Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

23.11.2001/1047

Lotterilag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser (24.6.2010/661)

Tillämpningsområde och definitioner
1 § (21.12.2016/1286)
Lagens tillämpningsområde och syfte

I denna lag föreskrivs det om anordnande av lotterier och tillsynen över anordnandet, redovisningen av avkastningen från lotterier och de ändamål för vilka avkastningen kan användas samt tillsynen över användningen av avkastningen.

Syftet med denna lag är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som deltagande i lotterier ger upphov till.

Denna lag gäller inte utlovande av slumpartade förmåner vid marknadsföring, om det för erhållande av förmånen inte krävs någon annan motprestation än köp av en nyttighet eller anbud om köp.

2 §
Definition av lotteri

I denna lag avses med lotteri en sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Som vederlag betraktas inte deltagarens postavgifter, lokal- eller fjärrsamtalsavgifter eller motsvarande kostnader för anmälan om deltagande i lotteriet vilka inte kommer lotteriarrangören till godo.

Vad som i denna lag bestäms om lotteri gäller även bedrivande av kasinoverksamhet och ställande av kasinospel, penningautomater, varuvinstautomater samt andra spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande mot vederlag så att spelaren kan få en vinst med penningvärde.

Vad som föreskrivs om lotterier i denna lag gäller också

1) lotterier som anordnas utomlands, om lotter i dem säljs eller förmedlas i Finland, och

2) lotterier som anordnas i landskapet Åland, om lotter i dem säljs eller förmedlas också annanstans i Finland.

3 § (21.12.2016/1286)
Definitioner av penningspel och av formerna för anordnande av dem

Med penningspel avses i denna lag sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar.

I denna lag avses med

1) penninglotteri ett penningspel där pengar kan vinnas genom lottning,

2) vadhållningsspel ett penningspel där spelaren har möjlighet att genom gissning av händelser eller resultat vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, inklusive hästtävlingar, eller vid penningspel delta i fördelningen av de vinster som bestäms enligt produkten av den penninginsats spelaren ställt och det odds som utvisar sannolikheten för slutresultatet,

3) tippningsspel ett annat än i 2 punkten avsett penningspel där spelaren har möjlighet att genom gissning av händelser eller resultat vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, inklusive hästtävlingar, eller genom lottning av nummer, märke eller andra igenkänningstecken delta i fördelningen av vinster,

4) penningautomat en spelautomat eller spelanordning som kan ge spelaren vinst i form av pengar,

5 punkten har upphävts genom L 17.5.2019/677 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder: (17.5.2019/677)

5) specialautomat en spelautomat eller spelanordning som man kan spela på när man identifierat sig och som kan ge spelaren vinst i form av pengar,

6) kasinospel roulett-, kort- och tärningsspel samt andra därmed jämförbara penningspel,

7) totospel ett penningspel där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid hästtävlingar delta i fördelningen av vinster,

8) kombinationsspel ett penningspel med en kombination av egenskaper hos de penningspel som avses i 1–7 punkten.

Sådana penningspel som avses i 2 mom. kan anordnas även virtuellt så att vinsten då bestäms på basis av lottning.

3 a § (21.12.2016/1286)
Definitioner av formerna för anordnande av andra lotterier

I denna lag avses med

1) varulotteri ett lotteri där deltagaren genom lottning eller på något annat därmed jämförbart sätt som beror på slumpen kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,

2) gissningstävling ett varulotteri där deltagaren har möjlighet att genom gissning angående gissningsobjektet, dock inte angående idrottstävlingar eller andra tävlingar, vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,

3) bingospel ett lotteri där vinnare är de vars bingobricka eller motsvarande verifikat i elektronisk form upptar de lottade numren i den ordning som spelreglerna föreskriver och där deltagarna kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster, samt

4) varuvinstautomat en spelautomat eller spelanordning där spelaren som vinst kan få varor.

4 § (21.12.2016/1286)
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i någon annan därmed jämförbar form, som utvisar rätt att delta i ett lotteri,

2) penningspelsverksamhet anordnande av penningspel,

3) penningspel som förmedlas elektroniskt ett penningspel som anordnas på distans, i elektronisk form eller med hjälp av någon annan teknik som möjliggör kommunikation,

4) spelkonto en spelares konto som penningspelsbolaget tillhandahåller för penningspel och där spelhändelser samt penningöverföringar mellan spelaren och penningspelsbolaget registreras,

5) kasino en godkänd och övervakad lokal där det till spelarens förfogande kan ställas sådana penningautomater och kasinospel i vilka en eventuell förlust kan stå i uppenbar disproportion till åtminstone någon deltagares betalningsförmåga samt andra penningspel, (17.5.2019/677)

5 punkten har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

5) kasino en godkänd och övervakad lokal där det till spelarens förfogande kan ställas sådana penningautomater, specialautomater och kasinospel i vilka en eventuell förlust kan stå i uppenbar disproportion till åtminstone någon deltagares betalningsförmåga samt andra penningspel,

6) särskild spelsal en lokal som uteslutande eller huvudsakligen reserverats för spelande av penningspel eller en sådan elektronisk spelwebbplats där en förutsättning för att kunna spela är att man registrerat sig som spelare,

7) spelplats ett annat försäljningsställe för penningspel än en särskild spelsal eller ett kasino,

8) marknadsföring reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet; indirekt reklam är i synnerhet främjande av försäljningen av en produkt i samband med reklam för en annan produkt så att ett etablerat kännetecken för produkten eller dess säljare, oförändrat eller ändrat så att det ändå kan kännas igen, används som kännetecken för den andra produkten, eller att reklamen för den andra produkten annars associerar till en bestämd produkt eller dess säljare; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna lag betraktas inte blotta förekomsten i ett elektroniskt datanät av en utländsk eller åländsk lotteriwebbplats, oavsett språk, förutsatt att det på denna webbplats inte finns annat material som främjar deltagande i lotteri i Finland eller riket; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna lag betraktas inte heller marknadsföring av lotterier i utländska eller åländska publikationer som sprids i Finland eller riket, förutsatt att publikationens huvudsakliga syfte inte är att marknadsföra penningspel och att marknadsföringen av lotterier inte uttryckligen tar sikte på Finland eller riket,

9) nöjespark ett förlustelseställe vars verksamhet sker på ett fast ställe och så att den största delen av inkomsterna består av att karuseller, olika bilbanor och berg- och dalbanor eller motsvarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en avgift,

10) tivoli ett förlustelseställe som förflyttar sig från ort till ort.

2 kap

Allmänna bestämmelser om lotterier

5 § (21.12.2016/1286)
Rätt att anordna lotterier

Lotterier får anordnas av registrerade föreningar, självständiga stiftelser och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål som har hemort i Finland.

I 11 § föreskrivs om ensamrätt att anordna penningspel.

6 § (21.12.2016/1286)
Tillståndsplikt för lotterier

Lotterier får anordnas endast med tillstånd av en myndighet, om inte något annat bestäms i denna lag.

Tillståndet kan förenas med villkor som gäller lotterna, priset på lotter, försäljningen av lotter, lottningen, lyftande av vinster och andra villkor som gäller anordnande av lotteriet. Tillståndet kan även förenas med villkor som gäller det ändamål för vilket avkastningen av lotteriet ska användas och tillsynen över anordnande av lotteriet.

