Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

28.12.2001/1501

Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Se L om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar 375/2021 6 § 1 mom., som gäller temporärt 8.5.2021–30.6.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på depositionsbanker i aktiebolagsform (affärsbanker) och på andra kreditinstitut i aktiebolagsform, som nedan i denna lag benämns kreditinstitut.

På kreditinstitut tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i kreditinstitutslagen (610/2014). På kapitallån som emitterats av ett kreditinstitut ska inte tillämpas 12 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten eller 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. På sparbanksaktiebolag som avses i sparbankslagen (1502/2001) tillämpas dessutom sparbankslagen samt på andelsbanksaktiebolag som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) den lagen. På kreditinstitut som bedriver hypoteksbanksverksamhet enligt lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010) tillämpas dessutom vad som föreskrivs i den lagen. (8.8.2014/613)

L om hypoteksbanksverksamhet 16.7.2010/688 har upphävts genom L om hypoteksbanker och säkerställda obligationer 151/2022, som gäller fr.o.m. 8.7.2022.

2 § (30.7.2004/702)

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelsemedlem samt verkställande direktören skall vara bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

2 a § (8.8.2014/613)

Ett kreditinstituts styrelse ska ha minst tre medlemmar.

Kreditinstitutet ska ha en verkställande direktör och en ställföreträdare för denne.

3 §

I bolagsordningen för det kreditinstitut som är centralt finansiellt institut för sparbankerna kan bestämmas att bankens aktier eller, om banken har olika slag av aktier, ett visst slag av aktier endast får ägas av en sparbank, av ett sparbanksaktiebolag, av en sparbanks eller ett sparbanksaktiebolags dotterbolag, av sparbankernas centralorganisation eller av någon annan jämförbar sammanslutning. I bolagsordningen för det kreditinstitut som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna kan bestämmas att bankens aktier eller, om banken har olika slag av aktier, ett visst slag av aktier endast får ägas av en andelsbank, av ett andelsbanksaktiebolag, av en andelsbanks eller ett andelsbanksaktiebolags dotterbolag, av andelsbankernas centralorganisation eller av någon annan jämförbar sammanslutning.

3 a § (21.7.2006/642)

Ett kreditinstitut kan ombildas till ett kreditinstitut i andelslagsform med iakttagande av vad som föreskrivs i 19 kap. i aktiebolagslagen. På en ändring av företagsformen skall dessutom på motsvarande sätt tillämpas vad som i 6 § 1 mom. föreskrivs om fusion.

2 kap

Fusion och flyttning av hemorten till en annan EES-stat (29.12.2022/1348)

Rubriken har ändrats genom L 1348/2022, som träder i kraft 31.1.2023. Den tidigare formen lyder: Fusion

4 § (29.3.2019/404)

4 § har upphävts genom L 29.3.2019/404.

5 § (29.3.2019/404)

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, om det är fråga om en dotterbolagsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det revisorsyttrande som avses i 16 kap. 4 § i aktiebolagslagen, ska tillställas Finansinspektionen innan kreditinstitutet ansöker om sådan kallelse på borgenärerna som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Av en revisor enligt aktiebolagslagen förutsätts behörighet enligt 12 kap. 14 § i kreditinstitutslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga. (29.12.2022/1348)

1 mom. har ändrats genom L 1348/2022, som träder i kraft 31.1.2023. Den tidigare formen lyder:

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, om det är fråga om dotterbolagsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det revisorsyttrande som avses i 16 kap. 4 § i aktiebolagslagen, ska tillställas Finansinspektionen innan kreditinstitutet ansöker om sådan kallelse på borgenärerna som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska omedelbart delge Finansinspektionen en sådan anmälan om en bor-genärs motstånd som avses i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen motsätta sig fusionen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession. Finansinspektionen ska underrätta registermyndigheten om sitt motstånd inom en månad från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. Fusionen får i ett sådant fall som avses ovan i detta moment registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den tid som anges ovan.

Besvär över Finansinspektionens beslut enligt denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

5 a § (29.3.2019/404)

5 a § har upphävts genom L 29.3.2019/404.

