen. Om delningen förfaller leder detta till att också inlösenförfarandet förfaller.

Lösenbeloppet är det gängse priset före delningsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs beaktas inte den negativa effekt som delningen eventuellt har på värdet av den ursprungliga sparbankens grundfondsandelar, optionsbevis eller andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar. På lösenbeloppet ska betalas en årlig ränta för tiden från delningsbeslutet till betalningen av lösenbeloppet. Räntan ska svara mot den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från det att domen vunnit laga kraft, dock inte förrän verkställandet av delningen har registrerats. Lösenbeloppet kan deponeras enligt vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 3 mom. i aktiebolagslagen.

För betalningen av lösenbeloppet för delningsvederlaget svarar den övertagande sparbank vars vederlag har lösts in. De sparbanker som deltar i delningen svarar solidariskt för lösenbeloppet för optionsbevisen och de övriga särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar. Den ursprungliga sparbanken ska utan dröjsmål underrätta den sparbank som ansvarar för betalningen av lösenbeloppet om lösningsanspråk.

Verkställande av delning samt delningens rättsverkningar (28.12.2007/1423)
87 g § (28.12.2007/1423)

De sparbanker som deltar i delningen ska inom sex månader från delningsbeslutet till registermyndigheten göra anmälan om verkställande av delningen. I annat fall förfaller delningen. Till anmälan ska fogas

1) de i delningen deltagande sparbankernas styrelsemedlemmars och verkställande direktörers försäkran om att denna lag har iakttagits vid delningen,

2) en godkänd revisors intyg om att den övertagande sparbanken får fullt vederlag för det belopp som tagits upp i dess eget kapital samt revisorns yttrande om den utredning som ska ingå i delningsplanen enligt 83 § 2 mom. 9 punkten,

3) en styrelsemedlems eller verkställande direktörens intyg om att sådana meddelanden som avses i 87 a § har sänts,

4) de i delningen deltagande sparbankernas delningsbeslut.

87 h § (28.12.2007/1423)

Registermyndigheten ska registrera delningen, om ingen borgenär har motsatt sig den eller om borgenärerna enligt en domstols dom har fått betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Delningen får dock inte registreras om Finansinspektionen har motsatt sig den på det sätt som avses i 86 § 2 mom.

Om en borgenär har motsatt sig delningen, ska registermyndigheten utan dröjsmål informera sparbanken om detta efter den utsatta dagen. Delningen förfaller då en månad efter den utsatta dagen. Registermyndigheten ska dock skjuta upp behandlingen av ärendet, om sparbanken inom en månad från den utsatta dagen visar att det har väckt talan för fastställelse av att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om sparbanken och borgenären tillsammans begär att behandlingen av ärendet ska skjutas upp. Domstolen ska behandla saken utan dröjsmål. Delningen ska dock registreras trots att borgenären motsätter sig den, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att delningen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten och att den inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning.

Delningen kan verkställas trots att den ursprungliga sparbanken har försatts i likvidation, under förutsättning att sparbankens tillgångar inte har börjat skiftas på det sätt som avses i 113 §.

Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen har fastställts i den ursprungliga sparbankens tillgångar, får delningen inte registreras om inte sparbankens och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan. Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen dessutom har fastställts i den övertagande verksamma sparbanken och en företagsinteckning i den ursprungliga sparbanken förs över på den, får delningen inte registreras om inte den ursprungliga och den övertagande sparbankens och inteckningshavarnas avtal om reglering av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt registreras på ansökan.

87 i § (28.12.2007/1423)

Den ursprungliga sparbankens tillgångar och skulder övergår till de övertagande sparbankerna utan likvidationsförfarande när verkställandet av delningen har registrerats. Vid en partiell delning övergår dock endast de enligt delningsplanen delade tillgångarna och skulderna. Vid en total delning upplöses samtidigt den ursprungliga sparbanken, och vid en delning genom överlåtelse till en sparbank som ska bildas uppkommer den övertagande sparbanken.

Den ursprungliga sparbankens tillgångar och skulder får inte tas upp i en övertagande sparbanks balansräkning till ett högre ekonomiskt värde än de har för den övertagande sparbanken. I samband med en delning får ett åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av delningen registreras får den ursprungliga sparbankens grundfondsandelsägare samt innehavare av optionsbevis och andra särskilda rättigheter som berättigar till grundfondsandelar rätt till delningsvederlag i enlighet med delningsplanen. De nya grundfondsandelar som ges som delningsvederlag medför ägarrättigheter från och med registreringen, om inte en senare tidpunkt bestäms i delningsplanen. Grundfondsandelarna medför dock ägarrättigheter senast ett år efter registreringen. Sådana grundfondsandelar i den ursprungliga sparbanken som ägs av en övertagande sparbank eller den ursprungliga sparbanken medför inte rätt till delningsvederlag.

