Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

14.12.2001/1311

Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 kap. 8 c § 2 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag 368/1999:

1 §
Tillämpningsområde

I mål som gäller fordran eller vräkning och som avgörs enligt 5 kap. 13 eller 14 § rättegångsbalken genom tredskodom utan fortsatt förberedelse, utdöms de rättegångskostnader som motparten skall ersätta enligt grunderna i denna förordning.

2 §
Rättegångskostnader enligt grundtaxa och förhöjd taxa

Rättegångskostnaderna döms ut enligt en grundtaxa eller enligt en förhöjd taxa på basis av den arbetsmängd som krävts för målet. Rättegångskostnaderna döms ut enligt grundtaxan när det är fråga om ett normalt mål och enligt den förhöjda taxan när målet är mer krävande än normalt.

Ett mål kan betraktas som mer krävande än normalt när förlikningsförhandlingar har förts i målet eller när uppsättandet av en stämningsansökan kräver särskild juridisk sakkunskap på grund av en besvärlig ränteräkningssituation eller säkerheter. Rättegångskostnaderna kan dessutom dömas ut enligt den förhöjda taxan i ett mål där det i samma stämningsansökan har samlats fordringar som överförts på käranden från flera olika borgenärer.

Ett mål skall inte betraktas som mer krävande än normalt enbart på den grunden att flera fordringar krävs av samma gäldenär, att en fordran krävs av flera personer solidariskt eller att det utöver hyresfordringar krävs vräkning.

3 § (29.6.2012/425)
Beloppet av de rättegångskostnader som döms ut

Rättegångskostnader som det yrkats att svaranden ska ersätta döms ut enligt yrkandet. De döms dock högst ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan beroende på skuldkapitalet som följer:

Skuldkapitalet mindre än 300 euro Skuldkapitalet minst 300 euro men högst 1000 euro Skuldkapitalet över 1000 euro eller vräkning
Grundtaxa 50 euro 80 euro 110 euro
Förhöjd taxa 80 euro 120 euro 160 euro

På yrkande höjs taxorna enligt 1 mom. med en rättegångsavgift som tas ut hos käranden.

Om det inte har yrkats ersättning för rättegångskostnaderna, döms de inte ut.

4 §
Arvoden och kostnader som ingår i taxorna

De rättegångskostnader som avses i denna förordning döms ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan oberoende av deras faktiska belopp, med de undantag som nämns i 5 och 6 §.

Rättegångskostnaderna enligt grundtaxan och den förhöjda taxan omfattar arvoden för åtgärder som vidtas inför en rättegång, såsom mottagning av ett mål, kontroll av adressuppgifter, anskaffning av registerutdrag, uppsättande av stämningsansökan och inlämnande av den till domstolen. Dessutom täcker de samtliga allmänna kostnader som åsamkas borgenären, såsom hyra, utgifter för teleförbindelser, postning och kopiering. Dessutom inkluderar taxorna normala direkta kostnader, såsom eventuell mervärdesskatt samt eventuella avgifter för registerutdrag. (29.12.2010/1424)

Om indrivningskostnaderna bestäms i 10 § lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

5 §
Särskilda kostnader

Särskilda kostnader som uppstår i enskilda fall, såsom kostnader för översättning och kostnader för anskaffning av lagfarts- eller gravationsbevis som domstolen förutsätter, döms ut på grundval av en separat räkning. Kostnader för kungörelse i fråga om vilka ersättning yrkas döms ut enligt Officiella tidningens räkning.

6 §
Avvikelse från taxorna i tabellen

Rättegångskostnaderna kan dömas ut till ett högre belopp än enligt taxorna i tabellen, om flera av villkoren för den förhöjda taxan uppfylls eller om det finns något annat synnerligen vägande skäl till detta. Enbart storleken på fordran skall inte betraktas som synnerligen vägande skäl.

7 §
Specifikation av ersättningsyrkandet

Ett yrkande på ersättning för rättegångskostnader vars belopp följer taxorna behöver inte specificeras närmare.

Om käranden yrkar ersättning för rättegångskostnaderna enligt den förhöjda taxan, skall i yrkandet anges på vilken grund målet skall anses vara mer krävande än normalt.

Om käranden yrkar ersättning för rättegångskostnaderna till ett högre belopp än enligt taxorna i tabellen, skall beloppet av och grunderna för rättegångskostnaderna specificeras i yrkandet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga 1.1.2002 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets föreskrift 853/31/99OM av 31.5.1999.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2002/1212:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 1 januari 2003 eller efter det.

14.2.2006/119:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 1 mars 2006 eller efter det.

12.12.2008/836:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 1 januari 2009 eller efter det.

16.7.2010/682:

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2010.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 19 juli 2010 eller efter det.

29.12.2010/1424:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På mål som är anhängiga vid denna förordnigs ikratfträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

29.6.2012/425:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På mål som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.