5 b § (29.3.2019/404)

När ett finskt kreditinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska 5 § tillämpas.

Om det vid fusionen övertagande bolaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller i 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig beviljandet av tillstånd eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europabolag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som föreskrivs om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

5 c § (29.12.2022/1348)

Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES-stat i enlighet med 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen, ska kreditinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält planen för registrering sända Finansinspektionen en kopia av flyttningsplanen enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen, en styrelsens redogörelse enligt 6 § och ett yttrande enligt 9 § 1 mom. Av en revisor enligt 17 a kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts sådan behörighet som anges i 12 kap. 14 § i kreditinstitutslagen eller av en annan oberoende sakkunnig motsvarande godkänd behörighet i destinationsstaten. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg som avses i 17 a kap 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemorten eller om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får ges innan det förflutit en månad från det utsatta datum som avses i 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen enbart om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttningen av hemorten.

Om kreditinstitutet har för avsikt att fortsätta kreditinstitutsverksamheten i Finland efter flyttningen av hemorten, tillämpas på den vad som föreskrivs om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.

5 c § har tillfogats genom L 1348/2022, som träder i kraft 31.1.2023.

6 §

Vad som i 16 kap. 6, 7 och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om borgenärer skall inte tillämpas på insättare. Det överlåtande kreditinstitutet skall emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före det datum som registermyndigheten sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. I meddelandet skall uppges det övertagande kreditinstitutets firma och adress. (9.2.2007/122)

Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att om en insättares sammanlagda inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), ska på insättningsgarantin tillämpas 13 § i det kapitlet. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas, om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 5 mom. i den paragrafen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i 1 mom. i den paragrafen. (26.3.2021/237)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare skall på motsvarande sätt tillämpas på det övertagande kreditinstitutets insättare, om det övertagande kreditinstitutets borgenärer skall höras enligt 16 kap. 6 § 3 mom. i aktiebolagslagen. (21.7.2006/642)

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt en fusion vid vilken det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet föreskriven insättningsgaranti efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgarantin. I sitt meddelande till insättaren ska kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 5 kap. 18 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. (19.12.2014/1204)

I de fall som avses i 4 mom. ska kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet ska redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet ska begära Finansinspektionens utlåtande om insättningsgarantiutredningen. Till begäran om utlåtande ska fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en kopia av Finansinspektionens utlåtande ska fogas till det meddelande som ska ges till insättaren. (1.12.2017/824)

6 a § (21.7.2006/642)

Om kreditinstitutets hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål skall betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen senast den dag som anges i den kallelse på kreditinstitutets borgenärer som avses i 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf skall nämnas i det meddelande som avses ovan i 6 §. Kreditinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter att uppsägningstiden enligt denna paragraf har gått ut.

7 § (9.2.2007/122)

För ett kreditinstitut som bildas i samband med en kombinationsfusion skall ansökas om koncession enligt kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

3 kap

Delning samt nedsättning av det bundna egna kapitalet

8 § (21.7.2006/642)

8 § har upphävts genom L 21.7.2006/642.

9 §

I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registrering av verkställandet av delningen samt tillståndet och intyget angående verkställighet tillämpas vad som i 5, 5 b, 6 och 6 a § föreskrivs om fusion. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen sker genom överlåtelse till bolag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut. (29.3.2019/404)

2 mom. har upphävts genom L 21.7.2006/642. (21.7.2006/642)

På kreditinstitut som bildas vid delningen skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 7 §.

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om det ursprungliga bolagets skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet avsedda insättningsgarantifonden eller ur den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden. (19.12.2014/1204)

10 § (8.8.2014/613)

Vad som i 14 kap. 2–5 § samt 17 kap. 6, 7 och 15 § i aktiebolagslagen föreskrivs om borgenärer ska vid tillämpningen av detta kapitel tillämpas i fråga om den för vilken kreditinstitutet har ställt borgen eller ingått någon annan jämförbar förbindelse eller den som på grund av ett derivatavtal med kreditinstitutet kan få en penningfordran, om förbindelsen övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

11 § (21.7.2006/642)

Vid minskning av ett kreditinstituts aktiekapital, överkursfond eller reservfond eller vid utdelning av fritt eget kapital på ett sådant sätt att borgenärerna i enlighet med 14 kap. 2 § i aktiebolagslagen har rätt att motsätta sig minskningen eller utdelningen, skall på insättare inte tillämpas vad som i 14 kap. 2–5 § i aktiebolagslagen föreskrivs om borgenärer.