Om en förutsättning för att få delningsvederlag är att mottagaren vidtar särskilda åtgärder, såsom att visa upp ett grundfondsbevis, och om vederlaget inte har krävts på detta sätt inom tio år från registreringen av verkställigheten av delningen, kan den övertagande sparbankens principalmöte besluta att rätten till delningsvederlag och de på detta baserade rättigheterna är förverkade. Det förverkade vederlaget tillfaller den övertagande sparbanken.

Om det vid en total delning uppdagas tillgångar som inte skiftas i delningsplanen, tillhör dessa de övertagande sparbankerna i samma förhållande som den ursprungliga sparbankens nettotillgångar ska skiftas enligt delningsplanen, om inte annat föreskrivs i delningsplanen.

De i delningen deltagande sparbankerna är solidariskt ansvariga för de av den ursprungliga sparbankens skulder som har uppkommit innan verkställandet av delningen har registrerats. Om den ursprungliga sparbanken har skulder som en annan sparbank svarar för enligt delningsplanen, uppgår sparbankens sammanlagda ansvar dock högst till värdet av de nettotillgångar som återstår för den eller övergår till den. En borgenär kan med åberopande av det solidariska ansvaret kräva betalning för en skuld som nämns i delningsplanen först när det har konstaterats att borgenären inte får betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad som föreskrivs ovan i detta moment om skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den insättningsgarantifond som avses i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller ur den ersättningsfond som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012). (19.12.2014/1206)

87 j § (28.12.2007/1423)

Vid en total delning ska den ursprungliga sparbankens styrelse och verkställande direktör så snart som möjligt efter det att delningen verkställts upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse över den tid för vilken något bokslut inte har lagts fram på principalmötet (slutredovisning). Slutredovisningen ska överlämnas till revisorerna, som inom en månad ska ge en revisionsberättelse om den. Styrelsen ska efter att ha fått revisionsberättelsen utan dröjsmål sammankalla principalerna för att fastställa slutredovisningen. På mötet tillämpas vad som föreskrivs om principalmöte.

Slutredovisningen ska anmälas för registrering i enlighet med 12 kap. 11 § 1 mom. i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/614)

87 k § (28.12.2007/1423)

Delningen återgår trots att den har registrerats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats genom en domstols dom som vunnit laga kraft. Den ursprungliga sparbanken och den övertagande sparbanken ansvarar solidariskt för de av den övertagande sparbankens förpliktelser som har uppkommit efter registreringen av delningen men före registreringen av domen.

6 kap

Överlåtelse av affärsverksamhet

88 §

En sparbanks (överlåtande sparbank) affärsverksamhet kan helt eller delvis överlåtas till ett eller flera kreditinstitut eller andra företag (övertagande företag) enligt vad som föreskrivs i detta kapitel, utan att den överlåtande sparbanken upplöses.

En sparbank kan överlåta sin affärsverksamhet så att

1) den överlåtande sparbankens alla tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande kreditinstitut i aktiebolagsform, eller

2) en del av den överlåtande sparbankens tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande företag.

(28.12.2007/1423)

En sparbank kan överlåta sin affärsverksamhet också om den är försatt i likvidation, om inte sparbankens egendom har börjat delas ut till något ändamål som anges i stadgarna.

En sparbank som överlåter sin affärsverksamhet enligt 2 mom. 1 punkten ska ombildas till en stiftelse eller upplösas på det sätt som anges i 92 §. (28.12.2007/1423)

89 § (28.12.2007/1423)

I fråga om överlåtelse av affärsverksamheten iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna i 83, 85 och 86 § om delningsplan, registrering av delningsplan och anmälan av delningsplan till Finansinspektionen och Finansinspektionens rätt att motsätta sig en delning samt bestämmelserna i 87 § 1 och 2 mom. och 87 a § om borgenärsskydd och i 87 g och 87 h § om verkställande av delning, dock så att förfarandet för borgenärsförhör enligt 87 § 1 och 2 mom. gäller endast överförbara skulder.

Den överlåtande sparbankens tillgångar, skulder, avsättningar och reserver samt åtaganden enligt överlåtelseplanen övergår i enlighet med överlåtelseplanen till det övertagande företaget när överlåtelsen har registrerats. Vid överlåtelse av affärsverksamheten tillämpas bestämmelserna i 87 i § 2 mom. och i tillämpliga delar bestämmelserna i nämnda paragrafs 6 mom. När överlåtelse av affärsverksamhet återgår gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 87 k §. Om det övertagande företaget är ett nybildat företag, ska det registreras samtidigt med överlåtelsen.