7 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att anordna ett lotteri kan beviljas sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 5 §, om

1) lotteriet anordnas i syfte att skaffa medel som används för att främja allmännyttig verksamhet,

2) det inte är uppenbart oändamålsenligt med hänsyn till allmänt intresse att lotteriet anordnas, samt

3) tillståndsmyndigheten inte har grundad anledning att misstänka att sökanden handlar i strid med bestämmelserna om lotteriverksamhet.

Har sökanden underlåtit att betala lotteriskatt i tid eller att lämna redovisning, skall nytt tillstånd inte beviljas förrän skatteresten har betalats och redovisningen avgetts till myndigheterna.

8 §
Återkallande av tillstånd

Tillstånd att anordna ett lotteri kan återkallas, om tillståndshavaren i väsentlig mån har handlat i strid med en med tanke på anordnande av lotterier juridiskt betydelsefull lag eller tillståndsvillkoren eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd.

9 § (21.12.2016/1286)
Ändamålsbundenhet för avkastningen av vissa lotterier

Avkastningen av de lotterier som avses i 3 a § ska användas för det ändamål som anges i tillståndet.

Om avkastningen av de lotterier som avses i 1 mom. eller en del av den inte kan användas för det ändamål som anges i tillståndet eller om detta inte är ändamålsenligt på grund av att förhållandena förändrats eller av någon annan orsak, ska tillståndshavaren ansöka om tillstånd hos tillståndsmyndigheten att ändra det ändamål för vilket avkastningen ska användas.

Tillstånd att ändra det ändamål för vilket avkastningen ska användas ska beviljas, om det nya eller ändrade ändamålet är förenligt med 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

10 §
Förbud mot anordnande på skuld

Lotterier får inte anordnas så att deltagandet i dem kan ske på skuld eller mot pant.

3 kap

Penningspelsverksamhet

11 § (21.12.2016/1286)
Ensamrätt att anordna penningspel

Veikkaus Ab har ensamrätt att anordna penningspel.

12 § (21.12.2016/1286)
Veikkaus Ab

Veikkaus Ab är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten.

Bolaget ska bedriva penningspelsverksamhet så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspel garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Bolaget har ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet ska följa och övervaka att bolaget bedriver penningspelsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 mom. samt stödja samarbetet mellan bolaget och dess intressentgrupper.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag, tillämpas på bolaget bestämmelserna om aktiebolag samt lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

13 § (21.12.2016/1286)

13 § har upphävts genom L 21.12.2016/1286.

13 a § (21.12.2016/1286)

13 a § har upphävts genom L 21.12.2016/1286.

13 b § (21.12.2016/1286)
Begränsningar i Veikkaus Ab:s verksamhet

Veikkaus Ab får inte anordna andra lotterier än penningspel.

Veikkaus Ab får inte utan tillstånd av statsrådets kansli bilda eller förvärva andra bolag än sådana som behövs för dess penningspelsverksamhet eller förvärva aktier i dem eller överlåta aktier i dessa bolag till en ny ägare.

Veikkaus Ab eller dess dotterbolag får inte utan tillstånd av statsrådets kansli

1) inrätta fonder eller göra överföringar till ospecificerade reserver eller ändra deras bokföringskaraktär,

2) ändra sitt aktiekapital,

3) bevilja lån,

4) göra andra investeringar än sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som verksamheten förutsätter.

Veikkaus Ab får inte ge utdelning av sin vinst eller sitt fria egna kapital till aktieägarna eller dela ut vederlagsfria förmåner av sin vinst eller sitt överskott till sina anställda.

13 c § (17.5.2019/677)
Anordnande av penningspel

Penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs

1) hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna vid anordnandet av penningspel som ska betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna ska avrundas och hur outtagna vinster ska fördelas,

2) de olika typerna av och maximiantalet penningautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon, maximiantalet särskilda spelsalar samt antalet kasinon, var de är belägna och deras öppettider.

Genom förordning av statsrådet får dessutom bestämmelser utfärdas om den tillåtna tiden för försäljning av penningspel.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om spelreglerna för penningspel. Spelreglerna ska innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt om de största tillåtna spelinsatserna och spelvinsterna i penningautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla bestämmelser om lottningen. Spelreglerna kan innehålla även andra sådana bestämmelser om speltempot eller andra liknande egenskaper hos vissa kategorier av spel, vissa typer av spel eller vissa spel som behövs för att minska det problemspelande som spelen är förenade med.

13 c § har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

13 c § (21.12.2016/1286)
Anordnande av penningspel

Penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om

1) hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna vid anordnandet av penningspel som ska betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna ska avrundas och hur outtagna vinster ska fördelas,

2) de olika typerna av och maximiantalet penningautomater, specialautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon, maximiantalet särskilda spelsalar samt antalet kasinon, var de är belägna och deras öppettider.

Genom förordning av statsrådet får dessutom bestämmelser utfärdas om den tillåtna tiden för försäljning av penningspel.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om spelreglerna för penningspel. Spelreglerna ska innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt om de största tillåtna spelinsatserna och spelvinsterna i penningautomater, specialautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotterier samt tippnings-, vadhållnings- och totospel ska dessutom innehålla bestämmelser om lottningen. Spelreglerna kan innehålla även andra sådana bestämmelser om speltempot eller andra liknande egenskaper hos vissa kategorier av spel, vissa typer av spel eller vissa spel som behövs för att minska det problemspelande som spelen är förenade med.

14 § (17.5.2019/677)
Spelkonton och elektroniskt förmedlade penningspel

En spelare får ha endast ett spelkonto. Spelkontot är personligt.

När Veikkaus Ab anordnar sådana penningspel och penningautomatspel på spelplatser som förmedlas elektroniskt ska bolaget öppna ett spelkonto för spelaren. När ett spelkonto öppnas ska bolaget kontrollera spelarens identitet och var spelaren är bosatt för att fastställa att spelaren har uppnått myndighetsåldern och att det territoriella tillämpningsområdet för lagstiftningen i en annan stat eller region respekteras.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om spelkontot samt om kontrollen av en spelares identitet och var spelaren är bosatt.

För att minska på problemspelande ska bolaget i fråga om penningspel som förmedlas elektroniskt vid behov uppställa kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för spelandet enligt spelkategori, speltyp, spel och spelare.

Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om uppställandet av kvantitativa och tidsmässiga begränsningar för vissa kategorier av spel, vissa typer av spel, vissa spel och vissa spelare.

14 a § (21.12.2016/1286)
Åldergränsen för penningspel samt kundkontroll

Veikkaus Ab samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller som upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater får inte låta personer under 18 år spela penningspel. (17.5.2019/677)

1 mom. har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Veikkaus Ab samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller som upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller specialautomater får inte låta personer under 18 år spela penningspel.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om sätten att kontrollera att en spelare har uppnått myndighetsåldern.

Bestämmelser om de åtgärder för kundkontroll som hänför sig till förhindrande och avslöjande av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/460)

14 b § (21.12.2016/1286)
Marknadsföring av penningspel

Veikkaus Ab får marknadsföra penningspelen och bolaget, om marknadsföringen inte främjar spelande som ger upphov till ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar samt om efterfrågan på penningspel genom marknadsföringen styrs in på sådan penningspelsverksamhet som bedrivs enligt denna lag. Marknadsföringen får inte riktas till minderåriga. I marknadsföringen får inte rikligt spelande framställas på ett positivt sätt och inte heller det att någon låter bli att spela eller spelar måttligt framställas på ett negativt sätt. Marknadsföring av penningspel är förbjuden i samband med sådan televisions- och radioverksamhet, offentlig visning på biografer av bildprogram och publikationsverksamhet som är riktad till minderåriga.