4 kap

Överlåtelse av affärsverksamheten

12 §

Ett kreditinstitut (överlåtande kreditinstitut) kan överlåta sina tillgångar och skulder till ett eller flera kreditinstitut eller till ett annat företag (övertagande företag) enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

Ett kreditinstitut kan överlåta sin affärsverksamhet även om det är försatt i likvidation, förutsatt att kreditinstitutets egendom inte har börjat delas ut till aktieägarna.

13 §

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse ska göra upp en överlåtelseplan i fråga om vilken 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska tillämpas. (29.3.2019/404)

I fråga om verkställigheten av överlåtelsen av kreditinstitutets affärsverksamhet skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som i 3 kap. föreskrivs om verkställighet av delning. Det borgenärsförhörsförfarande som avses i detta moment gäller emellertid endast överlåtbara skulder.

Vid överlåtelse av ett kreditinstituts affärsverksamhet skall i tillämpliga delar iakttas 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen och 9 § 4 mom. i denna lag. (21.7.2006/642)

Det överlåtande kreditinstitutets tillgångar, skulder, reserver och avsättningar samt förbindelser övergår i enlighet med överlåtelseplanen till det övertagande företaget när överlåtelsen har registrerats.

5 kap

Frivilligt avstående från koncession

14 § (14.12.2012/760)

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets bolagsstämma om att kreditinstitutet har beslutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte längre har några insättningar eller affärsmässigt bedriver någon annan verksamhet som enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster förutsätter tillstånd,

3) ett revisorsyttrande om den utredning som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen.

15 § (21.7.2006/642)

Beslut om att ett kreditinstitut avstår från sin koncession skall fattas med sådan kvalificerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § i aktiebolagslagen.

16 § (21.7.2006/642)

Registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen skall utverkas. I fråga om koncessionen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 14 kap. 2–5 § i aktiebolagslagen samt i 10 § i denna lag. En sådan kallelse på borgenärerna som gäller delning av ett kreditinstitut eller överlåtelse av dess affärsverksamhet kan utfärdas samtidigt som en kungörelse som gäller avstående från koncessionen, om ansökningarna lämnas in på samma gång.

17 § (27.6.2003/589)

Finansinspektionen skall för registrering anmäla beslut som avses i 14 §. Återkallelsen av koncessionen träder i kraft då beslutet har registrerats.

6 kap

Likvidation och konkurs

Bestämmelser om likvidation (19.5.2004/408)
18 §

På kreditinstituts likvidation tillämpas lagen om aktiebolag, om inte något annat föreskrivs nedan i denna lag.

Registermyndigheten och domstolen skall senast den dag som anges i 20 kap. 5 § i aktiebolagslagen begära Finansinspektionens utlåtande om avregistrering eller förordnande om likvidation. (21.7.2006/642)

På kreditinstitut tillämpas inte 24 § i handelsregisterlagen (129/1979). (21.7.2006/642)

Finansiella instrument som räknas till sådant övrigt primärkapital som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 betraktas inte som skuld vid tillämpning av 20 kap. 7 § 2 mom. och 23 § i aktiebolagslagen. (9.11.2018/869)

18 a § (21.7.2006/642)

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet försätts i likvidation genom bolagsstämmans beslut. Vad som ovan föreskrivs om bolagsstämmans beslut iakttas i tillämpliga delar beträffande sådant enhälligt beslut av aktieägarna som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen.

19 § (27.6.2003/589)

Finansinspektionen skall samtidigt som den beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts koncession förordna att kreditinstitutet skall träda i likvidation, om inte något annat följer av 5 kap. Likvidationen börjar då Finansinspektionen har fattat beslutet om återkallelse av koncessionen och om likvidationen.