Beslut om sådan överlåtelse av affärsverksamhet som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten ska fattas enligt vad som föreskrivs i 87 b § 1 och 2 mom. samt 87 c och 87 d §. Bestämmelserna i 87 e § 2 mom. tillämpas på beslutet. Vid sådan överlåtelse av affärsverksamhet som avses i detta moment tillämpas bestämmelserna i 87 f § på inlösen av den överlåtande sparbankens grundfondsandelar och de rättigheter som avses i 87 f §. Ägaren till en andel eller rättighet som avses ovan i detta moment får rätt till lösenbeloppet då verkställigheten av överlåtelsen av affärsverksamheten har registrerats.

Paragrafens bestämmelser om borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått något annat därmed jämförbart åtagande eller som på grund av ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal kan få en penningfordran om åtagandet övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut.

90 § (28.12.2007/1423)

Om den överlåtande sparbankens alla tillgångar, skulder och åtaganden samt övriga rätttigheter och förpliktelser i enlighet med 88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokföringsvärden överförs till ett kreditinstitut i aktiebolagsform som ska bildas för att fortsätta den överlåtande sparbankens verksamhet och vederlaget består enbart av aktier i det övertagande kreditinstitutet, ska 83, 86, 87 och 87 a § inte tillämpas på överlåtelsen.

En sparbank som överlåter sin affärsverksamhet på det sätt som avses i denna paragraf kan ombildas till en stiftelse.

91 §

Om en sparbanks affärsverksamhet överlåts till ett kreditinstitut på det sätt som avses i 90 §, kan bankens verksamhet fortsättas såsom ett sparbanksaktiebolag på det sätt som föreskrivs i denna paragraf och nedan i 92 §.

I principalmötets beslut om överlåtelse av sparbankens affärsverksamhet till en depositionsbank som skall bildas, skall för den bank som bildas godkännas en bolagsordning enligt kreditinstitutslagen samt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om inte något annat följer av 3 mom.

I bolagsordningen för den inlåningsbank som bildas för att fortsätta sparbankens verksamhet kan tas in en bestämmelse enligt vilken bankens särskilda ändamål är att främja sparandet. I denna lag används benämningen sparbanksaktiebolag om en sådan bank. Ett sparbanksaktiebolag skall i sin firma, utöver den beteckning som anger bankens sammanslutningsform, även använda ordet eller sammansättningsleden "sparbank". (9.2.2007/123)

På kreditinstitut som avses i denna lag skall, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, tillämpas vad som i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform föreskrivs om affärsbanker. Ett sparbanksaktiebolag kan ombildas till en affärsbank genom ändring av bolagsordningen.

För sparbanksaktiebolag gäller i tillämpliga delar vad som i 41 § föreskrivs om användning av fritt eget kapital för vinstutdelning samt vad som i 7 kap. föreskrivs om sparbanksinspektionen. På sparbanksaktiebolag, med undantag för ett sparbanksaktiebolag som är centralt finansiellt institut, skall dessutom tillämpas vad som i 128 § föreskrivs om rätten att ta emot insättningar och uppta kredit.

I ett sparbanksaktiebolags bolagsordning kan föreskrivas att banken skall ha ett förvaltningsråd samt att bankens insättare väljer så många av förvaltningsrådets medlemmar som bestäms i bolagsordningen, dock färre än hälften.

92 §

Beslut om ombildande av en sparbank till en stiftelse eller om försättande av en sparbank i likvidation ska fattas samtidigt som ett beslut om överlåtelse av affärsverksamheten enligt 88 § 2 mom. 1 punkten. (28.12.2007/1423)

Då det beslutas att en sparbank ska ombildas till en stiftelse ska samtidigt godkännas en sådan stiftelseurkund som avses i 2 kap. 1 § i stiftelselagen (487/2015) och stadgar för stiftelsen enligt 2 kap. 3 § i den lagen. (24.4.2015/493)

En sparbank ska så som det föreskrivs i 13 kap. 2 § i stiftelselagen anmäla till registermyndigheten om att sparbanken ombildas till en stiftelse. Registermyndigheten ska registrera stiftelsen med iakttagande av vad som i den lagen föreskrivs om registrering av stiftelser. (24.4.2015/493)

En stiftelse får inte registreras om inte överlåtelse av affärsverksamhet enligt 88 § 2 mom. och, vid överlåtelse av affärsverksamhet enligt 90 §, dessutom koncessionen för det kreditinstitut som ska bildas registreras samtidigt. Styrelsen i en sparbank som ombildats till stiftelse ska lämna slutredovisning enligt 87 j § till principalmötet. (28.12.2007/1423)

7 kap (8.8.2014/614)

(8.8.2014/614)

7 kap. har upphävts genom L 8.8.2014/614.