Om ett penningspel i samband med utfärdande av spelreglerna har konstaterats vara förenat med en särskild risk för problemspelande, får spelet inte marknadsföras på andra ställen än sådana särskilda spelsalar, kasinon och travbanor där spelet eller försäljningsställena för spelet finns. Spelarna får dock i fråga om ett sådant spel ges information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vinster.

Polisstyrelsen har till uppgift att övervaka att denna lag och konsumentskyddslagen (38/1978) följs vid marknadsföringen av penningspel. Veikkaus Ab ska varje år ge inrikesministeriet och Polisstyrelsen en rapport om hur penningspel har marknadsförts.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i den rapport som avses i 3 mom.

14 c § (17.5.2019/677)
Identifiering vid spelande på penningautomater som är allmänt tillgängliga på spelplatser och i särskilda spelsalar

Veikkaus Ab ska säkerställa att en spelare kan spela på en penningautomat som är allmänt tillgänglig på en spelplats endast om spelaren har identifierat sig genom att logga in på sitt spelkonto.

På en penningautomat som är allmänt tillgänglig i en särskild spelsal kan spelaren spela också utan att identifiera sig.

Närmare bestämmelser om förfarandet för säkerställande av identifiering vid spel får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 c § har tillfogats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022.

15 §
Förhindrande av och förbud mot spelande i ett kasino

Den som bedriver kasinoverksamhet får inte ge någon som är yngre än 18 år eller som är uppenbart påverkad av alkohol eller något annat rusmedel tillträde till ett kasino och skall avlägsna en sådan person från ett kasino.

Den som bedriver kasinoverksamhet har rätt att förbjuda en person tillträde till ett kasino eller begränsa hans eller hennes spelande, om

1) han eller hon på sannolika grunder misstänks för falskspel,

2) hans eller hennes uppträdande stör eller på sannolika grunder kan misstänkas störa ordningen i kasinot,

3) spelandet har vållat eller kommer uppenbarligen att vålla honom eller henne sociala men av ekonomiska orsaker eller hälsoskäl, eller

4) han eller hon har begärt att den som bedriver kasinoverksamheten skall förvägra honom eller henne tillträde till kasinot eller begränsa hans eller hennes spelande.

Ett förbud eller en begränsning gäller minst tre månader och högst ett år.

16 § (17.5.2019/677)
Särskilda bestämmelser om penningautomater och kasinospel

Penningautomater och kasinospel ska placeras i övervakade utrymmen. De får inte placeras i utrymmen där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

16 § har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

16 § (21.12.2016/1286)
Särskilda bestämmelser om penningautomater, specialautomater och kasinospel

Penningautomater, specialautomater och kasinospel ska placeras i en övervakad lokal. De får inte placeras i en lokal där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

4 kap (21.12.2016/1286)

Avkastningen av penningspelsverksamhet

17 § (21.12.2016/1286)
Avkastningens ändamål

Av Veikkaus Ab:s avkastning ska

1) 53 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete,

2) 43 procent användas för att främja hälsa och social välfärd,

3) 4 procent användas för att främja hästuppfödning och hästsport.

17 a § (21.12.2016/1286)
Avkastning avsedd för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete

Av Veikkaus Ab:s avkastning som är avsedd för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete ska

1) 25 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran,

2) 17,5 procent användas för att främja vetenskap,

3) 38,5 procent användas för att främja konst,

4) 9 procent användas för att främja ungdomsarbete,

5) 10 procent användas till de ändamål som föreskrivs i 1–4 punkten på det sätt som årligen närmare bestäms i statsbudgeten.

17 b § (21.12.2016/1286)
Avkastning avsedd för att främja hälsa och social välfärd

Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd ska användas för att bevilja allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga understöd.

Inom ramen för det anslag som tas in i statsbudgeten kan den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd användas också för betalning av sådana ersättningar och kostnader som anges i 5 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), 8 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Trots 6 § 1 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) får understödet täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om understödets belopp.

17 c § (21.12.2016/1286)
Avkastning avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport

Av den avkastning som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport ska minst 95 procent anvisas till centralorganisationen för travsport och hästuppfödning och till dess medlemssammanslutningar.

Centralorganisationen för travsport och hästuppfödning ska för jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till årlig plan för hur de understöd som beviljas av den andel som avses i 1 mom. ska fördelas till olika understödstagare och ändamål.

Avtal som avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen behöver inte ingås, om uppfödningsstöd beviljas hästens ägare under ledning av centralorganisationen för travsport och hästuppfödning.

18 § (21.12.2016/1286)
Upptagande av avkastningen i statsbudgeten

I statsbudgeten tas varje år in anslag som uppskattas motsvara Veikkaus Ab:s vinst under räkenskapsperioden i fråga och de medel som återgår för ny utdelning.

Anslagen tas i enlighet med förhållandet mellan de ändamål som föreskrivs i 17 § in i statsbudgeten under undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt jord- och skogsbruksministeriets moment.

19 § (21.12.2016/1286)
Redovisning av avkastningen

Veikkaus Ab ska redovisa avkastningen av penningspelsverksamheten till det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål i enlighet med förhållandet mellan de ändamål som föreskrivs i 17 §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om redovisningsförfarandet.

20 § (21.12.2016/1286)
Beslut om fördelningen av avkastningen

Beslut om beviljande av de understöd och statsandelar som delas ut av avkastningen till främjande av idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete fattas av undervisnings- och kulturministeriet.

Beslut om beviljande av de understöd som delas ut av avkastningen till främjande av hälsa och social välfärd och om återkrav av understöd fattas av social- och hälsovårdsministeriet. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som sköter beredning, utbetalning, uppföljning och övervakning av understöden. Understödscentralen kan på ansökan av en understödstagare av särskilda skäl göra mindre ändringar av teknisk art i ett understödsbeslut, förlänga understödets användningstid och överföra understödet till ett annat allmännyttigt samfund eller en annan allmännyttig stiftelse med rättsförmåga. Understödscentralen får också besluta om avbrott i utbetalningen. Den ansvarar för att social- och hälsovårdsministeriets beslut om att bevilja och återkräva understöd verkställs. Närmare bestämmelser om understödscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Beslut om beviljande av de understöd som delas ut av avkastningen till främjande av hästuppfödning och hästsport fattas av jord- och skogsbruksministeriet.

20 a § (21.12.2016/1286)
Delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden

Delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden och dess bedömnings- och understödssektion är sakkunnigorgan för social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av understöd enligt 20 § 2 mom. Statsrådet tillsätter delegationen och sektionen för fyra år i taget.

Delegationen ska lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om strategierna och de strategiska riktlinjerna för understödsverksamhet för att främja hälsa och social välfärd och även utveckla och utvärdera understödspolitiken och organisationsverksamheten. Delegationens bedömnings- och understödssektion ska lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om fördelningen av understöden för främjande av hälsa och social välfärd och även göra bedömningar av de understödda organisationernas verksamhet. Varken delegationens eller sektionens utlåtanden är bindande för social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare bestämmelser om delegationens och sektionens uppgifter, sammansättning och tillsättande utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 § (21.12.2016/1286)
Outdelad avkastning

Årligen kan högst 20 procent av den avkastning som är avsedd för respektive i 17 § föreskrivet ändamål lämnas outdelat. Det belopp som inte delats ut ska delas ut inom fem år.