20 §

När Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet beslutar att ett kreditinstitut ska försättas i likvidation ska de samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 20 kap. 9 § 1 och 3 mom. i aktiebolagslagen. Också Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet kan ansöka om ett sådant förordnande som avses i 3 mom. i den paragrafen. (26.3.2021/237)

Likvidatorerna skall göra sådan anmälan som avses i 20 kap. 10 § i aktiebolagslagen till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem av fonden samt, när anmälan inte är baserad på ett beslut som avses i 19 §, till Finansinspektionen. (21.7.2006/642)

Likvidatorerna skall utan dröjsmål efter att Finansinspektionen har beslutat återkalla koncessionen sammankalla kreditinstitutets bolagsstämma för att besluta om åtgärder med anledning av att kreditinstitutet fusioneras med ett annat kreditinstitut eller för att besluta om korrigering av koncessionsförutsättningarna i något annat avseende eller om upplösning av kreditinstitutet. (27.6.2003/589)

Likvidatorerna skall hos Finansinspektionen ansöka om återkallande av koncessionen omedelbart efter att förutsättningarna för koncessionen har upphört eller då koncessionen inte längre behövs för ett ändamålsenligt fortsättande av likvidationen. (27.6.2003/589)

Likvidatorerna ska till Finansinspektionen samt till Verket för finansiell stabilitet, om det har beslutat om försättande i likvidation, för kännedom lämna slutredovisningen samt den anmälan som avses i 20 kap. 17 § 1 mom. i aktiebolagslagen. (26.3.2021/237)

20 a § (26.3.2021/237)

Registermyndigheten, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och domstolen ska när de utser en likvidator ge denne ett intyg över valet till uppdraget. Ett utdrag ur eller en kopia av bolagsstämmans protokoll utgör bevis på att bolagsstämman har utsett likvidatorn till uppdraget.

20 b § (19.5.2004/408)

När borgenärerna vid ett kreditinstituts likvidation underrättas om en kungörelse på borgenärerna på det sätt som avses i 20 kap. 14 § i aktiebolagslagen och i 4 § 3 mom. i lagen om offentlig stämning (729/2003), skall i meddelandet dessutom nämnas (21.7.2006/642)

1) vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Meddelandet skall lämnas på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran och att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

Bestämmelser om konkurs (19.5.2004/408)
21 § (26.3.2021/237)

Ett kreditinstitut kan försättas i konkurs på egen ansökan eller på ansökan av en borgenär eller Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av vad som föreskrivs i konkurslagen (120/2004) och nedan i detta kapitel.

22 §

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter mottagandet av det meddelande som avses i detta moment. (27.6.2003/589)

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som till fullt belopp ersätts ur insättningsgarantifonden kan inte ansöka om att en affärsbank skall försättas i konkurs på grund av en sådan fordran.

22 a § (19.5.2004/408)

I det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar skall, utöver vad som annars föreskrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 23 § föreskrivs om en insättares bevakningsskyldighet och vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna och som gäller bevakningen av fordringar eller framförande av synpunkter skall vara avfattat på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

23 § (8.8.2014/613)

Om en affärsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 24 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare ska inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till den med stöd av 14 kap. 8 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs (19.5.2004/408)
23 a § (26.3.2021/237)

Behöriga att besluta om försättande av ett kreditinstitut i likvidation är kreditinstitutets bolagsstämma, registermyndigheten, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av denna lag och aktiebolagslagen. Det föreskrivs särskilt om behörigheten för finska domstolar att försätta ett kreditinstitut i konkurs. Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också ett kreditinstituts filialer i andra EES-stater.

Verket för finansiell stabilitet ska besluta att försätta ett kreditinstitut i likvidation eller hos domstol ansöka om försättande av kreditinstitutet i konkurs, om villkoren för ställande av kreditinstitutet under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) är uppfyllda, men Verket för finansiell stabilitet beslutar att inte ställa kreditinstitutet under resolution, eftersom det i enlighet med 3 punkten i det momentet inte anses behövas för att säkerställa ett viktigt allmänt intresse. Verket för finansiell stabilitet ska också besluta att försätta ett kreditinstitut i likvidation eller ansöka om att det ska försättas i konkurs, om den nämnd som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 i enlighet med artikel 18.8 i den förordningen inte ställer kreditinstitutet under resolutionsförvaltning. Verket för finansiell stabilitet ska samråda med Finansinspektionen innan det beslutar om försättande i likvidation eller ansöker om försättande i konkurs. Likvidationen börjar när Verket för finansiell stabilitet har fattat sitt beslut.