8 kap

Likvidation och konkurs (19.5.2004/410)

Bestämmelser om likvidation (19.5.2004/410)
101 § (19.5.2004/410)

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan sparbanken försätts i likvidation genom beslut av principalmötet.

102 §

Principalmötet beslutar om att försätta sparbanken i likvidation. Beslutet skall fattas i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 mom.

Om sparbanken skall upplösas med stöd av stadgarna gäller som principalmötets beslut den åsikt som mer än hälften av de avgivna rösterna har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar.

Likvidationen börjar då principalmötet har fattat sitt beslut om den, om inte mötet bestämmer något senare datum för likvidationens början.

I kallelsen till det principalmöte som skall behandla frågan om likvidation skall nämnas beslutsförslagets huvudsakliga innehåll. Förslaget jämte bilagor skall på sparbankens huvudkontor hållas framlagda för grundfondsandelsägarna i minst en vecka före principalmötet och utan dröjsmål sändas till dem som ber om det samt läggas fram vid principalmötet. Om det föreslås att sparbanken skall upplösas i något annat än i 2 mom. angivet fall, skall möteskallelsen emellertid sändas senast en månad före mötet.

103 § (27.6.2003/590)

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar återkalla koncessionen besluta att sparbanken försätts i likvidation.

Likvidationen börjar omedelbart då Finansinspektionen har beslutat att koncessionen skall återkallas och sparbanken försättas i likvidation.

104 § (26.3.2021/238)

I samband med sparbankens, Finansinspektionens eller Verket för finansiell stabilitets likvidationsbeslut ska utses en eller flera likvidatorer i stället för styrelsen, verkställande direktören och ett eventuellt förvaltningsråd. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om styrelsen och dess medlemmar tillämpas också på likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Om en sparbank som har trätt i likvidation saknar i registret införda behöriga likvidatorer, ska registermyndigheten förordna likvidatorer. Sådant förordnande kan sökas av Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet samt av den vars rätt kan vara beroende av att kreditinstitutet har någon som företräder det.

Likvidatorerna ska omedelbart efter det att Finansinspektionen har fattat beslut om återkallelse av koncessionen sammankalla sparbankens principaler för att besluta om åtgärder med anledning av att sparbanken fusioneras med en annan sparbank eller för att i något annat avseende rätta till koncessionsförutsättningarna eller för att upplösa sparbanken.

104 a § (26.3.2021/238)

Registermyndigheten, Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet ska när de utser en likvidator ge denne ett intyg över valet till uppdraget. Ett utdrag ur eller en kopia av principalmötets protokoll utgör bevis på att principalmötet har utsett likvidatorn till uppdraget.

105 §

På principalmötet i en sparbank i likvidation skall tillämpas samma bestämmelser som före likvidationen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Om det är nödvändigt för att avsluta likvidationen eller fortsätta verksamheten, kan principalmötet också besluta om ändring av stadgarna, om ökning av grundkapitalet och grundfonden, om upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev samt om upptagande av kapitallån.

106 § (8.8.2014/614)

Revisorernas uppdrag upphör inte då sparbanken träder i likvidation. Vad som i 12 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision ska också iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen ska dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt har förlängts.

107 §

När sparbanken har försatts i likvidation ska styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens början för vilken något bokslut ännu inte har lagts fram på principalmötet. Detta bokslut ska så snart som möjligt läggas fram på principalmötet. På bokslutet och revisionen tillämpas 12 kap. i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/614)

Om den tid som avses i 1 mom. även omfattar den föregående räkenskapsperioden, skall för denna upprättas ett särskilt bokslut och koncernbokslut.

108 § (26.3.2021/238)

När principalmötet, Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet har beslutat att sparbanken ska träda i likvidation, ska likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om likvidationsbeslutet och om valet av likvidatorer. Anmälan ska dessutom göras till insättningsgarantifonden och, om likvidationsbeslutet har fattats av principalerna, till Finansinspektionen. Anmälan ska göras också till säkerhetsfonden och till ersättningsfonden för investerarskydd, om sparbanken är medlem i fonden.