Beslut om outdelad avkastning fattas av statsrådet på förslag av det ministerium som ska behandla ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål.

22 § (21.12.2016/1286)
Kostnader för understödsverksamheten

Den avkastning som är avsedd för att främja hälsa och social välfärd kan, utöver vad som föreskrivs i 17 b §, användas för de personalkostnader och andra kostnader som föranleds av verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. I statsbudgeten ska det varje år tas in anslag som uppskattas motsvara hälften av Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals kostnader.

Veikkaus Ab ska ersätta social- och hälsovårdsministeriet för skillnaden mellan de faktiska kostnaderna för verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och anslaget i statsbudgeten.

Den avkastning som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport kan användas för de kostnader som jord- och skogsbruksministeriet orsakas av beviljandet av understöd.

23 § (21.12.2016/1286)
Lagstiftning som ska tillämpas på de understöd som delas ut av avkastningen

På de understöd som delas ut av Veikkaus Ab:s avkastning tillämpas statsunderstödslagen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

På de statsunderstöd och statsandelar som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas dessutom lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

5 kap

Varulotterier

24 §
Bestämmelse om tillämpningsområdet i fråga om gissningstävlingar

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas med undantag för 25 § också på gissningstävlingar.

25 § (17.5.2019/677)
Varulotteritillstånd

Tillstånd för ett varulotteri (varulotteritillstånd) beviljas och återkallas av den polisinrättning inom vars distrikt varulotteriet anordnas.

Tillstånd för ett varulotteri som anordnas inom ett större område än distriktet för en polisinrättning beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst 12 månader.

26 §
Villkor för beviljande av varulotteritillstånd

Varulotteritillstånd beviljas sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 5 §, om

1) de allmänna förutsättningar för tillstånd som anges i 7 § uppfylls,

2) sättet att anordna lotteriet, lotternas sammanlagda försäljningspris, vinsternas värde och lotteriets sannolika avkastning inte står i uppenbart missförhållande till de uppställda målen, och

3) vinsternas sammanlagda värde motsvarar minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris och den minsta vinstens värde motsvarar minst lottens pris och värdet av de lotter som ges som vinst inte ingår i det ovan föreskrivna minimivärdet på vinsterna.

Nytt varulotteritillstånd får inte beviljas utan särskilda skäl, om avkastningen från de två föregående varulotterier som den som ansöker om tillstånd anordnat under de tre senaste åren har stått i uppenbart missförhållande till den sammanlagda avkastningen av lottförsäljningen.

27 §
Undantag i fråga om rätten att anordna och delta i varulotterier

En sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 § får utan tillstånd enligt 25 § 1 mom. anordna varulotterier där lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 3 000 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (mindre lotterier). Mindre lotterier får anordnas i syfte att skaffa medel för att främja allmännyttig verksamhet. (17.5.2019/677)

En skolklass eller en motsvarande studiegrupp kan för att främja studierna eller hobbyverksamhet som stöder studierna anordna ett mindre lotteri enligt 1 mom., om en myndig person ansvarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av lotteriet.

Innehavaren av ett varulotteritillstånd får inte själv genom att köpa lotter delta i det varulotteri den anordnat.

De anställda på en arbetsplats eller en etablerad hobbygrupp får internt utan tillstånd enligt 25 § 1 mom. och redovisningsskyldighet enligt 30 § i syfte att främja sin rekreations- eller hobbyverksamhet eller allmännyttig verksamhet ordna varulotterier, där lotternas sammanlagda värde är högst 500 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (minilotterier).

28 §
Det praktiska anordnandet av varulotterier

Med det praktiska anordnandet av ett varulotteri avses att uppgifter i omedelbar anslutning till det lotteri som anordnas med stöd av varulotteritillståndet utförs i förvärvssyfte.

Uppgifter som hänför sig till det praktiska anordnandet av ett varulotteri får utföras endast av den som erhållit varulotteritillstånd eller en i varulotteritillståndet på ansökan förordnad fysisk person, sammanslutning eller stiftelse (den som i praktiken anordnar varulotteriet) som avses i 1 § 1 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919).

Till den som i praktiken anordnar varulotteriet får inte utses

1) den som är omyndig,

2) en person, sammanslutning eller stiftelse som på grund av sin ekonomiska situation saknar tillräckliga förutsättningar för att utföra uppgiften på ett tillförlitligt sätt, eller

3) en person, sammanslutning eller stiftelse som är försatt i konkurs eller en person som meddelats näringsförbud eller som på sannolika skäl misstänks eller som har blivit dömd för ett sådant brott som äventyrar hans eller hennes trovärdighet som den som i praktiken anordnar varulotteriet.

29 §
Tillsyn över lottningen och underrättelse om resultatet av lottningen

Lottningen och blandandet av lotterna vid varulotterier, med undantag av mindre lotterier och minilotterier enligt 27 §, skall ske under tillsyn av en företrädare för polisinrättningen i det härad där lottningen sker eller notarius publicus.

Innehavaren av ett varulotteritillstånd, den som anordnar ett lotteri som avses i 27 § 1 mom. och en i 27 § 2 mom. avsedd myndig person som ansvarar för anordnandet av ett lotteri är skyldiga att underrätta dem som deltagit i lotteriet om resultatet av lottningen. Närmare bestämmelser om sättet och tidpunkten för underrättelsen samt om dess innehåll och bilagor utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Den som erhållit ett varulotteritillstånd skall avge redovisning för varulotteriet. Redovisningsperiod är tillståndsperioden. Redovisningen skall inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla tillställas tillståndsmyndigheten, som skall granska den.

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

Vid varulotterier som avses i 27 § skall redovisning avges utan dröjsmål sedan tillställningen har avslutats. Redovisning behöver dock inte avges, om lotterna har sålts enbart bland personer som hör till den sammanslutning som anordnar lotteriet.

31 §
Särskilda bestämmelser om gissningstävlingar

Den som anordnar en gissningstävling skall göra en skriftlig anmälan om tävlingen minst fem dagar innan den anordnas.

Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom distriktet för en polisinrättning ska göras till polisinrättningen där tävlingen anordnas. Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom ett större område än distriktet för en polisinrättning ska göras till Polisstyrelsen. (26.6.2009/506)

En gissningstävling får pågå i högst sex månader.

Som gissningsobjekt i en gissningstävling får användas bara ett fenomen eller ett sakförhållande som på förhand noggrant kan avgränsas. Som gissningsobjekt får inte användas ett lottat resultat. Ingen får känna till det rätta svaret i gissningstävlingen under den tid lotterna säljs.

Tillståndsmyndigheten kan förbjuda anordnande av en gissningstävling, om det finns grundad anledning att misstänka att den som anordnar gissningstävlingen bryter mot bestämmelserna om anordnande av gissningstävlingar.

6 kap

Bingospel

32 § (17.5.2019/677)
Bingotillstånd

Tillstånd att anordna bingospel (bingotillstånd) beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst tre år.

33 §
Villkor för beviljande av bingotillstånd

Bingotillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse, om

1) de allmänna förutsättningar för tillstånd som anges i 7 § uppfylls,

2) den som ansöker om tillstånd företer en utredning om att de lottningssystem som används när spelet anordnas är tillförlitliga, och

3) den lokal som har reserverats för spelet är lämplig för bingospel.

Nytt bingotillstånd får inte beviljas utan särskilda skäl, om avkastningen från anordnandet av bingospelet har stått i uppenbart missförhållande till den inkomst som deltagaravgifterna gett eller om verksamheten har varit förlustbringande två räkenskapsår efter varandra.