23 b § (19.12.2008/881)

Om ett kreditinstitut har en filial i en annan EES-stat och har trätt i likvidation eller försatts i konkurs ska likvidatorn eller boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet om likvidationen eller konkursen i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtminstone finska och svenska.

23 c § (19.5.2004/408)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall begära att inledandet av likvidations- eller konkursförfarande registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

23 d § (19.5.2004/408)

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar också på denna andra stats officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran, bevakningen av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar vara rubricerad "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om ett kreditinstituts likvidation och konkurs jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

23 e § (19.5.2004/408)

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall regelbundet informera borgenärerna om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

24 §

Ett kreditinstituts borgenärer är, om inte något annat följer av avtalsvillkoren, skyldiga att ta emot betalning också för skulder som inte har förfallit till betalning, efter att kreditinstitutet har försatts i likvidation eller konkurs. Borgenärerna har då rätt till ersättning för skada som orsakas av att den avtalade räntan skiljer sig från en lägre marknadsränta. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte på sådana masskuldebrevslån med säkerhet som avses i 2 § lagen om hypoteksbanker.

Då en affärsbank har försatts i likvidation eller konkurs skall den genom en offentlig kungörelse uppmana insättare som inte under de senaste tio åren före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken, vid äventyr att kontoinnehavaren annars förlorar sin talerätt mot kreditinstitutet. Uppmaningen skall dessutom sändas till insättarna per brev, under adresser som banken känner till. Härvid iakttas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 20 b § 2 mom. och 22 a § 2 mom. (19.5.2004/408)

Bestämmelser som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet iakttas i fråga om tillämplig lag (19.5.2004/408)
24 a § (19.5.2004/408)

På ett kreditinstituts likvidation och konkurs samt på förfarandets rättsverkningar tillämpas finsk lag, om inte annat föreskrivs nedan i detta kapitel.

24 b § (19.5.2004/409)

Rättsverkningarna beträffande arbetsavtal och anställningsförhållanden regleras uteslutande av den lag i en EES-stat som tillämpas på arbetsavtalet eller anställningsförhållandet i fråga.

24 c § (19.5.2004/408)

Rättsverkningarna beträffande avtal om nyttjanderätt till eller överlåtelse av fast egendom regleras uteslutande av lagen i den EES-stat inom vars territorium den fasta egendomen är belägen.

24 d § (19.5.2004/408)

Rättsverkningarna på kreditinstitutets sådana rättigheter som gäller fast egendom, fartyg eller luftfartyg och som skall registreras i ett offentligt register, regleras av lagen i den EES-stat där registret förs.

24 e § (19.5.2004/408)

De rättigheter som hänför sig till värdepapper eller derivatavtal och vilkas uppkomst eller överföring förutsätter registrering på ett konto, i ett register eller i ett system för centraliserad förvaring, regleras av lagen i den EES-stat där registret eller kontot hålls eller där systemet för förvaring är beläget.

24 f § (19.12.2014/1204)

Rättsverkningarna av nettningsöverenskommelser regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal, om inte något annat följer av 12 kap. 7–11 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag.

Rättsverkningarna av återköpsavtal regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal, om inte något annat följer av de bestämmelser i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag som nämns i 1 mom. eller av 24 e § i denna lag.

24 g § (19.5.2004/408)

Rättsverkningarna av ett likvidations- eller konkursförfarande på transaktioner som utförs på en reglerad marknad regleras uteslutande av den lag som tillämpas på transaktioner som utförts på denna marknad, om inte annat följer av 24 e §.

24 h § (19.5.2004/408)

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs eller tredje mans sakrättsliga skydd vad avser egendom som tillhör kreditinstitutet och som vid den tidpunkt då förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium. Detsamma gäller rättigheter som grundar sig på ett äganderättsförbehåll, om varan då åtgärden eller förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium.