109 §

Likvidatorerna skall söka offentlig stämning på sparbankens borgenärer. Angående offentlig stämning gäller bestämmelserna i lagen om offentlig stämning (729/2003), om inte något annat följer av 2 mom. (19.5.2004/410)

Offentlig stämning skall sökas hos registermyndigheten. I stämningen skall borgenärerna uppmanas att skriftligen meddela sina fordringar till registermyndigheten senast den dag som myndigheten sätter ut. Det som i denna eller någon annan lag bestäms om inställelsedag gäller nämnda utsatta dag. Stämningen skall publiceras i den officiella tidningen senast en månad före den utsatta dagen. Likvidatorerna skall senast tre veckor före den utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kungörelsen till sparbankens kända borgenärer. Registermyndigheten skall utan dröjsmål efter den utsatta dagen underrätta likvidatorerna om de fordringar som anmälts till myndigheten. Registermyndigheten antecknar på tjänstens vägnar i registret att stämning har utfärdats.

Sparbankens likvidator skall i det meddelande till borgenärerna som avses i 2 mom. dessutom nämna

1) vad som i 121 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

(19.5.2004/410)

Meddelandet skall lämnas på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran eller att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta". (19.5.2004/410)

110 §

Likvidatorerna sköter sparbankens angelägenheter under likvidationen. De skall så snart som möjligt förvandla sparbankens egendom till pengar i den mån det behövs för likvidationen samt betala sparbankens skulder. Kreditinstitutets affärsverksamhet får fortsättas endast i den mån det behövs för en ändamålsenlig likvidation.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål hos Finansinspektionen ansöka om återkallelse av koncessionen då det inte längre finns förutsättningar för denna eller då den inte längre behövs för en ändamålsenlig fortsättning av likvidationen. (27.6.2003/590)

111 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut och ett koncernbokslut, som skall läggas fram på principalernas ordinarie möte för godkännande. Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsens förslag till åtgärder beträffande vinst eller förlust, skall inte tillämpas på dessa bokslut.

I balansräkningen skall det egna kapitalet upptas i en post medan grundkapitalet och grundfonden skall anges utom kolumn. Grundfonden skall vid behov fördelas på olika slag av andelar.

Tillgångar får inte upptas i balansräkningen till högre värde än det sannolika överlåtelsepriset med avdrag för de särskilda kostnader som överlåtelsen medför. Om tillgångar beräknas inbringa väsentligt mera än vad som har upptagits i balansräkningen eller om för betalning av skulder och likvidationskostnader beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från skulden enligt balansräkningen, skall de sålunda beräknade beloppen anges utom kolumn vid motsvarande tillgångs- och skuldposter.

112 §

Om sparbankens tillgångar inte förslår till betalning av skulderna, skall likvidatorerna avträda sparbankens egendom till konkurs.

Finansiella instrument som räknas till sådant övrigt primärkapital som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 betraktas inte som skuld vid tillämpning av denna paragraf. (9.11.2018/871)

113 §

Efter den inställelsedag som har satts ut i den offentliga stämningen på sparbankens borgenärer skall likvidatorerna, sedan alla kända skulder blivit betalda, skifta sparbankens tillgångar. Om en skuld är tvistig eller inte har förfallit till betalning eller av någon annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel innehållas och återstoden skiftas.

Om det återstår tillgångar i sparbanken efter att skulderna har betalts, skall överskottet först användas för återbetalning av grundfonden, medan det som därefter återstår skall användas för ändamål som anges i stadgarna.

Klandertalan som gäller skifte av sparbankens tillgångar skall väckas mot sparbanken inom tre månader efter att slutredovisningen har lagts fram på principalmötet.

Om en grundfondsandelsägare inte inom fem år efter att slutredovisningen lades fram på principalmötet har anmält att han eller hon vill lyfta det som tillfallit honom eller henne, har han eller hon förlorat sin rätt därtill.

114 §

Efter att likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart som möjligt avge slutredovisning för sin förvaltning genom att utarbeta en berättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av sparbankens tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall överlämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge revisionsberättelse över slutredovisningen samt över förvaltningen under likvidationen.

Efter att likvidatorerna erhållit revisionsberättelsen, skall de utan dröjsmål sammankalla principalmötet för granskning av slutredovisningen.