34 § (26.6.2009/506)
Fastställande av spelregler och största tillåtna spelinsats

Polisstyrelsen fastställer på ansökan spelreglerna för bingospel och den största tillåtna spelinsatsen i spelet. Till spelreglerna ska fogas bestämmelser om lottningen. De fastställda spelreglerna ska avgiftsfritt hållas tillgängliga för allmänheten på den plats där spelet anordnas.

35 § (21.12.2016/1286)
Vinster i bingospel

I bingospel kan vinsten, utöver vad som föreskrivs i 3 a § 3 punkten, ges i form av rätt till ett eller flera nya spel.

Maximivärdet av de vinster som delas ut till spelarna får inte överstiga 75 procent av värdet av den totala försäljningen under sex kalendermånader, dock så att maximivärdet av de vinster som delas ut inte får överstiga 95 procent under en enda kalendermånad.

36 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Tillståndshavaren ska avge redovisning över anordnandet av bingospel för den redovisningsperiod som tillståndsmyndigheten bestämmer. Redovisningsperioden får vara högst 12 månader. Redovisningen ska inom en månad efter redovisningsperiodens utgång tillställas tillståndsmyndigheten, som ska granska den. (17.5.2019/677)

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

37 § (18.9.2015/1156)
Utlåtande om redovisningen

Till redovisningen ska fogas ett utlåtande om bingospelets lönsamhet av en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015).

I bingotillståndet kan ingå tillstånd till att utlåtandet ges av en fysisk person som uppfyller kraven på oberoende ställning och jäv enligt 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen, om det på grund av det fåtal gånger som bingospel anordnas eller av någon annan orsak kan antas att avkastningen av spelet är liten.

7 kap

Varuvinstautomater

38 § (17.5.2019/677)
Tillstånd till varuvinstautomat

Tillstånd att tillhandahålla varuvinstautomat (tillstånd till varuvinstautomat) beviljas och återkallas av den polisinrättning inom vars distrikt anordningen placeras.

Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd beviljas för högst två år.

Tillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse under de förutsättningar som anges i 7 §.

39 §
Varuvinster

Varuvinsten skall vara en specificerad vara, vars ekonomiska värde är ringa.

Vinsten får inte vara en alkohol- eller tobaksprodukt eller ett presentkort och inte heller ett märke eller igenkänningstecken som kan bytas ut mot pengar, varor, tjänster eller någon annan förmån med penningvärde.

Genom förordning av statsrådet bestäms om maximivärdet av en varuvinst.

40 §
Placering av varuvinstautomat

En varuvinstautomat skall placeras i en övervakad lokal. Den skall inte placeras i en lokal där användningen av den kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

41 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Tillståndshavaren skall avge redovisning över tillhandahållandet av varuvinstautomat. Redovisningsperiod är tillståndsperioden. Redovisningen skall inom en månad efter tillståndsperiodens utgång tillställas tillståndsmyndigheten, som skall granska den.

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

8 kap

Tillsynen över anordnandet av lotterier

42 §
Tillsynen över lotterier

Anordnandet av lotterier övervakas för att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lotterier, förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala problem och hälsoproblem som lotterier medför. (20.5.2011/575)

Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen som gäller lotteriverksamheten. Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av lotterier och tillsynen över anordnandet. (26.6.2009/506)

Polisinrättningen övervakar lotterier som anordnas inom dess område. (26.6.2009/506)

Vid tillsynen över anordnandet av penningspel ska elektroniska övervakningssystem användas vid behov. Närmare bestämmelser om elektroniska övervakningssystem för penningspel får utfärdas genom förordning av statsrådet. (20.5.2011/575)

42 a § (21.12.2016/1286)
Delegationen för penningspelsärenden

Vid inrikesministeriet finns en delegation för penningspelsärenden som är tillsatt av statsrådet och som har till uppgift att följa uppnåendet av och utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målsättningarna.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om delegationens närmare uppgifter och sammansättning.

42 b § (30.12.2013/1184)
Tillsynsregister över lotterier

För skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter som avses i denna lag ska polisen föra register över anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar och om dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem som i praktiken anordnar lotterier, om kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till förbud och vitesförfarande.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i polisens register finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). (10.5.2019/617)

43 § (21.12.2016/1286)
Officiella övervakare

För tillsynen över penningspelsverksamheten kan Polisstyrelsen förordna officiella övervakare. När officiella övervakare sköter uppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

De officiella övervakarna ska övervaka att de spelregler som utfärdats med stöd av 13 c § iakttas vid anordnande av penningspel samt för varje spelomgång fastställa resultatet och vinsternas antal eller belopp i tippnings-, vadhållnings- och totospel. De officiella övervakarna ska också övervaka dragningen i samband med penninglotterier och blandningen av lotterna samt fastställa resultatet av dragningen, om inte notarius publicus utför dessa uppgifter med samtycke av Polisstyrelsen.

Arrangemangen för tillsyn över de penningspel som avses i 62 § 5 mom. godkänns av inrikesministeriet.

44 § (21.12.2016/1286)
Rätt till upplysningar

Tillsynsmyndigheterna har rätt att trots bestämmelserna om tystnadsplikt av Veikkaus Ab, av en sammanslutning eller en stiftelse som erhållit tillstånd att anordna lotterier och av dem som i praktiken anordnar varulotterier erhålla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynsuppgiften.

45 § (21.12.2016/1286)
Kontroll- och förbudsrätt

En polisinrättning, Polisstyrelsen och ett i 58 § avsett kontrollorgan har rätt att kontrollera att godkända räkneverk för kontroll av penningrörelsen används i penningautomater och varuvinstautomater samt i sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 §.

En polisinrättning och Polisstyrelsen har rätt att förbjuda att sådana automater eller spelanordningar som avses i 1 mom. tillhandahålls, om det inte i dem finns ett godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen eller om de är placerade i strid med bestämmelserna om hur automater och spelanordningar ska placeras. Om den brist eller det fel som iakttagits är ringa, kan polisen i stället för att utfärda förbud förordna att saken ska rättas till.

46 § (21.12.2016/1286)
Ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten

Veikkaus Ab ska ersätta staten för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om uttagande av kostnaderna.

9 kap

Särskilda bestämmelser

47 § (21.12.2016/1286)
Lyftande av vinster

En vinst som erhållits i ett penninglotteri ska lyftas inom ett år från det att resultatet av dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel ska lyftas inom ett år och vinster i totospel inom tre månader från dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa spel. Vinster i penningautomatspel och kasinospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts. Vinster i kombinationsspel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som i enlighet med spelreglerna för dessa spel berättigar till vinst har uppnåtts. (17.5.2019/677)

1 mom. har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

En vinst som erhållits i ett penninglotteri ska lyftas inom ett år från det att resultatet av dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel ska lyftas inom ett år och vinster i totospel inom tre månader från dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa spel. Vinster i penningautomat-, specialautomat- och kasinospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts. Vinster i kombinationsspel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som i enlighet med spelreglerna för dessa spel berättigar till vinst har uppnåtts.

En vinst som erhållits i bingospel ska lyftas inom ett år från det att det resultat som berättigar till vinsten har uppnåtts.

Vinster i varulotterier och gissningstävlingar, med undantag för sådana varulotterier som får anordnas utan tillstånd enligt denna lag, ska lyftas inom två månader efter utgången av varulotteritillståndets giltighetstid.