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs rätt att kvitta en fordran mot en fordran som kreditinstitutet har på honom, om sådan kvittning är tillåten enligt den lag som är tillämplig på kreditinstitutets fordran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. påverkar inte åberopande av ogiltighet och hindrar inte att en rättshandling återgår enligt finsk lag.

24 i § (19.5.2004/408)

Om ett kreditinstitut, efter det att likvidation eller konkurs har inletts, mot vederlag företar en rättshandling som gäller fast egendom, ett fartyg eller ett luftfartyg som är registrerat i ett offentligt register eller värdepapper eller derivatavtal, beträffande vilka gäller att rättigheterna till dem registreras i ett register eller på ett konto eller att de placeras i ett system för centraliserad förvaring, skall denna rättshandlings giltighet regleras av lagen i den EES-stat på vars territorium den fasta egendomen är belägen eller där registret, kontot eller systemet hålls.

24 j § (19.5.2004/408)

Bestämmelserna i 24 a § och 24 h § 3 mom. tillämpas inte i fråga om ogiltighet eller återgång av en rättshandling, om den som haft vinning av en rättshandling som skadat borgenärerna visar att lagstiftningen i någon annan EES-stat än Finland tillämpas på rättshandlingen och att denna lag i det aktuella fallet inte ger någon möjlighet att föra talan om handlingen.

24 k § (19.5.2004/408)

Om det när likvidation eller konkurs inleds pågår en rättegång beträffande sådana tillgångar eller rättigheter för ett kreditinstitut som omfattas av förfarandet, regleras rättsverkningarna beträffande rättegången uteslutande av lagen i den EES-stat där rättegången pågår.

7 kap

Skadeståndsskyldighet

25 § (21.7.2006/642)

Angående sådan skadeståndsskyldighet för ett kreditinstituts aktieägare, förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar samt verkställande direktören som grundar sig på brott mot denna lag föreskrivs i kreditinstitutslagen. På väckande av en sådan skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning som grundar sig på den skadeståndsskyldighet som avses ovan tillämpas 22 kap. 6–8 § i aktiebolagslagen. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015). (12.8.2016/638)

Finansinspektionen har, om den anser att insättarnas intresse kräver det, rätt att trots 22 kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/613)

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

26 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och genom den upphävs affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/1990) jämte ändringar.

27 §

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas i stället för sådana bestämmelser i bolagsordningen som strider mot lagen. En ändring av en lagstridig bolagsordning skall anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av bolagsordningen anmäls för registrering, dock senast tre år efter att lagen har trätt i kraft.

Om finansministeriets tillstånd till nedsättning av aktiekapitalet, fusion eller delning har sökts före denna lags ikraftträdande, skall på förfarandet tillämpas de bestämmelser i affärsbankslagen som gäller när denna lag träder i kraft.

Denna lags 24 § 1 mom. tillämpas inte på skulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2003/589:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

19.5.2004/408:

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På likvidation och konkurs som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004, EkUB 7/2004, RSv 40/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

30.7.2004/702:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

13.8.2004/749:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

21.7.2006/642:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På fusion och delning skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om fusions- eller delningsplanen anmäls för registrering före ikraftträdandet.

På minskning av bundet eget kapital, på överlåtelse av affärsverksamhet, på avstående från affärsverksamhet samt på likvidation skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om beslutet om åtgärden i fråga har fattats före ikraftträdandet.

På skadestånd som grundar sig på en handling eller underlåtelse som skett före denna lags ikraftträdande skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/122:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

28.12.2007/1421:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

19.12.2008/881:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

14.12.2012/760:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

8.8.2014/613:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

19.12.2014/1204:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

18.9.2015/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

12.8.2016/638:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

1.12.2017/824:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 137/2017, EkUB 17/2017, RSv 120/2017

9.11.2018/869:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018, EkUB 14/2018, RSv 93/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 575/2013 (32013R0575): EUT Nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

29.3.2019/404:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

26.3.2021/237:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 (32019L0879), EUT 150, 7.6.2019, s. 296

29.12.2022/1348:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.