Likvidatorerna ska sända Finansinspektionen samt Verket för finansiell stabilitet, om det har beslutat om försättande i likvidation, slutredovisningen för kännedom. (26.3.2021/238)

115 §

Sparbanken anses upplöst när likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen på principalmötet. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering samt till finansinspektionen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. kan minst tre principaler eller grundfondsandelsägare som innehar minst en tiondedel av samtliga andelar kräva att likvidatorerna sammankallar principalmötet för behandling av frågan om talan skall väckas på den grunden att

1) principalmötet har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att inte väcka ersättningstalan, men en tiondedel av principalerna eller grundfondsandelsägare som innehar en tiondedel av samtliga andelar har röstat mot beslutet,

2) beslut om beviljande av ansvarsfrihet inte har fattats inom en månad efter räkenskapsperiodens slut, eller att

3) beslut om väckande av ersättningstalan annars inte har fattats inom två månader efter att ärendet borde ha behandlats vid principalmötet.

Om någon av andelsägarna avstår från talan efter att den väckts, kan de övriga som väckt talan emellertid fortsätta driva den.

Talan skall väckas inom tre månader från det principalmöte som avses i 1 mom.

De som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har emellertid rätt att få sina kostnader ersatta av sparbanken i den mån som de medel som vunnits till sparbanken räcker för ändamålet.

Om ett principalmöte som skall hållas enligt stadgarna eller enligt principalernas beslut inte har sammankallats i vederbörlig ordning, kan finansinspektionen på ansökan av en medlem i sparbankens styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en revisor, en principal eller en andelsägare bemyndiga någon att sammankalla principalmötet på sparbankens bekostnad.

116 §

Om det efter sparbankens upplösning uppdagas nya tillgångar eller om talan väcks mot sparbanken eller om det annars behövs likvidationsåtgärder, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan härom för registrering samt till finansinspektionen. Kallelse till det första principalmötet efter likvidationens återupptagande skall ske i enlighet med stadgarna. Skriftlig kallelse skall dessutom sändas till varje grundfondsandelsägare vars adress är känd.

117 §

Om en sparbank har försatts i likvidation genom beslut av principalmötet kan detta, sedan revisorerna gett sitt utlåtande i ärendet, med enkel röstmajoritet besluta att likvidationen skall upphöra och verksamheten fortsättas. Ett sådant beslut får dock inte fattas om det enligt stadgarna föreligger en likvidationsgrund eller om sparbankens tillgångar har skiftats. Om sparbankens koncession har återkallats är en förutsättning för fortsatt verksamhet dessutom att sparbanken har beviljats ny koncession.

Efter att beslut om fortsatt verksamhet har fattats och en ny koncession eller tillstånd att fortsätta verksamheten utan koncession har erhållits, skall för sparbanken utses förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör i enlighet med stadgarna.

Efter att styrelsen har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats. Offentlig stämning på sparbankens borgenärer är utan verkan, då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.

Bestämmelser om konkurs (19.5.2004/410)
118 § (26.3.2021/238)

En sparbanks egendom kan avträdas till konkurs genom beslut av styrelsen eller, om sparbanken är i likvidation, genom beslut av likvidatorerna eller på ansökan av Verket för finansiell stabilitet. Under konkursen företräds sparbanken såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

118 a § (19.5.2004/410)

En sparbank skall informera Finansinspektionen innan sparbanken lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs.

119 §

Om en borgenär ansöker om att sparbanken skall försättas i konkurs, skall domstolen innan den beslutar om konkursen underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen med högst en månad om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha tagit emot det meddelande som avses i detta moment. (27.6.2003/590)

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som i sin helhet ersätts ur insättningsgarantifonden, kan inte ansöka om att sparbanken skall försättas i konkurs.

119 a § (19.5.2004/410)

I det meddelande som sparbanken skall sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar skall, utöver vad som annars föreskrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 120 § 1 mom. föreskrivs om en insättares bevakningsskyldighet och vad som i 121 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som sparbanken skall sända till borgenärerna och som gäller bevakningen av fordringar eller framförande av synpunkter skall vara avfattat på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

120 §

Om en sparbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 121 § 2 mom. Bestämmelserna om insättare i detta moment tillämpas inte på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till den med stöd av 14 kap. 8 § 7 mom. i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/614)

Om det efter att konkursen avslutats inte återstår några tillgångar, skall sparbanken anses upplöst då slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering. (20.2.2004/144)

Om det återstår tillgångar och sparbanken inte hade försatts i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt sammankalla principalmötet för att besluta om sparbankens verksamhet skall fortsättas eller om den skall försättas i likvidation. Om principalmötet beslutar att verksamheten skall fortsätta, tillämpas 107 §.