48 §
Rekommendation till avgörande

En spelare kan skriftligen begära en rekommendation till avgörande av Polisstyrelsen då meningsskiljaktigheter som gäller vinstbetalningen råder mellan spelaren och en penningspelssammanslutning som anordnar penningspel. (20.5.2011/575)

Officiella övervakare som avses i 43 § får inte delta då en rekommendation till avgörande ges. För en rekommendation uppbärs ingen avgift. Ändring får inte sökas i en rekommendation till avgörande. En rekommendation eller ansökan därom hindrar inte att ärendet förs till domstol för avgörande.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas närmare om ansökan om en rekommendation till avgörande och de utredningar som skall bifogas ansökan, tidsfristen för ansökan om en rekommendation till avgörande samt innehållet i en rekommendation.

49 §
Begränsning som gäller spel i kasinon

Den som är anställd hos ett kasino och en officiell övervakare enligt 43 § får inte delta i de spel som anordnas i kasinot.

50 §
Teknisk övervakning i kasinon

Efter anmälan på förhand har den som bedriver kasinoverksamhet rätt att med hjälp av teknisk utrustning övervaka spelverksamheten genom observation och fotografering i ingången till kasinot, i kasinots kundlokaler, samt i kasinopersonalens arbetslokaler. Ovan nämnda rätt till teknisk övervakning gäller inte personalens rekreationslokaler eller sociala utrymmen.

51 § (21.12.2016/1286)
Kasinots kund- och övervakningsregister

Den som bedriver kasinoverksamhet har rätt att för övervakning av spelverksamheten föra ett personregister (kasinots kund- och övervakningsregister). För kasinots kund- och övervakningsregister får följande uppgifter om kasinots kunder och deras spelande samlas in samt registreras:

1) förnamn och släktnamn,

2) födelsedatum,

3) medborgarskap,

4) adress,

5) beträffande utländska kunder passnummer samt uppgift om när och var passet utfärdats,

6) ett fotografi av kunden,

7) den tidpunkt då kunden anlände till kasinot,

8) tillträdes- eller spelförbud,

9) uppgifter om spelandet i kasinot,

10) misstänkt eller konstaterat falskspel,

11) uppgifter om störande uppträdande.

Uppgifterna samlas in på grundval av en anmälan som kunden gör och genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning. Sådana uppgifter om kasinots personal som samlats in genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning får även samlas in för och registreras i registret.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast av de av Veikkaus Ab:s anställda som behöver ha rätt att behandla uppgifterna för skötseln av sina arbetsuppgifter och endast i den omfattning som skötseln av arbetsuppgifterna kräver.

Den registeransvarige får lämna ut uppgifter ur registret till de officiella övervakare som avses i 43 § för utförandet av övervakningsuppgifterna.

De registrerade uppgifterna ska utplånas genast när de inte längre behövs för övervakningen av kasinoverksamheten, dock senast tre år efter att de har registrerats.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) på kasinots kund- och övervakningsregister.

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018.

52 § (21.12.2016/1286)
Bevakning av och forskning kring skadeverkningar som lotterier ger upphov till samt utveckling av prevention och behandling av dem

De skadeverkningar som deltagandet i lotterier ger upphov till ska följas och vara föremål för forskning. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bevakningen av och forskningen kring skadeverkningarna samt för utvecklandet av förebyggande åtgärder och behandling i anslutning till dessa skadeverkningar.

Veikkaus Ab ska ersätta staten för kostnaderna för bevakning, forskning och utveckling. Social- och hälsovårdsministeriet tar hos bolaget ut en avgift som motsvarar de totalkostnader som verksamheten orsakar ministeriet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser om debitering av avgiften.

53 § (21.12.2016/1286)
Veikkaus Ab:s skyldighet att lämna upplysningar

Veikkaus Ab ska varje år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för det följande året samt sina bokslutshandlingar omedelbart efter att de blivit färdiga till det ministerium som behandlar ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål samt till finansministeriet, inrikesministeriet och Polisstyrelsen.

Bolaget ska varje år lämna det ministerium som behandlar ärenden som gäller fördelningen av avkastningen för respektive ändamål samt inrikesministeriet och Polisstyrelsen en berättelse om hur dess spelverksamhet har utvecklats och om de åtgärder det har vidtagit för att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till.

Bolaget ska lämna Polisstyrelsen uppgifter om anordnande av penningspel enligt 3 § 2 mom. 1–8 punkten för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som deltagandet i lotterier ger upphov till och för bedömning av penningspelens skadlighet.

54 § (21.12.2016/1286)

54 § har upphävts genom L 21.12.2016/1286.

55 § (21.12.2016/1286)

55 § har upphävts genom L 21.12.2016/1286.

56 §
Undantag i fråga om vissa spelautomater och spelanordningar

Trots bestämmelserna i 5 och 7 § beviljar polisinrättningen i det distrikt där spelautomaten eller spelanordningen placeras

1) en fysisk person, en sammanslutning eller en stiftelse som avses i 1 § i lagen angående rättighet att idka näring tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande lyckohjul vilka snurras för hand och sådana före den 1 juni 1970 anskaffade spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana, och

2) en nöjespark eller ett tivoli tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 1 punkten, varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.

(17.5.2019/677)

Värdet av en vinst från en spelautomat eller spelanordning som avses i 1 mom. får inte överstiga 35 euro.

Tillstånd beviljas för högst två år. (17.5.2019/677)

För sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar 6 § 1 mom., 10, 40, 42, 44, 45 och 63 §, 64 § 1 och 8 punkten, 66 § och 67 § 2 punkten.

57 § (26.6.2009/506)
Räkneverk för kontroll av penningrörelsen

Om avgiften för användningen av penningautomater eller varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar inkasseras med hjälp av en anordning som startar automaten eller spelanordningen (myntlås), ska automaten eller spelanordningen vara försedd med ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är besiktigat och godkänt av ett kontrollorgan som Polisstyrelsen förordnat. Räkneverket ska på ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de avgifter som användningen av anordningen inbringat. Över de uppgifter som registreras ska uppgöras verifikat, som ska förvaras på det sätt som bestäms om förvaring av bokföringsmaterial.

58 §
Förordnande av kontrollorgan och kontrollorganets skyldighet att lämna uppgifter

Polisstyrelsen förordnar på ansökan kontrollorgan som företar besiktningar av och ger godkännanden för sådana räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i denna lag. Förordnande ges ett organ som har till uppgift att företa tekniska besiktningar av anordningar. Förordnande ges för högst fem år. (26.6.2009/506)

Polisstyrelsen kan återkalla sitt förordnande, om

1) kontrollorganet begär det,

2) kontrollorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sin besiktningsskyldighet, eller

3) det i kontrollorganets verksamhet förekommer oegentligheter som äventyrar tillförlitligheten i besiktningarna och godkännandena.

(26.6.2009/506)

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om typbesiktigade räkneverk för kontroll av penningrörelsen. (26.6.2009/506)

Vid besiktning och godkännande av räkneverk för kontroll av penningrörelsen iakttas förvaltningslagen, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen och arkivlagen (831/1994). (20.5.2011/575)

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018.