Om det efter avslutad konkurs uppdagas tillgångar, skall konkursförfarandet fortsättas. Om det efter konkursen återstår tillgångar, skall med dessa förfaras i enlighet med 3 mom.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs (19.5.2004/410)
120 a § (19.5.2004/410)

Behöriga att besluta om försättande av en sparbank i likvidation är principalmötet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av denna lag. Det föreskrivs särskilt om finska domstolars behörighet att besluta om försättande av en sparbank i konkurs. Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också en sparbanks filialer i andra EES-stater. (26.3.2021/238)

På upplösningen av en sparbank tillämpas inte 29 § i handelsregisterlagen (564/2023). (23.3.2023/592)

Verket för finansiell stabilitet ska besluta att försätta en sparbank i likvidation eller hos domstol ansöka om försättande av sparbanken i konkurs, om villkoren för ställande av sparbanken under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) är uppfyllda, men Verket för finansiell stabilitet beslutar att inte ställa sparbanken under resolution, eftersom det i enlighet med 3 punkten i det momentet inte anses behövas för att säkerställa ett viktigt allmänt intresse. Verket för finansiell stabilitet ska också besluta att försätta en sparbank i likvidation eller ansöka om att den ska försättas i konkurs, om den nämnd som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 i enlighet med artikel 18.8 i den förordningen inte ställer sparbanken under resolutionsförvaltning. Verket för finansiell stabilitet ska samråda med Finansinspektionen innan det beslutar om försättande i likvidation eller ansöker om försättande i konkurs. Likvidationen börjar när Verket för finansiell stabilitet har fattat sitt beslut. (26.3.2021/238)

120 b § (19.12.2008/882)

Om en sparbank har en filial i en annan EES-stat och har trätt i likvidation eller försatts i konkurs ska likvidatorn eller boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet om likvidationen eller konkursen i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtminstone finska och svenska.

120 c § (19.5.2004/410)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall begära att inledandet av likvidations- eller konkursförfarande registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

120 d § (19.5.2004/410)

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar också på denna andra stats officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran, bevakningen av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar vara rubricerad "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om en sparbanks likvidation och konkurs jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

121 §

En sparbanks borgenär är, om inte något annat följer av avtalsvillkoren, efter att banken har försatts i likvidation eller konkurs, skyldiga att ta emot betalning också för skulder som inte har förfallit till betalning. De är i så fall berättigade att få ersättning för skada som orsakas av att den avtalade räntan skiljer sig från en lägre marknadsränta.

Då en sparbank har försatts i likvidation eller konkurs, skall den genom en offentlig kungörelse uppmana insättare som inte under tio år före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken, vid äventyr att kontoinnehavaren annars förlorar sin talerätt mot banken. Uppmaningen skall dessutom sändas till insättarna per brev, under adresser som banken känner till. Härvid iakttas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 109 § 4 mom. och 119 a § 2 mom. (19.5.2004/410)

121 a § (19.5.2004/410)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall regelbundet informera borgenärerna om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

121 b § (19.5.2004/410)

Beträffande tillämplig lag i fråga om en sparbanks likvidation och konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i 24 a–24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.

9 kap

Skadeståndsskyldighet

122 §

Angående skadeståndsskyldighet för en sparbanks stiftare och principaler, förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar samt verkställande direktören föreskrivs i kreditinstitutslagen. Bestämmelser om revisorernas skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (1141/2015). (9.11.2018/871)

Principalmötet beslutar med stöd av 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen om väckande av skadeståndstalan för sparbankens räkning. Styrelsen har dessutom rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan som baserar sig på en straffbar gärning (8.8.2014/614)

Principalmötets beslut om att ansvarsfrihet skall beviljas eller talan inte skall väckas hindrar inte att sparbanken väcker talan, om principalmötet inte i bokslutet eller revisionsberättelsen eller annars har fått väsentligen riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Om en sparbank försätts i konkurs på ansökan som har gjorts inom två år efter att principalmötet beslutat att ansvarsfrihet skall beviljas eller att talan inte skall väckas, får konkursboet föra talan utan hinder av detta beslut.

123 §

Om principalmötet har beviljat ansvarsfrihet eller annars beslutat att skadeståndstalan inte skall väckas, men minst en tiondedel av principalerna har röstat mot beslutet, kan talan väckas utan hinder av 122 § 1 och 2 mom.

Talan kan väckas av minst tre principaler som har röstat mot beslutet eller av grundfondsandelsägare med minst en tiondedel av samtliga grundfondsandelar. Om en principal eller grundfondsandelsägare avstår från talan efter att den väckts, kan de övriga som har väckt talan likväl fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från principalmötets beslut som avses i 1 mom.

De principaler eller grundfondsandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna. De har dock rätt att av sparbanken få ersättning för kostnaderna i den mån de kan täckas med medel som banken har vunnit genom rättegången.

124 §

För en sparbanks räkning får talan som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen och som inte grundar sig på en straffbar gärning inte väckas mot (8.8.2014/614)

1) en stiftare sedan tre år har förflutit från den konstituerande stämmans beslut om bankens bildande,

2) förvaltningsråds- eller styrelsemedlemmarna, verkställande direktören eller principalerna sedan tre år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan, eller

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år har förflutit från framläggandet av den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg som ligger till grund för talan.

(9.2.2007/123)

Om tiden för väckande av talan för sparbankens räkning har gått ut, kan talan som avses i 122 § 4 mom. inte väckas då en månad har förflutit från konkursbevakningen.

125 § (8.8.2014/614)

Finansinspektionen har, om den anser att insättarnas eller grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, rätt att för en sparbanks räkning väcka skadeståndstalan mot en person eller sammanslutning som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

10 kap

Straffbestämmelser

126 §

Till straff för brott mot den i 98 § föreskrivna tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe i lag.

127 § (8.8.2014/614)

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 64 eller 84 § om revisorsyttrande ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för sparbanksbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

11 kap

Särskilda bestämmelser

128 § (24.6.2010/602)

128 § har upphävts genom L 24.6.2010/602.

129 § (8.8.2014/614)

129 § har upphävts genom L 8.8.2014/614.

130 §

I fråga om en sparbanks anmälningar och meddelanden till registermyndigheten gäller, utöver denna lag, vad som särskilt föreskrivs om dem.

Patent- och registerstyrelsen är den registermyndighet som avses i denna lag.

130 a § (30.12.2004/1308)

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för en sparbank upprättas i enlighet med bokföringslagen och kreditinstitutslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem och Finansinspektionens föreskrifter.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen. Om en styrelsemedlem eller verkställande direktören har framfört en avvikande åsikt om bokslutet eller verksamhetsberättelsen, skall på dennes begäran ett utlåtande om det ingå däri.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall tillställas revisorerna senast en månad före det principalmöte där resultat- och balansräkningen skall läggas fram för fastställelse.

12 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

131 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och genom den upphävs sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) jämte ändringar.

132 §

Denna lag skall tillämpas i stället för stadgebestämmelser som strider mot lagen. En ändring av en lagstridig stadgebestämmelse skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna anmäls för registrering och senast tre år efter att lagen har trätt i kraft.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2007/1423. (28.12.2007/1423)

Lagens 121 § 1 mom. tillämpas inte på skulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2003/76:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 174/2002, EkUB 26/2002, RSv 203/2002

27.6.2003/590:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

20.2.2004/144:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003, LaUB 8/2003, RSv 131/2003

19.5.2004/410:

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På likvidation och konkurs som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004, EkUB 7/2004, RSv 40/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

30.7.2004/703:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

30.12.2004/1308:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

RP 126/2004, EkUB 29/2004, RSv 228/2004

21.7.2006/643:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På fusion och delning skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om fusions- eller delningsplanen anmäls för registrering före ikraftträdandet.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

1.12.2006/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 145/2006, EkUB 13/2006, RSv 136/2006

9.2.2007/123:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

13.4.2007/476:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

28.12.2007/1423:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

Om en plan om fusion, delning eller överlåtelse av affärsverksamhet har anmälts för registrering före denna lags ikraftträdande, tillämpas på fusionen, delningen eller överlåtelsen de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Efter det att denna lag har antagits kan registermyndigheten registrera och utfärda kungörelse om fusions- eller delningsplanen om gränsöverskridande fusion eller delning, och en finsk sparbank som deltar i fusionen eller delningen kan utfärda kallelse till det principalmöte som beslutar om godkännandet av planen, så som bestäms i denna lag.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

19.12.2008/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

24.6.2010/602:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

14.12.2012/762:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

8.8.2014/614:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

Det 7 kap. som upphävs genom denna lag ska dock tillämpas till och med den 30 juni 2015.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

19.12.2014/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

24.4.2015/493:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

18.9.2015/1199:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1625:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 89/2015, EkUB 16/2015, RSv 95/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

9.11.2018/871:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018, EkUB 14/2018, RSv 93/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 575/2013 (32013R0575): EUT Nr L 176, 27.6.2013, s. 1–337

29.3.2019/409:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

26.3.2021/238:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 (32019L0879), EUT 150, 7.6.2019, s. 296

30.12.2021/1365:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

8.7.2022/664:

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2022.

Denna lag tillämpas på ett sådant möte till vilket kallelsen har sänts i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft.

RP 67/2022, EkUB 13/2022, RSv 81/2022

19.1.2023/95:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 213/2022, AjUB 15/2022, RSv 193/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

23.3.2023/592:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.