59 §
Utredningar och verifikat

Över användningen av penningautomater och varuvinstautomater samt i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar, dock inte lyckohjul vilka snurras för hand, skall uppgöras utredningar och verifikat som anger

1) var automaten eller spelanordningen finns och när den har placerats där,

2) det tal som räkneverket för kontroll av penningrörelsen visar när automaten eller spelanordningen tas i bruk, när räkneverket byts ut, när kassan töms samt när automaten eller spelanordningen överlåts,

3) tidpunkten för tömning av kassan,

4) den tid som räkneverket för kontroll av penningrörelsen varit ur funktion på grund av att det varit i olag eller av någon annan orsak,

5) det antal gånger som automaten eller spelanordningen använts för granskning av att den eller räkneverket för kontroll av penningrörelsen fungerar, och

6) antalet i automaten eller spelanordningen använda mynt som strider mot anvisningarna för automaten eller anordningen.

60 §
Uppgifter på automat och spelanordning samt på lotter

På penningautomater och varuvinstautomater samt på sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § skall på synlig plats anges namnet på den som bedriver verksamhet med automaten eller spelanordningen samt kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer.

På varje lott eller på ett meddelande som ges gratis i samband med lottförsäljningen skall antecknas uppgifter om lotteriet, den som anordnar lotteriet samt antalet vinster, deras värde och typ.

61 §
Förordnande av syssloman

Om ett varulotteritillstånd, ett bingotillstånd eller ett tillstånd till varuvinstautomat har återkallats eller redovisning inte har avgetts inom utsatt tid eller om ett förordnande om rättelse enligt 30 § 2 mom., 36 § 2 mom. eller 41 § 2 mom. inte har iakttagits, kan tillståndsmyndigheten förordna en syssloman som på tillståndshavarens bekostnad omhändertar de influtna medlen och avger redovisning.

62 § (21.12.2016/1286)
Förbud mot anordnande av lotterier

Att anordna lotterier på andra sätt än de som avses i 3 § 2 eller 3 mom., 3 a § eller 56 § är förbjudet.

Det är förbjudet att

1) sälja eller förmedla lotter för lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag och för penningspel som anordnas av någon annan än Veikkaus Ab och att marknadsföra sådana lotterier,

2) sälja eller förmedla lotter till utlandet eller marknadsföra lotterier i utlandet, om det inte är tillåtet enligt lagstiftningen i den stat eller region till vilken lotterna säljs eller förmedlas eller där lotterierna marknadsförs,

3) utan tillstånd av Veikkaus Ab sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som hänför sig till penningspel som anordnas av bolaget.

Utrymmen får inte utan tillstånd som avses i denna lag upplåtas för tillhandahållande av penningautomater, kasinospel, varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar. (17.5.2019/677)

3 mom. har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Det är förbjudet att upplåta en lokal för penningautomater, specialautomater, kasinospel, varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som tillhandahålls utan tillstånd enligt denna lag.

För masskuldebrev som emitteras får inte utöver räntan betalas särskild gottgörelse som baserar sig på lottning.

Som lotterier som anordnas utomlands betraktas inte penningspel i vilkas anordnande Veikkaus Ab deltar.

62 a § (21.12.2016/1286)
Förbjudande av anordnande av penningspel

Polisstyrelsen kan förbjuda ett penningspel, om

1) penningspelet anordnas av någon annan än Veikkaus Ab,

2) man vid anordnande av penningspelet bryter mot ett förbud som avses i 62 § 1–4 mom., eller

3) man vid anordnande av penningspel i övrigt bryter mot denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av denna lag på något annat sätt än vad som avses i 62 b §.

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel. (17.5.2019/677)

2 mom. har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller specialautomater eller marknadsför penningspel.

Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid anordnandet av penningspelet inte har rättats till.

62 b § (21.12.2016/1286)
Förbjudande av marknadsföring av penningspel

Polisstyrelsen kan förbjuda sådan marknadsföring av penningspel som strider mot 14 b §.

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel. (17.5.2019/677)

2 mom. har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot sådana näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter en lokal för tillhandahållande av penningautomater eller specialautomater eller marknadsför penningspel.

Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid marknadsföringen av penningspelet inte har rättats till.

62 c § (24.6.2010/661)
Vite

Polisstyrelsen får förena ett i 62 a eller 62 b § avsett förbud med vite.

Ett vite som är förenat med ett i 62 a § avsett förbud döms ut av Polisstyrelsen. Ett vite som är förenat med ett i 62 b § avsett förbud döms ut av marknadsdomstolen på ansökan av Polisstyrelsen.

Bestämmelser om vitesförfarandet finns i viteslagen (1113/1990).

63 § (24.6.2010/661)
Hänvisningar till strafflagen

Bestämmelser om straff för penningspelsbrott och lotteribrott finns i 17 kap. 16 a och 16 b § i strafflagen (39/1889).

64 § (21.12.2016/1286)
Lotteriförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot förbudet i 10 § att anordna lotteri på skuld,

2) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till ett kasino i de fall som avses i 15 § 1 mom.,

3) bryter mot vad som i 14 a § föreskrivs om åldersgränsen för penningspel,

4) bryter mot det i 27 § 3 mom. avsedda förbudet att delta,

5) i praktiken anordnar ett varulotteri i strid med 28 § 2 mom.,

6) verkställer lottningen eller blandandet av lotterna vid ett varulotteri i strid med vad som föreskrivs i 29 § 1 mom. eller inte iakttar underrättelseskyldigheten enligt 29 § 2 mom. som gäller resultatet av lottningen,

7) bryter mot vad som i 16 § föreskrivs om placeringen av penningautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller mot vad som föreskrivs om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses i 56 § 1 mom., eller (17.5.2019/677)

7 punkten har ändrats genom L 677/2019 och träder i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

7) bryter mot vad som i 16 § 2 mom. föreskrivs om placeringen av penningautomater, specialautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller mot vad som föreskrivs om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses i 56 § 1 mom., eller

8) bryter mot vad som i 57 § föreskrivs om räkneverk för kontroll av penningrörelsen,

ska för lotteriförseelse dömas till böter.

2 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/460. (28.6.2017/460)

65 § (21.12.2016/1286)

65 § har upphävts genom L 21.12.2016/1286.

66 § (19.12.2019/1358)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut som med stöd av denna lag fattats om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor och ett förbud enligt 62 a § mot anordnande av penningspel ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

66 a § (24.6.2010/661)
Att föra förbud mot marknadsföring till marknadsdomstolen

I ett av Polisstyrelsen meddelat förbud mot marknadsföring av penningspel enligt 62 b § eller i vite som Polisstyrelsen förenat med ett sådant förbud får ändring inte sökas genom besvär.

Den som Polisstyrelsen har ålagt ett förbud enligt 62 b § mot marknadsföring av penningspel eller förelagt vite förenat med ett sådant förbud får inom 30 dagar från delfåendet av förbudet eller föreläggandet genom ansökan föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Förbudet ska följas om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen samt om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). (31.1.2013/134)

67 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om

1) de uppgifter som ska finnas på och lämnas vid försäljningen av lotterna i penning- och varulotterier,

2) innehållet i tillståndsansökan och en anmälan enligt 31 § samt innehållet i tillståndsbesluten,

3) förfarandena och tidsfristerna i anslutning till anordnandet av lotterier,

4) innehållet i redovisningarna över de lotterier som avses i 3 a §, framläggande av redovisningarna, tidsfrister i anslutning till framläggandet av redovisningarna samt förvaringen av redovisningarna,

5) de räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i 57 §, de anordningar och handlingar som ska tillställas ett kontrollorgan som avses i 58 §, undantag från typbesiktningsskyldigheten samt besiktning och godkännande av räkneverken,

6) skyldighet för Polisstyrelsen och polisinrättningarna att översända uppgifter för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som lotterier ger upphov till och för bedömning av penningspelens skadlighet.

(21.12.2016/1286)

2 mom. har upphävts genom L 21.12.2016/1286. (21.12.2016/1286)

10 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

68 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lotterilagen av den 1 september 1965 (491/1965) jämte ändringar och lagen den 17 december 1943 om reglementering av ekonomisk verksamhet, vid vars utövande allmännyttigt eller välgörande ändamål åberopas (1034/1943).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

69 §
Övergångsbestämmelse

Ett anslag som lämnats outdelat enligt beslut som statsrådet innan denna lag träder i kraft fattat med stöd av 3 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel (725/1982), 29 § 3 mom. penningautomatförordningen (676/1967) och 11 § 2 mom. förordningen om totospel (236/1995) skall delas ut inom fem år efter att beslutet fattats.

De penningautomater, varuvinstautomater samt i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som står till allmänhetens förfogande när lagen träder i kraft skall på det sätt som bestäms i denna lag vara försedda med räkneverk för kontroll av penningrörelsen senast ett år efter att lagen trätt i kraft.

Sådana tillstånd att anordna varulotterier och bingospel samt att tillhandahålla i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller jämte tillståndsvillkoren till utgången av tillståndens giltighetstid.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2001/1344:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 211/2001, FvUB 25/2001, RSv 196/2001

26.6.2009/506:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

24.6.2010/661:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

I fråga om tillhandahållande av penningautomater träder bestämmelserna i 14 a § 1 mom. i kraft den 1 juli 2011.

I fråga om tillhandahållande av penningautomater gäller de bestämmelser i 16 § 1 mom. och i 64 § 3 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till den 30 juni 2011.

RP 96/2008, RP 212/2008, FvUB 7/2010, RSv 92/2010, Änmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/48/EG.

11.3.2011/230:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010, EkUB 39/2010, RSv 289/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (32008L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

20.5.2011/575:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 207/2010, FvUB 32/2010, RSv 326/2010

31.1.2013/134:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

30.12.2013/1184:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 66/2012, FvUB 26/2013, RSv 216/2013

7.8.2015/925:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1156:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

21.12.2016/1286:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. I fråga om hur personalens ställning vid Veikkaus Ab och Fintoto Oy ska ordnas ska arbetsavtalslagens (55/2001) bestämmelser om överlåtelse av rörelse tillämpas.

3. I fråga om hur personalens ställning vid Penningautomatföreningen ska ordnas ska arbetsavtalslagens bestämmelser om överlåtelse av rörelse tillämpas, med undantag av dem som utnämns till ett tjänsteförhållande vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

4. När denna lag träder i kraft övergår Penningautomatföreningens skyldigheter och rättigheter samt tillgångar och skulder till det nya penningspelsbolaget, med undantag för den egendom och de tillgångar som avses i 5 och 9 mom. Den styrelse för Penningautomatföreningen som valts för 2016–2018 ska upprätta och för föreningsmötet lägga fram ett bokslut för den räkenskapsperiod som omedelbart föregick lagens ikraftträdande samt en slutredovisning om upplösning av föreningen. Vid föreningsmötet fattas beslut om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören samt godkännande av slutredovisningen. De med stöd av 13 § 5 mom. i lotterilagen utfärdade bestämmelser om sammankallande av föreningsmötet och om beslutförhet som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska tillämpas tills föreningen upplöses. Social- och hälsovårdsministeriet ska meddelas om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet och godkännande av slutredovisningen. Föreningen ska anses vara upplöst när det beslut om upplösning av föreningen som ministeriet på basis av meddelandet fattar har trätt i kraft.

5. När denna lag träder i kraft övergår Penningautomatföreningens understödssystem samt de datasystem och möbler och den utrustning som annars används inom understödsverksamheten utan ersättning till social- och hälsovårdsministeriet. Datasystemen ska avskiljas inom sex månader från ikraftträdandet av lagen.

6. Den begränsning i 14 § 1 mom. enligt vilken en spelare kan ha endast ett spelkonto tillämpas från och med den 1 januari 2018.

7. Ifall beviljande av understöd av den avkastning som avses i 17 § förutsätter godkännande av Europeiska unionen, kan understöd slutligt beviljas först när Europeiska unionen har fattat ett positivt beslut i ärendet. Understödsbeloppet eller förutsättningarna för beviljande av understöd ändras vid behov på basis av Europeiska unionens beslut. Detta begränsar dock inte utbetalningen av understöd i förskott.

8. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Veikkaus Ab:s tillgångar och skulder har övergått i och med fusionen, ska redovisa det överlåtande Veikkaus Ab:s avkastning av de penningspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 30 april 2017. Dessutom ska det överlåtande Veikkaus Ab senast den 31 december 2016 till undervisnings- och kulturministeriet redovisa den avkastning av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel som inte delats ut. Undervisnings- och kulturministeriet får till det nya penningspelsbolaget överlåta det överlåtande Veikkaus Ab:s aktier och i stället för de aktier som överlåts ta emot det nya penningspelsbolagets nya aktier.

9. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Penningautomatföreningens verksamhet och egendom har överförts, ska i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag redovisa Penningautomatföreningens avkastning av de penningspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft. Dessutom ska det nya penningspelsbolaget till social- och hälsovårdsministeriet redovisa Penningautomatföreningens driftskapital efter fastställandet av det bokslut som avses i 4 mom., dock senast den 30 april 2017.

10. Det nya penningspelsbolaget, till vilket Fintoto Oy:s tillgångar och skulder har övergått i och med fusionen, ska redovisa Fintoto Oy:s avkastning av de penningspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

11. Social- och hälsovårdsministeriet kan innan denna lag träder i kraft inrätta de tjänster som behövs för de uppgifter som överförs från Penningautomatföreningen till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Social- och hälsovårdsministeriet får första gången dessa tjänster tillsätts tillsätta dem utan att de förklaras lediga, om den som utnämns till en tjänst arbetar vid Penningautomatföreningen.

12. Avkastningen av de penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska, med avvikelse från vad som föreskrivs i 21 §, delas ut till främjande av idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete inom tio år från ikraftträdandet av denna lag.

13. Avkastningen av de penningautomatspel och kasinospel och den kasinoverksamhet som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska, med avvikelse från vad som föreskrivs i 21 §, delas ut till främjande av hälsa och social välfärd inom tio år från ikraftträdandet av denna lag.

14. Avkastningen av de totospel som anordnats innan denna lag trädde i kraft ska användas för att främja hästsport och hästuppfödning i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

28.6.2017/460:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

10.5.2019/617:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

17.5.2019/677:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

Upphävandet av 3 § 2 mom. 5 punkten i den lydelse punkten hade vid ikraftträdandet av denna lag samt 4 § 5 punkten, 13 c §, 14 a § 1 mom., 14 c §, 16 §, 47 § 1 mom., 62 § 3 mom., 62 a § 2 mom., 62 b § 2 mom. och 64 § 1 mom. 7 punkten i denna lag träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Bestämmelsen i denna lags 14 § 2 mom. om Veikkaus Ab:s skyldighet att öppna ett spelkonto vid anordnande av penningautomatspel placerade på spelplatser börjar dock tillämpas först från och med den 1 januari 2022.

RP 213/2018, FvUB 31/2018, RSv 255/2018

19.12.2019/1358:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019, FvUB 10/2019, RSv 46/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.